Goudsche Courant, zondag 7 juli 1878

Zondag 7 Juli N 2163 mm m immmi m mm Afdeelingf Woerden en Omstreken bg gelegenheid der op den ÜH AUGUSTUS a 8 tehoudenTENTOONSTELLING te WOERDEN van Élégante Equipages bespannen met Twee Paarden en met Een Paard benevehs een aantal Paarden Koeijen ScJuipen R j tuigen Tuigen Cfrasmaai en Hooimachines en een groot aantal kleinere prgzen ten minste eene iukoopwaarde hebbende van f 5 Prijs Een Gulden het Lot op elk tiental Loten wordt een Lot toej eg even De Loten zgn verkrggbaar bg de Leden der Commissie en bg hen die zich met den verkoop der Loten belasten Programma s voor de Tentoonstelling ïgn op franco aanvrage Terkrggbaar bg den Secretaris der Commissie te Woerden Namens het Bestüdb C E VAN DEB QUAST Secretarie 1878 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda eu Omstreken RHUMATIEK JICHT ZeBUwliJden Schele hoofdpijn SCHLUMBERGER S SALIGYLAAT VAN SODA Aanbevolen door de Vcademio do Miiil cirip Lp Pin per doos f s 3 2 a dt zon zijn voldoen l voor ot xi volkoinfii genezing lost iel GRAVEEI op zuiuU eeiiyg bezwaar p flesch pillen rs 6 SALICYLE PASTILLES p loc rr 2 onovertreflelijk tegen verkoudh d en Keel aandoenlngen vooi k imi n KROïiP ni Ketl onMekma SAUCYIjEWIJN versterkend en Koortsverdrljvend Sahcy e Oli cnmt watlnt rour won di n iïi hii lrh i i nii eu eischc het merk Sohliimbergor i Depéi in alle goede Apotheken Nedcriandsclic MaatschaitpiJ m BLVOR ERL G VAN NIJVERHEID Departement Gouda De FEEST COMMISSIE noodigt de Ingezetenen uit om ter gelegenheid van de 101e Algemeene Vergadering dier Maatschappg van af MAA NÜAU 8 VKIJÜAQ 12 JULI alhier te houden door het in STKKKN der VLAGGEN van hnune belangstelling te doen blyken Namens de Commissie H W G KONING Secretaria 1 Bg brieven van meerderjarig verklaring verleend door den Hoogcn Raad der Nederlanden den 7 Junfl 1878 goedgekeurd bg Koninkl k Besluit van den 19 Jung 1878 No 26zynaan TBÜNIS ZWART gedomicilieerd te Waddinxveen gegeven al de regten bg de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 van het Burgerlijk Wetboek C J FRANCOIS Procniear bg den Hoogen Raad Een BORGERMEISJE die gewoon is met Kinderen om te gaan wenscht met AUGUSTUS eene betrekking als EINBEIUÜFFIIOUW Adres met franco brieven onder No 99 bg den Boekbandelaar A BRINKMAN Gouda PEIJS COUEANT VAN S van CREVELD De ondergeteekende maakt aan zgnen Stadgenooten bekend dat bg hem van af heden verkrggbaar is iederen dag VERSCH VET RUNU en RALFSVLKESCH waarvan de prgs is per 7a Kilo Rundvleesch Rotladep zonder been 0 52 Lappen Gebak 0 47 Biefstuk 0 65 Runderribben 0 47 Kalfsvleesch zonder been 0 50 s ff met been 0 45 S TAN CREVELD AANBESTEDING Of WOENSDAG den 17ji JULIJ 1878 s namiddags ten een dur in het Logement ok Zalm aan de Markt te Gouda door den Heer T P VlRüLIJ ten behoeve van Mejufvroaw H H HOtï MAN Pe Restauratie van een Heerenbuls in WUk B No 81 aan de Oosthaven te Gouda De gedrukte Be9tekk n a 1 per ei zgn wkrijgbaar bg de Boekhandelaan J tan BENf UM en ZOÜiN te tiowla vaa af den 8n Jnlg e k Aanwgzing in loco zal plaats hebben denlln en l n Julg 1878 des monrens vafl 10 tot 12 ure Nadere inlichtingen geeft de met de nitvoeliog bela Anhiteet C VAK EEUWEN e Gviida WORDT TE mi mum voor een Klein Gezin tegen 1 NOVEMBER a st een BÜRGERHÜIS met VIER a VIJF KAMERS en TUINTJE bg of in Goitda hunrprgs 250 a 275 niet te bovengaande wordende franco brieven ingewacht onder No 98 aan het Bureau fer Ooudtche Courant Voor een klein gezin j scaande uit vier volwassen personeü verlangt men te HUUR tegen 1 Nov of Oct aan eene der Singels of in de nabgheid van eenig plantsoen eene BESCHIKTE WOÜTING Opgaaf van prgs lociiliteit en geriefelgkhedeu wordt ingewacht vóór den 25sten dezer maand franco letter H bg de Boekh Gebeoedeks HENDRIKSEN Hoogstraat bg de Vlasraarkt te Rotterdam BOELHUIS Ten sterfhnize van den WelEerw Heer HENDRIKS zgnde de pastorie der R C gemeente aan de Goadkade te Waddinxveen om contant geld OpMAA DApden8Jl Lll878 des Voormiddags ten TIEN üie TA Een zeer Solieden en goed Gecouserveerden en andere Roerende GOEDEREN Alles bg billetten breeder Hmschreven en ZATERDAG den n jüLI 1878 des Natnidasga van 3 tot 7 Qflr te bezichtigen l B BELONJE Schoen en Laarzenmaker is Verhuisd van de HOOGSTRAAT naar de TÜRFMARKT naast de Olie Fabriek van den Heer tan des LINDEN STHUKWERK Wordt gevraagd STRIJK en WASCHWERK liefst FIJN Gokü De Wed 1 SCHENK Crabethstraat Q 192 Gouda 1 m WIJNSMMBN Korte Tiendeweg D 93 Gouda BiËll UOTTELAMl VAN ï EN EITGELSCEE EIEBEN BESTELLINGEN worden ten spoedigste bezorgd PRIJ8C0ÜRANTEN verkrggbaar GEHEEL NIEDWE VINDING tot finale uitroeiing vaiv WAi l r EIHKKTE zonder reuk of iets te beschadigen met 6 jaar garantie Te ontbieden door het geheele Rgk J GOEDHART Co Adrm Oppert 64 Rotterdam QoüDA dbuk vas A Bbqjkkas Parlementaire VVerlczaarnliedcn De Kamer hervatte Maandag haar werkzaamheden met de Terwerping van het amendement Tm den heer Berch van Heemstede om de be islingen omtrent den bouw en de inrichting op de lokalen voor het bgzonder onderwgs niet toepasselijk te verklaren en wel met 39 tegen 37 stemmen Die scholen zullen dus ook moeien voldoen aan de eischen door de regeering tt stellen een bepaling die volgens den heer Tan Wassenaer Catwjjck het dikvrgls onmogezal maken om die scholen tot stand té bengen Art 5 bepaalt dat geen onderwgs mag gegeven worden in lokalen die door den inspecteur van het geneeskundig Staatstoezicht als sebadelgk voor de gezondheid zgn afgekeurd m de procedure in zulk een geval De heer Moens wilde den geneeskundigen iïspecteur in overleg doen treden met dien van het onderwgs en dien inspecteur ook verplichten van een afkeuring rechtotreeks kennis te geven aan het gemeentebestuur De heer van Naameu wilde de zaak eenvoudig even als nu opdragen aan het schooltoezicht De heer Van der Kaaij wilde de school niet alleen wegens ongezondheid maar ook wegens overbevolking doen afkeuren De verschillende wgzigingen werden door den minister bestreden en met 55 tegen 19 btemmen handhaafde de Kamer het geneeskundig staatstoezicht up het gebied der gezondheidsleer Het geheele artikel werd aangenomen met eenige Ueine wgzigingen eerst door den heer Moens toen door den heer Verhegen voorgesteld dat ie gemeentebesturen van de afkeuring in kennis moeten gesteld worden Art 6 bepalende dat niemand lager onderwijs mag geven dan die in het bezit is der bg deze wet gevorderde bewgzen van bekwaamheid en leielgkheid geeft aanleiding aan den heer Bredius Jr om te verklaren dat de geestelijken moesten uitajesloten worden naai inzien van den voorzittdfeen terugkomen op de algemeene beraadslagingen dat zonder eenig resultaat Weef zonder stemming Werd dit artikel alsmede het volgende de uitzonderingen bevattende goedgekeurd Met het kweekelingenstelsel in art 8 aan deorde staat het schooltoezicht in het nauwsteverband waarom de heer Van der toeff heeftToorgestipld om eerst de bepalingen omt ent hetschooltoezicht af te doen met 41 tsgen 31 stemmen besloot de Kamer echter met art 8 voort tö gaan S De geheele zitting van Dinsdag werd aan debehandeling van dit art bestoed Twee belangrijke principieele beslissingen werden genomen de eene betrof het schooltoezicht de ander de kweekelingen Het art luidt Jongelieden van beiderlei kanne mogen met jchriftelijke goedkeuóng vj n den arrondisfemenis schoolopziener in de school als kWeekelingen worden toegelaten en aldaar behulpzaam zgn mits zij a hun zeventiende jaar ingetreden en hun negentiende niet folbracht hebben l tot geen andere werkzaamheid gebezigd worden dan de zoodbrnige die zg onder het techtstreeksch toezicht en onder de leiding van een bevoegde verrichten en f na drie maanden als kweekeling geplaatst te zgn geweest in het bezit van een bewijs niet ouder dan een jaar en onderteekttid door het hoofd der school waarin zjj tjjdewi de afgifte waren toegelaten dat hun zedelijk gedrag en hun vorderingen voldopnde zg n Een voorstel van den heer Moens om den arron itssem n schoolopziener in K rict Bchoolopzieuer te veranderen steld incidenteel de qnaestie over het schooltoezicht aan de orde en daaraan was dan ook het eerste deel der zitting gewgd De heer Moens stelde voor de onbezoldigde of arrondissementsschoolopzieners als totaal onnoodig te doen vervallen terwijl de heer Verheijen een ander deskandige partg trok voor de onbezoldigde schoolopzieners en de bezoldigden den naam van adjunct inspecteuren wilde geven wat den minister vrg onverschillig was Door den minister werd het voorgestelde verdedigd in bgzonderheden omtrent het getal en de bezoldiging der schoolopzieners werd door hem niet getreden al werden door den heer Van Nispen de groote kosten te hulp geroepen ter bestrijding van al dat toezicht dat hem bevreesd maakte voor hst welzgn van het bgzonder onderwgs Alleeereposten verdwijnen langzamerhand zeide de heer Goeman Borgesius waarom dat onbezoldigd schoolopzienerschap behouden dat te dikwijls meer om de eer dan om het belang van het onderwijs aanvaard wordt Het slechte toezicht is volgens hem een der oorzaken waarom ons onderwg tot nu toe niet de gewcnaohte vruchten heeft gedragen en daarom niet lan er onbezoldigde schoolopzieners maar een goed bezoldigd schooltoezicht Met 57 legen 21 stemmen gaf de kamer haar goedkeuring aan de voorstellen van den minister in zake schooltoezicht werden de onbezoldigde schoolopzieners gehandhaafd ën een niei jMre betrekking die van adjunct inspecteur gecreëerd Omtrent de kweekelingen bestond veel verschil van gevoelen dacht men dat deze kinderen om kinderen te onderwijzen reeds voor goed verdwenen waren dan vergist men zich die goedkoope werkkracht wilde men niet roekeloos opofferen Door den heer Moens was voorgesteld dat het schooltoezicht ook toezicht zou liouden dat de kiveekelingon geregeld onderwijs zouden ontvangen De minister beweerde dat dit niet ia dat artikel te huis behoort wat alleen over het gebruik der kweekelingen in de school spreekt en de kamer stelde den minister met 67 tegen 11 stemmen in het gelijk Gelukkige waren de leden die den vijflien jarigén leeftijd verdedigden een voorstel van den heer van den Berch van Heemstede door den heer Verheycji overgenomen werd nadat de minister de beslissing aan de kamer had overgelaten met 58 tegen 20 stemmen aangenomen De middenweg is dus door de vertegenwoordiging in deze quaestia gevolgd De heer van der Kaaij die den leeftijd niet wenschte te bepalen kou slechts 32 stemmen voor dit voorstel verkrijgen de heer Mackny die de bezwarende bepalingen van het kweekelingengebruik alleen op de openbare school wilde doen drukken en de bijzondere scholen meerdere vrijheid laten werd met 51 tegen 27 stemmen in het ongelijk gesteld de heer van der Feliz eindelijk dio de kweêkeli gen als onderwijskrachten wilde behouden en daarom letter b geheel wilde doen vervallen vond zoo weinig steiui dat hij zgn voorstel niet eens aan stemming onderwierp Do vijttien jarige kweekelingen zijn dus ge handhaafd het zal nu de vraag zgn of van deze jongelieden geen verkeerd gebruik zal gemaakt worden of het mogelgk is om letter b van hut artikel te handhaven Het schooltoezicht moge daarop antwoord geven Met 49 tegen 24 stemmen werd het voorstel van 15 leden afgewezen onr ook des Zaterdags zitting te houden Zol nu het voorstel komen om uTonJzittingca te houden of zal meu liever zich zooveel mogelgk beperken om des te spoediger gereed te zgn De zitting van Woensdag overtrof alle vorige aan het onderwgs gewijd in vruchtbaarheid Men vorderde toch tot art 1 en het vooruitzicht bestaat dat men ook zonder avondzittingen spoedig zal gereed komen nu de heer Moens zijn reeks amendementen heeft ingetrokken omdat hij teleurgesteld is in de verwachting om daarvoor bij deze vertegenwoordiging een gunstig oor te vinden Wilde hij in verschillende opzichten eenigszins verder gaan dan de minister de kamer heeft getoond geen meer ingrijpende wgzigingen te willen het opknappen van het oude gebouw schijnt men alsnog voor het eenig doel der wetsherziening te houden het ontwerp Moena was daarom voldoende geweest de tijd voor Volksonderwijs is nog niet voorbij ook Aa de aanneming van deze verbeterde editie der wet vaii 1857 zal die vereeniging nog krachtig kunnen en moeten medewerken om het verbeterde onderwgs te yerbeteren Agitatie zal plichtsbetrachting bjgven Artikel 9 strafbedreigingen behelzende tegen overtreding van eenige artikelen der wet werd na verwerping van een amendement van do heereii Godefroi en van derLoeff waaromtrent de minister de Beslissing aan de kamer had vergelaten goedgekeurd A e bepalingen in art 10 en 11 dat de bevoegdheid tot let geven van lager onderwijs ophondc vool hem die bij eindvonnis veroordeeld is wegens misdaad diefstal é lichting meineed misbruik van Tertrouwan of aantasting der zeden werden zonder discussie goedgekeurd Art 12 bepalingen bevattende nopens de opriQhting en instandhoudtag van kweekschplen en noriiiaallessen werd na de verwerping van een amendement van deu heer Verheyen om ook de zoogenaamde opleiJingsklassen in de wet op te nemen mede onveranderd aangenomen Er zullen dus kweekscholerf zjjn zonder dat het getal bepaald is zooals de heer Moens wilde De krachtige verdediging der tegenwoordige kweekscholen door den heer Verheyen tegen den aanval en de nota der anti revolutionairen leverde het bewijs dat de oppositie volstrekt niet eenstemmig denkt op onderwijskundig gebied Dat alle bepalingen in Aez wet ten opzichte der onderwijzers opgenomen ook op de onderwijzeressen van toepassing zjjn vond geen bezwaar Bij art 3 5 waarin de gevallen eu scholen vermeld worden waarop deze wet niet toepasselijk is werd ernstig aangedrongen op de wettelijke regeling van het onderwijs aan de militairen en de noodzakelijkheid beto igd om aan militairen lager onderwijs 4oor daartoe bevoegden te doen geven Voor bet onderwijs iu teekenen en gymnastiek eischte men ook geëxamineerde personen en wilde dus die vrgstelling doen vervallen Kindelgk achtte men het wenschelijk om da kinderen tot hun zevende jaar voorbereidend onderwijs te doen geven en hit scKooltoezicht ook uit te strekken tot de bewaarscholen Alleen het laatste werd door den minister ingewilligd de overige voorgestelde wijzigingen bestreden De amendementen werden verworpen en het artikel goedgekeurd Hiermede was Titel I algemeene bepalingen bevattende afgehandeld In elke genteente wordt voldoend lag r orider g8 gegeven in een genoegzaam aantal scholen die voor alle kSthderen onder onderscheid van godsdienstige gezindheid toegankelgk zjjn zegt a t 16 Wat beteekeiit die bepaling vroeg de heer Hegdenrgk Zal ijaarbg rekening gehaqden worden met bestaande of op te ricnt B bgzon