Goudsche Courant, woensdag 3 juli 1878

die allen ter dood veroordeelde Reeds evas op tweena aau alle spreeuwen het levenslicht uilgeblaz n toen eeu van de beide nog overgeblevenen uitriep Dat is een vervloekte boel hier De jager deinsdeverschrikt sidderend terug hij dacht aan ieis bovennniuurlijks en vroeg stotterend Wie is daar waarop het antwoord luidde Ik ben de schoolmeester van Jiiterborg en dit is mijne vrouw I De vogel had het leven van zich en van zijn lotgenootgered Beide bevindeh zich thans iu het huis vaa den schoolmeester In Londen waar het een week geleden vgf graden koueler was dan het dien dag in Lapland was is thans de hitte ooverdragelijk Woenselag wift het 91 graden iu de schaduw en Donderdag 97 graden Te K ew toonde de thermometer die iu de zon hing 146 graden Deze groote hitte heeft bijua eeu ernstig spoorwegongeluk jteu gevolge gehad Tusschen Wigan en Manchester waren Donderelag de rails van Louden and Northwestern iu deu vorm vau een S Verwrongen De rails waren te stijf aau een gedrukt de groote warmte zette het metaal uit en de liggers werden twee i oet van huu plaats gedrongen Even voor dat een sneltrein aau kwam werd het vreemde geval bespeurd en het vervoer over de Ign gestaakt Wegens eene onregelmatigheid jl Woensdag bij de opening der slembtieQes ter verkiezing van een lid vuor deu gemeenteraad te s Hage duor het stembureau begaan uamelgk het niet voorlezen en in rekening brengen van 10 geldige billetten welke onregelmatigheid van invloed op deu uilslag kan zijn hebben op voorstel van het stembureau Burg en Welh aan den raad voorgesteld het proces verbaal der stemming vervallea te verklaren en de publieke heropeuing enz op Woensdag 3 Julij te doen plaats hebbeu Dit voorstel zou heden worden behandeld Aan de Zieriheeicte Nieamthode ontleenen wg het volgend uittreksel uit het jaarverslag vau het krank zinuigen gesticht te Dordrecht De sterke drank heeft ons dit jaar alweder ziju contingent geleverd maar rijkelijker nog de godsdienstige dweperij Mannen in de kracht van hun leven vrouwen die zoo noodig waren voor haar talrijk gezin kwamen hier mager en verzwakt het hoofdgebogen onder angst en vertwijfeling naar hunmeening beladen met schuld en zonde afgesnedenvan gemeenschap met God of onder den invloed van den Satan Geen zweem van hoop geen zweem van vertrouwen geen zweem van moeel oordeelden ze tiohzelven ziSósleehl i66 dic gevallen zeS onwaardig dat ze niet alleen sUe troost en opbeuring hardnekkig afwezen maar ook voedsel en geneesmiddel weigerden als zijude deze gaven ouwairdig Twee er van legden zieh de boete op van onthouding en hielden dit zoo streng vast dat ze na maaiKie lang kunstmatig gevoed te zijn onder de hevigste tegeustreving het eindetijk met den dood moesten bekoopen Eu dit diepe waanziniiige schuldbesef wien treft dit het meestP Mensohen van een losbandig ouiedelgk leven P Neen want dan zoude die aandoening niet onnatnarhjk zijn en vast niet totde lielsitekten gerekend worden Doch dq lichtmis Is niet gewoon de zaken zoo ernstig cp te vallen t ligt reeds iu sg n naam elveit opgesloten De laders die wij bedoelen zgn meestal mensohen van een zacht karakter van erustige leveusopvatting van een innig pUohtgevoel maat die het niet genoeg aohtea bun pUoht ts doen die asti goede werken Vreemd klinkt de verklaring vau den heerVerhcijen inspecteur van het lager onderwijsin NoordUrabaut dat voor het openbaar onderwij s regelen noodig z d omdat hi onderscheidenlokalen kent die totaal ongeschikt zijn vooralvrut het licht betreft maar dat hy het voorstelvan den Berch krachtig ondersteunt als ofook de kinderen der bijzoudere scholen nietevenzeer nanspraak hebben op de beschermingder vertegenwoordiging als die der openbarescholen waarlgk die kinderen kunnen het niethelpen dat ig door hun ouders naar de bijzopdere scholen verwezen worden L BUITENLAND Huiteiiiaiidseh üvctzkiit Het bericht dat prins Gortscliakofif niet meer aan de ber tadsla iugeu van het congres zou deel nemen schijnt eeue der uitvindingen vau op uiruus beluste Knirelücbc dagbladojrrcspoudeuteu te zgn geweest Althans bij elke volgende zitting werd geregeld veriuild dat ook de oude Russische miuisler die had bijgewoond Het merkwaardigsla dat er van de debatten te Berliju is uitgelekt mag wel genoemd worden de bezetting dour Ojstcurgk van Bosnië en Herzegowiua Deze machligi ig is verleend op voorstel van EngeliiaJ eu z d plaats hebben iu u iani van Ëuropil Ieder begrijpt evenwel dat dezo uitdrukking een verz tchtende term is voor anucxalie Deze vorslendonnmeu schijueu kei det 1 te zgn dat Oostenrijk vau den buit zal wtgdrngeu Pargs heeft Zondag het aangekondigde groote nationale feest gevierd waaraan elk die eenigszins sympathie gevoelde voor de republiek heeft gciracht luister bij te zetten De Frausche regeering heeft toch dien dag niet willen laten voorbggaan zonder eenig gehoor te geven itau veler wensch naar eeue soort vau amnestie voor ta nkaudige misdreven Uechtslreeks kun zg die met verleeueu zonder de medeweikiug vau het Parlemcut en uien weet hoe juist deze zaak alle gemoederen iu beweging brengt zoodat het ultgd bedeukclyk bigft er aan te roeren Maar de regeering kan gratie verleenea of verlichting vau straf eu daarvan heeft zij thans gebruik gemaakt Het Journal Officitl van den 80ste den grooten feestdag behelst een besluit dd 26 waarbg aan uiet minder dan 1269 veroordeelden gratie of verlichting an straf wordt verleend Al deze besluiten igu behoorlijk gemotiveerd door rapporten vau de directeuren der verschillende gevangenissen ea strafkolonies en de besluiteu gaau iu 3U Juui Ouder de aimeu van Pargs is op deu dag vau bel gruote fiest eeue som van 40 000 fr uitgedeeld voor de hcifi ontleend aan het half niillioen dat voor de toebereidselen werd toegestaan eu voor de wederhelft door den minister Dufanre bezuinigd up hetgeen hem yoor represeutatiegeldeu is toegesiaau Het Duitsche officiëele blad deelt een besluit mede dat men reeds lang had verwacht het betreft htt verplichte vertoon vau passen te Berigu de niaatregtl is alleen gericht tegen de vagebundeu die de Duitsche hoofdstad met een bezoek willeu vereeren Thans is ook het verkieziugsinanifest viin de ceu trumpartg iu den Duitschea rijksdag veischencn Ook uit dit stuk blijkt weder dut de partijen volstrekt niet iilleen zich houden aan het wachtwoord door de Begeering gegeven ipaatregelen tegen de sociaiddemocraten maar dat zij de andere quaesties van binuenlaudscUe politiek niet uit het oog verliezen Vol komen ia overeenstemming met hetgeen zg voor zich ulve niet wil verklaart de centrum partij zich tegen hijionden wetten vsor afzonderlijke klassen der bevolkiug Beterschap in den bestaanden toestand kan legt zij slechts daardoor worden verkregen dat de godsdienst bjj h t volk orde bewaard en daarom dringt zij eMt op de vrije beweging der kerk en afschaffing der iWetteu die de zelfstandigheid en de rechten der kerk beperken Behalve deze worden oog andere eisohin gesteld die de leiders der partij in den Bgksdag meermalen hebben geiteld o a rerminderiug der uitgaven voor het leger een meer toude handels eu finauciëele politiek Met die ezonde handel olitiek wordt natuurlek verslaan MD terugkeer tot het beschermende stelsel dat geheel past in de politieke beginselen vau het centrum Ook de sociaal demooraieu in Duitschland hebben thans kun verkieziugsmauifest uitgevaardigd Na een protest tegen deu verdelgingsoorlog tegen hen op het touw gezet ni eeue heriunering dat de getroaweu het devies moe en handhaven Ieder voor allen allen voor ieder worden de 28 districten opgegeven waar de P Uty kaof van slagen heeft en waar dus de oitrrsle pogingen in het werk moeten gesteld wordeu Ja de udersi disiieeten qioet niet te veet geld ver kooeid worden dat tooh siet helpea kaa Daateu tegen in de 2S uitgelezen plaatsen moeten geene kosten en geene moeite gespaard worden om aau de partg de lege te bezorgen Vliegende blaadjes worden als eeu uiluemeud middel aangeprezen Iu de fiener Ztilvng ia opgenomen een eigenhandige brief van keizer Frans Jozrf vau Oostenrijk aau prins Auersperg waarbij de vergadering van deu Rgksd ig te rtkeutu van 27 Juui is bevolen De keizer dankt de vertegen woord igiug voor den g er door haar aan den dag gelfgd in de vervulling M het inoeiitltjke werk der vultooiing van het coinproiui en voor de wijze waarop de belangen van beide deeku vau het rijk door haar zijn behH t gd De Ittdépfudaitce ver eenit dat de buitengewone titling der Jiclfjische Kameis geopend zal worden den ISden Juli en uiet langer zal duren dan eeu veertien dagen Htt debat in het Kngelsche Lagerhuis over het voorstel om deu invoer van vee in Ei gela d te verbieden is verdaagd tot gisteren De regeering luopt gruote k iiis ilut haar voorstel tot beperking van vrgen handel verivorpen zal worden Verleden jaar kwamen er 4000 gevallen van monil en klauwzeer voor ouder het uit net buite ibind aangevoerde vee Daarom ntoeteu wij het weren zegt de regeering der Kugcl lie lanileigeuaars Doch het antwoord der vuuistauders van vrijen handel luidt Oeilureude datzelfde jaar zijn iu Engeland 52 000 links van den oiuuenlaudsehi U veestapel aangetast tcnvijl iu het geheele Vereeuigde Koniukrijk waaruit nu zal mogeu aaugevoenl wordeu bijna een ntillioen stuks vee door de ziekte werd aangetast Zoo ineu dus het kleine gevaar dat van het vastiland dreigt verwijdert blijft het groote gei aar iu t binuenlaud en de koloniën bestaan ütertuigend werd Zaterdag wpzeu gedurende het debat dat van zeer opgewonden aard wits dat de vleeschprijzen zeer zouden stijgen ten gevolge vau de proteutiouistisohe wet der Hegeering en dat dit wel noodig voor landeigenaars eu vetweiders maar allerongelukkigst voor het geheele volk zon zijn De urgumeuteu der Begeeriug schijnen echo s uit het verleden Het verbod vau invoer van vee zm i de veDneeiyJering tan den Kngelscheii vtesl tpul zeer iu de baud iverkeu Zeker eu bet verbod uiu graait in te vuereu zou de graauteelt bevorderen maar intusscheu zou het vulk van hanger sterven Duur brood is erger dan duur vleesch doch de liegeeriug zal zich waarschijnlijk bezinnen dat het Ëugelache volk het eeu zoo min wil al het auder BINNENLAND GOUDA i JuU 187i Wij vestigen de aandacht onzer stadgcuooten op achterstaande advertentie waarbij zij worden uitgeuoodigd om de volgende week van Maatidag 8 tut Vrijdag 12 Juli e k hunne huizen te versiereu met de Nederlaudsehe vlag Eeue feestvierende gemeente behoort eeu feestelijk aimzien te hebben eu wij twijfelen niet of aau de uitnuodiging zul algemetn worden volaanu eu ook da rdour zal op nieiiw bigk worden gegeven van sympathie voor de Uaatschappij ter bevordering van Ngverheid Door de jury der tentooustelling van tuinbouw en pluimgedierte te Arnhem gehouden is o a tuegektnd vuor inzendingen van tuinbouw een verguld zilveren medaille aan onzen stadgenoot den heer H W Olto In de olassikale vergarfering alhier gebonden waarin 59 leden tegenwoordig waren zgn de bij het Reglement op het godsdienstonderwijs voorgestelde belijilenisvragen eeustemmig onaannemelijk geacht Het bij artikel 7 van het hereieii reglement op het examen ter toelating tot de evangeliebediening voorgestelde vereischte van wetenschappelijke opleiding lour gedurende drie jaren de theologische lessen auu eeue Nederlaudsehe universiteit te volgen is met meer dan tweederden der uitgebrachte stemmen nadrukkelijk gehauilhaafd tegen eeue orthodoxe minderheid die vrije stadie voor de aanstaande evangeliedienaren rerlaogde Met omtrent dezelfde meerderheid van stemtnem zijn herkozen tot lid vau het provinciaal kerkbestuur vaU Zuid Holland ds J P Ott te Groot Amraeis tot praeses van bet olassioaal bestuur ds D Bijdenrtgk te Asperen tot lid ds J G Diehl te Leerdam eu gekozen tot lid van het provinciaal keikbestuii van Zuid Hulland de oud uderliiig H M Muitman alhier tot assessor iu het olassictW t estuA in de plaats vau den aftredende die om redenen v gezondheid niet meer in aanmerking wensohte te komeu dr C J van K etwich te Sohoonhiiven tot ledeu ds H C N vau Aiuerom alhier ca de uud ouderling C Knaap alhier Als seoundi zijn herkozen voor het classicaal bettvar ds U M Vau Loon te Moordrecht ds F D J Moorrees te Yianen en W Von Beuningen te Araeide gekozen voor het provinciaal kerkbestuur van ZuidHolland ds J C Diehl te Leerdam en de oudouderliug S E van Nooleu te Scboouhovcn eu voor het classicaal bestuur ds A Van de Water te Meerkerk Zaterdagmiddag had in deze gemeente een treurig ungcval plaats Een der kiudereu voor wien de tuin der sociëteit Ons Geuoegeu des zomers steeds een zoo welkome ontspanning aanbiedt geraakte daar bij ongeluk te water eu wel met het noodlottig gevolg dat het niet dan levenloos daaruit werd opgehaald echter niet dao nadat meer dan eeue poging tut redding was gewaagd Drie verschillende personen toch aarzelden niet om zich terstond te water te begeven doch helaas Zunder succes Hun eervol pogen mueht niet balen Het gelukte hau uiet den kleine te radden Welke een treurige stemming zich van hen die vau dit ongeval getuigen waren meester maakte is te begrüpeu I Dienzelfden middag viel nog een ander knoapje cveucens in het water bij Oni GeH tjen t tuin toen hij van een roeitiiohtje uit het bootje aan wal wilde stappen doch dit werd spoedig door den daarbij tegenwoordig zgnde vader op het drooge gebracht Het is nog niet zoo heel lang geleden dat de thans allerwege bekende en gebruikte naaimachine velen verbaasd deed staan en algemeen groote verwondering ivekte over den spoed waarmede men voortaan gedaan zou kunnen krggen wat tot nog toe veel tgd cischte Meu raakte natuurlijk aan do machine gewoon en in vele huishoudens is het een onmisbaar meubel geworden Thans echter is et nieuwe redeu tot verbazing Het eenig iuoouveiiient ui van de naaimachine was dat men met voet of hand haar voorldurend in beweging moest brengen eu de trapmacbine vooral weid door vele geneeskundigen uit een gezondheidsoog uut afgekeurd Aan dat bezwaar is nu geheel tegemoet gekomen door de uitvinding der zoogenaamde iiZel KcrkeHdil naaimachine Dit is een toestel waarmede elke naaimachine eu dit voural maakt de uilvinding voor de praktgk van leel belang in beweging kaji worden gebracht die dan ongeveer eeu uur in beweging ilij t zouder verdere aanraking uoodig te hebben Ook hier ter stede is er een in werking nl bij den heer D Samsom op de Markt alhier die de welwillendheid had ons in de gelegeuheiil te stellen haar te zien werken waardoor wij ons konden overtuigen van baar groot practisch uut Het gemak van eeue dergelijke machine walt te zeer direct iu het oog dan dat verdere uitwijding noodig zou zijn Eerst thans zou men geneigd zijn te zeggen zal de naaimachine iu alle opzichten voldoen De jury der teutoonslelling te Arnhem Beeft eveneens nog toegekend verschillende bekruuingeu aan J de Bruin Hz te Gouderak Uit Boskoop meldt men dat de verzending van aardbeziën op groote schaal plaats heeft In geen jaren is de oogst zuo groot geweest als dit jaar daar toch geregeld iedere week omstreeks veertien i vijftienduizend potten naar verschillende plaatsen verzondeu worden De vergadering van aandeelhouders der Nederl Rhgnspoorwegniaateohappij heeft Zaterdag besloten lo deu heer mr R J graaf Schimnielpeuniuck van Nijenhuis Ae benoemen tol president en den heer mr J C RcepmEt er tot vice president der algemeene vergadering van deelhebbers over het luopende boekjaor 2o de balans over het boekjaar 1877 78 goed te keuren 3o de uitkeering te bapalen overeenkomstig t voorstel der directie door ons virinelil 4o de aflredende commissarissen de heereu mr J C Reepmaker jhr mr H G C L Jansseus en Potter te herkiezen ep uieuw te benoemen de heeren mr C Th baron vau Lij den van Sandenburg rat H L M Luden en Thomas Brapeij 6o tot president der directie te benoemen den heer n r H Ameshoff en tot vice president den heer J Staats Forbes 6o de directie to machtigen om onder nadere goedkeuring der vergadering van eommissurissen op haar Inllijk voorkomende voorwaarden concessie te aan Vaarden voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg uitgaande bij Moordrecht van deii spoorweg Rütterdarti Gouila om aan te sluiten aau flen spoorweg Gouda Dei Haag tusschen de ringvaart en Zevenhuizen Moerkappelle Talrijke vijandelijke benden zijn in l pohg en de IV Moekim gevallen Zij hebben de passen bezet en onze versterkingen bi schoten Zware koloiines zijn van Kotta radja uitgezonden om onze passen en de IV Moekim te approvisioneeren Bü het foreefren vitil de kloof Beradoen werden 4 der on en ge d B d en 49 gewond De vijand versterkte lioh e d d W Tan Java is een balaillon ter versterking naar Atohiu jezondeu De jaariyksche algemeeue vergadering van de spoorwegmaatschappij Leiden Woerden zal gehouden worden den SOen Juli a s te Leiden op Zomerzorg Staten Oeneraal Tweede Kauib Zitting van 1 Juli 1878 In deze littiug zijn de beraadslagingen over de onderwijswet voortgezet Bij herstemming over het meudemeut van den heer van den Berch van Heemstede op art 4 om de bijzondere scboleu vrij stelleft van de voorschrifieit omtrent bouw eu inrichting is dat amendement verworpen met 39 tegen 39 stemmen Art 5 is met kleine wijziging goedgekeurd Bij art 6 wees de heer Bredius Jr op hel toenemend aantal geestelijke 8ch len ten nadeele van het onderwijs Hij wilele verbodsbepalingen Art 6 en 7 werden goedgekeurd Heden is art 8 aan de orde waarbg tevens bet schooltoezicht zal ter sprake koiuen Bij ministeriëele beschikking vau den 29sten Juni jl 00 25 zgu de chefs der korpsen gemachtigd aan de miliciens der lichting van 1875 na afloop der najaarsoefeuingeu vergunuing te verleenen om zich in t huwelijk te begeven fie miliciens die om eene of andere reden aan die oefeningen geen deel behoeveu te nemen kuunen die vergunning al dadelijk verkrijgen De toestand van den Minister vsn Oorlog blijft gunstig De krachten verbeteren De operatiewond ueigt tot genezing Bij de Tweede Kamer is in de zitting van jl Woensdag over een groot aantal verzoekschriften betreflfende de onderwijswet verslag uitgebracht Van een uit Winschoten zegt tie Commissie voor de verzoekschrifteu Dewgl al de handteekeniugeu onder die Tfkcsteu voorkomende blijkbaar met de zelfde baud geschreven zijn meeut uwe Commissie te moeten adviseereu deze rekesten als in strijd met art 9 der Groudaet ter zijde te siellen Omtrent een rekest van hel katholiek kerkbestuur uit vtotmarsum zegt de Commissie Dit rekest is geteikeud uiet door het kerkbestuur maor door en aantal onbekende personen Vooris zijn ingekomen 1003 duizend en drie aelresseu waarvan de opsomming der eerste onderleekennars alleen in het J jWorf V kolommen be la t minissie legt het adres der Katbolieken en die allen gelijkluidyid zijn uikmelijk afschrift van daarover Het is uwer Commissie opgevallen dat zeer vele der onder gemelde rekesten voorkomende hondieekeniugen zich keumerkeu door nreffende gelijkenis Dewijl echter de meeste rekesten van eeu aanzienlijk aantal handteekeuingen voorzien zgn heeft uwe Commissie bet niet bepaald noodig geacht hieromtrent eu nader onderzoek voor te stellen of voorstellen te doen Uit Limburg wordt gemeld dat de openbare onderwijzers iu die provincie hoewel pressie ook op sommige hunuer wordt uitgeoefend over t algemeenhalsstarrig weigeren om adressen tegen de schoolwet te Hcekêaen In de Zaterdag gehouden vergadering van het district Amsterdam en Nieuwer Amstel van Eigen Hulp is met algemeene stemmen besloten tot oprichting van eene afdeeling Geneetkundige Bulp Toen Vrgdag namiddag te Amsterdam de sohuttergmuziek onder directie van den kapelmeester Joh M Coenen zich op het Katterburgerplein liet hooren stortte plotseling ouder het slotnummer de geheele kapel met de muziekteut naar beueden en verstomden op eens de welluidende tonen van het orkest Onder de bevloering der tent schgiit een paal te zijn omgevallen hetgeen behalve een niet gering tumult ten gevolge bad dat enkele personen aan voet hand of aangezicht schrampcn of kwetsuren bekwamen ei dat vele instrumenten werden beschadigd In de afgeloopen week bad te s Hage eene vergadering plaats van afgevaardigden der hoogheemraadsehappen van den Lekdijk Bovendams Bhgnlaud Amstelland het groot watersohap Woerden en Amslelland waarin verschillende gemeenschappelijke belangen dier waterschappen behandeld werden Te Utrecht had Vrijdag avond iu het Gebouw voor kunsten en wetenschappen de openbare vergadering plaats vait de Nederl vereeniging tot afsohaffing van den snerken drauk Die vergadering werd dewijl da voorzitter Jhr J L de Jonge door den langen duur der kamerzitting verhinderd was door ds Brouwer vin Zwolle geopend met een welkomst woord waarbij l Ü den wensch uitsprak dat de werk zaamheden der vergadering inzonderbeid voor Utrecht goede gevolgen mochten hehUen Bpr maande rer der aan tot het letieu op de icekenen der tijden die in de laatste jaren vooral in de laatste weken zoo ernstig waren Door zelfbeheersching eu matigheid te prediken staat de vereenigiiig op len bodem der actualiteit als tegenwicht tegen de zucht naar zinnelijk ge Ot het overprikkeld zenuwleven den haastigen spoed in onze eeuw va i stoom waarbij men het tijilelijke en stoffelijke overschattende het eeuwige en hoogere geheel uit het oog verliest Als eerste spreker trad op de heer D J Schenk secretaris der afdeeling Rotterdam die zijti iunigen afkeer vau deu drank openbaar maakte m iar vooral ten doel hsd te doen uitkomen dat men niet alles van de regeering of van de vertegenwoordigiug kon en mocht wachten maar dat zullen deze handeleu een krachtige volksovertuigiug heu daartoe moet bewegen Prof Hofstede de Groot volgde daarna met eene ernstige toespraak om getuigenis af te leggen van zijn blijvende belangstelling in deu strijd tegen den sterken drank al moest hij erkennen er bijna iels wanhopigs iu te zien daarvoor nog te spreken deelde schepte na op een stuk land waarin koeien vau hem weidden eene ilaarvan te hebbeu gemolken uit gemelde loot ei ue gootling vol met wal r dat hij iu de emmer stortte waarna hij een tweede koe iu ileuzelfden emmer uitmelkte De melkt ipper die dagelijks de melk van IJpma ontving had reeds meermalen bespeu d eu ondervonden dat de qualiteit van die melk uiet deugde Op het veruxmen dat ele veroordeelde water bg de melk voegde had hij zich in deu vroegen ochtend naar diens land begeven vergezeld vau een rijksveldwachter waarna beideu het geïuorimiueerde feit zagen bedreigen De volgende aardige geschiedenis van eeu spreeuw wordt iu de Leipziger Folktzeitttng als een verireaiwbaar feit medegedeelel De schoolineestiT te Jüierb rg had eenige jaren geleden e n zeer leerzuineii spn uw dia uiet alleen enkele woorden maar zelfs g heele volzinnen kou uitspreken De lueesler had dikwijls de gevsoonte als eeu of ander in zijn hu s hem niet aanstond te zegg n üat is eeu vervloekte omdat men zoo weinig vrucht ziet van den arbeid I boel hier terwijl hij als men hein vroeg wie hij Ieder erkent dat de sterke drai k de worm is die I was zeide Ik beu de schoolmeester van Juierbog aan onze volkswelvaart maar die algemeene erken en dit is mijne vrouw Beide uitdrukkingen sprak ning had bij ia geen iuvloed Doen wü het niet het slimme dier volkomen duidrlgk eu ri p ze dikgoed zeide hij laat anderen naast ons komen staan wijls tot groote voldoening van de brwuners luide die hel beter doen maar niets Ie doïu dat is vrees I uit Op zekeren dag echter had het dier weerstand selgk Op hem volgde prof Lasouder van Utrecht die de drie volgende punten aitwerkte De beschaafde dat is de Christelijke maatsehappij heeft een verhe kuuueu bieden aan zijne zucht naar vrijheid en was weggevlogeu Eenigeu tgd daarna èch er viel de vogel met een menigte vau zijns gelijken iu ven roeping tot heil der menschbcid te vervullen handen van een jager van den graaf Solius B rulh de invloed van den sterken drank is een der belang rijkste hinderpalen tegen het voldoen aau die roeping naar de wegruiming van dien hinderpaal moet dernalve rusteloos bezailigd maar met heilige geestdrift getracht wordeu door alle vrienden der menschheid Zaterdag werd de huishoudelijke vergadering gehouden De interiiniionale laiidhuishoudkundige machinenmarkt te Uatnburg van welker totstandkoming ij vrue jer liericht gaven is van 13 17 dezer voor het eerst gehouden Ongeveer 3000 voorwerpen waren j door 278 exposanten ingezonden Zij waren oitge stald op een vlakte van circa 12 600 M Vooral de maaimachiiies waren per stuk vertegenwoordigd Meer dan 20 N Aioerikaanpohe Engelsche en Duitsche firma s hadden eigen fabrikaat daarvan ingezonden Overeenkomstig het voorstel van den Minister van biunenlaudsche zeiken heeft de Minister vau oorlog tot staving vau het recht op vrijstelling van den mililiedienst wegens broederdieUst een maatregel genomen strekkende zooeeel ter voorkoming dat tengevolge van onvoldoende bekendheid met den staal van dienst van hem op grond van 4iena dienst vrijstelling wordt gevreagd vrijstelling worde verleend aan personen welke daarop geen recht hebben als om het gevaitr te verminderen dat eene vrijstelling worde toegestaan waarvan de reden niet meer bestond op het tijdstip dat zij werd aangevraagd Zaterdagochtend omstreeks 6 ure heeft er gaaontplofling iu de regulateurskamer der stedelijtre gasfabriek te Dorilrecht plaats gehad die waarschijnlijk is ontstaan doordien iu een der ketels eene opening bestond waaruit gas ontsnapt is en men om zulks ie herstellen in een daarvoor aanwezigen pilt werkzaam heden moest verrichten terwgl in die kamer de verzamelde gas in aanraking is gekomen met eeue brandende gaspit Door deze ontplofTing hebben vier personen meer of minder brandwonden aan hoofd en hauden bekomen en is aan de fabriek eenige schade ontstaan Volgens de Nem orker HanieliieHnng heeft Edison de thans iu de gansche beschaafde wereld bekende uitvinder van de electrische pen en van de phonograaf juist weder een belangrijk werktuig uitgevonden namelijk een warmtemeter van zulk een fijnheid en nauwkebrigheid dat men daarmede den warmtegraad van de sterrenstralen nauwkeurig kan bepalen Een regiment infanterie marcheerde Zaterdag van Brugge naar Schupsdurle iu Belgiè Bg het tegenkomen verschrikte eene koe eu om den drijver geen onnoodige moeite te geven liet men de muziek zwijgen Toen drijver en koe het voorste balaillon waren gepasseerd achtte men het gevaar geweken en werel de muziek hervat Maar de koe rukte zich los en vloog op het eerste bataljon dat op die wijze van achteren aangevallen vier gekwetsten bekwam Bkn kind werd door bét versejhrikte dieiopgenomen en over een heg geworpen tonder dat het eenig letsel bekwam Door het kautonreohter te leenwarden is de persoon van Jacob IJpma herbergier en koapmajUjildaBr veroordeeld tot eene gevangenisstraf van irclag en eene geldboete van v f gulden wegens het verkoopen van melk waarbij hij water uit een nabij gelegen sloot had gevoegd De taak was deze Df veroor X