Goudsche Courant, zondag 7 juli 1878

den iholett Bet Antwoord van den minister was niet bemoedigend voor den vrager Het artikel werd evenwel zonder hooldelijke stemming goedgekeurd bjijkbaar ad men de overtuigir g niet te zullen slagen als men een wijziging voordroeg in den geest van het ontwerp Heemskerk waarin dit artikel een der kleine concessiën aau het bjjzonder onderwijs bevatte Wel lokte art 17 de verplichting tot het doen geven van herhalingsonderwijs bevattende geen discussie uit maar daar door den heer Teding stemming gevraagd werd bleek dat met 54 tegen 16 stemi ieu het beginsel van herhalingsonderwijs werd goedgekeurd Ook de artikelen 18 19 20 de rechten derGedeputeerde Staten omschrijvende werdengoedgekeurd na verwerping van een amendement van den heer Van Delden met 55 tegen 16 stemmen om ook de regeling der schooltijden en der vacantiè n aan de goedkeuring derGedeputeerde Staten te onderwerpen L BUITENLAND Bultcniandscli Overzicht Niemand twijfelt meer aan het welslagen van het congres te Berlijn Zooals onze laatste beriobten in het vorig nummer deden zien verwacht inen reeds in de volgende week bet einde der beraadslagingen en het teekeiien van het slotprotoool De vrede is duB verzekerd tu aan de ijrerige pogingen van Bismarck vooral hfeft men het te danken d it de mogendheden het eens zijn geworden Zelfs Turkije heeft tegenover de aaneengesloten houding der Wtstersche mogendheden alle denkbeeld ijan ver et tegen de besluiten van het congres laten varen De eenige schoon ernstige raoeielijkheid ligt in de quacstie of Batoum aan Kusland zal komen Engeland en Eusland zjjn het er nog niet over eens kunnen worden De oommissies van het Congres zullen nog eenige weken werk hebben en het vaststellen van de grenzen za wat de bijzonderheden betreft waarschijnlijk nog met veel moeilijkheden gepaard gaan du kaarten van het BaUiau schiereilmd zijn zoo onnauwkeurig dal het wellicht blijken zal een o iinügi lijkbeid te zijn om zich to houden aan de lijn door het Congres opgegeven la de Donderdag gehouden zitting van het Cnngres hebben de Turksche gevolmachtigden verklaard dat zu genoegen nemen met de tydelgke bezetting van Bosaiè door de Oostenrijksche troepen Het congres heeft de grenzen van Montenegro vastgMteld Montenegro verkrijgt Niksiks Podaprilza enVtntivari Ten opzichjte van de scheepvaart op enen Donau hee t het congres het oorspronkelijk volirgestelde woord neutraliteit op Buslands verlangen vervangen door vriJB vaart zoodat de vaart voor alle kandeUvlaggen open is Oyer de grensregeling van Griekenland is voor zoover wij Weten door het Congres nog geen besluit genomen De toestand van den Duitscheu Keizer blijft gunstig Door verschillende Berlijnsche dagbladeii is beweerd dat tot de onderwerpen in de eerst volgende zitting van den Bijksdag zullen worden behandeld een voorstel zal bshooren tot wijziging der kieswet Met zekerheid mag worden gezegd volgens de Bank mid UandehZeU ng dat zelfs geen voorbereidende maatregelen van dien aard zijn genomen De verschijning van het verkiezingsprogramma der Pruisifche Rcgeering voor de aanslaande verkiezingen dat in een artikel van de Provincial Corret pondenz is opgenomen doet onderstellen dat der Regeering de oogeu eenigszini opengaan en zij inziet dat door verder op den weg der reactie voort te hollen zü zelve in een afgrond zou storten Wel acht de Kegeering buitengewone maatregelen tegen de sociaal demoofatie noodzakelijk maar zij rtemt met de beide liberale verkiezingsprogramma s toe dat door voorbijgaande maatregelen geen duurzame verbetering mogelijk is maar dat sedert jaren voorbereide hervoripingeu op materieel en financieel gebied moeten worden ingevoerd Bij de opsomming van enkele speciale onderwerpen die regeling behoeven legb de Kegeering zeer conciliante neigingen ten aanzien van de liberale partijen aan den dag hoewel zy zich nu en dan eenigszius onbepaald uitlaat Van een persoonlijke politiek van Bismarck of Benningfen zooals door sommigen reeds op het tapqt is gebracht is in het Eegeeringsprograraraa geen sprake t Is te hopen dat de liberalen de waarschuwing der KSlnische Zeitung zullen ter harte nemen om door ijverige krachtsinspanning der Regeering een reactionaire politiek voor goed onmogelijk te maken Indien het Idssohen de regcering cn den nieuwen Bqksdag tot een conflict mocht komen en dat zoo iets tot de gebeurlijkheden behoort acht men niet zoo geheel onwaarschgnlijk zegt de Weser Zeitung dan zullen verscheiden ministers hunne zetels moeien ontruimen Tot dit getal zuUeu dan behooren de heeren Falk Hubrecht en Friedeuthal wier plaatsen dan door leden der eigenlijke conservatieven zullen worden bezet Aan de Weser Zeitmg wordt uit Berlijn gemeld dat onder de socialisten geen bemoedigende stemming lieerscht ten aanzien van den vermocdelijken afloop der aanstaande verkiezingen Dit denkbeeld was derwijze doorgedrongen dat de vr iag in overweging is genomen of raen voor dezen keer zich zou onthouden van deeliiciniug aan de verkiezingen Ten slotte is dit voorstel looh verworpen Men z tl een zoo krachtig mogelijke verkiezingsagitatie op het getouw zetten ten einde te beproeven wat ten behoeve van de partij kan gedaan worden liet raadsel hoc de Engclsche Globe aan de mededeeliiig van het geheim traclaat tnsschen Rusland en Kngeland is gekomen schijnt thans te zijn opgelost Voor de rechtbank van politie te Londen staat nl terecht do heer Charles Mason kopiist bij het Ministerie van Buitenlandsoho Zaken die den 298len Mei jl eene kopie van bedoeld stuk moest maken Het voorloopig onderzoek heeft zijne intieme relation met de Globe en de Advertiser bewezen De verdere behandeling zijner zaak is op 9 de er vastgesteld Hij is tegen een borgtocht van 200 pond sterling op viijc voeten gesteld Deze zaak heeft in het Ileerenhuis aanleiding gegeven tot eene interpellatie van lord Granville die er zich verbaasd over loonde dat een dergelijk stuk als het door de Globe openbaar gemankte memorandum in handen van een kopiist was gesteld die geen deel van het va te personeel bij h t Ministerie van Buileid iudsohe Zaken uitmaakt Ëenigszins zonderling is de bonding die dë Kegeering in deze geheele zaak aanneemt De hertog van Richmond lord president van den geheimen Raad verklaarde dat hij geen ophelderingen kon geven daar de zaak thans in handen van de rechterlijke macht is Tengevolge van eenige manifestaties der Katholiekente Marseille n in bet standbeeld van bisschop Belzüiicc dat met kransen en bonqttetten werd getooid zijl ongeregeldheden uitgebroken w aaVbij de politieis tussohenbeide moeten komen Maandag is deadjuiietmairc omdat hij het voorstel in den raadhad g oan tot verwijdering van genoemd standbecUj lan d ï beurs gedrongen waarop gisteren nieuweongeregeldheden zyn gevolgd Dinsdagavond echterwas de orde hersteld tl BINNENLAND GOUDA 6 Juli 1878 Wij herinneren onzen stadgenooten nogmoals aan de uitnoodiging namens de feestcommissie tot haar gericht om de volgende week van af Maandag de vlag uit hunne woniugerf te doen wapperen Kerst dan wfinneer huiit aan huis de vlag uithangt krijgt de gemeente een feestelijk aanzien en voorzeker zal gaarne ieder op deze wijze medewerken om hulde te brengen aau de Maatschappij die het sohoone doel heeft Vermeerdering van t olkswelmart door bevordering der Nijverheid Zooals men weet heeft tegenwoordig in Leeuwarden eene tentoonstelling plaats van voorwerpen van nijverheid en kunst uitsluitend door vrouwen vervaardigd Terecht wekt die algemeene belangstelling en een dergelyke expositie waar nu eens de heeren der schepping de hand niet in hebben heeft inderdaad veel eigenaardigs Het was ons aangenaam uit den catalogus te bemerken dat onze gemeente Gouda tot die plaatsen behoort waaruil ee en ander sverd ingezonden Zoo vinden wij daarin vier nrs ingezonden en vervaardigd door de dames H en N Brinkman zes nrs van mej H Brinkman een nr van de dames G en R van den Berg ec voorts ook nog nrs van de vereen iging Tessohelschade alhier Die voorwerpen prijken niet alteen op den catalogus maar schijnen van dien aard dat zij niet over het hoofd gezien maar veeleer zeer opgemerkt worden Althans de feuilletonist van de bekende daines courant Om Streven spreekt er met lof over en acht de kleedjes van Javagaas der dames Brinkman een afzonderlijke vermelding waardig Waar wij zoo menigmaal inzendingen op tentoonstellingen fan mannelijke stadgenooten vermelden wilden we tbans na ook de dames gaan exposeeren niet nalaten daarvan met een enkel woord gewag te maken Zondag jl werd in t Holel Tivoli de Algemeene Tergadering gehouden van het Zieken en Weduwenfonds Providentia Nadat de Voorzitter de Vergadering geopend en de Secretaris Boekhouder de notulen gelezen had en die waren goedgekeurd bracht de Penningmeester verslag uit over het 2e kwarlaal en bleek daaruit dat de Ontvangsten dit kwarlaal hadden bedragen ƒ 675 80 met inbegrip van ƒ 140 van H H Donateurs en de Uitgaven ƒ 491 87 daaronder begrepen ƒ 50 aan de weduwe van het overleden lid R de Zeeuw en aldus e batig saldo was van ƒ 183 93 terwijl het ledental van 341 tot 358 was geklommen Ten slotte kwam in behandeling de aanvraag van het Bestuur van het Alg Ned Werklieden Verbond om verhooging van Contributie De Secretaris Boekhouder verhief zijn stem tegen het verleenen van die verhoogde Oontriburie en daarop wordt het voorstel tot verhoogini der Contributie van het Alg Ned WerkliedenVerbond in stemming gebracht en met algemeene stemmen op 1 na verworpen en een voorstel van het Bestuur om Providentia te doen ophouden eene afdceling uit te maken van het g jNed Werklieijen Verbond met algemeene stemmen o 1 na aangenomen waarna de Voorzitter do vergadering sloot Naar het Vaderland verneemt is bij den Raad van State een nieuw wetboek van strafrecht ingekomen De afzonderlijke jachten op wnterwild voor dit jaar zullen worden geopend op Donderdag den Itten Augustus aanstaande Bij de Donderdag te Rijsoord gehouden harddraverij waaraan door 18 paarden deelgenomen werd waaronder de zw merrie Christina van grbr Blom alhier werd de prijs ad ƒ 100 behaald door do zw merrie Nooitgedackt van P J de Jong de Leeuw te Dubbeldam pikeur J de Boer i Ie premie ad f 60 door de zw merrie Marie van D Hoogendoorn te Waddinxveen pikeur A Jonkheijdt en de 2e premie ad 25 door de zw merrie David van T Kleinjan te Rhoon pikeur de eigenaar Het vervoer langs den Nederlandschen Rjjnspoor weg heeft gedurende de maand Juni 1878 opgebracht aan reizigers ƒ ZI4 26 aan goederen ƒ 56 320 aan direct verkeer van reizigers en goederen ƒ 170 976 j te zamen ƒ 440 662 Sedert 1 Mei 1878 was de opbrengst van reizigers en goederen ƒ 842 179 Bij de op Donderdag jl ie Overschie plaats gehad hebbende herstemming voor een hoofd ingeland plaatsvervanger van Schieland is gekozen de heet V Visser te Hillcgersberg De geruchten als zouden de precessicn naar Kevelaar van Pruisische zijde zijn verboden zijn volgens De Tfjd ten eeneiimale uit de lucht gegrepen Staten Generaal Tweede Kameb Zittingen van 4 en 5 Juli 1878 In de zitting van Donderdag zijn de beraadslagingen o i de onderwijs wet voortgezet Een door de hh v iii Ddden en van Houten voorgesteld nituw nrtiktl 0111 U ngcling dir prlTuoiiijdcn en vaenntien door de gMneeuteraden te doen geschieden is na bistrijditi door den minister verworpen met 53 tegen 23 stemmen Art 61 is onveranderd aangenomen Art 22 het vrijgeven van bepaalde uren en openstellen van lokali ii voor godstiienstonderwijs gaf aanleiding tot veel discussie Van katholieke en aiiti revolutionaire zijde zag men er geen concessie in verschillende liberale leden verzetten er zich tegen omdat zy botsing tusschco het geestelijk en het maatschappelijk gezag vreesden De minisier erkende dat het geen concessie was maar een uitvloeisel van den rcgceriugsplicht om te zorgen dat bij de opvoeding de godsdienst niet worde buitengesloten Mocielijkhcden vreesde hij bij eenigea goeden wil van weerszijden niet Het artikel werd met eene kleine wijziging met 63 tegen 16 stemmen aangenomen evenals art 23 n de zitting van gisteren zijn de beraadslagingen over de onderwgs wct voortgezet Artt 24 32 zijn goedgekeurd Op art 24 aantal onderwijzer in eene school neerkomende op 1 op 40 leerlingen is verworpen met 61 tegen 26 stemmen een amendement van den heer van den Berch van Heemstede om het getal der onderwijzers door den gemeenteraad te doen bepalen en verworpen met 44 tegen 33 stemmen een amendement van den heer Sohimraelpenninck neerkomende op 1 onder wyzer op 50 leerlingen Op art 25 minima der onderwijzers traotementcn Is aangenomen met 38 tegen 34 stemmen een amendement van den heer Moens om de minima der traclcmenlen van hoofden van scholen van minder dan 30 leerlingen ook op ƒ 700 te stellen en aangenomen een amendement van den heer Meinesz om geen vergseding aan den onderwijzer te geven als hy reeds vrije woning heeft in eene andere betrekking Maandag voortzetting te iieginnen met art 33 Nadat verleden Dinsdag de algemeene vergadering der Nederl maatschappij tot bevordering der geneeskunst was geopend met een receptie in de sociëteit nKunstmin te Dordrecht zijn de eigenlijke werkzaamheden eerst Donderdag begonnen Belangrijke bijdragen uit het gebied der geneeskunde physiologic werden toen geleverd door den voorzitter dr Hermanides uit Tricht prof Stokvis it Amsterdam dr Kuthe uit Tiel dr Kapteijn uit Abcoude lilanus en dr Guy uit Amsterdam dr Gori uit Breda en dr Buchner uit Deventer Na afloop der vergadering vereenigden de leden zich aan een vriendschappelijken disch in de Harmonie Op het landgoed van mevrouw Willink te Bennebroek bij Haarlem had Woensdag het 15e Christelijk Nationaal Zendingsfeest plaats Te lO j uren toen de feesttreinen uit de omliggende en deels ook uit meer verwijderde streken tal van feestgenooten echter niet zooveel als bij vorige gelegenheden hadden aangebracht opende dr N H de Graaf van Amsterdam het feest Algemeen was men tevreden over de goede regeling van het feest en de spreekplaatsen Het weder was ondanks een paar regenbuien zeer bevredigend Tegen den namiddag scheidde men recht voldaan over de liefelijke plaats waar velen een dag van waar genot bedden doorgebracht Tot den raad der gemeente Amsterdam hebben zich gewend eanigc ouders of voogden van jongelieden die de lessen aan het gymnasium en aan de onderscheiden inrichtingen van middelbaar onderwijs aldaar bijwonen met verzoek dat voor elke der bedoelde inrichtingen waar dat nog niet het geval is de bepaling worde gemaakt dat des Woensdags na ééa uur geen lessen meer worden gegeven Zij doen dit verzoek bepaaldelijk in het belang van het godsdienstonderwijs en gronden het op de groote beteekenis van dft onderwijs en de daaruit voortvloeiende eiscben De vereeniging tot opleiding van jongelingen tot predikanten heeft thans een tekort van ƒ 10 000 wegeps de voltooiing van het gymnasium te Doetinohem en het tweede huis te Utrecht Zjj is daarentegen in één jaar tijds 50 000 aan kapitaal in inrichtingen vooruitgegaan Do GroBn van Prinstcier school 4ot opleiding van chiist onderwijzers z d in t najaar geopend worden Voor ƒ iOO per jaar i ii ƒ 25 entree kan men er een jongeling geplaatst krijgen Eerlang zal door de commissie lechtspersoonlijkhcid worden aangtvraagd Een hulponderwijzer te Otst is in hechtenis genomen en gevBiikelijk naar Zutfen overgebracht beschuldigd van in qunliteit van boekhouder bij hel armbestuur te Olst eene som van ƒ 2700 te hebben verduisterd met behulp van valschheid in geschrifte In het geheel bedraagt het aantal kathoKekeadressen tegen de onderwijs wet 1046 met 148 294 handteekeningen De hh Roell van Naamen en Patijn hebben de volgende amendementen voorgesteld op de bij de Tweede Kamer aanhangige wet tot regeling van het lager onderwijs Art 45 te lezen als volgt De gemeenten alVaar tot dekking der plaatselijke uitgaven behalve de beschikking over vier vijfde gedeelten van de opbrengst der rijksbelasting op het personeel de heffing wordt gevorderd van een hooger bedrag aan gemeente belastingen dan hel gezamenlijk bedrag van 40 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting voor de gebouKde eigendommen en 10 opcenten op die hoofdsom voor de ongebouwde eigendommen 25 opcenten op de hoofdsom der personeele belasting en een hoofdelijkcn omslag of andere directe plaatselijke bclisiing miiistens gelijkstaande met voormelde vier vijfde ge lcillen der personeele belasting bedraagt of zou bedragen indien de gemeentebelastingen in dien vorm wirden geheven hebben aanspraak op vergoeding uit s rijks schatkist van een gedeelte der kosten van haar lager onderwijs tot dal hooger bedrag zonder dat voormelde vergoeding echter 60 ten honderd der kosten wegens de jaarwedden der onderwijzers kunne overtreffen De noodige voorschriften omtrent de uilvoering dezer bepalingen worden door ona by algemeenen maatregel van inwendig bestuur gegeven Art 49 Ie lezen als volgt Indien wij op voordracht van de Gedeputeerde staten van hft betrokken gewest oordeelen dat eene gemeente door heffing van het in art 45 aangegeven belasting bedrag te zwaar zoude worden gedrukt of wel in weerwil der toepassing van gcintld artikel door de uitgaven tot eene bch lijke inrichting van haar lager onderwijs vereischl in verhouding tot hare middelen en andere uitgaven te zeer zoude worden bezwaar kan haar bij een door ons te nempn met tedenen te omkleeden en in de Staatscourant te vermelden besluit uit rijks schatkist een subsidie in do kosten van haar lager onderwijs norden toegekend Art 50 te lezen als volgt t Do bestekken voor den bouw en verbouw van scholen en onder wijzerswoningen in gemeenten op welke de artt 45 of 49 zijn toegepast worden aan de goedkeuring van den districls schoolopziener onderworpen Ingeval deze bezwaar maakt zijne goedkeuring te verleenen kan de beslissing van onzen minister niet de uitvoering dezer wet belast worden ingeroepen Burgerlijke Stand GEBOREN 1 4 Juli Anus Muria ouder P Blok en P SühRrleman 5 Aona Curuelia Johanna ouders J fan Kuikfn en A Topptra üVhRIEDI lN e Jali A J Bulk 9 j OXDfcKIHOUrtD 5 Juli 1 Begeer 26 j en J A Bill 2 j C A Schooien 24 J en V J biinona 23 J D de Wener 20 J en K tan der Spelt 19 j P lan Slraaten 2i j en C H Jaalj U j J Snel 28 j en M van den lierg 27 J r s Ondertrouwd PETRUS VAN STRAATEN CATHARINA HELENA FAAIJ Gouda 5 Juli 1878 nSê 13 ira io rd M Eiis it3 3 sra J J MULDER van Vehen EN J M MARTIJN MHlnis 4 Juli 1878 33 Ci£IC cJa2 1S C VETS cracC Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon ALIDA WILHEMUNA TIMMEUS vas Vekomisgen Rotterdam 2 Juli 1878 ADVERTENTIEtiï fc ♦ Voorspoedig bav Uen van een Docliter A VAN KUIKEN Toppsas Gouda 5 Juli 1878 Voor de vele blijken vaii Belangstelling bij de geboorte van ons Dochtertje ontvangen betuigen wij onzen hartelijken dank D HOOGENBOOM A M HOÜGENBOOM Vi LMAR De ondergeteekende verklaart bij deze niets te weten ten nadeele van CÜRINA van der WEU DEN en in te trekken de logen haar op den 3en Juljj op de Hoatmansgracht alhier gebezigde beleedigende uitdrukkingen L G VAN VELZEN Illilï M ilULIUlUi Aan belangstellenden wordt bij deze bekend genmnkt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor h t Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebbeu op ZATERDAG 27 JULI a st en de Ballotage Lijst aanst ZATERDAG 13 JULI gesloten wordt Het BiisTUüE Mf P J snel Pruident H JAGER Secretaria Gouda 6 Juli 1878 wordt TE HüUB mum voor een Klein Gezin tegen 1 NOVEMBER st een BüRGERHÜlS met VIER ii VIJF KAMERS on TUINTJE bij of in Gouda huurprijs 250 a 275 niet te bovengaande wordende franco brieven ingewacht onder No 98 aan het Bureau der Goudsche Courant 1 l Het OPENBAAR EXAMEN na afloop van den cnrsns 1877 78 wordt gehouden op 9 13 JULI e k dea morgens van 9 12 en des namiddag 3 van 1 3Ys uren doch den lOden tot 4 nren daar het examen in de GYIVINASTIEK op dien Woensdag plaats heeft s nam van 3 4 in het Stedelijk Locaal Alle belangstellenden zoo onders als verdere Stadgenooten hebben vrijen toegang De Directeur Db JULIUS UTUNSCHE SCHOOL TE GOUDA Het EXAMEN VAN TOELATING zal plaats hebben 16 JULI e k dea middags ten 12 ure in het lokaal der scboolJ D ffERPSTRA Rector POTTEjVBAKKËRS Een DRAAIJER of eenLOODERenOVENVULLER kan direct VAST WERK bekomen tegen later overeen te komen conditiën Reflecteerenden adresseeren zich aan den Heer J DE RUITER Wz Fabrikant te Sneek riiKifiiifflm Boelekade R No 30 alhier brengt ter kennis aan zijne Geachte Stadgenooten en Begunstigers dat hij van af heden tot Deelgenoot in yijn affaire heeft genomen G BONTEBAL gewezen Meestersknecht van de Wed A van GENT alhier Door een nette en civiele bediening hoopthij steeds UEds gunst en vertrouwen waardig te bli j ven J H SCHMIDf IJflraplutc fabrthflnt DUBBELE BUURT hg de Haven B Ijfo 6 VERKOOPT alle soorten van PARAPLÜIES PAR ASOLS ENTOÜSCAS WANDEIiSTOKKEN en MANDWERK tegen concurreerende pryzen Overtrekt en repareert Pai a plui es Entouscas en g Zondag a s weer 7 portreltena L H SERRE STRIJKWERK Wordt gevraagd STRIJK en WASCHWERK liefst FIJN GOED De Wed J SCHENK Crabethstraat Q 192 Gouda Onfeilbaar MiddeL Ondergeteekende heeft de eer te berichten hjj sedert 3 jaar een middel heeft uitgevonden tot geheele UITROEIING VAN WANDGEDIERTEN uit alle Woningen zonder het Hout en de Verf te beschadigen Hij biedt zich bij deze beleefd aan tot het REINIGEN VAN WANDGEDIERTE Van de stipste geheimhouding kan menverzek eid zijn verschillende getuigschriften zijn voor de belanghefebenden ter inzi e Geene betaling behoeft te geschieden voor men overtuigd is van de geheele vernietiging J DE JONÖ J z Timmerman Kuiperstesg K 207 ida im