Goudsche Courant, zondag 30 juni 1878

milM nl met Sl t bWnl WMrrRD root i üiuibêt SSVf rooT Gravenhttge 23 voorScheveuiuf eu 4 i voor Harlingeu eu voor Vliuirdiugeu Vi iqa afgegeven Het Oereehtahof te Amslcrdtm herft P C graaf Tan Bechtenn Liinparg ui dbar emeeater vaii Nieuwkoop Trqgeaprokeu van de laiiklitcht ivau poging tot moord op zijn opvolger Het Hof overwoog dM ofachoun het losaeu vaii twee sohoteu veilig eu overtuigend bewesen is t r Udotliug om te doodcii uiet is beireieu Het Hof veroordeelde hem echter ter luke van moedwillige verbreking van afsluiting tot 6 maanden oelluliiire gevangeuschnpeneeu geld boete van ƒ 3S Vermits iiqphter s eca preventieve heohleuia tegen dat feit veroorloofd is eu de vrroordetlde 6 maanden gevangen gehouden was heeft bet Hof z jtt onmiddelijkc invr heidstelliiig gelaat De kantonrechter te s Hage heelt Donderdag 108 aetaonen veroordeeld wegens het tich in keuuel k Oeaohonken toestand bevindende op de openbare atraat Sttttan Generaal Tweei Kameb Zittingen au 17 en 38 Juni 1878 Indeiittiog van Donderdag zijn de beraadalagiagen over de artikelen der onderwijswet aangevangen Het noendeinent ran den heer ran Waseenaer ran Catwyck nm roor art 1 een nieuw art tkel in te voegen eratteude acht punten Wiuirorer de regeling van Iwt lager onderwga lioh uitstrekt is na bestrijtling iiaot den minister en den heer Veruiera ran der Ixieff rerworpen met 6 tegen IS atemmen Art 1 van het regellnga ontwerp is aangenomen na verwerping ran het amendement yau den heer van der Kaay Art 2 ia onveranderd aougeuonien na rer Werjnng ran de ameudeinculen ran de heeren van Delden ran den Berch ran Heemstede en Moeua om aommige rakken al dan niet verplichtend te atellen In de littiug ran gialeren ign de beraadslagingen over de onderwijs wet voortgezet Aan art 3 bellende dat bijiondere scholen iyu alle die niet lieheel of gedeeltelyk door de gemeente of het rijk Worden bekostigd rocgde de regeering ecue nieuwe jkUnea toe dat ook als bqzondere scholen worden beschouwd die waarin taal of wiskunde worden geleerd gemeentelijk subsidie hebben en onder dezelfde waarbargen als neutrale scholen Dientengevolge ver iaUn de amendementen van da hh Ijenting en ran Stamen Het amendemeot ran den heer Bergmann Wn ran bedoelde aobolen niet te vergen gelqke marborgtq van nealraliteit al ran de neutrale aobolen werd rerworpen met 48 tegen 25 stemmen Het amendement ran den heer ran der Kuay om het anbaidieeren ran byzonder scholen ook door de prarineien toe te li eu werd rerj orp met 40 tegen 113 stemmen Het regeeringaartikel werd daarna goedgekeurd Art 4 raetateUing bij bestunra mantreger ran 3iegelea omtrent den bouw de inrichting en de rnim e der aebooUokaleu zoowel byiondexe ala openbare werd aangehouden wegens het staken der stemmen erer een amendement ran den heer ran den Berch rta Heemstede om de byzondere aoholen ran die ingelen rrtj te stellen Maandag cal de herstemming Üata hebben Wegena het niet nakoaoea door de firma Derrien Ouillanmeron k Co te Parija en Eduard Orlet te Bmatel ran artikel 30 der roorwaarden waarop ita de ooneeaaie tot bet aanleggen en exploiteeren ah tnmwegen in de gemeente Sotterdam ia ver I léend nl dat de eom van ƒ 101 000 waarroor Xf hadden ingesehreren binnen 14 dagen na den dag éwc toew Dg moest geatort worden ia deze ooneeaaie ran reehtawage rerralleu en zal tot eene aieuwe litbeateding op dezelfde roorwatrdea worden orergegaan Uit Leiderdorp Sleeawy er Anioerwold ontyangt oen beriokten rtn aterfgera lep egeprolge 4er groote litte Op de atoomboot die Diaidag irond raa Berenter te Zothn aankwam bleef bq de aankemtt ét atoker aiotaeling dood Bq ondenraek Uiek dat de man iea gevolge der groete hitte èettoivev rat Naar men oit AmeteidaB meUt asa ten kantore ran een bankier eea peraooa tqO labf nden die bet geld Toor eenige Boaaisehe oêrtifieateu 186 kwam kalea die hg ter rerkoop had geaonifen De nnmnera Waren gewqxigd door O wH óf 9 ie veranderen at dé firma ontdekte Meli tnaent At dé da en an den diefttal ru Bm fahl fmdaiai op Atni I87t gepleegd op het ipoor iéïflO A t oprolger ran wqlen den heer Bei ififerd ia benoemd tot direotenr der tooneelaohoól te Mf fgi ffm ia heer W a Goteling Vianii te Öaarlêli In de gemeente Haarletomermeer biidden Woensdag de feesten plaats ter berinnering aan het droogmaken der Haarlemmermeer nu 26 jaren geleden De optocht ia goed geslaagd Vooraf ging de verledene visshvangst toen volgden de polderwerkers met wagen en afbeeldingen van inaobines daarna muziek de hoofdcommissie drie wngepi vourstellende den liiiidbouw den akkerbouw eu de zuivelbereiding allirlei Inndbouwwerkiuigen atooni dorschraachiiiea met acht bonte paarden in Haarlemmermeer geboren wagens met eerejuffers in de nationale kleederdrachteu eiiz tal van raaudela geëscorteerd door 180 ruiters Ma ileu optocht hield de voureitter de heer Bullmau de opeuingsrede Terugkomende aan het Btafihuis werd die stoet onthaald op gezang ran de schoolkinderen De rolksspelen haildcn mede een goeden uitslag Donderdagmorgen had te Arnhem de door Celeritas uitgesohreren postduiven wedvlucht plaats Om 11 uren vlogen 400 poatduiven pijlsnel in de hoogte om zich eenige oogenblikken later met een gemiddelde aoelbeid van 1 kilometer per minuut naar alle wiudstreKen te verspreiden Al deze duiven zgn met een byzonder teekeu van drukinkt op de vleugelrederen roorzien terwgl tot goede controle na het ontrangen der telegrammen van aankomst het 10 tal eeratgearriveerden weder naar Arnhem wordt opgezonden om ten slotte bekroond te worden De crèche of wiegiurichting van het departement Deventer der Maatschappij tot Nut van t Algemeen IS weder gesloten tf Ëen onlietteude brand heeft Donderdagmiddag te Zaandam 12 perceeleu inde aach gelegd De brandweer vun Koog eu Zaandijk verleende ijverig hulp Ook de f Jun van der Heydeu werd ran Amsterdam ontboden doch bij aankomst waa de brand reeds geblnscht In de te Arnhem gehouden janrlijksche reixadering van afgevaardigden der nlgeraeene Nederlaiidsche Vrouweuvereeniging Jrbeid adelt heeft raej de Brulju van Zwolle bet voorstel gedaan zich in aanraking te stellen met de vereenigiui het Ifitle Kruit ten einde door opleiding van vrye gediplomeerde ziekenrerpleegsters te voorzien in eew algemeen gevoelde bthoefte roornuinelijk ia stedtn waur geei e inrichting tut ziekenverpleging is Daar een verblijf ran zes maanden te jfiinsterdam noodzakelgk is Z 0 roor theoretische ats pmlOtieChe opleiding der verpleegsters zul Arbeid aildl zich voorloopig moeten bepalen tot het rerleeiieu van medewerking t zg renteloos voorschot t zij subsidie voor dames die reeds Ie Amsterdam ivoonachtig zijn Later ala de kiu het toelaat zullen ook jonge dames uit andere steden worden opgeroepen Met algeiiieeoe stemmen werd dat voorstel goedgekeurd Voor de 21 pkwitsen die met 1 Sept e k openrellen aan de rykskweekschool roor oiiderwyzers te a Hertogenhosch hebbeu zich 86 jongelingen aangemeld ala 27 uit Zuid Holland 23 uit NoordBrabant 11 uit Gelderland li uit Limburg 3 uit Zeeland 3 uit Noord Holland 8 uit Oroningeu 3 uit Friesland 2 uit Overgsel 1 uit Utrecht 1 uit Drente Door het gerechlahof te a Herlogenboaoh werd jongstleden Woensdag en Donderdag behandeld de zauk tegen rar M F S praotiaeerend adrocaat en A J H procureur beiden wonende aldaar beachnldlgd ran het in een reohtagediug deabewnst gebruik maken ran een alsoh atok waardoor derden zouden kunnen zgn benadeeld geworden Het openbaar ministerie eisohte eene oorreotioneele tnchtfiuisatraf van drie maanden tot tien jaren met eene geldboete van 50 en de kosten De beschnldigdeu werden verde ligd door mr £ Van 2innicq Bergmann en mr P C t Hooft De uitspraak ran het hof is bepaald op aanetaanden Donderdag Ia eea dorpje op d Velgwt ai de dagen aller aandaoht gesptnnep dooreen bedenkelgk gerucht Br werd gefluisterd ep Ini e verkondigd dat in den t ii Tan eea n et name gepoemd ingezeten door een werkman een kistje met doodsbeendereu geronden wa Dat gerucht kwaip ook den ip nrgeroeefter ter oOre die nlèt draalde een onderzoek in te stellen Het bleek hem daarbjj alraa dat het gerucht niet gelogen 1ia4 de wertoan had in den tuin v el degm k een kiat e met beenderen gerooden maar hjj had op eea andere ptaa ta weer Segraren De man jetd nti ontboden en ttoeit in tegeutroordigheid an den Borgemeeeter en een priitieagcnt het fcfatje weer opgnrcn leap werd een genceakaudige geroepen oln dan ard Ttti dt beenderen te ondenoeken Hg kwain tpt ti TKg gerpetatiUepda ait oiiiit de ge▼o ▼ l W ïdHW wpren Tan ee kjp I F Afid had de ingezetenen eeuigo tijd gojeden n it CoahinQhina kip rerloren die altgd trouw gelegd bad eu dua wel de eer waard waa om renigniua plechtig begraven te warden De betrokken gezichten der bewonera zgn aedirt rrgwat opgehelderd Te Boaton in Noord Amerika hebben twee jeugdige Amerikanen de gebroedere Aiidrewa den 8sten dezer 111 ee i scheepje dt Naufitu de reis oudernomen naar Europa De notendop om het aldus te uoemea ia van dedediout met een eiken buiteuhuid t U tta sierlijk sobeepske met een cmmerteil tonder boegspriet Het heeft alechta eene lengte ran 19 voet ea 1 duim eu ia elzoo nog 1 roet kleiner dan d Cenlexnial het kleinste schip dat ooit den AtUatiacheu Oceaan ia overgeatokeu Tueu de ataote reitigsra de haren van Boaton verlieten waren dni zendeu mensohen op de been om ben te tien rerI trekken Ër ia roor twee noauden Isrcnaniiddeltn aan boord maar de beide broedera hopen I avre werwaarta de reif rechtatreeks ondernomen woidt binnen 45 dagen te bereiken Van Harre zuUea tU de Seine opraien naar Parija Het oiinfU conmereUU tt maritinu te Celte ont rangt omtrent den overval waaraan onkugs eea spoortrein bjj Barcelona blootstond van een reiziger wieu dit ongeluk mede trof eenige belangwekkende bgzonderhedei Hg achrgft VVg waren om half elf met den aueltrein uit Burceloua rertrokken Not uauwelgka IS kilomel er hadden wg afgelegd toen tot onze rerbating de trein plotaeling langzamer reed en eindelgk atil bleef etoan Wq wiateu uiet wat w daarvan moeaten denken toen eene rroaw te keauen gaf dat bet wel toorera konden agn die den treia hadden doen atilstaan Zg had de waarheid gaapio ken want op hetzelfde oogeublik riu eeq stem ran buiten het portier oc toe in het kaatiumnfchi L t oogeublikkelgk olie wapenen af wie met wapenen bg tich gevonden wor4t ia een kind dea dooda Zoniier ona den tgd te geven dit berel uit e roeren werd het portier opengerukt en een rrg falooeiilgk man reracheen u et eeu zijden doek oin het hoofd en gewapend met een van die geduchte trabuc a die een monding hebben van 7 i 8 oea imcter ia dooraueden Hij apunde den haan en riep on dliarna toe itOeef inij al uw geld uwe koslbaaibuleu en wat gij verder aan waarde bij n hebt verbergt niatt want ik cal u inapeotecren ea wie iets achtergehouden heeft moet bet met zijn leren boeten Utn oognpilog wat ruldoeude om lu te iiin dat elke ttgeuslaad laehteloos leu tg ii wiwit oge den treiu Mg waa de gemeren van mtn teuf i S gewapende iau iea flikkeren Kr bleef ona geeu andere keus dan oi 8 Ie onderwerpen Ik oyerhaodigde den ruorer mgu beura en die van mgiie nicht die ongereer 200 fraucs bevatte Niettemin werd ik onderzocht in m a veat waren 7 a 3 cuartoa achtergebleven die de roorer mij inagelgka ontnam Op mgn verzoek om mjj die te laten behoudeu daar ik er een gUa anisette roor wilde koopen om mg te heratellen van deu aclirik gaf bij teu ai twoor l dat ik daarvoor maar geld moeat zien te lemen hg had cel geld noodig om zgne bende te betalen De rouwen werden niet oudenooht Dit alles waa in rgf minuten a eloopen die ont toetcheuen een eeuwigheid te dnrea Daarop knalde in de verte een piatoolachot oogetwgfrld een aignaal want de bende kooe teratwd het hazenpad zonder een waggon der eerate klaate te onderzoeken warriu zg ongetwgfeld rijke bait zou hebben gemaakt De trein werd naar Baroaloaa terug en deer rernameu wy tof onze roldoeniag dat h eerat den rolgenden dag weder rertrakm lou en dat onze biljetten geldig zouden hiyreo T De aebrgvar Ohjri MontignT de toon ren d B direotenr van het th tre da Oymnase te Par it deze week aan hondsdolheid overleden Hg woonde met zgn rader Ie Paasy en had de gewoonte om dea ayoad ala hg te huii kwam tiah een oogenblik op hst roorpleio met tgn honden te rcnnekeo Voor ongereer reertieu dagen beet hem daarbij een dog in tien ifem Ug wieacb de kleine wonde eenrpidig inet water af den rolgenden morget kwi zgn bediende hem rertellen dat de dog ook hem gebeten had ereoM rers beideq andere ho iden ChèriA ootigny bracht de hond daarop naar een reearta waar h j apoedig atief om zijii 70 jarigen rader niet te doen aimrikken hield n de zaak geheim doch toen hg Donderdag ran de wedrennen te Longchampe terugkeerde klaagde hjl over hevige koofdpqn die gedurende den naoht toeaam Hq gaf daarbg Toor een lonnettcek te hebben gehad De Vrijdag verliep rottig maar Zaterdogt had er een groote Tfrf dering i ta det aiondtriep hq de hoiahondttet die bem ren tgn rroegate ittfffl bad epgerotd pp i jaiigeo la tijd Tfyloar bü tfjf mofder en rerMoht hitar om hem voor het loaüi ge en $ poedig kap hpt geraorlflk worden mg te nadereti voegde hg er bg waqt tqen de dog mg beet aa het beeat woedend en ik yoel dat k Ook woeden 2 d worden Dea ronda brak de oriau uit eo rernielde b al tt snder t tt bereik l am Tooidat oogenblik daobt b tlwhit an tjju rader Ik smeek u heen te gaan zei hg telkeut ik rreet dat de criais komt en ik u bijlen tal Men koot een sterken man om bg hem te waken later verlangde hij zelf dat meu hem in een dwangbuia zou sluiteq ofaobooo bij terwgl dit ge laoa werd befug weerstand bood Toeu hij hef dwangbuia aan bad bedankte hg echter zijn bewaker Thona voegde liij er bg kan ik niemand meer kwaad doen Benige uren daarna atierf de ougel kkij e jonkman die eerat 22 jaar ou d w a a Men verwacht ia EugeLind bet bezoek eenef dame wier bagage een bijzondere JjeWaking vordert Het ia de rrouw ralT een der vgf directeuren van de Californisohe bank zij bezit volgens de Laatste Berichten Borlijll 26 Juni De achtste zitting van het eongrea begon ten l ure en werd tea 5 ne getlotan Prins Oortsohakoff woonde de zuinig bg In den Beitht Antvt wordt een keiterlgk besluit openbaar gemaakt betreffende de tgdelgke rerpUofatiug om ran een pot roorzien te zgn uitaluiteud voor Berlijn Volgena dit besluit moet tot wederopzeggens toe iedere rrLrmdeling eu ieder burger die er zich metterwoon koait VLStigen dour een pas of een paakaart omtrent tgn persoon inlichtingen kunnen rerachaffen Parijs 28 Juni Volgena bericht uit Berlijn beeft bet eongrea heden op Tootatel an Eugelaud bcaloten Ooatenrijk Honganje te belatten met de bezetting ran Bosiiie eo de Heriegowiua in t belang ran dea rrede rtn Huropa De duur dezer bezeitiug is niet bepaald Aan Oostenigk is rolkomcn rrgheid f elsten omtrent de organisatie dezer provinciën och men gelooft dat de Rigeeriiig z eh gedragen zal naar het door de conferentie te Kousunfiuopel nilgewerkle plan Bensiemmig werd door het congres Prankrijks roórslïl aangenomen dat in Servië gelgkheid van burgerlijke en ataaUrechtelgke rechten en rrgheid van S dadieuat roor de laraibeten erkend tal worden Debt Serrié deze roorwtarde niet vervullen dan uu Knropn zgne onafhaukelgkheid niet erkennen Omtrent de uilhreiding van hel gervisehe groudgabied heeft het congres geen besluit genomen doch het belastte eene oommisaie met het onderzoek dezer qn c 4e Omtrent Montenegro heeft het eongrea nog niet btliMalaagd ook deze iiaeitia zal waaraobijnlgk in banden eener commissie gesteld worden Morgen tal het eongrea de O riekaohe geyofantehtigden te weord ataan I I Burgai lUke Stand GEBOREN I 27 Joai WHiietniia ouden O I van WAhfM eg 6 Lafctwn Johsau eaiers D ds Orail en J BcekniMi OVbBIBOCN 28 Jani F Veiby 7 d J te der Kldo t t m APVERTENTIËN S J HOOGENBOOM KLBEniN fMAGAZ JN Traagt met AUGUSTUS eeir ZIN0ELIJEE € E VB A ID V SH ZINDiELUKE tevena ktuwende Koken P O Loon 90 Zonder goede getuigen ónnoodig zich aan te melden Adres J IJSSBLSTIJN Cntbeth straat Dia i tt te Toi iaa lyeeft too W b HgOGKNDIJK wordt verzocht dat ep t geyan vóór 15 JULI a 1 CRABETHSTRAAT Q 179 Zondag a $ weer 7 porlrellena L H SëRRÉ onderstaand circnlaire werd heden vrfl algemeen Terzoaden Zy die baar uit t mochten hebben outrangen worden verzocht hiervan nota te nem n Gouda 1 Juli 1878 M M Door deze beeft de ondergeteekende de eer U mede te deelen dat hg van af 1 Jali de BOBKen KANTOOaHANüML benevens de LEJESBIBLIOTH4mjK Tan den Heer P C MAAS J heeft over eao ben eu ouder do bestaande firma op deozelfdea oet zal voortzetten Hy neemt derhalve de vryheid zgnen Blnnenen Bultenlanduchen Boekhandel ü aan te bevelen alsmede zyne Leeëblblivtheek die geheel op nienw georganiseerd en met een aantal nieuive wérken zal worden vérrykt Ook zal hy zorg dragen behalve van al betgeen tot deu Boekhandel behoort steeds rnim voorzien te zyil van eene nette collectie Artieles de Luxe Tolgaarue belast hy zich met hti plaateen emi Advertentièn m alle Binnen en Buitenlaudsche Kieawsbtaden en de levering van die Schoolen Teekenbehoef teu altmede met die van alle Boek Steendruk en Blndirerk Hopende door ceue soUude behandeling en spoedige mtvoering uwer orders zich hetzelfde vertronwen waardig te maken hetwelk zynen geachten voorganger zoo rnimschoots heeft mogen geoieteo beeft Ij de eer onder miazame aanbeveling zich met de meeste hoogachting it noemen iJw Dw Dienaar $ W KNIPSCHEER Jb Firma P C MAAS Je K Gouda 1 Juli 1878 M M Volgen bovenstaande circnliBre heb ik t genoegen U kennis te geren dat ik mynen Boeken Kantoor handel benevens de LeeOrlbHothrek va at 1 JaK heb overgedragen aan don Heer J W KNIPSCHKER Je die bem op dezelide wyze en Ouder de bestaande firma zal voortzetten t Ia mi recht aangenaam bétu D aan te bevelen daar ik vertroaw door zy no bekwaamheden van den Boekhandel vooral op httéransch gebied en gerost met de tjoodjge fondsen dat hy door eene nauwkeurige en spoedige mtvoering uwer geachte orders nw vertxouwon en achting zith waardig zal maken Schenk hem dus die medewerking die ik raim vjjfticu jaar van ü zoo ruimschoots heb mogen ondervinden eu waarvoor ik U mynen dank betuig Tot vereffening myner zaken is myn Toornemen nog eenige weken ia Gouda te vertoeven ü nogmaals mynen dank betuigende voor de genoteue protectie heb ik de eer my mal de meeste achting te noemen Uw Dw Dienaar t MAA8 Jb ÖESÊÊt HIËOWE VINDJIï tot finale uitroeiing van Kwder rank of iet te beaoliadkenr e r gitfantie Té ontbieden door nét geheels Hyk J GOEDHART fe Co KdtiO otipeit 64 ROtterdattt i M INSCHRLIVINQ van nieowe Leerlingen op Zaterdae 6 Juli van 2 4 uren s nam in het Scboolgebonw Gelegenheid tot een VOORLOÜPIO ONDERZOEK do adipirsnten bestaat op Maandag 8 Juli des morgens 9 uur De Directear J £ Pb JULIUS STRIJKWERK Men vraagt STBÜK en WASCHWEfttf liefst f y n goed ook is men genegen tot het wasschen van LÜIJERGOED J SCHERPENSEEIi Nieawe Haven 159 Gouda De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hy DONOBBDAO 4 TOLl a B Gocni met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zyn by Mejnfvronw de Wed A HARDIJZBB Sociëteit Vredebeat op de Maikt g Hagb jDpnciEir iJ B uduaJlJoj i OVOVOZ oa 9Vfl aa MI do a MaJoao SMrnaova Tomu xmi ijjjgn jf EU WORDEN GEVRAAGD 2 Timmerlieden Adres aan het Btmau denr Coarsnt onder No 94 De Ondergeteekende beveelt zich by z ne Geachte Begunstigers minzaam aan tut het SNIJDEN ÈN iteparcereB van BeeldboQwwerk J GOSSELING Buldhoaittf BooE N 135 Onfeilbaar Middel Ondergeteekende beeft de eer te beriehten hü sedert 3 jaar een middel heeft nit vondén tot geheel UITROEUNG VAN WANDGEDIERTKK oit alle Woniugei zooder bet Boqt eu de Verf te beschadigen Hü biedt zich bij deze beleefd aaa tót het REINIGEN VAN WANDGBDIERTB Van de stiptste geheimhouding kon men rerzekerd zgn verschillende getoigschriiten cyn voor de belanghebbenden ter inzage Geene betaling behoeit te geschieden voor men overtuigd ia van de geheele vernietiging J Df JONG Ax Timmeiman Kaiperstei K 207 Gouda Alle soorten vaU prims ditek te LU v g hafeila R i tot de ffl fbtt eoii ttT riitr iiiM ft n Terb yt r 1 8 ¥ 80 Wageningcn Ketfsef td IKMrdretsIit