Goudsche Courant, vrijdag 28 juni 1878

ZlIfiTAXDEX G01DV LL1 CE Ei Z 1878 B UITENLAND Het Berlijnsche Congres heeft opnieuw zitting gehouden Of de Bulgaarsohe grensregeling nn finaal geregeld is blijkt niet uit het telegram maar meu zou het opmaken uit de mededeeling dat Uosland zyn troepen binnen zes maanden uit Uumelie en binnen negen maanden uit Bulgarije moet terugtrekken Bulgarije tal dan bezet warden dooi troepen van Tenchilleude volken terwijl de vorst van het nieuwe ryk et kozen wordt De Russische Rykekauselier kon de zitting van het Coiigri s weder uiet bijwonen zyu toestand wekt echter geeu bezorgdheid Uit Frankrijk is weinig nieuws te melden De dagbladen hebben echter bij dit warme weder als de aandacht der lezers licht sluimeniek wordt het door ban gewaardeerde voorrecht een schandaal te kunnen mededeelen Het schandaal Terdient een plaats aan het eiude van Victor Hugo s HisUnre £ crime waarvan de 92ste editit het licht ziet De Frausche parlementaire commissiën tot onderzoek van de stantsrekeningen der laatste jaren hebben een nieuwe rigenaard beid van Kapeleon Ut ontdekt en aan het licht gebracht De civiele lyst van den Keizer bedroeg 29 millioen franken per jaar Elk jaar beschikte de Keizer echter over eenige soms over 10 millioenen meer Thans is gebleken dat dit meerdere geld verkregen werd door vrrkoOFp vu bet kroondomein wat aoodet vergunning der wetgevende maqht niet geschieden mocht Op deze wijze zijn 26 000 hectaren vervreemd De kansen van den jongen prins Napoleon zullendoor deze niiuwe ontdekking niet verbeteren Dagelijka neemt het getal deserteurs toe die van de Bonapariiitea overloopen tot de pariy der Oepubliek De ongestoorde rust in Prankryk maakt d opno siliebladeo wanhopend Het wordt hoe langer hoe moeilijker in eeuigszins genietbare artikden het betoog te leveren dat de republiek Frnnkryk te gronde richt Eene taktirk die noj wel wat vol te houdenia hoewel z ook doorziohiin wordt is het verzinnen n n t wekken Het arlKÏJ zoo uilstc eud gfechlkt 7iiu evenzeer alsvoor liehaauisarbeid wordt de zomer dói t veleuvau on vermorst Bjj eene iudeeliog van dèo dagmeer in overeenstemming met de natuur zelve ouer veel kunnen gedaan n orden dat nu ongedaanbl ft Als de mindere man reeds een vierde vani u dagloon heeft verdiend staat de gezeten burger eerst op maar hy denkt er niet aan dat ookhy een vierde van zyn dagtaak zou kunnen voltooid hebben Bgna ieder streeft naar goud maarzeer vclea geven zieh de moeite niet om uaar bet goud te grypeu dat volgens de oude rijmspreuk de morgenstond aanbiedt Om hierin verandering tebrengen zou meer vereischt worden dan aansporingof opwekking eene geheele verandering van hetvolkskarakter de noodzakelijkheid om hard te arbeiden Eu die noodzakelijkheid is sohaarsch in onsland waar met zoo weinig inspanning voor velen de gdegeubeid openstaat om eene betrekkelijke welvaart te genieten Het is ook mogelijk dat ons volk veranderen zou wanneer het klimaat altijd zoo mild was als des zomers maar als men slechts let opdevadzigheid ons eigen gedurende bet warme jaargtityde dan beeft men waarlyk niet te treuren dat wy een acht maanden van de twaalf met koude en guurheid metregeu en wind hebben te kampen Dit moge tengevolge hebben dal byna altyd een vierde deelonzer landgenooten verkouden is de ondervindingleert dat verkouden menacben zeer goed kunnenwerken terwijl daarentegen onder de warmte dearbeidsziu weggesmolten sohyut in die mate datnen ook van den koelereu tyd vau den dag geen gcbrnilc maakt Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een gouden KKUISJE een dito MEDAILLON een KÜEKENTREKKEB een KOOZENKRAXS en een DKAAGTOUW Laatste Berichten Madrid 2i Juni Hedeu achtend ten vyf ure heeft de patriarch van Iiidie de sacramfuteu der ster veudeu loejrediend aan de Kouiugiii iu tegeuivoordigheid des Kouings der koninklijke familie en der Ministers Berlijn a Juni Er wordt blijkbaar onder een gunstigeu iudruk gesproken van de beden gehouden eongreszitting die drie uren heeft geduurd De voornaamste punten der voorloopig behandelde quaestieu ziju in beginsel vastgesteld Morgen weder zitting Burgerlijke Stand OEBOEEN 2i Juni CarDelii MachicI ouJcrs C Lafebir M E v n Bek M ri Msgclakns oudrri J M Gelisiea w V Kooien 28 Puter ouders P JiDsen cd C vbd LuBHcD Mina JacolM oudera G de Jong CD G van Leeuwen Cornells Piettr Jofaannea onders C Boer en A IJpclaar Carolina Johanna Louisa Elisa oudera G de Mooy ro C SchmleubufK 21 Lluabeth oudera II Natsljl en £ Sluljter Dirkje oudera h Nieield en J Wilacliut OVERLEDEN ii Juni J Nleuwveld w C Steen iukcl I j 4 m 2d H C Laster 8 j 6 m H MeewoMn S j W J M Sigmana 3 w 24 P SchiedoQ wed A vao Houten 79 j ADVERTENTIEN Getrouwd H FAAU EN DB Wed C BöKEMEIJER Kibvbnaae Gouda 19 Juni 1878 Die tevens hartel jken dank betnigen voor de vele blijken van belangstelling bg hun huwel k ondervonden Voorspoedig bevallen van een Zoon A BOEB IJPEIAAK Gouda 23 Juni 1878 De Heer en Mevrouw ROMEIJN betnigen hun oprechten dank aan allen van wie ly den 20en dezer bewezen van deelneming hebbeu ontvangen Gouda 25 Juni 1878 STRIJKWERK Men vraagt STRUK en WA8CHWERK liefst fgn goed ook is men genegen tot het wasschen van LUUEBUOËD J SCHERPENSEEL Nieuwe Haven 159 Gouda OOtTDA DXVK VAN A BrIKKMAK FINESOF Dentiste 5 Alexaudersl raat s GRAVENHAGE zal eiken DONDERDAG van 9 tot 12 uur te Gouda Hotel TivoLi Spoorstraat sulteren of schriftelgk te ontbieden zijn Een JONGMENSCH P G zoekt bg Fataoeniyke Lieden DIRECT KOST EU iiwoniug Zy die daartoe genegen zijn worden verzocht hun bnefles met opgaaf van prijs en conditën franco te zenden onder No 93 aan het Bureau dezer Courant De Ondergeteekende beveelt zich bij zjjne Geachte Begunstigers minzaam aan tot het van BEELDHOUWWERK J GOSSELING Beeldliouwer BooK N N 13 5 Ten huize van Doctor Vak ITERSON wordt ZATERDAGS eene WERKSTER GEVRAAGD 2 a 3 worden gevtaagd bij C P W UKSSIxe Ic Couda Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemisten § aar schuwing Deze URBANUS PILLEN zfln door ons in doosjes a 37 j Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkr gbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wy waarschuwen voor het gebruik van uamaaksels welke men tracht in omloop te brengen Het zal voor een ieiler vooral voor Zieken niet onbelaugryk zgn te vernemen dat in het werkje OPEN BRIEF aan Dr VITUS BRl INIülHA TIENDI DKUK de in het herhaaldelyk aangekondigde boekwerk Dr Mry i Naluurgeneetwijte afgedrukte attesten nader worden besproken Wie er zich van wenscht te overtuigen in hoever die attesten waar jijn ontbierte in Richler ê Boekhandel te Rotterdam boven aang ekondigden brief die hem op franco aanvrage i r tu ea franco toegezonden wordt aUlNA LAROCHE van KRAEPELIEKf en HOLM Apotheker te Zeilt De eenig e QVIKA LABOCHE welke door de Red van de geneegk Cour aan HH Geneeskiuidlgren is aanbevolen tegen algemeeue zwakte gebrek aan eetlust slechte spijsvertering zenuwziekte in het tydperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en bare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzuoht teringachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Trijs ƒ 1 90 per flacon by den Heer Apotheker C Thim te Gouda VEREKMGIJVG viiiiiiuü fill MUËKLAfl Bovengenoemde Vereeniging stelt zich voor vah af 30 JONI lederen ZONDAG van 12 tot 1 ure in het Lokaal aan de Bogen met kinderen besprekingen ie houden over de Vadertandsche Geschiedenis en noodigt daartoe belangstellenden tea dringendste uit HET BESTUUR H m WIJNSAAEDEN Korte Tiendewcg D 93 Gouda mmmmum VAN EN ELSCEE EIESEN BESTELLINGEN worden ten spoedigste bezorgd PRIJSCOURANTEI verkr gbaar welke gewoon is in nette diensten werkzaam te zjjn voor iederen Vrydag van s morgens 6 tot s avonds 8 ure tegen 70 Cen £ daags Adres met franco brieven onder letter F aan het Advertentie Bureau van A KOK Cokp Boeken Kantoorhandel te Gouda Gouda Oostbaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Port raits emaillés EEI STEMMIG wordt het JOH HOFF sche MALZ EXTKACT SESONOnEIDSEIES als een uitstekend middel bg BOIIST en MAAGLUDEN door de H H Geneeskundigen gewaardeerd en hoofdzakelgk door ontelbare herstelden als voedend en genezend aaubevolen Prijs 1 Flesch 45 Cent 6 Flesschen 2 20 13 Flesschen 4 40 De Flesschen worden a 5 Cent berekend en tegen dien prjjs steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépót Arasterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bjj J C van VREÜMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt NATIONALE BELOONINB Van fr 16 600 Grot GOUOEN MÉDAILLE BCHTE Versterkend spijsverlcrend hoortsverdrijvend Dit wtjnhoudeud elikater bevat alle hoe danlgheden der 3 verschillende kinasoorten vereenigd het is zeer aantfonaam en wordt zeer door de gfcneesheeren aanbevolen togen Bloedigebrek gebrek aan krachten ziekelijke bleekheid aandoeningen van de maa g bl oedarmoede gevelgen van het kraambed aanhoud dende koortsen langzame herstelling enz FA8RIEKSUERK OEDKPONEEaD TS fAHMS 33 nUS PSOUOT IN IM ftUI OVDS AMTHSKIN Gouda d p t bij ZELDENBI IK Apotheker N 2159 VrUdag i JkoI GOUDSCHE COURANT Nieuws e AdverlcnlieWad voor Gouda en Onislreken verkiezingen in al de door hen aangewezen diatric en zijn er uatuurlyk tegeii oandidaten meest van de Porlschrittspartij of de nationaal liberalen In Saksen hebben de nationaal liberalen en de Forlscbrilters voor de aanstaande Rijksdagsverkiezingen een verbond aangegaan De berichten over deu toestand des Keizers blijven gunstig ook de dikte aan drn rechterarm wordt I minder Men vertelt te Berlijn dat de Czaar op zijn reis naar Ems een dag in de Duitsche hoofd I atad zal vertoeven De Hannov Courier deelt uit goede bron mede dat tusscheu de Pruisische Regeering en Prins Ernst August een overeenkomst is getroffen waarbij de prins den titel aanneemt van hertog van Cumberland en crfprins van Brunswijk Luneburg eu het beslag op het vermogen van KouiiigGeorg wordt opgeheven De behaiiileliiig van de zaak van Hodel is uitgesteld en Ziil eerst den lOii Juli aanvangen 8S getuigen zijn gedagvaard aan deu btw huldigde is ter verdediging toegevoerd de justjtieraad Wilk voor de pers zyn 30 kaarten beschikbaar gesteld In België geeft hel resultaat der verkiezingen voorldurend aanleiding tot opgewonden manifestaties en banketten Grut f as Zondag gehee gevlagd bij gelegenheid van de liberale manifestalie aldaar De door de heereu Bara üelh ugne Pechef en van der Taelen uitgesproken redevéeringen hebben een algemeen enlhousiasme verwekt De heer Rara gaf de verzekeripg dat hij recht zou doen wedervaren aan de eichen van het liberalisme De opgewondenheid kende bijna geen grenzen en de geestdrift was onbeschrijfelijk De jeugdige Koningin van Spanje die jaist achttien J r K Wotden i i jj iartijk ek Volgens verscheiden telegrammen is de loestaud hoogst verontrustend Zij heeft reeds de sacramenten der stervenden ontvangen Verschillende leden barer familie zy is eene klein dochter van Louis Philippe en dochhter van den hertog van Montpensier zijn onmiddelyk overgekomen De laatste berichten luiden iets beter althans alle hoop is nog niet opgegeven Te Nieuwerkerk a d IJsel is Maandagmiddng een vljfiiitnjarige knaap verdronken die zich zonder te kunnen zwemmen te water had begeven om te baden Bultenliinilsch Overzicht Het totaal der bij de Tweede Kamer ingekomen adressen van katholieken bedraagt voor zoover ous thans beleend is het cijfer 992 met U3 734 hand teektn ngen Tijd Een telegram uit Indie bericht Wegens aaivalleu op Edi zijn troepen gezonden naar Gedoeug Na hevige gevechten zyn sterke stellingen geuomeii Wij hadden l4 dooden en 79 gewonden De vyand had 150 dooden en gewonden Na d e gevechten heeft het hoofd van Gedoei g afslaud gedaan van het gezag aan zynen zoon die zich onderworpen heeft Aangaande de vijandige plannen van den bestuurder van Gedoeng hadden de autoriteiten herhaaldelyk verontrustende berichten ontvangfen Eene aan de leden der Tweede Kamer rondgedeelde uota van wijzigingen in het ontwerp op t lager onderwijs bevat de wijzigingen die reeds in het bij de memorie van antwoord gevoegde ontwerp zijn opgenomen Staten Oeneraal Tweede Ki iU Zittingen van 25 en 26 Juni 1878 In de zitting vau Dinsdag zijn de beraadslagingen Voortgezet over de onderwijswet De minister vau binneulandschezaken verdedigde het ontwerp dat gebaseerd was op de wetten van 1806 en 1857 de vrijheid van onderwijs handhavende en verbetering in het onderwijs trachtende aan te brengen De eischen der kerkelijke partyen oestreed hy uitvoerig De openbare school moet staatsburgers aankweeken De kerk mag niet het meesterschap over de school zich toeeigeuen Dat spoedig in Nederland btt onderwijs geheel rijkszaak zon worden dacht hij niet De gemeentebesturen hebben nog te veel liefde voor de openbare school VerschlUeude sprekers repliceerden BINNENLAND Thoewd OTk döürziohiiK j HVer Xt T de Diusdaira ond gehouden vergadering van het i l TlU Tn r mi i ïerraad Carttme o da def Maatschapp tot Nut van IS noewei i uwn r van berichten die angst en onrust wekken Het I i de Dinsdagavond gtnouuen vernau ene blad spreekt van stryd in den ministerraad een departement Gouda der Maatschappy tot Nut van k i nnt lair van den minister van oojlog f Algemeen is tot bestuurslid benoemd de heer H Departement uouaa uer iixaaML uup rt Algemeen is tot bestuurslid benoemd de heer H W G Koning Tot afgevaardigden ter Algemeene Vergadering werden verkozen de hh Mr P J Snel en D K van Meerten ea tot hunne plaatsvervangers de hh Dr P de Wilde en D Ruijler ene blaa spreem vau igu ander van het ontslag van den minister van oorlog een derde zelfs van liet ontslag dat de heer Dufanrezelf nemen zon Daarvan schijut echter niets waarte zijn integendeel voelt men zich in hooge regee4ringskringen zoo gerust en sterk dat de presidenider republiek op het aanhouden van Dufaure epBardoux besloten heeft het groote nationale feest dat zooal men weet den SOsten Juni a s moetplaats hebben de kroon op te zetten door afkondiging van maatregelen ten aanzien van de veroordeelden wegens de commune die met eene gedeeltelijkeamnestie gelijk staan Meer dan achthonderd gedeporteerden in Nieuw Caledouie zullen deels kwijtschelding deels vermindering van straf krijgen Dezemaatregel de toepassing der oude gewoonte datbij groote vreugdedagen het hoofd van den laat ook in ipiiere mate detd Ib de zitting van gisteren zijn de algemeene beraadslagingen over de onderwijswet geslo en niidat vele sprekers nog hadden gerepliceerd ook aan den heer Cremers die betoogd had dat de moderne katholieke leer op syllabus en encycliek gegrondvest met toelaat het verleenen van staatssubsidie aan de katholieke scholen De minister bestreed nogmuals de eischen der voorstanders van het bijzonder oiidcrnys De vrijheid van dat onderwijs werd niet aangerand Ook verdedigde hy op nieuw de openbare school Heden komen de artikelen in behandeling Gisternamiddag viel het dochtertje van den Heer van der K in het water aan de Karnemelksloot toen Maiia Perrulier dienstbode bij den Heer Tollens zieh onmiddelyk te water begaf en het geluk mocht smaken de kleine te redden Genoemde dienstbode had op zich genomen op het kind dat 1 jaar oud was te passen doch had zich voor een oogenblik even verwijderd Naar men verneemt zal door de in O Iiidie aanwezige ondcadetten aan de Kon Mil Academie ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan een blijvend huldeblyk worden aangeboden vreui eil n het hoofd van den took Na wij l l tl felir nrg e rr r tr e J ederiu eid gesteld Te Hellevoetsluia heeft een marinier zich veroyderd met een bankbiljet hem ter inwisseling door een zccofficiet van het wachtschip ter hand gestsld Na slechts een zeer gering bedrag er van te hebben verteerd werd hy onder Ueeuvliet aangehouden en in arrest genomen Voor het nationaal haldeblyk aan Z K H Prins Hendrik by gelegenheid van zyn huwelyk aan te bieden werd bygedrageu te Goudirak eene som van ƒ 70 25 en te Berkenwoude f 25 60 Gisteren mor n omstreeks i Bur werd te Gouderak uit de rivier den IJsel het lijk opgehaald vao de vronw van J Loendersloot die zich een half uur te voren naar den waterkant had begeven om waschgoed te spoelen De collecte voor het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlandtn heeft in de gemeente Waddinxveen opgebracht ƒ 40 83 in Gouderak ƒ 15 36 in Berkenwoude f 12 45 iu Haastrecht ƒ 15 11 en in de gemeente VUst ƒ 6 51 mend werken In het Engelsche Lagerhuis bestreed Forster de runderpest wet en wel voornamelijk de bepaling betreffende het slachten van buitenlandsch vee op de plaats van landing deze wet beweerde Forstor moest den piijs van het vee nog meer in de hoogte dry ven en zon het gtvaar van besmetting niet verminderen ook was de wet onrechtvaardig ten opzichte van die landen die vrij waren van de runderpest De minister MicksBeach verdedigde het ontwerp en zeide dat de bedoeling volstrekt niet was een proteotionistisohen maatregel in te vqcrcn schoon het bij den veehandel onmogelijk was het vrijhandelstelsel vol te houden De discussie werd tot Dinsdag a i verdaagd In Daitsohland is hel alles behalve vrede Onbeschrijflijk is di verbittering waarmede de partijen elkander bestrijden als voorbereiding voor de verkiezing De aooiaal deraooraten zijn remis gereed voor de Binnenkort zullen de toelating examens worden afgenomen van de aspiranten luuir plaatsing aan de rykakweekschool voor onderwijzers te Middelburg Hua aantal bedraagt 63 waarvan 19 uit ZuidHolland 7 uit Noord Brabaut en 1 uit Gelderland de overige uit Zeeland Uit Sliedrecht wordt an 25 Juni gemeld Een treurig ongeval dompelde gisteren een arbei dergfamilie in diepe verslagenheid Drie broeders van 13 15 en 17 jaar oppassende jongens werkzaam aan de steenfabriek van den eer Marius van Haaften begaven zich in t schaftuur te water om te zwemmen Eén hunner zinkt weg in de diepte een tweede schiet toe om te helpen doch wordt dour den drenkeling bij de beenen gegrepen en meegesleurd De derde duikt ter redding zijner broeders onder doch moet zijne moedige poging gok met deu dood bekoopen Het drietal went poedig opgehaald doch