Goudsche Courant, woensdag 10 juli 1878

Bedracgt het getal leerlingen derielfdci kUéie meer liiu vitr en twintig loo moet tij ia twee bedraagt lit l Hirer dau vptig zoo moet tg in drie pariillilklasseu gesplitst worden Art De tjibJ bij dit bealsit gevsegd wijst nau huevele lesuren aan het onderwas in elk der vakkfo vemtld ouder a tut en met m in art i der n t van 28 April 1876 StaaUilad no 1Q2 tot regeling van hel het hooger onderwijs wekel ks in elke klasse Muij ejii besteed moet wjrden Venneerderiug dier lesuren is geoorloofd mits het getal tot bywouiug waarvan de leerlingen van elke klasse verptioht Zfu dat van twee en dertig uiet te boven ga Wordt daarenboven onderwijs gegeven in één der gakken vermeld in genoemd art 6 ouder n of o of in bride dau relceueu de daaraan te besteden Itsuren by de toepassing der twee vorige ziusnedeu Jiiet mede Art 5 Vrijstelling wordt in de v fde en de zesde klassen verleend aan leerlingen a die zich uitsluitend willen onderwerpen aan het eiudexameu t er verkr ging van het getuigschrift voor de fdCultLit der godgeleerdheid of der letteren en wysbegeerte van de lessen in de meetkunde meer bgtoudetlyk bestemd voor hen hieronder onder 6 genoemd en van die in de natuurlgke historie t die zich uitsluitend willen onderwerpen aan het eind examen ter verkryging van het getuigschrift voor de faculteit der geneeskunde of der wis eu natuurkunde vau de lessen in het Griektch en in het Latyu meer byzoiiderlyk bestemd voor hou hierboven onder a genoemd Art 6 Het ondcrwyt aau de progymnasia wordt gegeven iu een vierjarigen cursus Voor het overige lyu de bepalingeu van dit besluit met uitsluiting van die van art 1 voor zoover deze het onderwys in de vgfde eu in de zesde klasse betrelTen en die van art 6 op deze iustelliugen mede toepasselijk Art 7 Met het in werking treden van dit besluit vervalt ons besluit van 27 April 1877 Staalail no 8S houdende vaststelling vnn het in art 7 der wet vau 28 April 1876 StaaUil no 102 lot ngeling van het hooger onderwys bedoelde leerplan der gymnasia Ncderlaiidsciie Maatschappij ter bevordering vau Nijverheid Het is voorzeker een groot voorrecht voor onze gemeente dat haar de eer waardig wrrd gekeurd om binnen bare muren de Haatschnppy van Ngverheii te mogen ontvangen Wg beschouwen het als een eer om hier zoovele mannen te mogen tien als waardige vertegenwoordigers eener vereeniging die edureude haar meer dan honderdjarig bestaan het schooiie doel voor oogen had eu nog steeds heeft verineerdcriug van volkswelvaart door bevordering der Ngverheid Het vorig jaar modhl d maatschappij haar eeuwfeest vieren met nieuwe kracht en met versterkte inspanning vangt zy een nieuw tijdperk aau wy gelooveu de tolk te tgu vau Gouda s burgerg wauu er wy verklaren dat het baar hoogst aangenaam is dat de eerste vergadering der Maatsohappg in dit uieuwe tydperk binnen onze gemeente plaats beeft Het is hier de plaats uiet om tot in détails de Maatschappy in hare nuttige werkkring te schetsen maar om ons voor oogeu te stelleu wat tg deed y t voldoende te beriniiercu aan 4e vele nuttige wenken die zg zoowel aan de regeering als aan de volksvertegenwoordigijig gaf op gebied van landbouw nijverheid handel zeevaart en kolonicu Voorts schreef zy prijsvragen nit hield tentoonstelliugen t zij van meer algemceuËn t zg van bizondoren aard gaf nuttige werken uit en last not least Uichtte het koloniaal museum en t kuust ng verbeidsmuseum Weinige vereeuigingen zyn er luar ons oordeel die too praotisch werkzaam waren als juist de Maatschappg van Ngverheid n hare algeineeue vergaderingen mogen al niet by bet overgroote publiek bg de massa eeue belangstelling wekken als lie vau soilimige andere vereeuigiug n ieder beschaafd Nederlander ieder uyver burger ko stert sympathie gevoelt hoogachting voor de Maateohappy Ouder vder iuelemmiug alzoo werd hier ter itede het besluit der vorige atgemeene vergadering veriiouien om hier de lÓIste vergadering beuevens het Ngverheidscongres te doen plaats hébben en zoowel bet Gemeentebestuur als onze burgers toonden metderdaad bet bnune te willgu doen tot een ontvangst dis der loo gewaardeerde Maatsohappg niet geheel onwaardig zou zgu Het bestuur toch verleende op meer dau eene wyte tyn onmisbaren steun en vele personen uit deze gemeente tr ideu tot het lidmaatschap der Alaatschappg toe Wg hopen dat het onze hooge zoo geéerde gasten bg hun vertrek uit dete gemeruta uiet zal berouwen dat verledeujaar beslo wiBn all plant ten werd om Ooudn mm te de ItJle Alg Vcrgaderbg Gedareude den geheelen dag kwamen gisteren uit alle oorden des lands afgevaardigden en verdere belangstellenden hierheen geen trein byua kwam er aan of hij bracht gasten mede geen uur ging er voorbij of uieuwe nijverheids vertegenwoordIgers vertoonden zich op de straten onzer stad die zich naar te deuken was iu feestgewaad had getooid AUerwepe prykte de Nederlaudsohe vlag niet alleen op du hoofdstraten maar ook op de overigen byua alle grachten en straten waren in feestdos gehuld Op sommige huizen waren byzondere versieriuüeu aangebracht o a op de woning van den heer C J C frince voorzitter van het Goudsche Departement waar het beeld der Nijeerieid opeen vlag prijkte die geüankeerd was door twee andere andere vlaggen nl de Nederlaudiche eu de Goudsche Het werd den vreemden bezoeker reeds aanstouds duidelijk dat niet bij enkele ingezetenen afzonderlyk uiet slechts bij dezen of genen de lust bestond om hulde te brengen aan de Maatschappij maar dat er zoo goed als algemeene sympathie bestond jegens haar die reeds zooveel deed en nog steeds doet in t belang der welvaart van Nsderland s volk fies middags werd de Groote Markt voornamelijk bet middeupuut der wandelaars daar zoudeu toch de eerste touen weerklinken ter eere van het feest van den dag Door bet muziekcorps der dd schutterij alhier had daar ui eene muziekuitvoering plaats Deze was het Ie nr van het algemeeue programma t welk ter loops gezegd uatnurlijk geheel is samengesteld met t oog op het doel van het feest Dit toch is vóér alles een hninhoudeVjk feest eu de festiviteiten werden georgauiaeird ten geuoege der directeuren afgevaardigden eu verdere leden der Maatschappij Zooals van zelf Spreekt wordt ook de burgery zooveel mogelijk in de gelcgeuheid gesteld daarvan te profiteercn maar t doel is de afgevaardigien na afloop der werkzaamheden genoeglijk bezig te houden Dit naar aanleiding van enkele opmerkingen die ons over t program ter oore knamen Wat genoemde muziekuitvoering betreft zij verhoogde nog de feestelijke stemiuiug eu bereidde de gemoederen voor op de plechtige ontvangst der hh Direeteureu en Afgevaardigden door bet Dagelykscb Bestuur dezer gsuieente Deze ontvangst had des avond om acht ure plaats Daartoe bad zich iu de Raadszaal op het Stadhuis het ooUegie van Burgemeester eu Wethouder vereeuigd Op het aaugeget4a utir naderden in defiigeii stoet de directeuren aan het hoaf l waarvan hy die gedurende deze alg vergadering deu voorzitlerizetcl zou bekleeden nl de heer A A 6 aq Iierson de zoo talentvolle directeur der Stearine Kaarsenfabriek j Gouda Voorts ook de afgevaardigden der verschillende departementen Toen zy in de raadszaal aanwezig waren werden zg door deu burgemeester Mr A A van Bergen IJzendooru hartelijk welkom geheeten Het is toch zeide spr een hooge eer voor onze gemeente zoovele mannen in haar midden te ontvangen die op industrieel en wetenschappelgk gebied een zoo uitstekeode plaats bekleeden Niet alleen echter door het gemeentebestuur werd de komst dier mannen hier ter stede teer gewaardeerd ook de burgery stelde dat op hoogeu prys en do overal zichtbare nationale kleuren op de straten waren daarvan het bewys Maar zeide spr ofschoon het zeer op prijs stellende dat de Vergadering der Miatschnppij vau Ngverheid dit jaar hier ter stede gehouden wordt ging de ontvangst met eeuigen sehroom gepaard daar onze stad de gelegenheid en de middelen mist om haar iu alle deelen waardiglgk te ontvangen Wg weten toch zeide spr dat zy gewoon is te vergaderen in plaatsen waar veel meer dan hier die gelegenheid bestaat wij weteu dat zy een vorig jaar bgeenkwam in de sehoone stad aau bet Spaarne met hare bekoorlyke omstreken doch hoe dat ook zy waarin wij voor niemand onderdoen dat is iu sympathie voor de Maatscbtippy en daarom wordt door onze bevolking die haar welvaart gedeeltelijk ook dankt aau de nijverheid hare komst in ons midden zeer gewaardeerd Moge ook deze vergadering zeide spr evenals vroegeren rijk aan vruchten ziju mogen de overwegingen die plaats hebben en de besluiten die genomen worden strekken tot het algemeen belang Deze woorden lokten luide toejuichingen uit welke daarop door den voorzitter der feestvierende Muatsohappy den beer A A G van Itersou werden beantwoord Spr wees er op dat de Maatschappij die al hare krodten aan bevordering der nijverheid besteedde meende zioh gelukkig te mogen rekenen eene uitnoodiging te hebben ontvangen om te vergaderen in deze gemeente aan wier hoofd een bestnur stond dut met juisten blik en groote vrijgevigheid de hinderpalen tracht weg te ruimeu die der Nijverheid iu deu weg staau en dia al t mogelijke doet om haieii bloei te bevorderen Spr achtte de gemeente gelukkig waar zulk een bestuur het roer in handen heeft Was het de Maatschappij aangenaam hier te vergaderen niet minder had het eerste nr van het programma genoegen gedaan dat nl de ontvangst aankondigde door het Dagelykscb Bestuur Dat wordt als een kooge eer zeide spr door ons op hoogeu prijs gesteld en innigen dank brengen wy u bg dezen toe voor de schitterende ontvangst ons bereid Spr eindigde met den wenscb dat deze gemeente nog lang het voorrecht mocht genieten dit bestuur aan tyn hoofd te zien staan Daarop werd de eerewqn aangeboden en kort daarna begaven zich allen langs de zoo feestelijk versierde Markt en Oosthaven begeleid door een talryke menigte naar de taal Nut m Fermaakii der Sociëteit de Peünie in den tuin waarvan een concert werd aangeboden van de Sla muziek van het 4e Keg Infanterie door HH Officieren van dat regi ment De tuin der Sociëteit en de tsal Nut e fvf maak leverden een keurigen hoogst gezelligen aanblik op De zaal was zeer sierlyk gedecoreerd Vdór het ampl iteater was een zeer nette versiering van groen waarin de buste des Koning aangebracht eg waarboven de wapens van NedcrUnd en Gouda benevens het opschrift 1777 MAATSCHAPPIJ 1878 VAN NIJVBEHEID ALaEHEEKE VEKQADEIINa 9 Juli l Teven waren hier de namen der departementen Oouda eu Uaarkm te lezen terwgl die der overige departementen aan de verscbilleiKle muren der zaal prijkten welke muren verder zeer elegant waren gefestoneerd Het vaandel van bel Goudsche departement der Maatschappg bing voort nog uau het einde der zaal De voorzitter der Sociëteit de heer G J Stee Zijnen sulving bier de gaaien en verwelkomde beu namens eommis arisseu der Sociëteit Het as hem recht aangenaam zeide spr de Réunie open te stellen voor hen allen en Jiy drukte den wenscb uit dat tij er genoegcigke oogenblikkeu zoudeu doorbrengen Prof E H vou Baumhaner betuigde namen directeuren daarvoor zijn harielijken dank De wi 1willende ontvangst hier ter stede ook iu deze Sociëteit werd duor hem teer op prys gesteld Daarop sprak je voorzitter van het Goudsebe departement de heer C J C Prinee nog etn j rd van verwelkoming waarin bij o a het volgeudeyzeide Zoo eveu door het Dagelyk ch Bestuur uuzer stad verwdkomd en door faeeren Commissarissen dezer sociëteit zij het ook mij vergund als voorzitter van het deparienieiit Gouda en tevens namens de feestcommissie U welkom te heetea in onze stad Ous departen ent is ri obt vcheugd ook hier een de algemeeue vergadering te mogen zien plants hebben Onze nyvere stad is er zelfs trotsch op en ik geloof dat de uiterl ke teekeuen ven deeluemiug der burgerg U toouen dat de gtherie stad er toe bgdraagt heeren Directeuren en Afgevaardigden recht feestelgk te ontvangen Ons Departement teide spr machtig gesteund door een feest commissie en wetende door de vele malen dat Gouda afgevaardigd werd naar elders dut steeds na de vele werkziiainheden die de vergadering eu de congressen te doen gaven alles in t werk werd gesteld heeren Directeuren en Afgeraardigden laoveel iu huu wa de uren van verpoozing tot aangename uren te maken heeft gemeend ook ten onzent daarnaar te trsohten en toowdj het Departement als de feestcommissie Leden en ingeteteuen en allen die daartoe bijdroegen zullen zich gelukkig rekenen als IT Ivoldaan van hier vertrekt uw vergadering eens iu hun midden Ic hebben gehad Ik heet U allen nogmaals welkom in ons midden en laat ons thans teide spr hfit eerste concert bywonen dat door heeren Officieren van het 4 e Reg Inf ous in den tuin aangeboden wordt De heer A A G vau Iterson beantwoordde den vorigen spreker met eene hartelyke crkentelijkheidsbetuiging Het menu door de commissie in baar programma der festiviteiten den gasten aangeboden wa zeide spr van dien aard dat geen enkele schotel daarvan ongerept sou passeeren Het wns wellicht over t algemeen gewoonte zeide spr om na bet genoegen gesmaakt te Kebbe dank te betuigen spr wilde dit reedè nu doen en zioh erkentelijk verklaren voor het beloufile genoegen Ddorop begaf men zioh naar den tuin waar zooals wg reeds zeiden do Slafmuziek vnu het 4e Beg Infanterie zich deed hooren Dit Concert wus te danken aiui efn beleefdheid der hh Officieren va i gemeld regiment die de leden der Sijaeritul eu van de Bhnie met hunne dames dn rtoe hadden nitgenoodigd Hier bleef men nog geruiraen tyd gezellig eu gcnoegelyk byrcn om daarna zich ter ruste te begeven tot bet opdoen van nieuwe kruchteu voor den volgoiidfji iliig IleJeamorgen ten 9 ure werd de Ie nlgemèene Vergadering geopend in het lokaal der Remonstrant sobe kerk waar de afgeraardigden by hun intrede iu de zaal werden verwelkomd door de liefelyke touen van het orgel De voorzitter de beer A A O van Iler on hield daarop een breedvoerige rede die ongeveer aldu aanving Directeuren Afgevaardigden en Leden van de Maatschappij van Nijverheid Ik heet u alten welkom in dezen tempel des vredes Het eeuwfeest in het afgeloopen jaar door ons gevierd ligt nog versch in ons geheugen en reeds begroeten v y wed r het tijdstip waarnaar wy allen steeds verlangen waarop wy e kander als broeders eens van ziel eu eens van zin weder de hand drukken en ernstig medewerken tot bevordering der belangen onzer ngverheid Met diepen weemoed herinneren wij on het groote verliet dat onze Maatschappij iu het afgeloopeu jaar leed door het overlyden van onzen geachieu voorzitter prof V S M van der Willigen Het is eea behoefte vau ons hart een woord vou hulde te brengen aan zyne nhgedachteuis Het was een man helder van hoofd eu edel van hart in t bezit van groote geestesgaven bkkrnde van geestdrift voor wat edel en goed was Hij vatte zyn taak als lid van het hoofdbestuur ernstig op en wat hy nog had kunnen worden voor onze Maatschappij wie waagt het die vraag te bsantwoorden We nemen deel in de smart van zyn nagelaten vrouw en kinderen en uooit zullen wy hem velgeten I Mag de maatschappy een tweede eeuwfeest beleven dau zal de geschiedschrijver zeker zyn naam met de grootste eer vermelden Na i ju overlijden aldus vervolgde spr door directeuren nitgenoodigd om den voorzitterszetel in te nemen en de beraadslagingen te leiden had spr niet dan met schroom daaraan gevolg gegeven liet was toch eeu stout bestaan die taak op zyue schouderen te nemen doch hy hoopte kracht te vinden tot de vervulling dier taak iu de welwillendheid en medewerking der vergadering Was de uitnoodiging om hier iu Gouda te vergaderen velen zeer welkom geweest de ondubbelzinnigste bewyzeu waren gegeven dat de burgery van deze stad lieu gaarne ontving en de zoo eervolle ontvangst van liet Dagelykscb Bestuur hitd tic kroon op hel werk gtzet Maarvoor by deze diepe erkeajelijlheid werd betuigd Spr herinnerde daarop uun het fiit dat Gouda steeds in vroeger tijden t ta guiisligen naam bad gebod op industrieel gebied de kunst werd er geacht ontwikkeling eu beschaving op hoogeu prys gesteld Iu de 16e en 17e eeuw waren er ouderscheidei e takken vau industrie die hier bloeiden eu wat de knust hier ter stede betrof de voortbrengselen daarvan waren wereldberoemd en nog thans deu dage te aanschouwen Voor t onderwys verder Herd liier steeds in vroeger tijd veel gedaan en spr brncbt holde en eere aau die oude magistraten die al t mogelijke deden tot verspreiding van keunis en ontwikkeliug Wat echter vroeg spr ia thans overgebleven vau die vroegere bloei op kunst eu industrieel gebied Van die groote industrie van vroeger geen schaduw meer geen enkel spoor als hier of daar de naam vau een straat De kunst is der nijverheid ontvlucht eu dat iu een stad gelegeu iu een land dat vroeger de kroon spande boven andere ryken dut eenmaal schatten verdiende door Handel en Nijverheid dat een eerste plaats bekleedde in en op dat gebied eeu leermeester was van Europa Wat echter hier te niet ging voor de opvoeding der jeugd bleef steeds veel gedaan en op dat gebied huldigt een groot deel der nog leveuden dezelfde beginselen die hier vroeger beerschten Ziedaar eeu lichtstraal op dat donkere tafereel van zooeveu zeide spr eeu lichtstraal die als t morgenrood ii voor een betere loekdmst want in hel onderwijl alleen sehuilt ook voor de Nyverheid eeu betere toekomst Hui eu soliool ziedaar de twee waarop on oog is gevestigd in t eerste wordt hart eu gemoed ontsloten voor deugd en goede zeden in de laatste de geest ontwikkeld en de jeugd gevormd tot bruikbare menschen Eerst door de samenwerking vau de opvoeding iu huis en school worden de jongelieden zelfstandige mannen van karakter en daarr aan vooral heeft Nederland groote behoefte Ook voor de Nijverheid ligt de toekomst in de school vroeger ware de uilviudiugeu veelal kinderen van bet toeval nu zgu zg de vrnohleu van onderzoek en studie De geheim periude iu de Ngverheid beeft afgedaan voortaan zij de wetenschap de leidsvrouw vau den industrieel Spr haalde daarop tot staving van zijn betoog van het innige verband tusschen Wetenschap en Ngverheid een paar sterk sprekende voorbeelden aan doch toen deed hy de vraag Zgn wg echter wel jgesohikt voor nijverheid Welke vraag hij bevestigend beantwoordde dunr immers ook in de l6e eu ide eeuw die geschikiheid bestaan had en er geen enkele reden bestond waarom dat nu niet meer bet geval zuu ziju Toch moet bet erkend dat w door onze naburen op nijverheids gebied yn ternggedrongen ledere wcreldtentoonatelliug levert daarvan het bewijs en alle krachten moetco daar door ons worden ingespannen om althans uog iel te leveren Wat is de reden van dat verval vroeg spr zij is deze dat men zich bier te lande niet genoeg toelegt op beoefening der wetenschap Om iets te kunnen moet men t iennin en de kracht van eeu natie ligt iu haar zedelgke en verstandelijke ontwikkeliug Daar moet verandering ic komen en dat kan gebeuren voornamelijk door invloed der Middelbare school Daar is voor deu industrieel de beste gelegenheid ziju gee t te beschaven en kunde te vermeerdereu Spr herinnerde aan ds woorden van Jules Simon üel volk dat de bette tckolen heeft is het eertte volk zoo niet heden dan morgen daarom moet het middelbare onderwijs gewaardeerd eu op prys gesteld wat nog niet steeds het geval is Het heeft te strijden met grot eigenbelang met flauwe onverschilligheid eu met erg wantrouwen Dat egoisme moet beteugeld zeide spr die onverschilligheid bestreden dal wantrouwen weggenomen Het is de plicht van alle leden der Nyverheid ziide spr om daartoe mede te werken om te zorgen dat de middelbare school tot haar recht kome Spr deed een ernstig beroep op alle aanwezig om 1 ieder iu eigen kring het bouoe daartoe te doen I want van die school hing veel ja alles af voor de ontwikkeling en welvaart van het Nederlandsche volk Deze redevoering werd luide en herhaaldelijk toegejuicht Daarop werd het woord gegeven aan deu heer H W G Koning die namens de Feest Com missie de Directie en Afgevaardigden uitnoodigde om heden avond kwart vóór zeven uur iu On Genoegen aanwezigen te zijn om den welkomstgroet te ontvangen van hh Commissarissen dier Sociëteit Uit de stemlijst bleek dot door 20 vertegenwoordigde Departementen en 6 stemuilbreugende Donateurs iG9 stemmen worden uitgebracht eu de volstrekte meerderheid du 136 bedraagt Het verslag van de verrichtingen van directenren sedert de laatste algemeeue vergadering is reeds medegedeeld in hel Tydschrift der Iaalschappi en wordt aUuo niet nader vuorgeKzen Voor hel ouderzuik der rekening over 1S77 en der begroutiiig over 1879 worden beuocmd de Depurteinenteu Tilburg s Uraveuhage Grouiugen Sueek n Utrecht Hel aantal Leden bedraagi l uuu 2140 Pe verslagen over bel Koloniaal Museum het Museum van Kuiistu jverbeid de Boekveraameliug en bet Tydschrift zyn reeds vroeger in het Tijdschrift opgenomeu De verslagen van de Departementen wegens bnnue werkzaamheden in het afgeloopeu jaar zijn eveneens vroiger in het ïijdsehrifl opgenomen er worden alzoo evenmin als de vorige voorgelezen Ter intage worden gelegd de Rekening over 1877 de Begroütiug vuor 1879 en de Igst der Candidaten ter benoeming van Directeurei Aan de orde ia Het verslag van de Commissie tot het maken van een nader plan voor de bewerking van eene kaart waarop al de streken worden aangegeveu tie door het graven van Ontwateringskanalen op vele plaatsen tevens voor de scheepvaart dienstbaar ontgonnen en verbeterd kunnen worden De vergadering besluit om dit rapport op nieuw in banden te stellen van do Commissie echter vermeerderd met 2 uieuwe leden Op voorstel van Directeuren wordt aan de vroegere besloilen omtrent de bevordering van het wetensshappelijk onderzoek der Hulii c voortbrengselen van Neder landschIndie de bevordering vnn de Nederlandsche vitchtielt eu vischfokkerij eu dat wegens eenige went lielijke verbeteringen in de wetgeving op de oiitti ei4i g voorlüopig geen gevolg gegeven wat de i laatste betreft inet het oog op heti nieuw ingesteld Departement toor Waterstaat Handel en Nyverheid tot welks gebied die zaken boho ren Daarop komt iu behandeling bet voorstel vac Directeuren uin art iü van de wel 2e alinea aldus te veranderen Uet Uoofdbeitunr benoemt een Vice Prétident uit de Direcleurcn die te Haarlem vatt eerblijj houden Dit wordt aangenomen Het voorstel vau Directeuren om hen te machtigen zoo uoodig een nader te bepalen som van de kapitalen der Maatschappg op het Grootboek ingesphreveu af te schrijven tot dekking van het tekort op de rekening van 1877 wordt iu handen gesteld der commissie van iluancicn Thans wns de vergadering genaderd tot het voor tel vnn het Dep iriim iit Utrecht om uit te schrijven de volgende prijsi ia i Ifordt verlangd eene haadleidiig waarin de doelmatigite ijle tan het onlgiuuen onier heidevelden it aangegeveu met opgave van langt vertchUlende wegen verkregen uitkomtt met inachtneminp van plaat tel omitandighede De vergadering besloot dete pcijsrra g uit te tchrijren ter beantwoording in 1880 waarvoor de Maatschappij uitlooft een kleine Gondeo Medaille Daarna werd besloten de in 1877 vervallen prijs vraag Fergelijkend onderzoek van de euivel froductie mm gehoornd en ongehoornd vee uitgetchreven in 1865 69 72 en 7 niet wederom uit te schrijven Daarentegen die betreffende de zuivering san het afvalwater der aardappelmeel fairieken uitgetchreven m 1872 en 187S wederom uit te sshrijven Op de volgende prijsvraag Een der grooltte belemmeringen voor de teheepvaari it de duitlernii en el vooral in betonde vaarwatert Kon men in tonnen etn licht ontwikkelen dan zou die belemmering grootendeeli zijn opgegeven en de teheepvaari in veel voordreliger loettand geraken De MaattchappiJ looft hare Gouden Medaille en Drie Honderd Gulden uit aan hem die het bette en voor de toepatting geichikl gebleken middel aangeeft tot het lichtend maken van tonnen in de vaarwater op ome kuiten waren twee antwoorden ingezonden Over deze antwoorden wordt een rapport voorgelezen door prof von BauAhauer waarop de vergadering overeenkomstig dat rapport besluit geen dier antwoorden de bekroouiug waardig te keuren Ten slotte wordt op voorstel van den Voorzitter onder acclamatie besloten om Z K H Prins Hendrik namjns de Maatschappij eeu gelukwenseb te tenden met ziju voorgenomen huwelijk De eerste zitting der 101e algemeeue vergadering wordt daarop door dea voorzitter gesloten In de Zaal Nut en Fermaak vereenigden zich de gatten daarop aan een gezellig Dgeuner hnn aangeboden door bet Departement Goads Intussohen waren door sommigen der gasten de kerkglazen bezichtigd of de stearinekaaisenfs briek terwyl anderen het stedelijk museum met eeu bezoek vereerden of elders de tijd kortten die hen nog over bleef alvorens de opening plaats had van den tFedttrijd van voorwerpen van kuntlngverheid in een der lokalen der Surger avondsehool Tot recht verstand dieut naar ons oordeal alvorens de opening zelve vermeld wordt een kleige historische schets daaraan vooraf te gaan om het publiek een duidelijker denkbeeld te gi cn wat die wedstrijd eigenlijk beteekent Bij de eerste wereldtentoonstelling bad het nsbarige Engeland met smart de ervaring opgedas i dat zijne voortbrengselen van nijverheid by die v u Fninkrgk achter stonden Dat gaf a inleiding tot opriehliug van bet Seath Xeneington MHienm dat niet a een schatten vaB knust bevatten zon maar ook inrichtingen die de verzameling practisch zou doen ziju en die door hel onderwijs dat er bekomen zuu kunnen worden mede zon werken den werkman kunstziu iu te prenten De invloed van dat inuseuin was op volgende tentoonstellingen duidelijk inerkbiar Daar t ook hier te binde init den kunstziu ran den werkman niet al te best geschapen stond werd besloten Engelands voorbeeld te volgen en in 1873 werd door de Maatschappij van Nijverheid besloten tot de oprichting van een Museum van voorwerpen van kunst toegepast op Nijverheid welk museum in het vorige jaar bij het eeuwfeest te Haarlem werd geopend Tevens werd in dat jaar op voorstel van bh Directeuren door de vergadering besloten om door het Muaenm van Kuustnijverheid jaarlijks tijdens het huudeu der Algemeeue Vergaderingen ter plaatse naar deze gehouden werd wedstrijden te doeu houden lot opwekking van kunstzin toegepast op voortbrrogsel i van vaderlandsche Nijverheid waarin verschillende oinbaohtsvakkeu bü afwisseling zouden kunnen opiRdeu De wedstrijd thans gehouden is dus de eerste die gehouden wordt Ongeveer ten half drie ure werd tij geopend Ten slotte een eukel woord orer de teutoonge stelde voorwerpen Vooraf echter de vermelding dat het lokaal eenvoudig maar keurig net voor de lenlo fn stelling was in gereedheid gebracht Vbik tegenover de deur bevond zich een kenrige trophée van vlaggen waaronder de woorden WEDSTRIJD jM VAN lÏ 1 A lVSiI i KUNSTNIJVEBHBIP 9 Juli 1878 Daaronder groen en bloemen terwijl verder alle hoeken van het lokaal met vlagdoeK waren gédecareerd In t midden der zaal bevond zich de étalage der ijzeren Deur hengels gothisch eu der yzercn Grendelsloten met sleutel gotbisob waaronder verscheideue die wat netheid van bewerking ei goeden smnak betreft alleszins de verirfeldiug verdienen Rechts en links van de zaal waren de alusters Italiaan sohe Renaissance geëxposeerd ts rwyl voor de tropheeeu drietal stoelen van notenbootphaut stijl 17e eeui e tü zien was Am de muur rtrder ds spie geUijstta stijl Louis XIV en ia teekeaiug vau cea geUeurd IJorduurpntroon van een tnfflkleod applioation