Goudsche Courant, zondag 30 juni 1878

ZoB4af 30 JUirf N 2160 7 v B i f f u 1878 GÖUDSCHE COURANT en Advertentiebiad voor Gouda en Omstreken Het nagemaakte Anathe rinMondwater Is bij gebruik schadelijk voor Mond en Tanden Den heer Dr J G POPP k k hof tendartB Weeneti Stadt Bognergasse n 2 Stbonsdokf 21 November 1877 Reeds ledert drie jaren lijdende aan eenc hoogst lastige Meumatische tandpijn die in den herfst en winter ten gevolge van de verandering van temperatuur telkens heviger wordt liet ik mij reeds meermalen bloedzuigers aan den mond zetten waardoor ik ïfel bloedverlies leed Ik heb reeds eene groote menigte flesohjes met mondwater zoowel uit de hier aanwezige apotheken als van die uit de omgeving die mij verzekerden dat hun mondwater even goed was als het Popp sohe Anathoiin mondwater gebruikt evenwel zonder het minste goede gevolg Ik wend mij daarom thans tot u waarde heer k k hoftandarts Dr J G POPP met het verzoek mij nu voorloopig na de ontvangst dezer letteren twee flcsschen benevens gebruiksaanwijzing van uw voortreffelijk Anatherin mondwater tegen overzending van kotten te villen zenden M reeds bij voorbaat van een gewensoht gevolg overtuigd houdende noem ik mij hoogachtend nw dankbare JOZEF WOHLFAHRT Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botterdara bij F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereijn £ Co blanwe poroe leinwinkul te s Hage bij J L F Snabili apoth te Delft bij A J van Equ en J E Kauwenhoven te Schiedam bij C Malta Qi te Leiden bij E Noordijk Nederlaiidsclie Maalscliappij ter Bevordering van Nijverheid lOr ALGEMÉËNËVEEaADEEINS COH HES EN WE STEIJD7MSÜNSTNIJ7EmiB V IT 8 TOT 12 O TJLI 1878 MAAWDAG 8 JULI s avonds 8 uur Feeatelake ontvangst van het Hoofdbestuur en de Afgevaardigden door het Dagel ksch Bestuur der Gemeente op het Raadhuis DINSDAG 9 JULI s morgens 9 uur Eerste zitting der Vergadering in het Kerkgebouw der Remonstrantsche Gemeente s Namiddags 2 uur Opening van den Wedstr d van Eunstnyverheid in een der lokalen van de Bnrgeravondschool WOENSDAG 10 JULI s morgens 10 uur Congres van de Leden der Maatschappij DONDERDAG 11 JFXJ s morgens 9 uur Voortzetting van het Congres Tweede zitting en sluiting der Algemeene Vergadering Het Programma der Feestelökheden enz door het Departement Gouda geregeld is op aanvrage verkrijgbaar Afgevaardigden en Leden die nog geene opgave voor huisvesting hebben gedasn worden verzocht zich ten spoedigste daarvoor aan te melden Heeren Secretarissen der Departementen wqrden verzocht de voorwerpen voor den Wedstrijd in te zenden op 1 en 2 Juli e k aai het adres van den Heer U W O Koning Secretaria van het Departement Gouda I Directeuren der Maatschapp I A A G VAN ITERSON Waam President F W VAN BEDEN Secretarie RHUMAtlEk J CHT Zeüüwlijden Schele hoofdpija SCHLUMBERGER S SALIGYLAAT VAK SODA Aanbevolen dooi dj UadLinic de Mtidccnie to r nj per doos frs 3 2 a a dozen zijn voldoende voor efn volkomen jrene iiig lobt liet GRAVEEL op zouder ccnig bc rraar p ttesch pillen frs 5 SALICYLE PASTILLES p doos t a ontoverlreltelljk tegen verkoudheid eo Keel aandooningen vooiküuieu KROEP e Ketl onliteltm SALICYLE WIIN versterkend en Koortsverdrljven d SahcyU ülycerine waUiiH voor wonden en wsohte leh voor namnak en eibche hel merk Schlumbcrger Depftt in alle goede Apotheken Openbare Verkooping te GOUDA op DINGSDAG 2 JÜLIJ 1878 des voormiddags ten 9 ure aan het huis WökC N 179 aan de Gouwe aldaar van waaronder een fraaie STAANDE KLOK met Slagwerk en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED enz Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 U t 3 uren te zien p 2 a 3 worden geviaagd bg C P W DESSING te Gouda Door ziekte wordt in bovengenoemd vak zoo spoedig mogelflk gevraagd een Fateoenlgk BURGERMEISJE P G Vlug Rekenen en Schrgven zgn venieigcbten Adres Tnet franco brieven onder letters O P aan het Advertentie Bureau van A KOK k CoMP Boek en Kantoorhandel te Oouda AAEDEESIEN Ml IIOOII van af heden verkrögbaar in den Tuin dei Sociëteit ONS GENOEGEN waartoe zich minzaam aanbeveelt A DAM fi Kastklïis ER WORDEN GEVRAAGD 2 Timmerlieden Adres aan bet Bureau dezer Courant onder No 94 Mevrouw DORRE in de Crabethstraat verlangt met Augustoa EENE FLIEE UEII goed kunnende koken en huiswerk verrichten OEHEBL NIEDWE VINDING tot finale lütroeilng van WANDGEDIERTËK zonder reuk of iets te beschadigen met 6 jaar garantie Te ontbieden door het geheele Bgk J GOEDHART Co Adres Oppert 64 Botterdam Urbanus Pillen bereitl volgons het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zyn zeer nuttig in ongmteldhtden der MAAQ en werken heilzaam op de 8PU8V£RTËR1N 1 Zq zijn uitmnntend tegen de UAL SCHËUPTE ia het BLOED en UITSLAQ der HUID zg lua ZACHT LAXEHENU m SLUM AP DRIJVEND Verzegelde donzen van SJ i t dubbel doezen zijn verkrijgbaAr bij de hb Albttt eriam J de Boer Amsterdam M Cléban C drog heilige weg Dl 132 Botkoop 1 A van t Woudt Delft H W de Krugff Oouda L Schenk op de Hoogstraat HaattrecU K Oos erling Ilage J L P C SuaSilié Buitenhof legden J T Terburgh Haarlem hork B kkeriitefg Moordrecht G H Post Nieua akkerland A Stam Oudewater Pr Vree Rotterdam v d ïuorn Beker Weste Wagonstrsit Sehoonhosen k Wolff Utrecht Altena Kroon op het Steenw ov r daa Doukerstr a 372 If oerden i F Sweerman Zevenhuizen A Prins Deljthaven J B Westerhoff Bodegraven B Versloot Oudthoorn H van den Boom Het depot dejer eChte Urbanu Pillrni tit zoovele jaren met roem I ekend en in algemeen bruik IS door ons te Oouda alleen en Uit Sluitend geplaatrt bij den heer L SCHENK op de Hoogstrant WAARSCHUWING Men wordt inslantelyk verzocht wel attent H willen zijn dat door ons bij niemand anders di UrbanuBPillen bereid volgens het oude en eohtt Recept in D pSt zijn verkrijgbaar gesteld i de hierioven opgegeven Steden en Plaateen dan bij de hierbovengenoemde Dépóthmder In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekenrnf van de vervaardigers Wed Keuken b Zoon Apothekers welke Handteekeniug zich ook bevindt o het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld ZIJO Wij vereoeken de gebruikers inttantelijk da r w op t letten en raden bun aan wel toe te ZleB by wicn men de Doosjfs Pillen haalt Alleen dn Doosjes waarin een biljet met onze Handteekenmj is zich aan te schaffen en zich te wachten vo het gebruik vaa de vele namaaksels ÖOTOA BWK VAN A Bwm Wj dete Counmt bchaort ieii B Uvoegsel Parliinentalre Werkzaamheden Onder een hoogst trenrigen indruk werd de vergadering IVlaapdag geopend Sen der sieraden onzer vertegenwoordiging Thomas Joannes Stieltjes een der afgevaardigden van Amsterdam ia plotseling aan zgn familie aan de stad zgner inwoning aan het vaderland ontrukt De eerste spreker de heer dei Amorfe van der Hoeven hoewel niet tot de nolitieke vrienden van den overledene behoorende was aller tolk toen hg zeide onze vriend onze beroemde landgenoot is niet meer maar hg zal in onze herinnering blgven leven als een der braafste een der beminnelykste mensohen als een der verdiensteIgkste staatsburgers waaraan ons land groote verplichting heeft Én wie zal na raeds zeggen wat Stieltjes ▼ oor ons land gedaan beeft hoe dikwgls zal sog zijn tegenwoordigheid gemist worden als onderwerpen van den waterstaat de aandacht onzer vertegenwoordigers vorderen ol als de minister van oorlog met plannen optreedt om onze defensie te regelen Hoe noodzakelgk werd door velen zgn tegenwoordigheid geacht hg de behandeling der kanaal wet wanneer hg de ziel der diacusiën zon geweest zgn en bet kompas waarnaar velen minder speciaal met dat hoogst ingewikkelde onderwerp bekend hun koers Touden richten I Op negen en vgflig jarigen leeftgd is hg van OM wegReanmen uffo aaia iid Ugvan vaorileren in tal van werken door hem tot stand gebracht Overtuigd dat spreken plicht is al w rd algemeen verlangd naar het einde der debatten en al kon daarvan ook niet het minste sncces verwacht worden achtte de heer van der Hoeven het noodig aan het debat deel te nemen om het hooge gewicht van het petitionnement tegen de schoolwet in het licht te stellen Honderd vgftig duizend hoofden van gezinnen vragen verwerping der wet Sohrgf een plebiscit uit n de wet zal verworpen worden Met het og op de Fransche geschiedenis in het tgdvak van den derden Napoleon zou men dit als een krachtige aanbeveling knanen beschouwen om het ontwerp zoo spoedig mogelgk aan te nemen En wat na de onderteekenaars der petition betreft spreker was eerlgk genoeg te bekennen dat zeker velen in onwetendheid geteekeud hebben en dat 2 blindelings hun leidera gevolgd zgn Ëen petitie slechte door de hoogere geestelgkheid als hoofdleider geteekend zon das evenTeel gewipht hebben als die massa handteekenin n die alecl te op hoog bevel geplaatet zgn Tot de zaak zelf komende vroeg hg een uitlegging van art 194 der grondwet waardoor gezindheids scholeu mogelgk zonden worden en mocht dat vooreerst op te groote bezwaren stuiten restitutie voor het bgzonderonderwgs al is de geldzaak voor hem en de zgnen geen hooldzaak Afschaffing der kweekelingen en de regeling der éïameos waren verder hoofdgrieven omdat daardoor het bijzonder onderwgs nog meer belemmerd en met den ondergang bedreigd zal worden Liever bggelooi en dompergeest zoo was het slot dan bet ongeloof met zgn gruwelen Onze vaderen hebben de gevolgen ondervonden van de goddeloosheid zeide spreker men kan er bgvoegen zg hebben ook ruimschoots bon deel gehad van de wrange vrachten die bet bggelooi voortbrengt Het antwoord bleef niet uit Moens de krachtige strgder voor de verbetering van ons dnderwgs e n der mannen die den stoot gegeven hebben aan de tegenwoordige beweging was ftaa het woord Wat is waarheid in de klacht vroeg hg dat het openbaar onderwgs zoo gevaarlijk is Waar bloeit het Katholicisme meer dan juist hier waar behaalt de orthodoxie grooter overwinningen dan op het platteland waarde openbare school regel de bgzondere uitzoadering is Zgn de plattelandsbewoners onzedelgker dan de stedelingen munten de leerlingen der bijzondere scholen boven die der openbare scholen uit Wat beeft Kagper gezegd van het zedelgk leven in het orthodoxe Utrecht Zgn de openbare onderp zers zooveel slechter dan de bijzondere zgn zQ minder geschikt voor hun werk betoonen zg mjnder gver Kan ons onderwijs niet gerust de vergelgking met dat in aiideie landen doorstaan £ n trekt de Staat zgn band van het onderwgs af zal men dan helt bestuur aan de kerk opdragen die zoowel hier als elders getoond heeft voor de taak niet berekend te zgn Moet men aan vereenigingen of aan bgzondere personen die zorg opdragen Maar heett de heer de Jonge niet gezegd dat der onden nog veel aan chriatelgken zin ontbreekt en zegt de Standaard niet dat velen cbristeoeu haeten maar aU he denen handelen £ n of men nu het subsidie stelsel of het re stitutiestelsel eischt men wil geld van den Stiiut om met dat geld de wapens te wetten tot vernietiging van de waarachtige belangen van den Slaat het gevelg dier ondersteuning zon zgn concurrentie op ♦ rderfelgke wijze verünippering van ondetwgslTa en vernietiging van goed onderwgs meer kosten en Véflaging van het gehalte der volksontwikkeling Het betreurende dat de minister in verschillende opzichten niet verder gegaan was was door hem een reeks amendementen ingediend die aanwijzen hoever men naar zgn gevoelen thans reeds kan en moet gaan Ten slotte bestreed de heer Moens de meening van den heerVan Houten dat decentralisatie noodig was en waarigk de betrekking van inspecteur had den sprekt r jaren in de gelegenheid gesteld omtrent dat punt ondervinding op te doen Is voor ü ook na de vastetelling der wet agitatie plichtsbetrachting riep hg de overzgde toe ook voor mg zal dat zoo zgn zoolang bet volksonderwijs niet is wat het zgn moet Ëindelgk was iu de zitting van Dinsdag het woord aan de regeering In een redevoering die twee uren de kamer en een talrgk publ ek boeide verdedigde de minister de beginselen van bet ontwerp dat in vele opzichten volgens spr overeenkwam met bet ontwerp vroeger door den heer Heemskerk ingediend Vergat de minister in het vuur zgner rede de kleine concetaitn van dat ontwerp waardoor het voor de liberale partg onaannemelgk was Hg stond stil bg de geschiedenis der tegenwoordige wet sloot zich geheel aan bg de verklaring door den heer Godefroi van art 194 der grondwet gegeven en verklaarde dat zoo daarin iete dnbl lzinnigs mocht zgn hg niet zon aarzelen om een verbeterde lezing voor te dragen geheel in den geest van de uitlegging door Godefroi aan dat artikel gegeven Vervolgens besprak deminister de verhoading van het openbaar en bgzonder onderwgs Naar aanleiding der redevoeringen van de katholieke leden verdedigde bg de noodzakelgkheid van het bestaan der openbare neutrale school een door den Staat bekostigde school onder kericelgk toezicht wa onbeifatanbaar al wordt die ook in de mandementem r bisschoppen voorgestaan De bgbel geen schoolboek leest slechte Leviticus 11 en 12 was het antwoord aan de anti revolutionairen en teven aan de petitionarissen De details bewaarde de minister voor de discussie over de venebillende artikelen De minister geloofde wel niet dat bg zgn tegenstanders overtuigd heeft of dat na aanneming der wet de agitatie van clerical zijde zal ophouden en dan zou het misscliien kannen gebeuren dat deze ten laatete de triumf behaalde Zoo dat gebeurde zeide de minister zoa het zeer zeker met de liberale partg gedaan zgn maar op dat oogenblik zou ook het staatsverdrag zgn verscheurd onze volksbistorie miskend en gelgk in vroeger dagen zou de staat worden bestookt en aangerand door derieale factiën Nooit zoo eindigde hg hebben die factiën andera dan onheil over het land gebracht Men denke aan de martelaren van Uorkom en Oldenbameveld Daar tegenover zal dan de liberale partg het schild omboog houden waarop de grondwettige vrijheid en de vaderlandsche histone staan afgebeeld met het devies tJemaintiendraiV Zullen we ons na de redevoering van den minister en nadat de debatten reeds fe lang geduurd hebben nog bezig honden met de replieken die zonder eenig nnt de beslissing misschien nog een paar dagen znllen vertragen Alles is reeds meer diiii eens gezegd waartoe dan nu nog redevoeringen die tuch geen bekeerlingen zullen maken Met belangstelling zien wij de behandelingder artikelen tegemoéi de di ussiën over artikelen en amendementen toch hebben een practiaoh belang en dat han van de rephekec diode algemeene beraadalagingen moeten besluiten niet gezegd worden L BINNENLAND GOUDA 29 Juni 1878 Morgen Zoadag ziil des n niidda a len 13 t t op de Markt eene Muiiekuiivorring plaats bebbm vao het Muziekcorps der d d Schuttcrq Op het gedeelte baan van de spoorweg LeidenWoerden slrekkeode van Woerden tot Bodegraven i een gedeelte van een zandtreiu gedeniUcerd doordieu tich een landhek op de rails bevond Tegen den p rsoon die het daar gelegd had is prooea verbaal opgemaakt Feraoonlyke ongelukken zgo niet vooigevalleD De werkzaamheden aan de spoorbaan van liMm naar Woerden waren gedurende de Inalste ma uto zoover gevorderd dat er geen twijfel beslenj f de lyu zou half October iu gebruik gesteld worden Ërn lastig inconvenient echter heeft zich opgedaan dat wel eenige vertraging in de werksaamheilen zal opleveren en waardoor half October wel eenigszin dreigt overschreden te zullen worden De brug nl van den Meerburger laterweg of liever de hoofden der brug sofagiieu zoozeer te zijn verzakt dat die lptil voor de zandtreinen onbruikbaar is gewordco dl groote henteUing lal vorderen Xaar men verneemt zullen de groote manoeuvrei worden gehouden in het begin van September a a Deu manoeuvre waaraan lal worden deelgenoraen door het reg grenadier en jagen hH 4e en 7e reg inhnterie lullea plaat vinden san de Hollaudaebe kust vhn den Hoek van Holland tot aan IJmniden lij nlleu hoogatem chi dagen dunn lukwarticriug der troepen bg de ingezetenen aal waarachgiilgk ia het geheel niet gt chie le n Ook onder Haierswonde ia eergisteren sen werkman ten gevolde vao de liUt plotsriing ortrlrden H $ laat eeua vraaw d yicr khideriu iu bolpbj bac veudeo tocitand e hter Donderdag 1 de Mnte Tkardlnjciohe kariitg l M den Koning e den overigeu hdea van het Vorstelijke Hu i aaiigeboden Donderdag is ie tnte bartngjager te ilaasalui