Goudsche Courant, woensdag 26 juni 1878

bij ona gevoerden strijd over het al dan iet wenschelyke van de verkie ing van ministers tot leden dir Katn r In Ëngtlaud en België is zoodanige rrkiezing gebruikelyk De Belgische Uoniteur bep ialt de nieuwe verkiezing voor Luik Tournny ient Brussel en Bergen op 15 Juli tengevolge lier benoeming tot minister van de heeren Frère Bara Roliii Van Humbeeck Sainctelette terwijl le verkiezing voor een nieuw lid van den Senaat voor Brussel voor den heer Graui tevens zal gehouden worden Onmiddellijk na afloop der verkiezingen sal eene buitengewone zitting van de volksvertegenwoordigers vordeu gehouden en die zitting belooft inderdaad hoogst belangrijk te zijn Naar bericht werd ligt het in de bedoeling van het nieuwe ministerie reeds teratoid eene volledige raededeeling te doen van den toestand der verschillende departementen op het oogenblik der optrediug vau het nieuwe bewind Naar het schijnt is daartoe alleszins redeii want de politieke nalatenschap van de vorige Kegeering kan niet dan Onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard Er moeten zaken zgn voorgevallen waarvan de open raededeeling in s lauda belang weuschelijk wordt geacht Zijn die inlichtingen juist dan zal natuurlijk de nieuwe verkiezing weder tot heftigen strijd aanleiding geven Niet alleen toch zal de thans overwonnen partij zoo zij ten minste eenige kans ziet zich te herstellen gaarne een bewijs willen leveren van kraehtig leven maar bovendien zoo het haar mogelijk was een paar plaatsen te winnen zou daardoor de positie van het nieuwe bewind veel worden verzwakt en het misschien al te stoutmoedig eptreden aan de nieuwe ministers moeilijker worden gemaakt Het Hongaarsohe Lagerhuis volgt het voorbeeld aü de Oostenrijksohe Kamer en maakt eeu einde aan de quaestie van het Vergelp Zaterdag verdedigde de Minister president de regeling ten opzichte van de bekende schuld van 80 inillioen welke daarop met een meerderheid van 56 stemmen werd aangenomen De berichten uit Bome over den gezondbeidstoeatand van den Paus luiden minder gunstig de geneesheeren raadden hem aiin het Vaticann te vcrl itcn wat Leo Xtll echter weigert Men weet tchtcr zelden wat men van deze berichten gdooven moet de ultramonlanen strooien dikwijls zulke berichten uit om bekende redenen De verwerping van het Fransch Italiaansche handelstraetaat ia de Pransche kamer is sedert eenige dagen het onderwerp van vrij scherpe vertoogeu in de Italiaansche dagbladen Beide landen zullen nu hunne algcmeene tarieven op elkander toepassen en zoo terngkeeren tot het stelsel van bescherming waarop het bestaande tractaat zulk eene gelukkige inbreuk maakte Voor beide landen zal deze toestand zeer onaangename gevolgen hebben Italië zal de Fransche wijnen en lijnwaden missen of duurder koopen Frankrijk zal den grooten invoer van Italiaansche ruwe zijde en van rundvee belemmerd zien Juist echter die treurige gevolgen zullen deze politiek van isolement veroordc el n en de stem der openbare meening zal in beide landen de regeering dwingen tot eene schikking te komen Becds is Dinsdag te Parijs eene vergadering gehouden van ruim 300 groothandelaars en indnstrieelen waar eene vereeniging is opgericht tot verdediging der vryheid van handel en nijverheid en tot handhaving en ontwikkeling der hamlelstraotaten De vereeniging stelt zich ten doel eèiB onophoudelijk en krachtig verzet tegen iedere verhooging van de grenstarieven moge die ook ingevoerd zijn onder het schoonsehijnend mom ekner bescherming van zekere takken van Nijverheid Zulk eene bescherming geschiedt ten nadeele van de geMraenlijke bevolking des lands en wordt zoodra men xe aan éene industrie toestaat aanstonds door alle andere gevergd De vereeniging zal den eisoh stellen dat er gebroken worde met het systeem der herhaalde verlengingen voor korten termijp der Iractaten wier bepaalde duur is fgeloopen Eene geheele vernieuwing der tractaten voor genoegzaam langen tijd kan alleen hertrouwen baren en den tegenwoordigen staat van laken afdoende verbeteren Alle politieke quaeatiën blqven buiten de vereeniging die de medewerking vraagt van allen die het met hare economische beginselen eens zijn In China heerscM een hongersnood waarvan de beridilen de haien doen te berge rijzen De Chineesohe regeering die de ramp zoo licht ogelijk Toorztelt erkent dat reeds 6 millioeu mensche gestorven zijn door gebrek of geslacht zijn door hen die in hun wilden honger kanibalen werden Het droge offioieele verslag der Chineesche regeeTing zegt In den aanvang van den hongersnood voedden de levenden zich met de lijken van hen die bezweken vervolgens verslonden de sterken de zwatken en nu la de ellende zoo verschrikkelijk gewordep dat de mannen hun eigen vrouwen en Vinixtta op n j BINNENLAND GOUDA 25 Juni 1878 Het aoiver bedrag van de Inschrijving in tlezegemeente voor het Nationaal Huldeblijk ter gelegenheid van het huwelqk van Z K H Prins Hendrik bedraagt ƒ 337 32 Aangenomen het beroep naar Zalt Bommel door ds A Kutgers van der Loeff Jr Pred te Haastrecht Bij de herstemming voor den Gemeenteraad te Nieuwerkerk a d IJsel is gekozen de heer K Roos Door de plaatselijke Suti Commiasie Ic Woerden voor het Nationaal Huldeblijk is na aftrek lan de noodzakelijk gedane uitgaven aan de Hoofd Commissie te Amsterdam overgemaakt een bedrag van 164 93 door die te Haasirecht 97 60 cii door die te Vlist 38 25 Bij het hoofdbureau voor het Nationaal Huldeblijk ter gelegenheid van het huwelijk van Prins Hendrik aan te bieden is tot dusver een totaal bedrag van ruim f 30 000 ontvangen De bijdrage der hoofdstad voor dit nationaal geschenk beloopt omstreeks ƒ 8900 i Van 19 Mei tot 15 Juni 1878 ziju blijkens ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast in Gelderland 5 runderen Zuid Holland 66 Noord Holland 2 Utrecht 1 rund Friesland l Totaal 64 runderen In het vorige tijdperk van vier weken waren 84 runderen door die ziekte aangetast Staten QeneraaL Tweede KjLheii Zitting van 24 Juni 1878 In deze zitting zijn de beraadslagingen over de onder ijswet voortgezet De heer des Amorie van der Hoeven begon met een woord van warme waar dceriiig te breiigi ii aan de nagedachtenis van bet kamerlid Siielijcs plolseliug ie Rotterdam overleden Daarna verdedigde hij de vrije school door het grootste deel der natie gewenscht Het ontwerp bedreigt die school door de bepalingen omtrent kweekelingen en examens De heer Moens verdedigde daarentegen de neutrale school en de verbetering van het onderwijs zoowel het openbaar als het bijzonder onderwijs Hij verklaarde z iu vroeger ingediend ontwerp in te trekken Heden is de minister aan het woord De iniuister van financiën heeft bekend gemaakt dat de inscnrijvingen tot het bekomen van schuldbekentenissen in de b j de wet van den 5den Juni 1878 vas gestilde geldleening van ƒ 43 000 000 te zaraen een bedrag uitmaken van ƒ 127 917 300 dat die inschrijvingen mitsdien slechts ten deele kunnen worden aangenomen en dat zoo spoedig mogelijk namens hem minister door den agent van het ministerie van financiën te Amsterdam aan de inschrijvers schriftelijk van het aan elk hunner toegewezen bedrag zal worden kennis gegeven Vrij algemeen is men in de Alblasserwaard reeds begonnen met het rooien der vroege aardappelen De opbrengst is vrg voldoende ca de qualiteit der zeer vroeg gelegde uitmuntend Daarenboven zal ook de hoeveelheid b j meer volkomen wasdom aanmerkelijk toenemen Voor de puike soorten wordt per vijf liter 40 et betaald Op sommige akkers richten de ratten ongewone verwoesting aan Vaak liggen s morgens vel stronken verwelkt doordien zij even onder den grond zijn afgeknaagd en van den knol z n beroofd De beetwortelen en hennep lijden veel van de slakken en menigeen heeft bijof wel geheel over moeten zaaien Stoel en slokboonen staan byna algemeen goed vooral die niet vroeg z jn gelegd Salade wortelen en vooral uien tieren slecht Alles verlangt blijkbaar warmte de kleur van byna alle tuinvruohlen is ta geel De geplante koolsoorten staan krachtig Dr T J Stielljes is plotseling overleden Het bericht van zijn sterven zal algemeen in den lande groote verslagenheid teweegbrengen In deu regel kunnen talentvolle mannen weder door anderen worden vervangen maar Stieltjes zal een plaats opentaten die niet weer kan worden aangevuld Arasterdam zal in zijn plaats een bekwaam vertegenwoordiger kunnen kiezen de Botterdamsche Havidelsvereeniging zal wel een ander kundig ingenieur kunnen krijgen de openbare werken en de belangen der defensie zuUeu in en buiten de Kamer toch weder talentvolle woordvoerders vinden m r als op elk gebied voor dezen onvernwwideB str der voor den bloei en de enlwikkeling van het vaderland weer een opvolger i ïiju aangewezen dan z il ineii telkens weer ile adviezen van Stieltjes raadplegen en zelfs zijn tegenstanders zullen het betreuren dat zulk een man in de kracht van zijn leven moest worden weggerukt Stieltjes was meer dan bekwaam hij was geniaal Vooral in de Tweede Kamer was bij in zijn kracht Redenaar was hij volstrekt niet maar zijn adviezen waren zoo degelijk zoo zakelyk en getuigden van een zoo grooten schat van kennis dat de Kamer als het ware aan zijn lippen hing Er is slechts ééa man in de Kamer zeide men wel eens die nog bij het openbaar debat im loed op de beslissing uitoefent en dat is hlielljes Is grooter lofspraak in weiuige woorden denkbaar Het bericht van zijn overlijden komt zeer onverwachts Sinds eciLigeu tijil was hij ongesteld maai werkelyk bevond hij zich in de laatste dagen beter de geneesheer gaf alle hoop dat hij nog aan de stemming over de schoolwet zou kunnen deelnemen Zondag echter verhief zich plotseling de kwaal waaraan hij in den laatsteu tyd leed dermate dat zij iu weinige oogenblikkeu eeu einiie aan zijn leven maakte De werkzame man ontsliep te zeven ure te midden der zgnen Morgen ten 12 ure zal zijne ter aardebestelliug plaats hebben Zondag zijn per tramway tusschen Deu Haag ea Scheveuingen vervoerd 7860 personen In Den Haag 1236 en tusschen Den Haag en Delft met slecht vier wagens 1680 De 22 le algemeene vergadering van het aardrjjkikuiidig genootschap wordt op Zaterdag 29 Juni gehouden té Leiden in het lokaal der maatschappij tot Nut van t Algemeen De Evangelische maatschappij zal hare 26sle algemeen vergadering houden op den Uden September te Almelo De Hoornsche Gemeenteraad heeft zich met ea adres gewend tot den Minister van binnenl zaken houdende verzoek dat de bepaling der patentwei moge worden gewyzigd die den gemeentebesturen belet het getal tapperijen en kroegen te beperken Mr N P J Kien oud burgemee ter van Utrecht heeft het voorzitterschap van het hoofdbestuur der vereeniging Hel Metalen Kruit neergelegd het hoofdbestuur heeft hem bet eerelidmaatsohap verleend Niet zonder verwondering veruemeu wg dut het in omloop komen der nicuna bronzen pasmunt centen halve centen en stukken van 2 r Cent wordt belemmerd door het wantrouwen van sommigen waaronder winkeliers en t ia nauwelijk te gelooven lelfi postbeambten Reeds sedert 1 Juli van t vorig jaar had die nieuwe munt in omloop moeten zgn maar dit i wegens bezwaren van tichiiischrn aard nan de Rijksmunt vertraagd Thans is zg echter in groolen getale in de wandeling gebracht en zij is evenzeer wettig betaalmiddel als de oude koperen centen en halve oenten die allengs worden ingehouden bij de Rijkskasseii Men behoeft dut geenszins huiverig t zgn d nieuwe bronzen pa munt in ontvangst te nemen HandtUU De opwekking van de commissarissen der Maatschappij van weldadigheid in t vorig jaar naar aanleiding van het beslnit der algemeene vergadering aan de afdeelingsbesturen en correspondenten gedaan tot uitbreiding van het lidmaatachap ia niet vruohteloos geweest Voor zoover tot heden bekend is zgn ruim 600 nieuwe leden toegetreden en hebben een 70tal oude leden hunne bijdrage vei hoogd ongerekend de meer of minder aanzienlijke giften bg die gelegenheid geschonken Het ledental dat allengs tot 4700 gedaald was op 1 Juni jl il thans weder geklommen tot ongeveer 5200 Zondag had de 98 uitvoering van het Nederlnndtoh Oymnastiekverbond te Haariem plaats Om 11 ure vereenigden zich in de groote zaal van de Sociëteit Vereeniging ruim 400 gymnasten die nit verschillende gemeenten van Nederland komende daar ter plaatse door den voortitter van det Bondsbettunr den heer Stokvis werden veaiwelkomd OmBlteek 12 ure wia den da gymnaeten ingedeeld tpt bet nitvoeteu van de vrije oefeningen eu het verder opstelleu van den optocht Ten 1 ure stelde de stoet zloh in beweging marchscrde deae in zeer geregelde volgorde oqder het spelen der muziek van het aldaar in garniioai zijnde Ie regiment huzaren en van de tedelgke schutterij door de voornaamste straten naar den Hertenkamp in den Haarlem ie hout Aldaar aangekomen werden de gymnasten in geregelde orde tot het uitvoeren van versobillende voor oefeningem q de plaat opgeitcld en voor die aan d werk tuigen ingedeeld Het gthcel dat ouder leiding van den heer A A Sprenger plaats had heeft op uitnemende wijze aan het in grooten getale opgekomen publiek voldaan Bij de voortgezette behandeling der zaak van 1 graaf van B L oud burgemecster van Nienwkoop biscbuldigd van poging tot moord op zijn opvolger heeft de adv geu bij t gerechtshof te Amsterdam mr Op ten Ooort een tuchthuisstraf van vijf j ren gerequireerd Zijn advocaat rar Tydeman concludeerde tot vrijspraak of hoogsteus tot veroordee ing wegens uurengeiuoht enz De Raad van beheer der Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel heeft verslag uitgebracht over het afgeloopen tooneeljaar Van de zijde van het publiek werden de bemoeiingen van de vereeniging weer meer gewaardterd getuige de talrijker opkomst vergeleken met het vorig jaar Vooral te s Hage was dit gunstige verschijnsel in hooge mate zichtbaar Ook van andere zijde werden de pogingen van het Kederl Tooneel meer gewaardeerd en begrepen 1 getuigen Zoolang nog een paohuom moet betaald worden d w z te Amsterdam voor bet bespelen van den Schouwburg is aan een verandering van dezen on i gezonden toestand niet te denken eu kan er in het gunstigste geval alleen sprake zgn van een verlof gedurende eenige dagen aan dezen en genen der uitstekendste artisten In I geheel werdeu 18 nieuwe stukken opgevoerden 273 voorstellingen gegeven 153 te Amsterdam I91 te s Hage en 30 elders Omtrent het persoucel zegt het verslag Ilet gelukte ons in het afgeloopen tooneelseizoen een paar artisten aan ons te verbinden en eenige minder noodige elementen te verwijderen hetgeen naar onze meaning van gunstigen invloed zal zijn op het geheel Al debutanten traden op mej E Baart en D Hordt De stemming van het publiek wai voor gene niet zoo gnnstig al voor deze De e r te beginne bare opleiding aan oen goede voorbereiding I school de tweede doe desgelijks de aanleg van i deze 1 echter van zulk een aard dat zij tot het given eener tweede openbare proeve kan worden toegelaten Behalve die twee debutanten deden wij verschillende anderen die zich tol kunstenaar voelden geadeld in ergeren kring een proeve afleggen De uitslag wa met een enkele uitzondering treurig De raad van beheer schrijft dit toe aan gebrek aan voorbirciding die zelfs bij deu gnostigsten aanleg in de tooneelnpeelkunet een der moeielijktte vakkeu onontbeerlijk is De gouverneur der Koninklijke militaire academie als daartoe door den minister van oorlog gemachtigd uoodigt in de Slaalt Courtnl de heeren oud leeraren en oud beanibten dezer iurlchiing uit om het halveeeuwfeest der academie dat te Breda op Maandag 23 September e k zal worden gevierd met hunne tegenwoordigheid te willen vereeren Aan heeren oudkadetten en oud adelborsten die hunne opleiding bij genoemde academie hebben ontvangen woidt van de voorgenomen réunie kennis gegeven onder mededeeling dat van elk cursusjaar ééa hunner zal worden uitgenoodigd om haar bij te wonen Heeren oudleeraren beambten kadetten en adelborsten die aan deze réunie deel wenschen te nemen worden beleefdelijk verzocht vrfdr 16 Juli a a schriftelijk aan den gouveruenr voornoemd hunne namen te willen mededeelen met opgave tevens van hun rang woonplaats en bet jaar waarin ig de academie heUwn verlaten Het Svtterd Nieumblad t nieuwe dagblad te Rotterdam door de hh Sijthoffcn Prentzen onder hoofdredactie van Mrd Coben Stuart enkele maanden in 4o formaat uitgegeven is van vorm veranderd en ziet in gewoon groot dagbladformaat t licht Om geregelder feoilIeVuis te kunnen plaatsen en voor handels bears en zectiJ4ingen duidelijker leesbare letter te iqs vn gebruiken Blijkens het jaatverslaj iji f IgJ xea da v eenigde spoorwegen ii Zwitserland UHim Sum waren in 1877 het verkeer en de ontvangsten aanmerkelijk toegewezen Voor de vakken van hef lager onderwijs zijn 1063 acten gevraagd Voor 1023 is er examen afgelegd witarvan 570 met gunstigen vAor 112 met ongunsugen uitslag Het aantal geslaagden voor de vakken van het lager onderwijs of voor hoofd en hulponderwijzers hoofd en hulponderwijzeressen hnisunderwijzers en huisonderwijzer ssen bedraagt 55 7 percent volgens het blad een zeer ongunstig cijfer Ift de provincie Groningen is blijkens eene waarschuwing van den geneeskundigen inspecteur voor Friesland en Groningen dr All Cohen dezer dageneen kind vergiftigd ten gevolge van het likken aanhet lichtgroene papier van ulevellen die het ten geschenke had out vangen en dat bevonden is eenegroote hoeveelheid arseuikkoper te bevatten Degenoemde inspecteur heeft den verkooper van da lekkernij bekend gemaakt met zijne gevaarlijke handeling en ook deu leverancier die de ulevellen aanden bikker had verkocht gewezen op het gevaarvan dien handel Hij heeft nu wijders ieder wieni het aangaat nogmaals herinnerd dat wegens bovenI gemelde reden tot het inpakken van snueperijen I nooit fraai groen gekleurd papier behoort gebezigdte worden Naar aanleiding van het gelukken der poging om uit hyacinthen het welriekend beginsel te trekken schrijft de heer dr A E van Roijen te Haarlem in de landb Cl Dat hierdoor een nieuwe bron van nijverheid zou mimler dan in het vorige jaar Het nantal reizigers I was 147 190 lager dan in 1876 terwijl de ontvangsten uit het personenvervoer verkregen 122 493 frank minder bedroegen De ontvangsten uit het goederen vervoer getrokken waren 249 985 frank lager dan in het vorige jaar Het geheele bedrag der ontvangsten was in 1877 385 478 frank lager dan in 1876 De werkzaambedeu aan den spoorweg Ltiden Woerden gaan goed vooruit De aardeba ui wordt van Woerden tot Zwnmmerdam dagelijks door tremen die zand aarde en andere voorwerpen aanvoeren bereden Jilaad Het Centraalbestuur der vereeniging voor volksvoordrachtcn en volks vereenigingen en Ftoralta iu Nederland heeft verslag uitgebracht zijner bcmoeiiugen over X lüjll De uitgaven bedroegen in 1876 en 1877 ƒ 244 40 en de inkomsten ƒ 240 zoodat er weder een nadeelig saldo was Het Centraalbureau wil echter niet klagen over de betrekkelijk weinige ondersteuning die het ondervindt maar voortgaan op den ingeslagen weg met het doel voor oogen nl ontwikkeling en beschaving van hen die zich den vierden stand in de maatschappij noemen Het vraagt daartoe bij hernieuwing bijdragenin geld In verband met de quaestie belreffcnde den heer Van de Kamp te Roermond schrijft men het volgende j De redacteur van het weekblad l e Neder Feluwe de heer H van Gortel is levens onderwijzer aan eene openbare school te Wageniugeo Ruim 3 maan kunnen geopend worden behoef ik u niet te zeggen den geleden wendde hij zich met een verzoek tot ook de jouquille eu narcis en andere hier in het Ged Staten om de betrekking van onderwijzer en groot geteelde bloemen zouden kunnen dienen redacteur tegelijk te mogen waarnemen tot den De firma Piver te Parijs heeft mij reeds een schoolopziener richtte hij tevens de vraag of vorig jaar geschreven dat zij voor debiet instaat het ziju van redacteur al dan niet als een beroep In Amerika fceeft men een plan gehad de zaak te moet worden beschouwd in strijd met de wet op het lager onderwijs j Terwijl de heeren Lalleman C van Rieten andere redacteuren van schoolbladen sedert jaren ongehinderd hunne funclicn uitoefenen meende adressant eren goed redaoteur van een onzijdig weekblad te inogen zijn Van Ged Staten ontving hij echler tot heden geen bericht doch hij vernam dat de stukken zijm i aanvraag betreffende te s Hage berusten ora in verband met Roermondsche quaestie te worden beslist Daar echter da schoolcommissie te Wagei ingen blijken het verslag over het lager onderwijs meant dat het zijn van redacleur ten nadeele van het onderwijs zou kunnen zijn heeft de heer van Gortel aan den raad eervol omslag uit zijne betrekking gevraagd en bekomen tegen 1 Juli a s Het indirecte nut dat de mieren ons versohalfen door ons voor te gaan in stalen vlijt en onuitputtelijk geduld werd on reeds in onze jeugd ingeprent doch ook op meer directe wgze bewijzen ze groote diensten waaromtrent Oartenflora het volgende meedeelt De boomkweeker in de provincie Mantua Italië hebben de gewoonte jaarlijks iu het voorjaar aan de voet van eiken vruchtboom een mieren kolonie aan te leggen en zijn daarvoor verzekerd dat zulk eeu boom dat jaar vrij insecten en ge nd blijft Nog maar al te veel vindt de meening ingang dat de mieren de vruchten opvreten eu de boomeii beschaaigen of zelfs doen sterven terwijl toch reed langen tijd geleden iu t bijzonder door Ratzeburg is bewezen dat de mieren de larven eu en poppen verdelgen en ze geen gave vruchtett aantasten maar alleen zulke die reeds door vogels zijn aangevreten of op andere wgze zijn opengebarsten Ratzeburg I geeft all zijn bepaalde meening te kennen dat veel beschadiging aan boomen zou voorkomen worden al men de mierenkolonies beschermde het opzamelen der poppen streng verbood en zoo noodig zelfs mieren I nesten vormde exploiteeren door onvoorziene omstandigheden is dat echter niet gebeurd hoewel men reed kapitaal bgeen had Waarom niet in Nederland De op door mij aangeraden mest geteeld hyacintben groeien goed Uit eene mededetling van den heer B Veth in de Jnh Cl blijkt dat de werkstating op zijne fabriek eene andere oorzaak had dan daarvoor eerst is opgegeven t Was niet een andere wijze van betaling maar een andere regeling van het toezicht op den arbtid die er aanleiding toe gaf Over de landcoucessie op Borneo wanrover bij gelegenheid van de verhooging der Indische btgrooting in de Tweede Kamer is gesproken bevat het tAlgemeen Dagblad van Nederlandach Indiè een hoofdartikel In t kort komt dit op het volgende neer Toen het gerucht van den verkoop zich verbreidde ging de radjah van Serawak wiens grondgebied aan dat van deu sultan van Broenei grenst poolshoogte nemen Hij vernam van deu minister des sultans dat deze buiten hem om niet een stuk land verkocht maar de inkomsten en hulpbronnen van een streek lands vt rpacht had tegen een jaarlgksch betaling van 15000 dollars met bepaling dat de concessie zou vervallen als die som drie jaar achtereen niet werd betaald Doch de radjah van Serawak bemerkte dat er wel degelijk een overdracht van land heeft plaats gehad en dat alleen de koopsom in een jaarlijksche betaling bestaat Dit nu zou verboden zijn omdat de Sultan van Broenei bij tractaat met Engeland verboden was geen Europeaan souvereiniteitsrechten over te dragen zonder toestemming der Engelsche regeering Daarom heeft de radjan van Serawak bij de Engelsche regeering geprotesteerd Zeer vreemd werd daarbij geacht de houding van den Engels chen gouverneur op Laboean die bij de overdracht aan baron Overbeck tegenwoordig was en niet protesteerde De baron is nu reeds begonnen belasting te heffen maar heeft zich niet geïnstalleerd I en weigert den eersten termijn van 15Ü00 dollars te j betalen gelgk hij volgens contract verplicht was Het schijnt nu dat de baron om de menscSen voor zijn maatschappij op Ie winden eerst warme artikeltjes in enkele Engelsche bladen heeft laten drukken maar dat intusschen de zaak slecht opneemt En daar werkelijk land overgedragen is zid er waarschijnlijk niet alleen van de zijde van Holland en Spanje maar ook van Engelsche zijde verzet komen De laak draagt een sterk Ameiikaansche tint eu als men nagaat dat het gekophte land niet vruchtbaar is en een slecht geregeld bestuur heeft zal de Borneo Company wel sppedig esn fraaie zeepbel blgkeu en niets meer Onder de zaleen die in de aanitaande zomervergadering der Provinciale Staten van Limburg zullen worden behandeld is ook een ontwerpsbesluit tot intrekking van het reglement verbiedende het hanenvechten ganzenwerpen enz en vervanging door een nieuw reglement waarbg dat verbod nader geregeld en tot het vossen dassen en hondenvechten uitgebreid wordt Blijkens een in de JfeHer opgenomen staaV an den uitslag der vooijaarsexamens van 1S78 in de verschillende provinciën bedroeg het aantal aeten dat gevraagd is 2682 Uet aai tal opgekomcnen tot eenig acte examen heeft b ragen 26 9 Van de gevraagde acten zijn 1651 uitgereikt terwijl aan 1009 de gevraagde acten niet konden worden De Dtlfhcha Ct ijst op het tijdvertiee dat wq ons berokkenen door de gewoonte om s Zomer vacantie te nemen Die vacantien vgrmen bijna een vierde gedeelte van een jaar de maatschappij staat wel geen drie maanden volkomen stil maar de zaken kwijnen ér heersoht eene onverschilligheid die reed aanvangt voordat de zomer begonnen is Wanneer men ee naging boeveel tgd er verkwist wordt met die vaosuiiet men zou verwonderd staan Nu is het niet tegen te sprdten dkt het hoogst onaangenaam is in hef isweet zijn aanschijos te werken Jfaar is dit el zoo noodige vraagt de D Cl Hangt dit niet af van oi ze vwl ecling van deu dag De morge üuren beataAn voor een talUwa aantal landgeuooKn niet en juist omdat men van 1 die uren geen gebruik raaakt die voor g estelijken