Goudsche Courant, vrijdag 12 juli 1878

Kantongerectit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 10 Juli 1S78 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROpRDEELD P van den H koopman wonende te Reeuwijk tot eene boete van drie gulden of geTang van één dag wegens op den openbaren weg binnen de gemeente Reeuwijk zonder toezicht laten staan een met een paard bespannen tilbury J P J zonder beroep en D H stoker beiden wonende te Gouda ieder tot eene boete Tan één gulden vijftig cents of gevang van één dag wegens loopen in een grasperk van het Plantsoei te Gouda H de G bleekerskneoht wonende te Gouda tot eene boete van één gulden vgfiig cents en eeue boete van één gulden of gevang van één dag voor iedere boete wegens zitten in een boolnperk van het Flantsoen te Gouda en aldaar datgene buiten een secreet Teirichten waarvoor een secreet is bestemd P de G en A Y zonder beroep beiden wonende Ie iGouda ieder lot eene boete van één gulden of giraug van één dag wegens in vereeniging spelen met geld op den openbaren weg te Gouda H den O machinist wonende te Nieuwerk a d IJsel tot twee boeten Tan drie galden of geTangeuisttraf Tan een dag voor iedere boete met verbeurdverklaring van de gebezigde stekken wegens binnen de gemeente Nieuwerkerk a d lJst 1 visschen zouder vischncte en visschen in eens anders vischwater zonder Toorzien te zijn van een chriflelgk bewgs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende van dat pischvaler J A R visscher wonende te Gouda tot twee boei ten van zes gulden of gevangenisatraf van een dag voor iedere boete met verbenrdTerklaring en bevel tot vernieling vau het in beslag genomen zet and wegens binnen de gemeente Gouda des nachts visschen iu eens anders vischwater zonder voorzien te zgn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende van het vischwater en visschen met ecu ongeoorloofd vischluig zetwand J W spoorwachter wonende te Wezendorp tot twee boeten van drie gulden of gevang van één uaj voor iedere boete met verbeurdverklaring van den gebezigdeu trommel uegeus binnen de genieente Kicuwijk visschen zonder vischacle en vissclien in eens anders vischwater zouder voorzien te zgn van eeu schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende vun het vischwater VRUUKSPaOKEN G O vlas hekelaar wonende Ie Gouda van de aanklacht in een boomperk Tan het Plantsoen te Gouda te hebben geloopfn Laatste Berichten du miniatuur teekeniugen iu kleuren a a de cartons 1 worden met zóó groote piëteit bewaard dat slechtszeer eukeleu hel voorrecht genoten ze tentoongesteldtCj zieu zooals zij hel bij deze gelegenheid waren Het waa in de hoogste male belangwekkend enbood tevens eeu groot kunstgenot 1 jOp het Marktplein dedep zich in dien tuschenlgd I ook bekende tonen hooren nl die welke ons reedsm er dan eens iu deze dagen aangenaam iu de ooreuhajdden geklonken van t Muziekcorps van den heerG enlzins dat een Volksoouoert gaf I llnlussoheu naderde langzamerhand het uur waarop m n zich voor het avondcjucert gereed ging maken men ziet dej eeue muziekuiivoering Wi s nauwlijke ge da n of èen nieuwe slond voor de deur en bange vrees maakte zich meester van vele gemoede tei De licht werd donker het helder lacheude foftlicht m kte plaats voor somber dreigende wolken enj met langit vroeg mtn zich af of dan het genot waarvan m n zich zoolang reeds veel had Toorgesteld geheel in X water zou Tallen Dit verwachte genot wa 8 een iinoürt Tan het muziekcorps der Rotter I darascbe sojiutterij ouder directie Tan den heer W I W Hulsaftnruijter Wzn waarop het Goudsche Departeine der Nijverheids moalsohïippij zijne gas j ten oulhaaUe I Hoe laSt t werd hoe duisterder jer bleef einde Igk geeu twijfel meer OTer of een flinke bui stoud te wachten en men ziet dat men nooit moet wan hopen I op dit oogeublik zgo we zoo gelukkig te kunnen Terklaren dat het concert met het beste suc ces heeft plajits gehad Deu cüi i dag Vuniler a corps den Tolgenden Uulacke rumhr a gezelschap is t niet te Teel genot op eeo vofS een geweion menscbenkiud die anders zich maanden achtereen tevreden moet stellen met eeu vrij alledaaésch concert Hoe dit zij men genoot gisteren niet minder dan Dinsdag De solo van den heet Verkuglen en vooral die van den heer Carpenlier was prachtig en Viemtemp s rêverie in i drukwekk nd Zulke alrouden geniet men niaar bcsohrgft ze niet i Slechts een woord van harlelgken dank voor hen die ons zulk een avond bezorgden Heden morgen had de Tweede Algeraeene bgeenkomst van het Congres plaats eu ook de 2e algemeene vergadering Op het congres werd door de rapp jrteurs verslag uitgebracht van het verhandelde iu de afdeelingen 1 breedvoerig gediscussieerd over verschillende punten en dienaangaande besluiten genomen Do algemeene vergadering behandelde voornamelijk breedvoerig het rapport der ommissie Toor de rekening en begrootiug dat echter van huishondelgken aard voor onze lezers van geeu genoeg belang is I om nader te worden medegedeeld Naar aanleiding van een bezoek in het stedeijk Museum alhier werd door den heer F W van Eedeu I de weiischelgkheid uitgesproken dat van den zoo prachtigen beker vau Jacoba van Beieren op t museum I aanwezig atgielaelt zouden warden gemaakt op kosten der Maatschappij waarvan aan de Departementen een exemplaar zou worden geschonken Het Departenieut Gouda werd verzocht de noodige stappen daartoe te doen waartoe de afgevaardigden vau dat Departement bij monde van den heer C J C Prince zich gaarne bereid verklaardeu Tot directeuten werden benoemd in plaats van de aftredende heeren A A G van Iterson te Gouda eu A C Cramer te Rotterdam de hh l A Thieme te s iravenhage eu Mr J H Schober te Utrecht Iu de vacature ontstaan door hel overlijden vau den heer Prof V S M van Willigen Ie Hiwrlem werd voorzien door de beuoemiug van den heer A C Krnseman te Haarlem I Daarop werd uit de Directeuren tot msident I benoemd de heer kolonel W F Versteeg te Amsterdam j Toen deze echter de beuoemiug uiet aannam werd als zoodanig benoemd de heer Slaataraad 1 W L van I Oordt te s Graveuhage die lioh de keuze liet welgevallen Ten slotte werd bepaald dat de volgende Algemeene Vergadering zal gehouden worden te Arnhem Daarop teu 4 ure werd de vergadering door den Voorzitter gesloten De eigenlijke werkzaamheden ziju hiermede alzoo afgeloopeu Drie morgens waren de heeren gverig bezig in het belang der ugverheid en wij twijfelen niet of met voldoening zal kunnen worden teruggezien op den gedanen arbeid Hoogst gewichtige punten werden besproken en zeer belaugrgke zaken werden I behandeld en wéldra zal men weder voor een 12 lal maanden uiteengaan Niet echter dan nadat ook ann de feestviering een waardig einde is gemaakt Hedenmiddag Diner van hh Directeuren Afgevaardigden Leelen en Genoodigden in A ii en Vermaak Verder Concert ap de Markt eu dau tol sluiiiug der feestelgkhedeu Groot schitterend Vuurwerk Daarover nog een woord iu ons volgend nr Berlijll 10 Juli £ r is onder hetgeen aan bet congres ter beoordeeling TOorgelegfl niets meer dat aanleiding geeft tot principieele discussies De grensregeling in Azië is deünitief geregeld Batum wordt eeu vrijhaven Olto wordt Russisch He Engelsoh Turksche tractaat is uiet ter sprake gebracht Eeu groot deel van het te sluiten tractaat van de groote mogendheden ia reeds gelezen men verwacht Zaterdag de onderteekening Gevonden en aan het Bureau Tan Politie gedeponeerd Eenzwart zijden Halsdoekje een goud Oorbelletje eu een dito met bloedkoraal M A RETBBRICHTEN Gouda U Juli 1878 Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet klein Poldertarwe pnike ƒ 12 i f li Ti Minders 9 7B ill Rogge puike ƒ 7 2B i ƒ 7 80 Mindere ƒ 6 75 i f 7 Voer ƒ B 40 a ƒ B 75 j Gerst puike ƒ 7 25 i f 8 2B Minder ƒ 6 BU i f 7 Haver zware ƒ 6 a ƒ 5 BO ligte ƒ S BOit ƒ 4 26 De veemarkt met weinig aanvoer den handel vlug varkens ge tehikt voor Londen van 19 i 22 cents per half kilo magere varkens en biggen traag schapen en lammeren vlug te verkoopen AangeToerd 154 partgen kaas prgzen eerste kwaliteit van ƒ 27 4 ƒ 30 tweede kwaliteit via I ƒ 22 a ƒ 26 Goeboter ƒ l BO 4 ƒ l BO Weiboter ƒ 1 20 4 ƒ l SO I Burgerlijke Sta nd Oouda GEBORBNi 10 lali Johsaui aders O u i D iit e 1 via der Uk U PiiteradU CorasUs eaden i Appel ea A O Woerlee UVEKLEDENi 9 Jall A Zegv l in 10 1 U Porrcir 2 m 11 S d Htrr 1 t p Burgerlijke Stand van ondentasndf gemeenten v a 4 tolls JuU l87p vrruuft au prins Bismurck Euslaud heeft genoeg gtwtiiiurn om igu eer i edekt te tien uu hel doelom lie Bulgnarsche Cliriatencn te bevrgden vun hetjuk der Turken is bereikt Eiigeland ïnl wel overign aandeel iu de buil tevreden lijn Het krggtCyprt 3 en wurdl bovendien universeel erfgehHam vanTurkge wanneer na eenige jaren dit rgk den laaislen adem uitblaast I Het is een schitterende positie welke lord Bea I consfielil dus voor Engeland gewonnen heeft Be Turki n worden onder cürateele gesteld en nagenoeg van ulUs beroofd veel meer dan de heer Gladstone als ououlbeerlijk schetste wordt door lord Beaooaafield ged ian die feitelgk Turkije afmaakt In Öriekeniand zal de verontwaardiging tegen Engeland zeker buitengewoon groot zgn als de lading bekend wordt van de annexatie van het Grieksche Cyprus De Ëiigelsohen zullen de Grieken die zij wre d misleid hebben tot de gezworen oondgetiooten van Rusland mtiken De Economist vestigt hierop de aandacht en verzwggt niet nat het wantrouwen jegens Engeland zeer versterkt al worden door zijn trouweloos gedrag tegen Griekenland Toen Turkge onder Rusland s herhaalde slagen bezweek en bet Gfi icsche volk den erfvijand eveneens wilde lanvallen toomde de Grieksche regeering tot groot gc raar voor haar zelve het volk in op belofte van Engeland dat het zonder oorlog ver krijgen zou uat het weuschte Het volk en de regeering beiden zullen nu gevoelen dat ze bedrpgen ziju en die wrok kon wel eens maken dat het bezit van Cyprus den Engelschen zoo moeielijk mogelijk geqiaakt zal worden Met de vraag over de ïurksche schuld sohgiit het Congres niet zich te zullen inlaten Althans dit was Zondag nog onzeker Maar zegt de correspondent als Turkije niet een paar eilanden mag verknopen dan is er geen uitweg lussohen een wanhopig bankroet of reductie van schuld Er schijnen te Berlijn wel verschillende eonversieplanneu behandeld te zijn maar tot dusver zouder officieel resultaat De Eugelsche Begeering heeft water iu haar wijn gedaan ten aanzien van de bill op de besmettelgke veeziekten Zij wil thans den invoer van vee uit Spanje Portugal Denemarken Noorwegen en Zweden onbeperkt toelaten mits het bewijs worde geleverd dat iu die landen geen veeziekte heerscht Niet ten onrechte merkte Hanington op dat iudien de Regeering wat eerder daarmee voor den dag was gekomen heel wat tgd zou zijn bespaard maar Forster achtte de concessie meer schijnbaar dan afdoende daar geen land kao bewijzen dat zijn kunden vrij vau ziekte ziju De vooruitzichten van de liberale partgen voor de Duitsche verkiezingen staan niet slecht Het blijkt 4at op verscheiden plaatsen de nationaal liberalen en de Fonsohrittsmannen hand aan hand gaan hoewel eerslgenoemdeu zich ook hier en daar met de vrgooaservatieven vercenigen Zooveel is zeker dat de roekelooze bestrgding van de nationaal liberalen door de regeeringsbladen hun zwenking naar links bevordert Dat begrijpt de Elberfddtr ZeUumj klaarblijkelijk die slerk op de hand der Eegeering zich in zooverre vau de oudere regeeringsbladen afscheidt dat zg tracht Ie nationaalliberalen tegemoet te komen en ze tegelijk voor indirecte belastingen te winnen In Beieren en Baden verwacht men de herkiezing der nationaalliberalen Von Stauffeubcrg de aanvoerder der Beiersohe liberalen staat in Munohens eerste kiesdistrict en te Wasserbilrg caodidaat Te Culmbach zgn de liberalen het oneens of zij de candidatuur van den prins von Hohenlohe zullea blijven steunen de liberale Kiesvereenigiug heeft hem uiet langer oaudidaat gesteld doch in een Jeel van het kiesdistrict koint men daartegen op en de Vorst zelf laat zijn candidatuur niet varen In Dresdm Alstadt hebben de nationaalliberalen en de conservatieven hun keus op den ex ininisttr von Friesen gevestigd die zich die keus heeft laten welgevallen In plaats van Jórg zal de candidatuur van den advocaat Freytag door de centrumpartg worden gesteld Het procee Hodel zou volgens het Berliner Tagblatt gisteren voorkomen Wat Nabiliiij aangaat zgn toestand laat nog niet toe dat met hbt verhoor een nvang woidl gemaakt Zgn slachtoffer Uoltfeuer is op weg Tan herstel Omtrent het lot van het Oostenrijksche Ministerie is nog geei besluit genomeu De Keizer heeft aan den minister president Met het oog op den ho en leeftgd en de zwakke gezondheid T n dezen Terdienstelijkeu minister die reeds ruim 6 jaren de portefeuille van Biunenlandsche Z ikeu waarneemt kon de Keiier hem bezwnarlgk tot U g f blijvennopen waarom hem op de meest eervolle Hrgse ontslag werd Tcrleend De Keizer schonk hem het grootkruis der orde van St Stephanus en tenoemde hein tot levenslang lid van het Heerenhuis Uit New York zijn ongunstige berioliten ontvangen belreffende den oorlog der Vereenigde Staten met deu Indianen waarvan in het Noorden een sferke afdeeling optrekt die de ri ier Colombia tracht over te trekken dat te Cauyoncity 10 personen zijn gedood De stad wordt belegerd laatschappij n yverbeid Nederlandsche ter bevorüeriog Vi II met de vermelding Genoege i s tuin p nd van dien zelfden egaven 2ich de direo Levens een aaiizienigke Ons vorig verslag eindigdj der Matinee Muaicale in Oi Dinsdagmiddag Aan den a dag teu ongeveer zeven ure leuren en afgevaardigden bi schare van Goudsche ingezeêueh met luiuue dames naar dien zelfden tuin waM iiun ddo de sociëteit Ons Genoegen het lienot Wasjjbereid een concert bij te voneu van ub kou militaire kapel van het regiment Grenadiers j n Jager iKonde men op betere wijze ulde brenasp aan Gfouda s gasten Voorzeker niet eu deikelgit uiuziekiiitvoeriug iiog wel onder direqlie van den meer Dunkler zelf heeft zulk een waarde dat iedemen l zièh een eer en genoegen rekent daarop te rwor cn onthaald Ons Genoegen s directie toonde te begrijpen hoe mèn gewaardeerde gaijten ontvangt Reeds vroeg waS de tuin vol van UÉerlei personen die toch vooral een goed plaatsjj iMdèB vermeestereui en röpda vóo r hetgeannonceenie iur van aanvang was zoo goed als alles bezet iitgezonderd de nfiodige fplaatsen gereserveerd voot de gasten dbr sociëteit Deze werden ontvangen iu de Z ial Kioulmin De voorzitter der sociëteit Mr F J fenel sprak daarbg eeu wi rd tot verwelkoming z e het zich lot een eer te rekenen d vertegcuwoBHliger van de ngverhe a hier te mogen ontvangen liier in deze sociëteit met haar groot aanlal leden daarvan zoo velen een t k van nijverheid beoefenen Spr eindigde met oen wensch dit men zich goed mocht amuseeren tijdens het verblgf hier ter slede waarvan eeu gedeelte ook in deze sociëteit Daarop werd de eerewgti gepresenteerd Frof E H von Baumhauer betuigde toen zgn erkentelgkheid voor de woorden van den heer Snel en verklaarde uit naam Tan direoteuren en af jcvaardigden dank voor de zoo iu alle deelen beleefde welwillende en gulle otjlvhogst Toen verstrooide men zioii iu deu tuin waar het prachtige w6er reeds een genolvolleu avond waarborgde hoe veel te meer kon men daarvan thans zeker zijn uu een voor velen zoo zeldzaam kunstgenot te genieten was Behoeven wij nu nog den verderen avond te besohigven Ieder die Duokler s concerten kent weet hoe indrukwekkend dis muziek is weet hoe aangrijpend zij werkt Wg vermelden alleen dat het programma ook DmMer t fantmie over Lieder mn Nicoldi bevatte en volstaan met de verklaring dat zulke kuHtlavondm nog lang bijblijven ook nadat zg verdwenen zgn Nauwlgks waren de laatste tonen van het eindnr gehoord of de geheele tuin werd eensklaps met bengaalsch vuur verlicht waarop de muziek op nieuw inviel om weldra voor goed althans voor dezen avoiid te zwijgen Daarna bleven de afgevaardigden nog geruimen tijd met de directie der sociëteit gezellig bijeen Den volgenden dag Woensdag was bestemd voor het Congres Ongeveer ten 10 ure was toen de Remoi Straulsche kerk weder de verzamelplaats der ngverheidsmannen Nadat de Voorzitter het Congres geopend had werden de afdeeliugen geformeerd die aldus zouden vergaderen de Ie afd Landbouw op het Stadhuis de 2e afd Fabruia en üandnerkinijverheid in de Remoiistrantsche kerk en de 3e afd Koophandel Zeetaart Vincherijen Volkèhuithoudkunde en Slatiitiek eveneens op het Stadhuis Hetgeen er op de verschillende afdeelingen verhandeld werd zal door ons zooals van zelf spreekt slechts in enkele trekken worden weergegeven Iu de afd Landbouw voorzitter prof T Baumhauer werden o a de volgende punten behandeld No 2 botekbBeiidino Acht men het Schwarze systeem van boterbereiding geschikt voor ons land en kan het ge ijzigd ook op kleine boerdergen worden toegepast No 4 BOTRBPABBIEKEN Zon het ook bier te lande even als in Denemarken Toordeel aanbrengen wanneer de landbouwers in plaats van zelf hun boter en kaas te bewerken onderling boterfabrieken oprichtten Zou dit niet eeu middel weien om de producten der Hollandsche zuivelbereiding iu het buitenland weder iu eere te brengen P Beide deze vragen werden bevestigend beantwoord No 5 KÜNSTBOTIE Welken invloed oefent het in de handel brengen van kunstbeter op onze botermarkt uil Wat kan de landbouwer doen om de concurrentie tegen de kunstbeter te kunnen volhouden f Hierover werd zeer breedvoerig gediscussieerd men meende over t algemeen dat de boterfabrieken het beste correofef vormen tegen de kunslboter In de afd Fabriek en Bandwerkan verheid voorzitter de hi r Delprat werden voornamelijk de volgende punftn behandeld i l N 2 PüTBOBINdÊN Het borwi met een waterstraal voor grond en fputboringeiijschgnt eenvoudig doelmatig oukostbaar Daar deze oourwgze reeds hier en daar wordt toegepast zouleene bespreking op het Congres c q in de Departementen en verzameling der resullMen tot meer algemeene bekendmaking en toepassing wenschelijk zijn Blijkens mededeling van de afd Utrecht is daar jen ei quêite dieuairiiguaiide ingestïld waarvan voor oopig go de resulUten zijn gezii n doch een eindresultóat is nog iiMt aanwijzig No B ilEmWEttK Il MpsTEIE Zou de bevordenngpran de I echrlandsche aardei erk iudustrie voclal lo artistit le zin voordeclenbeloven i l l ji Wat zou de Ne efi Maatacha W van Nijverheid ikuQUen veMgteu oia dezen IP tak van volks vlijt te do herle ren if f i jDe eersti dier vragi i werd beveiligend beantwoord f ot ireni d l laatste Wjlrd voorgesteld ee prg8 r8Bg uit te schfljveii ooslden erstvolgeffien wedsUgd i No U HU Uii TAN KONSTMUtEBHEID Öp welkll fijzelkaif het Kn stmuiieim te Haarletn evenals dat te EonAn KelisingtoiViMuseum dat maandelijks BlUOO bAekers n lt ei i Jt te Edinburg niel 2 i000 bezoeker meer en ineiA er toe bgdragen om de liefde tot dekunstopkbij m ha idwerk man aan te k Weeken Zoude het ti rspreiden van afbeeldingen en afgietsels der kunsWborwerpeii uit het Museum ouder de Departementeiu het opwekken tot een bezoek aan het Museum mit daaraan vei boiideu partiëele tentoonstellingen of andere nantrelckelgkheden en dergtlgke daartoe niet bevorderlgk zijfif Pit p nt werd behandeld met het volgende No 8 KUNST OP NIJVEEHEID TOEGEPAST Zouden de Departementen der Maataohappg nint veel kunnen bgdrageu lot verspreiding van kunsttin bij de uijvereu door zich eenige der beste en minst kostbare plaatwerken op dit gebied aan te achaffen b V De Kunal voor ieder Zulke verzamelingen op het voorbeeld van het Museum te Haarlem iugericht zouden in sommige Departementen welligt de kern kunnen worden van plaatselijke museums Hierover werd breedvoerig gediscussieerd en ten slotte besloten om de oommissie voor het Museum van kunstnijverheid uit te noodigen op nieuw zich te wenden tot regeeriiig en autoriteiten om finautieele ondersteuning Iu de afd Koophandel Zeevaart Viiacherijen Volkihuiahoudkunde en Slatmtitk voorzitier de beer van Oordt werden voornuinelijk besproken nr 6 6 eu 7 vau de puuteu van behandeling No B BRANDWEEE De brandweer iu onze steden is onvoldoende ingericht iu andere landen tot zelfs in kleine steden eu dorpen uit een beter gedisciplineerd corps beslaande De groote kosten aan eeu voldoend vast brandweercorps verbonden slaan de oprichting er van in den weg Kunnen die kosten niet gevonden worden wanneer de gemeenten gelegenheid geven tot deelneming aan eene vrijwillige onileilinge gemeente brandassurantie op zoodanige wijze dat de assurantie premiën aangewend worden tot bezoldiging van een vast brandweercorps in de steden ijeeuwarden en Groningen is men op deze wgze de flnantieele bezwaren eener goede brandweer te boven gekomen Hierbg werd opgemerkt dat dit punt Teel te vaag was gesteld De brandweer in onze steden is niet overal onvoldoende ingericht werd opgemerkt o a te Amsterdam is die zeer goed Bovendien is het niet geheel juist dat men in Leeuwarden en Groningen op die wgze de finanticele bezwaren is tegemoet gekomen terwijl verder de assurantie penningen waarvan gesproken wordt niet kunnen dienen tot bezoldiging van een vast brandweercorps maar moeien dienen om de schade door brand veroorzaakt te vergoeden Men besloot aan de alg vergadering te rapporteeren dat het begin en het slot van lit punt onjuist is en dut de daarin uitgedrukte bedoeling overigens onmogelijk is uit te voeren No 6 VEKVALSCHINO VAN VOEDINOSMIDDELEN Het onderzoek van voedingsmiddelen met het oog op de toenemende vervalsohing en het openbaar maken van de uitkomsten van lit onderzoek door vereenigiugen op zoodanige wgze dat daaruit duidelijk blijkt met welke bedoelingen dit onderzoek geschiedde CU iu zoodanigen vorm diit de openbaarmaking lo een verkeerde gevolgCrekking Un aanleiding geven 1 jl het beste middel oip de verval chiug te beperken In hoeverre kunnen gemeentebesturen toezicht op defervalsching van levensmiddelen houden J Hierover werd breedvoering gediscussieerd Som I miljen meenden dat het met die vervakching vau levens i liddelen ni zoo erg geschapen stond als men tel meende L Hoe gaat het P Eeu zegt iets daartan en honderd audcren pralen t na Anderen 1 waren echter van oordeel dat die vervalsching wel 4cgelgk bestond en in hevigeu mate maar de geBieeulebestureu kunnen moeielijk met het toez cht Torden belaél t zou practisoh onuitvoerbaar n Bt echUir door weder ane eren niet werd toegegeven Er werdtenslottebeslolcn om de Algemeene Vergadering mede te deelen dat het toezicht op de lervalsching van levensmiddelen llezwaarlijk aan de gemeentebesturen kan Nrordeo opgedragen N 7 OHONDBELASTING OP DE ONBEBOUWDEEIQEHDOUIiEN l J B het wensohelgk dat He Nederlandsche Maatsppij van N gverheid ziehj op het voorbeeld der Hollandsche Maatschappij yutt Lahdbouw en andere LilidboltwverceniEingen tdt de Regeeriiig wende lejeinde hare meeniug te oen kennen ten opzichte lilt de Toorg estelde hcrzieniug der groudbehistiug tp de ongebouwde eigemlpmmeu ullrua een zeer nel dit punt litlesprakeu od gtc idbelastingil tol er in verlijj tai het kae U Ëg de belikndeling lau dit punt werd medeéeeliug gedaaJ van het adres de Hollandsehe Maatichïppg van Li iftlboaw a n de geering ingediend breedvoenge disèhssie werd gevoerel feu slotte werd de weuschelijkheid laan t dringen op een herzieoiug der kp dip ongebouwde j eigendommen Ld met een verbetering en herziening t toe overige pAnlen trerden nog kortelijk behanielfl De vraag of het wensohelgk is dal de overliowten der hi iiidelsbc wegiugeu vanj ons land met nelère Staten die niet alleen door de Begeeringaaujide Kamers van Koophandel worden verzonden opgenomen warden i het Tgdschrifl der Maat schappij in het belang der kleine plaatsen waar geen Kamers Tan Koophandel tgu lurd door sommigel outkenneud beantwoord daar ieder gemeentebestnnrn die ovetiiohteu wel zoo kunnen krggen als meni dtlartoe aanvrage deed bjvendien verschenen die I zoo laat dat t uut van opneming il het tijdschrift t g el uihtig mocht heeten Bovendien heeft hetr Tgdschrifl uiet de uoodige raimtfi tot plaatsing dier overzichten I Ziedaar de hoofdzaken die behandeld werden Tueii de bezigbedeu iu de verschillefude afdeelingen verricht waren ging men uileeu tiiu einde den inwendigeu mensoh wal te vereterkeli en zoo kwam al spoedig de tgd aan dat teu nieuw ur van het feestprogramma len gasten riep welk ur aldus luidde Uiddaga 2 i ur Orgel Concert in de Groote oj St Janakerk Kene uiluoodigiug tot eeu bezoek aan dat prachtige gebouw was velen der gasten hoogst aangenaam en met reden Vooreerst bc inden zich toch daar de wereldberoemde geschilderde glasramen en teveus was een I uitlokkend program voor de orgelbespeling beloofd Wat de eerste aangaat dit dat ofschoou vele der heereii reeds vroeger die meesterstukken zagen op nieuw hen de grootste bewonderiug werd afgedwongen voor zulk een kunst en wat bet Concert betreft was zoowel het orgel als de wgze waarop het besjieeld werd het onderwerp van ieders lof Men kent den eeuwigen strgd die gevoerd wordt oTer de Traag welk orgel nu wel het mooiste ie dat te Haarlem dat te Zulfeu of dat te Gouda ook thans zullen wij die vraag vraag laten en niet trachten haar te beantwoorden maar zeker bleek opnieuw dat het Ooadsohe Orgel zoo niet ket mooiste dan toch zeer mooi is en daarmede zijn wij tevreden Hel Concert werd zeer druk bezocht zóó dmk dat men ter wille van de genoegzame stilte om kunstgenot te smaken t wellicht wat minder druk had gewenscht Ëene recht aangename verrassing was den nijverheidsmanneu nog bereid Toen het orgelconcert afgeloopeu was werd het koor voor hen ontsloten Daar waren uiet slechts de keurige tekeningen iu kleuren tentoongesteld die in het middvn der 17e eeuw aan al de boogvensiers uerden vervaardigd maar men had tevens twee van de cartons geëxposeerd die de oorspronkelijke teekeniugen verwonen waarnaar de glasbesohildering in de 16e eeuw plaats had Aangezien de bladen samengevoegd wnren hadden zij de volledige grootte van hel retsuchlige boogveuster Men kon derhalve door mi ldel van de kleurentrekening eerst in miniatuur nagaan wat de glasschildering in al hare details voorstelde eu teveus kon men een paar voorbeelden vau nnbg betraehten welke de oorspronkelgke teekeuing was geweest waarnaar de kunstwerken werden uitgevoerd Zijn deze laatste bekende inceeterstukkeu ook de cartons wekte algeraeene geestdrift door het meesterschap en d teekeukunsl waarvan zij blijk gaven Zoowel