Goudsche Courant, zondag 7 juli 1878

N 8164 Woensdag 10 Juil 1878 GÖUÉSCHB COUIAHT Meuws elAdvcrientó Gouda èn Omstreken Lang moge den Heer Kluitmui bet geluk te beur den Staat wordt uitgeroerd en deze het Verder bt vallen om alk Begeut met ouverawskte gezoadheid heer en onderhoud op zich neemt hebben de Pro i 1 uiJ j m A pnnnriuir Tan Staten van Noord Holland eene bijdrage nit de pro BUITEN £ tich te kunnen blijven ifi aan de verzorging van iQouda s ouderlooi en dnbeaüddeldei jeugd i Maakten wjj vloeger meermalen melding van de Lphotagrafiea van gezichten uit deze gemeente door ide heere Uarting lilhier genoemde heeren gaan oortduiii d voort met de fraaiste punten uit Gouda en Omstjiken verkrijgbaar ts stellen Thans maakten faj eeu fiiotognifie voorstellende ecu gezicht uit de graote Jan en zijn teven voornemens t inwendige V4u twtj grooj fabrieken bier ter stede te nemen mi moö t oog op de vergadering der NijverheidisvotegeawoordlgiDg uit heel het knd ia onze ge i meeiite jjwaardeering verdient Ecu album vau nunnc pl lt kimen k Of de BÜurne gedurende de cobgrea 4Ïf eir jpitoongesteld rij willen bij deze gaarne d I iKzowen OpWieliken e s een blik daariii te slaan J V Nipt filen ralï sten Aiignatus zooals dezer diigen door e S ige ipliulen wetd gtmelifi maar den 21stenJ Augfst M iSen venaaidag van Wijlen koning Will ra 1 Al de taUtëkUug van het hnwelgk van HH idlil HH prlfl Hendrik er Nederlanden eu eu priiiiei il aria v Pruisen plaats hebben Rtfkr i Jgatttckip matkte WA volgend telegram openbaar B TAVI i S Juli Belangrijke versterkingen zgn naar Atohiu gezonden wa crusiige onlusten zonden ziju utt eürokeu Sociëteit 0 S GENOEGEN TE GOUDA Groot Concert aangeboden door de Sociëteit ONS GENOEGEN aan § mtn iirctteurcn eu JlfsecaafdilUlfii itr Udert IRaatachsupij ter bfcordtrinj ran Itijccrhtitl en uit te voeren door de Koninklijke ilitaire Kapel het geheele Muxiekcorps VAN HET RiGIMENT TE s HAGE onder Directie van ï en j eer f Bunkier op DmsDAG 9 Juli 1878 s avonds ten 7 ure aW Zoowel HH Leden van het Departement Gouda der Maatschappy ter bevordering van Nijverheid als HH Directeuren der Maatschappij en Afgevaardigden tot het Congres benevens HH Leden der Sociëteit Ons Genoegen hebben tot dit Concert persoonlijk vrijen toegang Entree voor Dames en Kinderen ƒ 0 99 per persoon Voor Geintroduceerden en Niet Leden der Sociëteit l é9 per persoon Het Besttjto Mb P J snel President E JAGER Secretarü Groot Concert aangeboden door het Departement Gouda der MaatschapitiJ ter Bevordering van Nijverheid aan HH Directeuren en Afgevaar dig den der Maatschappij en uit te voeren door het uitstekend Muziel korps van hot ïleghnent ïrlr Bdjuttenj 50 MUSICI onder directie van den Kapelmeester VV J Hutschenruytcr Wzn OP WOENSDAG 10 MI 1878 s avonds ten 7 ure in de Sociëteit Ons Genoefen te Gouda Ook HH Leden der Sociëteit hebben tot dit Concert persoonlek Vrflen Toegang Entiée voor Dames en Kinderen 1 per persoon Voor Niet Leden der Sociëteit 1 50 per persoon De FEEST COMMISSIE GENEZING per correspondente van alle ZENUWZIEKTEN speciaal der VALLENDE ZIEKTE door den speciaal arts Dr KILLI8CH te Drtaden Neustadt Reeds meer dan 11 000 behandeld EFILEFSIE Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mim Mil of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te 2 er Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Carton teekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen In een BÜRGERGEZIN alhier bestaat met Augustus e k gelegenheid tot en VERPLEGING voor een JONGMENSCH welke van elders komende de H B School bezoekt of wel voor iemand zijne bezigheden buitenshuis hebbende Reflecteerenden adresseeren zich met francobrieven onder N 100 aan den Uitgever derGoudsche Courant avoNoz na £ va aa oa io aKadoao sMmaova N AANBESTEDING op WOENSDAG den ITn JULIJ 1878 s namiddags ten een uur in het Logement db Zalm aan de Markt te Gouda door den Heer T P VIRÜLIJ ten behoeve van Mejufvrouw H H HOFFMAN De Restauratie van een Heerenhuis in Wijk B No 81 aaa de Oosthaven te Gouda waarvan het bestek in bovengenoemd Logement ter inzage ligt De gedrukte Bestekken a 1 per ex ziJn verkrijgbaar bü de Boekhandelaars J van BENrUM en ZOON te Gouda van af den 8n Juljj e k Aanwijzing in loco zal plaats hebben den lln en 12n Julj 1878 des morgens van 10 tot 12 ure Nadere inlichtingen geeft de met de uitvoering belaste Architect C VAN EEUWEN te Go uda GEHEEL NIEUWE VINDING tot finale uitroeiing van WANDGËDIËRTËN zonder reuk of iets te beschadigen met 6 jaar garantie Te ontbieden door het geheele Rijk J GOEDHART Co Adres Oppert 64 Rotterdam Alle soorten van prima qualiteit RIIIJNDUIGËN VAK E THtXES te Ludwigshafena Rh tot de meest con nrreerende prezen verkrggbaar bg Van Wagentngen Keijser Ie Dordrecht EGAZIJNVAH mNO S Westhaven 161 Gouda steeds in voorraad instrumenten van BUCH AÜRAND AUBER BAÜVAIS THIBOUfT ferm van toon en keurig van zamenstel Onder waarborg bü verkoop GABRU Buitengewoon voordeelig T3a isloo b en Hachels Informatiën hy st van DANTZIG TnAinarkt BOELHUfö Ten sterfhuize + an den WelEefw HeerHENDRIES zijnde de pa8t yrie der K C gemeente aan de Gondkade te WaddinÉieen omcontant geld Op MAANDAG den 8 JIJU 1878 des Voormiddags ten TlÈN Ure j A Een zeer Solieden en goed Wcéuserveerdeiy en andere Roerende GOEDEREN Alles bg billetten bMseder omschreven en ZATERDAG den 6en füLI 1878 des Namiddags van 3 tot 7 Uiir te bezichtigpn miYöouTWABi te ROTTERDAM op WOENSDAG den lOn JULI 1878 des Namiddags ten één ure van c 60 000 stuks drooge Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsehe en Memelsohe delen en platen eene nieuwe lading Grenen delen l j X H Grenen en Vuren battings 2V X 6Va Coulant zal pveild worden eene aanzienlijke partij vierkant bezaaide Amerikaansche Pitch Fine balken kolders Eiken ribben Steiger en Sparhouten Riga Vuren Spieren enz Versch uit zee aangebracht liggende op de Werf Rotterdamsch Welvaren aan den hoogen Zeedgk te Rotterdam De Veiling zal plaats hebben in het Verkooplocaal aan den Oostsingel te Rotterdam ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH by wien op aauvr e Notitiën te bekomen zijn Het hout is 5 dagen vóór den Verkoop gekaveld te bezichtigen en ligt voor vervoer te water en per as zeer geschikt ZIFKFIV Vertrouwbaren raad in fi I U 1 li LTl Ijet beroemde geïllustreerde werk Dr Airy s Natuurgenecswyze prijs rén Gulden en over 5 I0 bladzijden dik bij alle Boekhandelaars te ontbieden of rechtstreeks by EiCHTEa s boekhandel te Rotterdam tegen ranco toezending van 80 Postzegels i 6 Ct die ook vooraf op ranco aanvrage een uittreksel daarvaft raxco en gralU veraendt Dit voortreffelyke werk moest in geen huisgezin ontbreken GOODA DBUK VAN A BRINKM iN mu Bulteniandsch üv WchJ op ome J edei dos uiet lat etoon iJrei lat de reotift rlök geregelU 9 kte puaCeu tracldat Ident t r ftiWede leiiilg èien o er De NijvetheSd heeft heden m ruimte dan ift buitenlaud Vooi meer das de réW ldmg van hf t fi li t eens glfew orqen is over Batam batie van de Gneksohe glrettzen afz l wordjn inas hen Turkge en Grj ttet deJbetlMling over Battimj 1 uialcrbl akouden dan ondi lilden Ua d i ln heden W I tafdl lameBi jpit zegt een jiAl kan Wordiih iclijk gesteld ja ill dé bei uilèiYiu er zul n da4j d a votm euiM Wpine lkiiigtii word geltaiiakt die tot eranderiugèi üinn u lyd nL On Mta ofOConderdag M MÏ wMe Kf Wf i lio fdMken iün jM i Zatplag b MJBl J 1 Iartf i ji i r S j iaui WoeD d maar id fcn al het overige is vaii taler taderjMcmkt angl Vrijdag vertrekt Bea s dd ea Zauyfdag ga t laiUrek uaar l B aaau filW heeft ttikcd A Coogree medegedeeld dat tussohen II H de Koaiugiu en den SulUD een of en definaief verbonu galaten werd waarby aan de Parte de onsofaeadbalarbeid vau geheel haar gebied in Kleiu Azic wordt gewaarborgd natuurlijk iiict uilzuiideniig v iii lirtgeen thans aan KusUiud wurdt afgtslaauj Üjarenteg ii geeft de Sultan Engeland het recht om Cyprus ie bezetten waartoe oniniddellgk de troepen zullen worden gebezigd die te Mulia liggen De f rausohe Terfciruugoa tqu op enb la uilionderiugeu na wet r aliea ter gouiie van de lepalriikeinsohe pan ij uitgevallen Deie uilaUg werd verwacht n zal dus geeu buitengewonen indruk maken Maar het is tooh weer eeu nieuw bewg dat de nalie zich gaandeweg met het tegenwoordige stelsel verzoent en de oude partijen haar invloed verliezen Ëen behiugrijke overwiuuiiig is door het Italiaausohe Miuisterit behaald bij de discussie over het definitieve budget der inkomsteu voor 1878 eu de daarmede iu betrekking staande fiuanciëele quaesties In een langdurige redevoering beeft de Minister vau financiën de heer Seismil Dada de juistheid van de voorspellingen en de pUnnen der linkerzijde ten opzichte van de ftnanciëu aangetoond Uy gaf duarby eeu hisloriaoh overzicht over de Italiaansche ftuaiicivn en verdedigde de nieuwe ontwerpen door hem iagediend terwgl hg de daartegen gemaakte bedeukiugeu bestreed Teu slotte vraeg hij aan de Kamer een w mm van vertrouwen ten opzichte van zijn tiuanoicele stelsel iu het algemeen eu de Kamer voldeed aan dit verlangen met 20 1 tegen 60 stemmen BINNENLAND GOUDA 9 JuU 1878 Maandag vierde men iu het Wees e Aidmoezeuierabuis alhier gedachtenis vuii het 25 Jarigeu tegentschap van den heer lit H Kluitman die iu drze petrekking de achting der burgerg zoo teu volle ierdieut eu die zgu loon moi e smaken iu de liefde der verpleegde kinderen Hem was dun ook een gepast en luisterrijk feest bereid dat door de overige Regenten het ISinnenbestuur eu de Weeskinderen was tot stand gebracht en nlgemeenen bijvnl mocht vinden zoowel wat betreft de smaakvolle versiirde eetzaal als de prachtige illuminatie op de plaats van het geslicht bestaande uit een eerepoort gtploatst vuor het nieuwe gebouw Toen des avonds zich de AVcczen aan den wel voorzirnen disoh zouden plaatsen w rd door hen eeu lied aangeheven twilk door hen met vuur werd voorgedragen daarna werd door een der kinderen de Jubilaris harttlgk geluk gewensoht en denk gelegd voor de litfile en zorg waarin zg allen voor korter of langer onder zijn bestuur hadden mogen deelcn Na den maaltgd klonken iu de vrije lucht nog eenige vroolgko liedereu en zoo sleten de Weezen bij grpasteu eu ongedwongen vreugde bet overige van den at oud neet CU UUU UUuu v Staten van Noord Holland eene bijdrage uit de provinciale Staten van oord Holland eene bijdrage uit de provinciale foUdseu verleend van 1 500 000 iu de kosten van aanleg en van ƒ 10 000 sjaarain de kosten van onderhoud de laatste afkoopbaar tegen den penning twintig et opdracht aan Gedep Staten om voor zooveel noodig nadere voorstellen I te doen omtrent de bijzonderheden der uitvoering ken de ftnancieele regeling der zaak Zaterdag vergaderde ten raadhnize te Amstermm de hoofdcommissie voor het nationaal hnldeblijk aan Z H prins Hendrik ter gelegenheid zijner echtïerbiitenis Onderscheiden voontellen werden gedaan omtreat de bestemming van de som ongeveer 60 000 Er werd besloten den Prins de kenZe te laten tassehen eene monumentale fontein op zijn buitenverblgf te Soestdgk een zilveren tafelserviet of anÜPre vporwerpen vab zilver of eene verzameling schilderijen door den Prins zelven te kiezen Dieu dag hebbeu zich eenige leden der hoofdcommissie 01 den Prins begeveu om te vernemen waarop hij zijne keuze weuscht te doen vallen De prina beeft de keuze in overweging genomen en zal later zijn besluit mededeeleo Staten OeneraaL Twïbde Kamb Zitting van 8 Juh 1S7 In de vergadering van Zaterdag kwam ook de vraag ter sprake of het vervaardigen van het album met de namen der itcelaemer hetgeen te Weenen zou geschieden niet hier te lande kan pl iats htbben Uit de gegeven inlichtingeu bleek dat bij personen hier te I lande die tich met dergeiykeu arbeid bezighouden aanvraag was gedokn doeh dat zg hadden verklaa d niet te zijn ingericht tot het leveren van zoodanig u 1 I F tt ptAiivfl Frf iiiire leden uil Ruk a fekili in bspuldc een ontwerp tot I werk als hier wordt verlangd Eenige leden uit Rotterdam noemden echter uarasa vaa andere personen en bij dezen zal thans nader worden geïnformeerd of ze tich mst dit werk kannen b lasten Omtrent het bij den ViaaA vau State ingedii nde ontwerp van eeu nieuw wetboek van strafrecht vernemen wij nader dat dit regteringsonlweip wut het strafstelsel eu de verdere hoofdbeginselen betreft geheel overeenstemt met den arbeid der Sla itscommissie van 1870 den Koning hg haar verslag van 1875 aangeboden Alleen heeft het derde boek vau het ontwerp dier oommissie eeu aanmerkelijke bekorting ondergaan omdat vele daarin voorkomende aan bijzondere wetten ontleende strafbepalingen in het rrgeeringsoutwerp niet zg u overgenomen ffd lu deze zitting is ia teageling der besmette deelen des lands De beraadslagingen over de onderwijs wet zijn voortgezet en wel over art 33 en het amendement vau den hoer de Jonge om het woord christ lgke deugden weg te laten De voorsteller en de hh Macknjr Barge eu Heijdenrijck verdedigden het amendement in htt belang der waarheid De heer Saoymaiis Vader kou er niet voor stemmen met het oog op de btteekeiiis van het woord in de wet van 1857 ook du hh Godefroi eu Borgesius bestreden het amendement ook om der gevolgen wille Heden is de minister nan het woord Het Spinoza comilé heeft in zijn Vergadering van Zondag besloten de vervaardiging van een groot model op Ie dragen aan den inzender van het klein model ouder motto pertransiit bcnafliciendo Bij opening van het nanmljriefje bleek dit de heer Frédefio Htxamer te Pargs te zijn De premie werd toegekend aan een van de twee modellen ouder het motto Ethloa ontvangen Het gekozen model bleek afkomstig te zijn Van den heer Joseph Tashaus te Dusseldorf Het Slaatiblad no 98 bevat een kon besluit van den 29 Juhi 1878 tot vaststelling van het leerplan der gymnasia en progymnasia Het bevat o a de volgende artikelen Art 1 Het onderwas aan de gymnasia wordt gegeven iu een zesjarigen cursus ingericht volgens de voorschriften vau dit besluit Het schooljiiar vaAsrt aan met den eersten dag der mannd September Behalve op de Zou eu feeitdageo en in do vaeauticn bedoeld iu art 10 der wet W 8 April 187 8 Slaatsitad uo lilt lot itgeliug van Set h er onderwijs worden de lessen gedttretfdt h t f unbc schooljaar gebonden op de uren van iedifen eifli jaar gehoaJen op de uren van ledereu WbooKlog door den gemeenteraad daaryoor saugewiten Art I Samenvoeging van Uas n bij it IcMca is verboden Uitzondering 00 d zen regel is allcrn dui geoorloofd bij outsteuteuis van leeraren of alf soortgc Het afdeeliugs verslag van de Tweede Kamer is verschenen over de twee ontwerpen van wet tot wgziging vau 1 bet orimiueel wetboek voor het krggsvolk te lande S het reglen eut krijgstucht voor het krijgsvolk te lande De algemeeiie beschouwingen liefKU vooral over de verbiuilUuarheid van bet wetboek en het reglement waaromtreut men heriuurrde dat zg niet behoorlgk waren afgekondigd en hepaaldeu zich daarna hoofdzukelgk tot de vraag of deze parlieele herziening wenschelgk is De meerderheid ran hen die aan het oitderzuek deel namen gaf te kennen dut zij om pritctisohe redenen wel met deze voordracht zich zuu kuauen verteuigeii ook hoofilzakelgk omdat naar h ire inecniug de ufsoh ifüug der Ujt strutfen urgent IS Vuorul guld bij de meerderheid de gewichtige grond dut iu het i rtbestaaii der Igfatrotten voor een groot deel de tegeuziu ligt tegen de dicust bg de zeemacht De besobuuwiiigen omtrent het afschaffen dcrlgfslralfen vonden bij uiiere leden geene instemming Zg wizen op de onmogrlgkheid om de tucht te baudhnveu tonder daddgke en voor ieder zichtbare bestrufBiig vau den overtreder op de omstandigheid lat men in somn igc landen de vroeger afgeeohafie Igfstraffen weder hod moeten invoeren op hit slechte gehalte de ruwheid en zedclgke vcrhnrdheid van een de l der Zeelieden Tegenover dut allts meendea dizo leden waren de argumenten yiiit de afschaffing aangevoerd zeer onvoldoende In volle jee hield men de Igfsiraffeu zoowel voor mitdrgveu als vergrijpen legen de tucht voor onmisb aar Voor de verbetering van den waterweg lusaoben Voor de verbetering van den waterweg tusscuen i looio og uinoici vu o Amsterdam en Rotterdam iu don geest ran het door Igke bnileugewoiic cmslandlghideu tijddijï büern de regeering voorgtsttlde plan waaneer dat werk door zgn van verschilleude klassen notdzuVelijk makm