Goudsche Courant, woensdag 3 juli 1878

Nedcriandsclie Maatschappij TER BEVORDERING M MJVERBEID Depai tement Gouda Vrijdag 5 Juli N 2162 1878 GOUDSC COURANT Niemvs en Advertentieblad voor Oonda en Omstreken BUITEISTLANI V Prgsopgaven worden ingewacht onder No 97 aan het Bureau dezer Courant lWwijngüaedbn Korte Tiendewcg D 93 Gouda VAX EX ENGELSCHE BIEEEIT ÜESfELLl N UEN worden ten spoedigste beMtgd PUIJS CüUEANTEN verkrögbaar ftm waarde hecihten die tich erward hebben in bebandeleu orer de geettelijke behoeften ran eeuige iripp u I FU lu aoogeuaamde theologische machtdiocesen in Pruisen die verstoken ju van eeu spru iu iiorouder hun verstand te gronde gaat bissohoppelijkeu herder OOKlat de rede er foor moet slilataau Weeuea 1 Juli De Polilueht Corretponieaz yZij die iiC grroeprB gevoelen hoogere eischen meldt diit Bismarck op het coiigret beeft aange aau ili n rroroud te d eu dan dete kaïi draj on of verdrongen op bespoediging van den arbeid daar hij De FEEöT COMMISSIE noodigt de zctenen uit om ter gelegenheid Tan de Inge101e vuil 11 lil gevotleua uf belydt uissen opwekken te hoog anders om redenen ïjid gtioudheid het voorzitterschap grrnr u eu de schold onbetaalbaar maken mogen er ti et iis over denk u of dat vrede stichten is eu htilisr 1 11 men de u cateohisant tot vertwyfeliug brruüi utii hem daarna aau de torg vaneen krauktiuiageuifLsJcht o er te leveren Een uit lantend goed gevolg vnn Engelauds wape ning IS Cii wirktuig in de vorige wetk aau rte werven te Woolwich iKproefd Bg de tegenwoordige wijze van oorlogvoereu ia een der hoafda ikiu hel vooriien het grmakkilijk n spoedig vooralen in de eèrsie levensbehoefiru van meusch eu dier En die quaestie eischt te dringt uder opl lasiiig ittJien de oorlog moet worden gevoerd ia eu rie ls lang geteisterd land waiir eigenlijk reeds voor lie sohaarMsh giEdaide bevolking alles ontbreekt Iiidiera naar Molta brengen als men de noodige sch peii heeft ie om het too eens te leggen gesneilen koekt Maar duizenden menschen eu paarden te eten geven in een vgandig en door tallooze oorlug kwelliugen braakliggend land Dat is een moeil ktr taak Vandaar dat de Duiischers de erwteoworst voor de meiiseheu in zwang brachten en dal de Ëiigelschen thans alles aanwenden wat mo elgk is om in deklclnslr ruimte de grootst mogeigke hoeveelheid hooite btrgea iet zoo zeer om de gemakkcl ker verscheping want schapen heeft Engeland genoeg ala voor bet vervoer over zee uaa de bestemmingaplii ts £ r is na etce prachtige machine met hydraulisch vermogen voor het hooiper en beproefd eene machine die bij nacht eii dag doorwtrken 600 ton saamgtpei st hooi in eene week kdu leveren en dat wel in zoo biptrkie ruimte dat het verhaal bgiia aau het oiigelooflgke grenst De drok van de machine ia 2000 kil igrain per vierkaolen EngeUohen dmin D hoofd en stafofficieren by de proef ugenwooi dig waren op ttugeu over hetgeen de machine in 45 stooiii en deed Wq vestigeu op het feit de aandacht vooral thans E uitstekend hooigewin ia te voorzien eo reeds overtil daleu de prijten maar wij hebben in ons land dat eeu handeUlaudje beet soms wonderlijke zaken De vrotgere groolheid van de Oost en West Iudische oompagnién maakt dat wq eene merkwaardige voorkeur hebbeu voor wat w j Doemen deii kolonialen handel J at is aoruauml dat is deftig Maar BChgn be tigdeii besloten euktl de hootdquaesticu op hel congres ter beslissing te brengen eu de ondergeschikte punten ter regeling over te latea uaa du loe ile cuininissièu wier arbeid aan eene conferentie van de gitauten te Koustantiuopel itr goedkeuring zou orden voorgelegd Londen l Juli Sir Staffort Nonhcole sprak iu bet leerhuis de hoop uit dat de door Rusland gedane vourstelieu in den treurigeu toestand der Mohammedanen in Bulgarije verbering zullen aanbrengen De beslui tea van het Congres ïullen aan den thcuis dunr bestaanden toesiand spoedig een einde maken Tooriltu armen leek die de xoude uitbreiden tut buiten coa iDoeteu neerleggen Uiercp hebben de gevolimich Algemeene Vergadering dier Maatschapp van af MAANDAG 8 VKIJÜAQ 12 Jüljl alhier te houden door het IIITSTKKEX der VLAGGEX van hunne belangstelling te doen bl kenj Namens de CommisWe il VV U KONING Burgerlijke Stand G£BOK £ Sg Juni Abnharn oiidiil l fss Seedri ea M Zu g 9 V iIIilIiuiui oud ra O SiiTr rn J M via il u Hurk 29 Curntlia ouden J eguiao en R C V riuiD f r Adnaativ ouders K Piek eu M M Luocobur 1U Altttilus ouderg J Helers eu J Jsi sseu Htiidrik oudtrs U Spee eo C Veriaeuleu Johuuua Maru DtidfTM F A Jwpers eo C C Dgkfbail UV£BIi DhSt 28 Juui J de Koning buinr i n J iia Leeiiweu 51 j 9 BA v a Dgk 1 j 8 m S UunLbii 7 j 7 01 40 VI iiu der Hunt S k C Appei ij b m M Compier buisvr tid i Nederhof 78 W GritenUiii 43 j STRIJKWERK Wordt gevraagd STEIJK en W CHWEBK liefst FIJN 30ED De Wed J SCHE t K Crabethstrsat Q 192 ii da Voor een klein gezin wordt tegen Anginstus te HÜÜR GEVRAAGD een klein APVERTE NTIEM Heden overleed na een langdurig Igden in den ouderdom van 45 jaieu mijn geliefde Echtgenoot WILLEMGEAVESTEWN in leven Stalbouder mg nalatende zeven kinderen waarvan eenige te jong o£i hnn verlies te beseffen C JüAGKINP Wed W UuAit iTEUN Gouda 30 Juni 1875 VERLOREN op ZON DAG 23 JUNI U een Sigarenkoker inhoudende een Slffaar en eeaZUver J£orloge met Gouden Ketting Eene goedebelooning wordt voor de teragbezorging aandrfegt rn nis het tq verloopt moet meii de bakens Bureai ezei Cuorant uitgeloofd verKtten In menigen uituwen polder waar men p nnofiirnTrTCTjonMiir j vn gW graan en meekrap bouwd wordt thans Ilea BüBGLRJÜPFROUW die gewoon 18 weiland Het graan bouwen is bij de tegenwoordige met Kinderea om tegaan weuschtmet AüGUSgemeenschïpsmidrftleo en de prgzen van ouia gronden XÜS eene betrekkins alsvoor veleo niet voordcelig meer de hieekrap it ver drongen maar het weiland stijgt ia waarde eo geeftia doorsbg een veel zekerder uitkomst Vao daar dat ajile wat in verband staat met een pers omloai tot een gruöl handeliartikel te maken voor velenvan oaachat re aarde is Wie langt 4e Boompjet te Rotterdam wandelt en de daitenden iiette bouteu iistjeaziet die bij deNederlaod sefaeStoumbootMaatscbappij liggen de uit Zwitserland E3 jL Ttrrxi TC3r EMMFFROÜW Gouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FIJN UITGEVOERDE Openbare Verkoopingf wegens verpligte liquidatie van een VOLLEDIGEN WmEEL Adres met franco brieven onder No 95 bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN Gouda De ondergeteekende heeft de eer zgnen geafkomstige en voor Engeknd bestemde ma ir ook hier achten Begunstigers te berichten dat hette verkr giB kistjes met geeondensierde melk at begrepen Wat wy bedoelen en wrlke waarde voor 3 § It Jto BB tl 3 ihet algemeen producten van zuivel en landbuowbedrqf Ss fcll m hebben of liever krggen als men ze gemakkelgk 10 Cent per Kilo in prüs ia VERMINDERD fiRvoerbaar maakt R Nbl c T tzt ütivt b P VAN DEB KLETN Zooals bekend is is hei reebt van tacoestie in d rrehit Iqn rott I 1011 ingevoerd Aangezien tixMelea met dete wet in aanraking tallen komen is t eeo goede gedachte geweest van den heer Tjeenk Wilfiak te Zwolle om de wet op het recht van susMWn eo van overgang bg overlgden loeals zq un koM geieden ia gewqtigd in bet bekende gemakkelijke lakfemaal nit te geven De wet ia voorzien van t B alphabetiaeh register en vaa eenige korte aanteektafaigeD ea ver qiin gMi alles bewerkt door den kandinii ontvanger der Agimratie eo domeinen den kicr J B Vraon te Boteward Goitda 1 Juli 1578 Door getordérden leeftijd ÜIT DE HAND TE KOOP EEN KNAP MAtJÜFAOTÜREN en MODE ARTIKELEN gekleurde eo witte KATOENEN LAKEN ea BÜCK8KING JAPONSTOFFBN ZOMEIU Vra tboomen zeer geschikt voor BOUW of BAAN6R0ND en wel voor nes paden Adres aan het Bureaa dezer Courant ondernoflimer 96 1 met grooten TUIN met ongeveer 20 gfoote j jiAfjxELS Dames ea tónder STROOHOE IPOXjITIEI GinoadiEo es aan het Burran van Politie gedeptaaetd Een B0ZEN5 RAJIS een KINDEROOIBnXSTJE met bloedkoraal een tilver OÖRBHfOJK een SL£UT£L en een gonden apin werk DEN HEEEENHOEDEN petten BLOEMEN VEEEEN LINTEN GAEEN BAND SALIET KLEERMAKERSFOÜENITÜBEN mmmi mmimm ëpjz enz enz op WOENSDAG 3 JOLIJ 1878 voorm fcH tiea urew A ïio noodig op de volgwd dage i GRAVENHAGB M tXkea DONDERDAG vaa 9 iot 12 nof te 6 mda Botel sTivold Spoorstraal e éoV tBÜStrw ot wbriflelgk ontbieden z n Laat te BerichtiSD PlNKHnP Aleianderstraat ijj h i Tlvtou te Gowdi itÉlilÉÉVt GRAVENHAGB Informatie bj Mr KIST Ndturi en bg Mr SNEL Advocaat te Gvudch Bom 1 Jtrii De pauselijke nsBtio te Msnom mé taitm ieoatler QOUDA IhBH VA9 A BbIBSHA liallciilaiidscli Oveizii lil Weder is op het ciiigres cciie quacslie beslist namelijk de afstand of liever de teruggave vaii Bessiirabie aan Rusland Rumenië krijgt dsarviiur de Dybrudscha in de plaats Dete oplossing was te voorzien na de overeenkomst tasschen Engeland eu RusKiiiil van welke de al siaud van Besaarabië een der artikelen uitmaakte Voor Rusland was deze zaak een punt vau eer daar de nederlaag bij den Krim oorlog geleden op deze wijze blgkt te zya te niet gedaan Bumeuié doet een goeden ruil in plaats van het onbeteekenende Bestarabië krggt het een belangrijk gebied ter weerazyde vaa den Doaau tot iu de buurt van dilistria doch onder die vetting tot en met Iklaiigalia Zeir bedaard ia die quaeslie geregeld die kort geleden op aanstoken van Engeland nog zulk een gerucht maakt Het zal niet lang duren of Ruiueme zal RnsUnd dankbaar zijn voor hetgeen het nu verkrygt uitbreiding tut aau de Zwarte Zee bezuiden den Donau Tevens ii nu de onafhunkelykheid van Rumenië erkend en sohgnt men het eens te zijn geworden over de grenzen van Mon ieuegro Men gelooft dut het congres nog iu deze week gereed komen zal Tut heden vlotten de werkuiamhedeu blykbaar niet slecht al wurdt nog meer spoed geweusoht en minder gehasptl over bgzakeu die evengoed op andere w jze Icuiiuen wordtu uiigeuiaakt Te Weencu vindt bet plau jnet Bosuië eu Her gowiua ia vete kriugeugeea by val het is b ua nitsluitend de militaire party welke de annexatie ondersteunt de ontevredenheid van de Hongaren is groot maar het is niet waarschijnlijk dat Andrassy zich daaraan zal storen dè annexatie schyiit eeu plan te zyn dat vastgesteld is m overleg raet Bismarck en de invloed vau den Duilsoheu Bykskauselier is ook te Weeneii groot Hel groote feest te Purys is Zondag uitstekend afgeloopea Het moet groulsch geweest zyu ook wat betreft de geestdrift des volks Wy weuschen nog de aandacht te vestigen up hetgeen een minister uit naam der rigeeriug bij deze gelrgtnbcid telde De heer de Mareèie miuislir van biniieiilandsciie zaken iioüinde het iu njiie bij die gekgeub iü gehuuden rede een gelukkig deiikbLild vau de oiitwerpeia der tentooiisti lling om er een bteld der ri publiek te willen pliiatsi U voorziiU tan alle ziuuebeeldeu die nreii zoo gaarne de tigeuschnpiien der tegenwoordige republiek ziet aanduiden De Krausche moatschappy door de revuliutie gevormd heeft thans haren natuurlijken vorm aangenomen en zg bevindt er zich goed bijl Het gevoel dat Frankrijk thuus duiirzame en voor bestendigheid geschikte instellingen bezit geeft eene ongekende rusi en Fiankryk uit den poel zijner rampen gerad wil die duur gekochte iuslelliugin thans in vrede genieten De republiek vroeger bet eigendom eener party is thans de zaak der natie geworden Zy wil niet meer deuken aau ontvaugeu wonden aan haar toegevoigde beleedigingen zij steunt op haar recht en is in hare kracht vergeveiisgeziiid Terwyl zy vast besloten ie aan alle burgers de voor rechten der vryheid te verzi keren die ieders rechten beschermt vraagt zij tan bnre kinderen eendracht en gebiedt zy bun gehuurzaaiuLeid aan hare wetten Zy beeft de vroegere oneenigheden zien wegsmelten in bet gevoel van vreugde en rtchtmatigen trots dat sedert de opening der tentoonstelling alle harten vervult De Duitsche bladen deeUn den tekst mede van twee brieves aau den Paus ein do 24 Maart 11 vaa den Keiier en eeu do IU Juni van deu Kroon iriiis de eerste dient tot gelukwensching van deu Paus met zijn verkiezing terwyl tevens de Paus wordt verzucht zgn iuvloed aaii te wenden dat de Katholieken in DuitschUiud meer gehoorzaamheid bt tooaen aan de wetten va deu Slaat In den brief van den Kroonprins wordt leedwezen betuigd dat volgens dit Iaat8ie nj8t js haudeld eu gezegd dat onmogelijk gevolg kan word gn gegeven aan het verlangen van den Paus do 17 AjpiU uitgednikt dat de wetten van Pruisen zullen worden gewijzigd naar de leerstellingen van de Rooinsche Kerk Ten slotte wordt echter te kennen gegeven dat waar men zich over het beginsel niet kan verstaan de verzoenende gezindheid van beide partyen ook voor Pruiien den weg lot vrede kan openen welke voor andere Staten nooit was afgt slotcu Derhalve een modus vivendi wordt voorgi steld en dat juist terwijl de verkiezingen in aantocht zijn Beide genoemde brieven zijn door Bismarck gecontrasigneerd De Bciersche Landdag is Dinsdag geopend door oen president Von Ow deze ving zijn toespraak aan met een herinnering aan de moordaanslagen op dee Keizer en noodigde de vergadering uit haar afschuw van die daden haar deelneming in het lot des Keizers eu haar dankbaarheid voor zijn redding uit te drukken door op te staan De volgende zitting werd bepaald op Zaterdag a s BINNENLAND GOUDA 4 JuU 1878 In hrt vro j er door ons medegedeelde Programnm vau de feestelykhedeu te gevfu bij geleginheid der Al emiene Vergadering ter bevordering van Nijverheid is nog de volgt nde verfiiidering irebracht Maandag 8 Juli rjil des avojids van 6 g S j uur ceiie Mnzii knitvoeriiig plaats hebhen op de Oroote M irkt door het Muziekcorps dir dd ScliBtterij alhier Voorts zullen de Concerten van Dinsdagen Wornsda avond van de Kon Mil Kapel van het Bi g Grenadiers en Jagers onder direcrie van den heer F Dnncklcr en van de Siafnmziek van het Reg dd Schutterij 14 Rotterdam onder direclie van den heer W Hutschpiiniijter Wzc niet zooals eerst opgegeven was om half acht maar om Z6Ven ar aanvangen Bg de op Dinsdag plaats gehad hebbende emmiug voor eeu Voorzitter van hel Bestuur van u polder Steiu zyii uitgebracht 394 stemmen Iraarvau de Heer E Mulder 250 en de Heer O ogterom 144 stemmen op zich vereeitigde zoodat erstgemelde als zoodanig is benoemd Aanstaanden Vrydag des namiddags ten 2 are zal ten siadhuiza te Aiiislerdain vergaderen de hoofdcommissie voor bet ii itiouaiil huldeblyk aan Z K H prins Hendrik der Nederlauden In dtze bijeenkomst zal van gedachten worden gewisseld over den aard van hel aan te bieden gescheuk waarvoor thans ruim ƒ 60 000 is aangekomen alsmede over de ornaraeulatie vau het album waarvan de vervaardiging aan eene voorname boekbinderg te Weenen is opgedragen Hoewel de vooruilzichten in deu Krimpeuerwaard niet bijzonder gunstig Hureii loopt de honioogs iu deze streek nu zeer nnde Het geivonncu hooi is uitslekiiid v in qujliteit en ook de quauliteit is zeer bi vredigend ZjoW I vroege als late aardappelen staan zeer schoon en ook het heunepgewas dat evenwel eeu schr i il brsohot zal opleveren Zal noguiuder tegenvallen duu men aanvankelijk evreetip ad Staten G ener aal Tweeoe Kaueb Zitiingeu van 2 en 3 Juli lü78 Iu de zitting vau Dinsdag zgn de beraadslagingen oier de ondtirwijs wet voortgezet en Wil over art 8 en de daarop voorgestelde amendementen Het amendement van deu heer Moeus om de arFundis semeutssohoolopzienert te doen vervallen in verband met eene wyziging van hel stelsel vau schooltoezicht in het ontwerp vervat werd verworpeu met 67 tegen 2t stemmen Ue ainendcraeDten omtrent dè wyziging van het artikel voqjk zaover net betreft de toelating vau kweekelitigen tgu mede verworpeu behalve het amendement van deu beer Verhegen om iu plaats vaa l7 j i igen Itefiyd voor de kwetkeliugen 15jarigen leel iyd te eischen Dit werd aangenomen met 58 tegen 2j stemineu In de zitting van gisltren zgn artt 9 20 der onderwijswet guedgeki uru Bij art 12 verklaarde de heei Moens igu anieudemeut uopeui d kwe k ih9len en al zijne andere amendementen voortoopig in te trekken daar zij by de regeering en dp Kamer voor het oogenblik weinig iiistemraing vonden Ari 16 het onderwijs waarop de wet niet toepasselijk is gaf tot veel discussie aanleiding maar Werd met eeue kleine door de regeering voorgestelde wijziü ing goedgekeurd Bg art 16 verklaarde de miiiisier aan den heer Heydenryck dai voldoend ouderwys slaat op het genatte en den omvang eu dat genoegzaam aantal scholen betetkent w iarborg dat het bgzonder oiiderwys geen voorwendsel zij om het openbaar onderwijs te verminderen Niemand die eene openbare school wil liezoeken mag daarvan versloken tyn Heden voortzetting Door den heer Mackay was op de by de Tweede Kamer aanhangige wet tot regeling van het lager ouder A ijs het volgende smendeinent voorgesteld In de eerste alinea van art 8 in plaats van in de school te lezen in de openbare school en als nieuwe alinea aau het slut bij te voegen Jongelieden van beiderlei kunne mogen op de bijzondere school als kweekeliiigeu worden toegelaten mits in acht nemende het bepaalde sub Ut b D bedoeling van het amendement was om wel het beginsel vaiï de regeeriiig om geen zelfstandig onderwgs aau kwt tküliugen toe te vertrouwen ook van toepassing te doen zijn op de bijzondere school doch tevens om aan die school de haar toekomende vrghiid ia de wijze waarop zij hare kiveekelingen tot on lerwijzers wil opleiden te verzekeren De heer R J Schimmelpenninck heeft voorgesteld tusschen het eerste eu het tweede lid van art 45 een nienw lid in te voegen te lezen als volgt Deze vergoeding overtreft met het bedrag der verhoogiug van uitgaven welke boven het bedrag der uitgaven voor kosten van onderwijs op de gemeentebegrooiiug van 1878 uitaeirokkeit door de toepassing deter wet veroorzaakt wordt Dinsdag morgen ten 11 ure werd de zitting der provinciale Staten van Zuidhollnnd door den commissaris des koning mr C Fock geopend De geloofsbrieven van de bh mr C J B graaf van Bylandt en Mark Leis nieuw gekozen leden werden in handen gesteld ecner commissie bestaande nit de heeren Hoffmann Wolfson en van der Poort Na onderzoek werd overeenkomstig het voorstel der commissie tot de toelating dier heeren besloten die na in handen van den voorzitter de gevorderde eeden te hebben afgelegd en na door den voorzitter te zijn geluk geweuscht zilting namen Daarna bad de samenstelling der afdeeliiigen plaats die na benoeming van voorzitters onder voorzitters en rapporteurs Woensdag morgen hare werkzaamheden aanvingen De rekening wegens enkel proviiiciide huishondclyke inkomsten en uitgaven over 1876 werd in handen gesteld eener cüininissia Naar do afileelingen werden verzonden de begrooting van het prev bestuur voor 1879 de begrouting van enkel prov eu huishoudelijke inkomsten en nits aien voor 1879 zoomcdc de missives van gedep staten ten aanzirn van de toepassing van art 36 der wet pp het lager onderwijs op de gemeenten in dit gewest omtrent het al dan niet op nieuw verleeneu eener bijdrage in de kosten voor de kouiuklyke inuziekeu zangschoül to s Graveuhage omtrent de subsidiën van de ambaohtscholeo te Rotterdam en Ie s Grave nhage en omtreut de aangevraagde sub idiën voor de ambacbls teekenscholen te Noordwgk Woerden Alphen Oudshoorn en aan het genootaoUap Mathesis Scientiamm Cleuitrix te Lfuden Aan de orde moeten worden gesteld de verzoeken van twee eervol ontslagen ambtenaren tot toekenning eener gratificatie het adres van ingezetenen van Woerden Rietveld en Barwontswaarder verzoekende de verbetering van het vaarwater de Oude Bgn hekadres van den raad der gemeeut Nieuweuhoom om aubsidie nit de proviiioiale geWnliddelen iu dakosten vitn veriSetering van dca wég toepende overden Oi tdgk ouder die gemeente eo ecu adcoa r ade commissie ovet deu grindweg tusscbeu Baètle ea Mi uwB ietlaud om uibetdie ia d kMfalMik betering nu IMT t