Goudsche Courant, vrijdag 28 juni 1878

de iumiddeU torgesnclde geneeskundigen Vonden aUühta dun dood ounstateeten Het Rolt A ieiHpjW betreurt ten zeerste de demornlisatie die ons acoijusstelsel onder de grensbevolking te reeg brengt Op de grenzen maakt men de gaiiaehe bevolking lot misdadigers of getreut haar ten minste aan miimchtitig van de vet men be ohouwt zekere lieden als wild en stelt jagers ann om op hen te passen Dat er uu en dan gevochten n geschoten wordt zal dus niemand verwonderen het wonder is dat het niet m er gebeurt DoolKmen ontveinze bet zich niet zonder dat alles is geen enkele verbruiksbelasting te beffen Zoolang men het verbruik binnenslands van eenig artikel belast z d er voordeel te behalen zyu door het artikel ter sluiks te fabrioeeren of in te voeren en onbelast in koneuoiptie te brengen en zal om dezen invoer te weren op allen invoer echerp moeten worden toegezien Zoolang de aozyns een belang heeft zal winstbejag den imokkelfaandel gaande houden Geeft men uu de treurige dwangmiddelen uit de hand waartoe deze handel noopt ontneemt men den commies de revolver waardoor hg den slniker ontzag inboezemt natuurlijk alléén op voorwaarde van hem van t d tot tijd op eclatante wijs te gebruiken men maakt alle toezicht illusoir men stelt de opbrengst der belasting in de waagschaal eil werkt het ouzedel ke smokkelen in de hand Beter dan verslapt toezicht is de afschaffing der belasting daarbij winnen althans de industrie en d e volksmoraal Door den heer van Naamen zijn verschillende amendementen op de onderwyswet voorgesteld strekkende 1 aan de gemeenten de bevoegdheid te geven de thans gesubsidieerde scholen op de gestelde voorwaarden in stand te houden waardoor ook art 91 vervalt i in plaats van het nieuw artikel 5 te behouden het beataande art 4 der wet van 1857 zoodat de afkeuring der schoooUokaleD kan worden uilgesproken door den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht 5 vermeerdering van het aantal kinderen waaraan tegelgk door ééa onderwijzer onderwgs mag worden gegeven 4 bepaling van het minimura tractement naar mate van het aantal leerlingen i meerdere invloed aan de gemeentebesturen te geven b J de examina en de voordrachten 6 het maximum van het pensioen te bepalen nietop Vs Qiaai op het geheel bedrag der jaarwedde De beer van den Kaay heeft mede eenige amendementen voorgesteld waarvan het voornaamste is om de facultatieve subsidieeriug van bgzondere scholen die daardoor het karakter van openbare scholen krggen door gemeenten of provinciën te behouden Nog altijd duurt de hongersnood in China voort en reeds zgu vgf millioen menschen uit gebrek omgekomen Lijken van gestorvenen worden verslonden Dit wordt officieel in het Fekinger regeeringsblad gekonstateerd In den eerste tgd van dezen vreeselijken hongersnood zoo leest men in een rapport van den goerernenr van Hocan voedden de levenden zich met de Igken der gestorvenen later doodden de sterkenen de zwakken en aten hen op thans is de ellende zoo groot dat de leden van hetzelfde gezin elkaar aanvallen Zulk een toestand is in de geschiedenis niet bekend en wanneer er niet snel krachtige hulp wordt verstrekt dan gaat de geheele bevolking van Honan te gronde Alle plaatselijke hulpbronnen zgn uitgedroogd de voorraadschuren zijn ledig het geld ia op de weinige gegoeden hebben alles wat zij bezaten reeds sedert lang van de hand moeten doen Dit wordt bevestigd door den Boomschen bisschop ran Schau si Monagatte die uit Tai Yuen de hoofdstad der meest geteisterde provincie meldt dat de mannen hun Trouwen de ouders hun kinderen öf als de laatsten sterker zgn de kinderen hunne ouders dooden en verslinden De Chineesche Begeering heeft bgna niets gedaan 600 000 taëls a n geld en 100 006 pikols rgst ia alles wat zg gegeven heeft Maar de Keizer heeft een edikt uitgevaardigd waarbg hij de landstreek waar de nood heetaoht vervloekt In naam der mensohheid ware het wenschelgk dat Europa tussohenbeide kwam en kraehtigi middelen beraamde om hulp te bieden De Amerikaansche schoener Eotken vertrok den 19den Juni van New York naar de Fooistreken ter opaporing van de OTerblijftelen der expeditie Tan Franklin Het schip is Toor 30 maanden nitgemst en ataat onder het bcTel Tao kapitein Thomans F Barry die de lepels ontdekt hem waarop de naam en het wapen Tan Sir John Franklin gegraveerd waren hetgeen aanleiding heeft gegeven tot de tegenwoordige expeditie De equipage bestaat uit 26 koppen wa iroiider Joseph Eberbing of E qnimaui Joe die de expeditie medema ikt lu hoedanigheM van jager en Eid De Eotitn zal errst Whale point in de Hudsons biai nandoeti om eenige Esquimu s aan biord Ie ntiuen en vandaar naar Beeeh Point ongeveer 140 Eng mglen noordelijker in de Bapnlse baai vertrekken Te Whale point had kopt Barry de Esquimo s aangetroffen van wie hij de lepels kocht en welke verhaalden dat het schip van waar jg de lepels hadden bij Kaap Hallowell door het ijs verpletterd was De equip ige van dat schip waaronder sir John Franklin was dien zg keuden bg den naam van Hilata of aan voerder werd door de iuhoorlingen geleid naar Kaap Engloüeld zeshonderd veertig Engelsohe mijlen van Whalepoint verwijderd waar zg do een na den ander van koude honger en ziekte stierven en begraven werden De Natckiles rapporteerden dat de witte mannen een aantal geschreven boeken hadden achtergelaten die ook te Eiiglelield begraven waren wtlke plaats nog nimmer door eene der uitgezonden expedtties ter opsporing van Franklin bereikt was Kapt Barry was van plan om van Kapulse baai met sleden over land te trachten Englefield te bereiken hetwelk hg in vier a vgf weken zoude kunnen doen Men verwacht dnt de expeditie twee en een halfjaar zal uitblijven Proviand voor achttien maanden bevindt zich aan boord van de Eotken en het volgende voorjaar zal er meer uitgezonden worden met den walvischvanger Henri Trouichridge Wagens en ammunitie zgn voor de geheele dertien maanden aan boord De kosten der expeditie worden op 36 000 dollars begroot Maandagavond ia te Haarlem eene vergadering gehouden van kiesgerechtigden welke door dr Van Vloten was bgeengeroppen Een 26tal heeren traden toe tot het beginsel om eene tweede kiezersvereeniging op te richten terwijl eenige heeren werden uitgenoodigd een programma lustende op het beginsel van een gezond sterk en degelgk liberalisme te ontwerpen en ter vaststelling aan te bieden in eene gisteren te houden vergadering Als een staaltje hoe hel communisme werkt op de belangen van hen die door middel er van hunne grieven denken uit den weg geruimd Ie krggen deelt men sprekende over den dood van wglen Mark Hopkins te San Franoisca het volgende voorval mede Verleden jaar liet hij een blok gebouwen oprichten dat een inillioen dollars zou kosten Op zekeren avond hield de communistische aanvoerder Kearney ene redevoering waarin de arbeiders zeer opgehitst werden tegen hunne palronen Mark Hopkins kreeg hiervan kennis Door dit en de gewelddadigbeden vao het gepeupel in het Coaten werd Hopkins bevreesd dat zgne eigendommen gevaar liepen en hg besloot geen geld meer te besteden aan gebouwen welke den een of anderen dag konden vernield worden door de communisten Den volgenden dag gaf hg al den werklieden hun ontslag en het werk aan die gebouwen is nog niet hervat Het gehuil van het gepeupel dat toejuiching uitgierde over de toespraak van Kearney heeft honderden van arbeiders een jaar broodwinning gekost Men verneemt met leedwezen dat de Minister van Oorlog uit het buitenland teruggekeerd zich te Rotterdam bevindt om in het Ziekenhuis alhier eene belangrgke operatie te ondergaan Zijn toestand moet de waarneming zgner betrekking niet langer toelaten en h zou doo den Minister van Marine ad interim worden vervangen In hoeverre het laatste gedeelte juist is weten wg niet maar ij verheugen ons te kunnen melden wat wij zoo even uit volkomen geloofwaardige bron vernamen Zijne Excellentie de Minister van Oorlog heeftzich heden in het stedelgk Ziekenhuis alhier doenopnemen tol het ondergaan van èene belangrijke operation Deze is met het beste gevolg verricht Er bestaat grond om eene goede genezing Ie verwa ohten i Rott Nieumil De meeste bladen zegt de irni Cl deelen op gezag van het Handelshlad mede dat er sprake it zgn van een huwelgk van Z M den Koning met een Zweedsche piinses de 48 jarige prinses Eugenie schoonzuster vaii Wglen koningin Louise van Zweden dochter van prins Frederik Even als toen het een huwelgk met prins Hendrik gold en de pers voorbarig een naam noemde die later bleek een ware naam te zgn heeft odk thans weder eene vergissing plaats Wg willen zoo onbescheiden met zgn om nu van onzen kant een naam te noemen daar nog niets officieel is en misschien bgzóndere reden van staatsbelang het voorgenomen hnwelgk in den weg zouden kunnen staan Wij bepalen ons tol de mededeeling dat men niet naér Slokholm maar naar Pargs den blik moet vestigen Al is Frankrijk eene republiek de hoofdatad is daarom nog niet voor dynastiën gesloten zooalji nog dezer dagen uit de dagbladen bleek De Staats Coiirmt geeft het volgende verslag om trent de verwachtingen van den oogst in deproviuoie Friesland voor het jaar 1878 Tarwe staat tamdg k goed Rogge laat zich goed aanzien Zg staat echter on de raudgronden beter dan in kleistreken Gerst slaat vrij goed zg lijdt echter nog 1 Ie natte weiVsgesleldlieid Dit laatste kun eigenlijk van alle veldgeffasaeii worden gezegd die behoefte hebben aan warmte Klaver ge ft en belooft een ruimen oogst Haver laat zich best aanzien Op enkele plaatsen lijdt zg nog al van het ongedierte Koolzaad staat zeer middelmatig Vlas Indien er nog tijdig eene warmere weérsgesteldheid intreedt kan van dat gewas nog red te recht komen Cichorei Hieromtrent kan men nog weinig zeggea Over het geheel is zij niet gunstig Aardappelen zijn veel nitgepoot en staan over het geheel zeer voordeelig Boekweit staat over bet geheel goed Kanariezaad ia weinig uitgezaaid Het staat middelmatig Erwten staan over het algemeen vrg goed doch hebben nog al van het ongedierte geleden Boonen hiervan kan hetzelfde worden gezegd Gras en hooilanden Ia de hooge streken laan de graslanden uitmuntend en wordt er veel hooi van beste kwaliteit gewonnen Hetzelfde kan wordea gezegd van de ingepolderde hooilanden De nietingepolderde lage landen leden en Igden echter veel van den hoogen stand van het boezemwater oodat voor de gebruikers dier landen de hoop op eraan goeden oogst geheel is verdwenen Het hooi dat nog geoogst wordt is van slechte kwaliteit Den 22n Mei jl heeft zekere Francesco Perallo een beroemd Mexicaansoh ruiter den merkwaardig sten rit afgele d die tot nu bekend is Het gold eene door hem geslotene weddenschap dat hg ill den tgd van vgftien uren op éen dag in de renbaan van Fleetwoodpark bg NewTork 806 Engelaohe mglen ruim 90 uren gaana ta paard zou aleggen 34 renpaarden en 6 mustangs wilde Amerikaansche paarden stonden voor hem gereed Na iedere mijl rgdens verwise Idu hg van paard dikwgls zonder den grond te raken en aU hg al afsteeg om weer op te stagen ging dit zoo ving dat nooit meer du TJer MOODden noodig waren Zoo begon hg s oohttndi om irler nren en had s avonds 6 81 den afstand afgelegd en de weddenschap geifounen Hg had twee pauzen gebonden om wat te eten samen 60 minuten bedragende De onvermoeide ruiter werd aanstonds onder geleide van een dokter te bed ge oracht en zeer kalm gehouden j Ig waa echter Tulkomen gezond hoewel zgn pols 140 slagen in de minuut sloeg en hg gedurende den rit 10 pond gewicht verloren had Van den khedive worden rare dingen verteld Zjj oom Halim paoha had hem zgue domeinen verkocht en afstand gedaan van alle aanspraken op erfenissen van familieleden tegen eene vaste jaarlgksohe uitkeering en dacht nu zgn leven op zgn gemak en met zoo min mogelgk aardsche zorgen te eindigen Doch hij had builen den wa rd of liever bnilcn den khedive gerekend die hem zgne toelage op eens onttrokken heeft De regeering schijnt den khedive te gaan vervelen want liij heeft onlangs igne raadslieden geraadpleegd over het afstand doen van den troon ten behoeve van zgn zoon Mohammed Tefvik Zg oiitrieden het hem op grond van de jengd en geestel ke zwakheid van zijn zoon waarop hg zich wendde tot Engelsohe ambtenaren en het bestuut der zaken aan Engeland aanbood onder voorwaarde dat hij zgne civiele Ig t zou behouden en dat de opvolging van zgu zoon zou verzekerd blgven Toen dit aanbod op beleefde wijze van de hand wal gewezen schreef hg aan den prins van Wales oip het te herhalen en op aanneming aan te dringen De groote hotels in Zwitaerland maken naar hel schgnt niet zulke goede zaken als men zich a ovan i kelgk had voorgesteld althans het groote Hfltel de rEurope te Lucern is publiek voor schuld vwkoeht Op het gebouw drukte een hypotheek van meer dan een millioen bij verkoop is het toegewezeii voor fr 600000 Meerdere groote hotels zgn in deo laatsten tgd als het ware voor spotprgzen rerkooht Doctor Galippe heeft door tussohenkomai van Vul pian aan de I rgsohe Academie dea iSoiencei een nota doen toekomen waarin hg betoogt dat koperzonten niet rergiftig zgn 14 maanden lang voedde hg zioh met zure spgzen en dranken die meer dan 84 uren in koperen vaten hadden geataan Zoowel hg als zgn vrienden die er ran meeproefden waren ffolkomen wel gebleven Men herinnert zich dat eepigen tgd geleden een priester te Kapels di Mattia uit de Baliaansche StaataLoterij prgzcn trok ter wjlarde van l 8 00fl lires en naar men iu de aldaar verschijnende Roma leest is eindelijK tot aitbetalin der som bevel vegeven Intnsschen is de deeruiawaardige man op allerlei wijze en uit alle oorden der wereld lastig gevallen Daags ontving bij tusscbeu de twee en driehonderd brieven met allerlei aanzoeken en voorstellen Zoo heeft een Berlijner hein vergunning gevraagd een werkje te mogen uitgeven met allerlei nummers en opgaven rakende loterijen en dat Ie mogen betitelen Kansrekeningen van den eerwaarden pater Dl Malta van het debiet verwachtte hg gouden bergen Een ander verzocht om de kleinigheid van 120 000 lirees ten eind een handel iu spiegels op te zetten Veiledeu week vervolgt de Roma bracht een dume den pater een bezoek die haar Aardbeien sinu sappeleii en andere zaken medegaf Toen zij daarmede te huis kwam raakte he t geheele personeel in opschudding De huisknecht de portier eu tal van andere personen zagen in de getallen der vruchten aanwijzingen om gelukkig in de loterij spelen hetgeen zij dan ook geen oogenblik nitstelden Vreemd genoeg hebben allen werkelgk gewonnen Naar men wil heeft de pater in éen woord zooveel doorleefd dat hij voornemens is een getrouw verhaal van zijn wederwaardigheden in het licht te geven Bggeloovige lieden echter zien iu zgn naam Mattia die in het Italiaansoh waanzin beteekent een kwaad Toorteeken De permanente militaire Spoorwegcommissie beeft met de Ned Bbgnspoorwegmaataohappij een overeenkomst gesloten waarvan de strekking is om bg aHoop van het thans nog loupeude oontmot voor den dienst der militaire transporten te water niet alleen krijgsvolk maar ook alle oorlogsmateriéel enz meer algemeen tegen verminderde vracht per ipoorweg te doen vervoeren De onderhandelingen met de gezameulgke spoorwegondernemingen bier te lande over de samenstelling Tan een uniform tarief voor knjgsvolk en oorlogstuig hebben nog niet tol bet beoogde doelgeleid S Ct Men ichrijft aan de L Cl hetvidgende Duidelgk merÜuar is de lente voorbg irant het geiroep van meoigen vogel dat bg het eerste morgenkrieken werd vernomen is verstomd Sedert de helft van Mei is het weer onbestendig geblcTen tot voor weinige dagen De tempentuur waa zeer afwisselend in de voorlaatate week zelfa koud Voor den moerbeiièubbom die goed balden n voor den wijnatok wiens bloeitijd aanstaande ie wa tet weer ongiAistig Ook de sngboonen zgn bgna niet vooruitgekomen Warmte alleen kan nn het rijp wtwden an de rooerbezie den groei van den wgnstok de teelt T n de snijboonen en ander teeder ewaa doen gelukken Hierop bestaat vooruitzioht sla de zomer het zoo ernstig blijft meeaen ala bg sich heeft ingesteld Zooals kon verwacht worden komen de aardappelen nu goed aan en zal de Hollandsche markt welhaast bgna overvloed hebben van die vrucht Van sappige aardbezicu wordt overal enen ruimen pluk gedaan en de aalbes begint te klenren De bouwlieden brengen nn langzamerhand faun berg in top met geurig hooi dat ouder eenen schitterenden zonneschgn wordt binnengehaald In de kweekerjjen en lusthoven kan een getintel van kkiuren dat de bloemen ten toon spreiden het oog liekoren Bovenaan prgkt dit jaar de roos die vooral wegens het sombere en regenachtige weer niets van haren glana verloor een rgkdom van knoppen en bloemen aanbood en haren roem ala koningin der Uoemen loistervol handhaafde Uit een brief gesohreven aan boord Tan de Witiergeiu ter reede t h Pedir Tan 10 Mei jl deelt de B O het volgende mede Met ons is in de biatste 14 dagen Trg wat gebeurd wij zgn thana fveder op het terrein des oorlogs geweest Op 29 April werd de beuling te Segli s nachts om 3 uur op eene hevige wijze aangevallen doch de vijand werd door de bezetting op flinke wga afgeslagen waarbij wg Goddank geene of zoo te zeggen bgna geene gekwetsten bekwamen alleen eenige kettiug augers die buiten de benting woonden móésten er aan gelooven Hoevelen eohter van de Atchineezen gevallen zijn kin men niet met zekerheid bepalen dewijl zij hunne gevallenen meestal medevoeren echter hebben wij 16 Igken van hen dicht b d benting gevonden Zij hielden zioh daarop een paar éagen stil en rustig doch in den vroegen oohtend rah den Sden Mei kwamen zij met eène onlzetfende hoeTeelheid en goed gewapend met kleine kantenen geweren enz de benting weer aanvallen maar zij werden zoo ferm door de onzen dntTaUjgen dat ze mei bebloede koppen en een groot verlies aan maneohappen terug pesten trekken Ka moesten door onü alle middelen in he werk geateld wo den om de benting die wel in gbeden taal is ottbeklimbaar voor den te Terwaohten teragjcomehdeU vijaAd Ie maken ook Terkfegen wij Tan de niariae ruim 50 man versleikiiig die wij ook noodig hadden Wij brachten v f nachten bijna slapeloos door daar het miüste gerucht ons op onze hoede deed zijn om niet overvallen te worden Laatste Berichten Borlijn 26 Juni Heden heeft hel congres zijn zeveude zitting gi houden Gortschakoff heeft die bijgewoond De zitting is ten 2 uur begonnen en ten 4 uur geëindigd Mfldrid 26 Juni De koningin is bedeu middag ten 12 ure 35 iniüuttn overleden Weenen 26 Jcni De PoltlUcIie Correspondem meldt uit Berlijn van heden het volgende Hel congres heeft besloten dat Zuid Bnlganje den naam zal voeren van OostRumelie De Turksche gevolmachtigden hebben tegen verscheidene besluiten vauhetcoDgrcs nadrukkelijk geprotesteerd Ondanks ernstige veitoogen inzonderheid van de zijde van Bismarck is de handelwijze der Turksche gevolmachtigden van dien aard dat de zekerheid van een vredelievenden afloop van het congres aanmerkelijk verzwokt wordt Eerstdaags zal Oostenrijks positie tegenover de Turksche grensprovincien by de beraadslaging helder aan t licht komen Heden is het zeker dat afgezien van Turkije op het congres eenparig erkend is dat er termen bestaan voor eene noodzakelijke tusscheukomst van Oostenrijks zijde Hierover zal naar het schijnt thans het eerst gehandeld worden Kantongerecht te Gouda Terechtzitting vin Woensdag 26 Juni 1878 Kaïitour ehier Mr J H TAN MIEBOP Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCIIOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD G van der L en J van M schepenjagers wonende te Alphen ieder tot eene boete van zeven gulden of gevang van drie dagen wegens te zamec en in vereenigiug maken van uai htgerueht te Gouda verstorende dé rust der inwoners M H landbouwer wonende te Berg Ambaeht G van V bouwman wonende te Zevenbuizen D van de H kastelijn wonende te Waddinxveen E D van K werkman wonende te Gouda ieder tot eene boete t an drie gulden of gevang van één dag wegens op den openbaren weg te Gooda zonder toezicht laten staan van wagens met paoaden bespannen waarvan zg de voerlieden waren A S molenaarsknecht wonende aan de Stolwijkerslnis bg Gouda tot twee boeien ieder van drie gulden of gevang van één dag voor iedere boete wegens op den openbaren weg te Gouda zonder toezicht laten staan van een wagen met een paard bespannen waarvan hij de voerman was en rijden met die wagen harder dan in matigen draf op den openbaren weg te Gouda H G huisvrouw van J B koopvrouw in visch wonende te s Gravenhage tot vier boeten ieder van drie gulden en eene boete van één gulden of gevang van ééa dag voor iedere boete wegens op vier verschillende tgdstippen te Gouda verknopen van visch die door den keurmeester van Gouda niet was gekeurd en zonder noodzaak rgden over het met klinker bestrate voetpad te Gouda met een wagen beladen met visch C van der V koedrgver wonende te Haastrecht tot eene boete van vgf gulden of gevang van twee dagen wegens te Gouda moedwillig mishandelen van een hond gespannen voor een kar waarvan hg de geleider was C van den B timmerman wonende te Boskoop tot eene boete van twee galden vijftig cents of gevang van één dag wegens opbreken van den openbaren weg te Waddinxveen zander vergunning van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen A K en P B arbeider wonende te Ouderkerk a d IJsel ieder tot eene boete van zes gulden of gevang van twee dagen en eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegens te zamen en in vereeniging als bezoekers zich bevinden in eene tapperij te Gouderak op verbodeen tijd en naken van nachtgerucbt te Gouderak verstorende de rust der inwoners A K arbeider wanende te Ouderkerk a d IJsel tot eene boete van zes gulden of gevang van twee dagen wegens maken van naohtgeruobt te Gouderak verstorende de rust der inwoners P B arbeider wonende te Ouderkerk a d IJsel tot eene boete van zes gulden of gevang Tan twee dagen wegens maken van naohtgeruobt veratorende it rust der inwoners Gouda 27 Juni 1878 BÜ zeer kleinen omzet waa de stemming flauw Pol iiertarw pifike ƒ 12 a IS Mindere 9 75 i 10 75 Rogge puike ƒ 7 26 l 7 75 Mindere ƒ C 76 a ƒ 7 Voer ƒ 6 60 i f Gel t puike f 7 26 t ƒ 8 Midfler ƒ 8 26 i f 8 50 JHaver zware B ï 6 76 Ligte l50 a 4 50 De veemarkt met weinig aanvoer den handel traag varkéna Toor Londen van21 i 23 cent pér half kilo schapen en lammeren traag te verknopen Aangevoerd 105 partgen kaas prijzen van ƒ 22 i ƒ 21 Goeboter 5 a 1 70 Weiboter ƒ 1 30 i f 1 40 Burgerlijke Staud Gouda GEBOREN 24 Jngi Geartraidi Sophia CiroliDS ondera A J Kooimaos en O S de tjinge 25 berairdai Jobcphas Aloisius ouders A Appel fD J WajoD FriDciscns Jacobis ouders F llooibeek ea S F van Gelderen OVERLEUfcN 2S Juni 1 M fan der Ende Koster hniBvr an F C Fortuijn 40 j 26 M de Vn 1 j 11 m L J an der Klein 7 w L H Knapen 3 m J J Marce 1 j lm 87 C vaa der KIen 11 w F J Hoofbeek ld GEHUMD 26 Joni I Hooim ejjer en A A LeeHang P H Reebeen en C W Ksreebooin 1 Sjoake en T Kourn 27 1 Kleinendorst en A W A Sefaoulen Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 20 tot 27 Juni 1878 moordrecht Geene aangiften licbfaea plaats gehad Gouderak GEROKEN Cornells Ggsbertis onden 6 de Rijli ra A Rolh OVEllLEDKN N tan Leenwen bniair van J Loendirsloot 47 j J Bu telur 78 j Stolwijk GEBOREV Tenuis ondera J Berger ca C Koatatail Haastrecht OVERLEDEN U Langeslag i m Reeuixrilk OtERLEDEN H Bnnnik 7 w H M Kool 9 m Waddinxveen GEBOREN Fieter ouders M Coagn en Q Ratenabcrfj Jannigje ouders C van tiekknm eo G van D jk Mans oudere A Tb van Vnnren en M de Voa Jacobos ouders W Verhaar en H van der Laan OVERLEnEN A ran Vliet 3 m A Veerman 18 in M Hardg rr wed W Kraan 90 j ONDERTKOUWD i aa der Winden Bet C Loef ADVERTENTIÊN J KLEINENDORST EN A Vf A SCHOUTEN die ook nainena wederzijdsche Familiên hunneu dank betuigen voor de vele blgken van belangStelling by hun Huwelgk onderrondeu Gouda 27 Juni 1878 De fleer en Mevrouw ROMEIJ v betuigen hnn oprechten dank aan alten Tan wie zjj den 20en dezer bevrgzen v n deelneming hebben ontvangen Gouda 25 Jnni 1878 VEREENiaiNG MM i iMlil Bovengenoemde Vereeniging stelt idch voor van af 30 JUNI lederen ZONDAG van 12 tot 1 nre in het Lokaal aan de Bogen metkinderen besprekingen te honden over de Vaderlandsche Geeehiedmii en noodigt daartoebelangstellenden ten dringendste nit HET BESTUUR r I Malz Mout E EP 1 stuk ir jct 6 sluks 95 Ct 35 50 en 70 cent per stflk JOH HOFP sciie CentraaHépÖt Amsterdam Smalle Bloemmafkt bg de Plaleisitraat F 250 Té Gouda bg J O van VÜEUMINOEV e de W d A O SCHOUTEN Li HOIST SAoonhoven L B Okhuizen Delft FranJtamt