Goudsche Courant, zondag 14 juli 1878

b t MfaieLJot trmjiyleriug en latei ataohaffiiig van d oelntiBg op het gemaal aaugeuomeu In het Spaausche Congres heeft de heer Léou y Castillo t u vooiiiiemeu aangekondigd om het ministerie te interpelleerea qvci de politiek d e Eegeeriug De iniu Mer van biuueiilaudsche x ken aulwoordde hierop dat de Begeejring intt de iiitirpcUatie geiioegen uotmt dpch bjj ve rzocht dat zvj warden uitgcsleld tot ua de beslissing over hel budget Misschien is dit el een veiligheidimaatregel Den 17eu dezer tal de plechtige büzettiug van het Iqk van Koningin Mercedes in het Ëscariaal plaats hebben Bgna door alle hoveu worden bijioudere vertegenwoordigers geiondeu Op aandrang van den hertog van Moutpensier behoodt KonlDg Alfons alles wat aan zijn overleden de toebehoorde de rente van de bruidschat die uog uiet aangeroerd wat is door den Koning ouder de armen verdeeld B Belgische Kamers sullen waarsuhgnlgk den ÜSn in een buileugewoue sitting bijeeukomeu BINNENLAND GOUDA 13 Juli 1878 Morgen Zondag ten 12 ure heeft er eene Mutickaitvoeriug plaats op de Markt door het muziek orps der dd Sohutterg albier Beuaemd tot houfdoodeiwigzet te Aj sineei de heer A Uola i lhier Tot hoofdiugelaud vi n de Krimpenerwaard is ge koten de beer D de Jong te Bcrg Ambacht De J Knijper te Veen heeft voor het beroep naarBergAmbachl bediiiikt In de zitting der Botterd Arr Beohtbauk van gisteren werd o a veroordeeld P J D wanende te Gouderak a d IJsel bescli vpn diefstal van diverse voorwerpen tot 1 jaar gev icentaam Donderdag brak te Zevenhuizen tengevolge van hfioibroeüug brand uit bij den bouwman G H den Zuidplaspolder tengevolge waarvan de woning met schuur en hooibjrg binnen weinige uren geheel f ndde Tot predikant bij de BemoastraDtsche gemeente te LeideD is uit bet vroeger gemelde drietal tot predikant beroepen dr G van Gorkom predikant te Amsterdam en deelt mede dat het voornemen bestaat om 9 navolging van hetgeen tot dusver in Duitsohland flacht te geschieden ook bij ons leger de zoogeuaamce csi alerie oefeningsreizLU te doen houden Wg dachten hier natuurlijk Blgemeed dat de reisvan Z M onzen Koning naar Weiniar ten doel hadgetuige te zijn van de feesten die ter ecre van s Kouings schooubroeder den Groothertog ter gelegenheid van zgn zilveren regeerings jubilaeum zgn georgauiteerd Maar volgens de Uuivers liggen erveel hooger politieke redenen aan die reis ten grondslag Dat blad toch deelt mee dat er te Parijs geruchten loopen omtrent de aanstaande openbaarmaking van een Tolverboud tusschen Duitschland en Nederland dat tengevolge zou hebben de toetredingvan ons land bg het Ouitsche AgkP TegenoverEngeland zou dit tractaat een soort van tegenwichtzgn voor de annexatie van Cyprus en de reis vanZ M den Koning naar Weimar en het jongste verblgf van Prins Hendrik te Berl gn gouden met de totstandkoming er van iu verband staan Bisumleneatia amici Staten Oeneraal Tweede Kameb Zittingen van 11 en 12 Juli 1876 De zitting van Donderdag was geheel gewijd aan le voortzetting van het debat over art 45 der ouderw j et bijdrage van 30 pCt aan de gemeenten eu de 4 daarop voorgestelde amendementen terwijl de heer Bastert nog een nienw amendement voorstelde om de uitkeering te doen bedragen tusschen 10 en 50 pCt bij betluursmaatregel vast te stellen Het artikel werd verdedigd door de hh van Uarinxma de Jong van Bok HaSmans Dgokmeester Arouwera en van Tienhoven en bestreden door de hh Cbrvei Hooft Bastert van Asch van Wijck en Verheijen In de zitting van gisteren ia na discussie met 67 tegen 7 stemmen aangenomen het wetsontwerp regelende de dienst en het gebruik der locaal spoorwegen en stoomtram ways Daarna is de beraadslaging over artikel 46 der onderwijswet met de 5 daarop voorgestelde amendementen hervat De minister bestreed die allen en verdedigde het regeeriiigsartike dat eene billijke regeling bevatte Ten slotte siju oUe iii i emi i lfn net i ai lijke meerderheid verworpeli en art 45 30 pCt uitkeering aan de gemeenten onveranderd aangenomen met 45 t geu 3S stemmen Maandag Toonzetting Pe uitslag van ds overgangs examens aan de rijkslandbouwschool en van het eiud exameu der afdeehug A dier school is als volgt 17 leerlingen tijo uit de eerste klasse van ufdeeling A bevorderd tot de tweede 7 leerlingen zgn niet overgegaan Van de tweede klasse zijn bevorderd 10 leerlingen 5 leerlingen hebben aan de gestelde eischen uiet voldaan Met zeer gunstig gevolg hebben de 3 leerlingen uit welke de klasse A bestond eind examen gedaan eu wel D Aueroa van Oosteibierumi H A Blouwer van Juure iC Zwljze van Grumsbe gen Van afd B eerste klasse zijn tot de tweede toegelaten 4 leerlingen Voor 3 leerlingen is het V pscbel jk geacht dat zg nog eens de eerste Uasse doorloopeu Bg gelegenheid der maskerade van het Delftschc studentencorps zijn Dinsdag te Delft aangekomen en vun daar vertrokken 109 treinen welke hebben aangebracht nagenoeg 16000 personen terwijl verder uog werden afgegeven ongeveer 2600 plaatskaarlen waarschijnlijk aan personen die of vroeger of met andere gelegenheid aren aangekomen Iiëde Juffub Allgem Zeil schrijft FriedricU Picht over de HoUandsche sclulderschool op de Farijschc tentopustelling o a het volgende ï e HoUandsche kunst htcft een echt nationaal karakter zij blgft getrouw aan de gruote tradities van de vroeger ecu en De Hollander blijft thuis en brengt op het doek wat hem omgeeft waar dit met het geval is hangt dit samen met persoonlijke omstandigheden als bijv Alma Tudema die te Londen woont AU echte lloUunder is Israels ook nu weer hun eerste schilder vooral in het coloiiel beeft hij Keinbrandt blijkbaar beter bestudeerd dan eruig au4er zijüer landgenooten Ook m diepte van gevoel is hij aan Bembrundt verwant Zoo is zijn arme vrouw aun het bed van haar stervenden man zeer roerend het nrbeiders ccLtpaar auu liifil met hun kinderen een idylle van stil geluk de kinderen die op de brei wachten welke hun moeder toebereidt vormen een zeer grappig tafereel Telkens ia hii oolorirt waarbij met veel talent van het halfdonker gebruik is gemaakt treffend nl overeenstemming met het onderwerp Nergens wordt men zooals bij de Belgen door een onaangename lijn gestoord Pecht roemt nog zeer de sohildergen van Mesdag Roelofe Apol Bakhuizen Bisschop en Ten Kale in het bijzonder vermeld hg nog een schilderij van Buks een van Taumann Taanmann en een van Van Haancn die te Venetië metterwoon is gevestigd Men meldt uit Parga van 9 Juli Gisterenavond heeft de beer Em Ferry maire vau het 9e arrondissement de directeurs en leden van de onderscheiden zanggezelscbappen aan de mairie genoodigd die zich bij het jongste groote feest iu het openbaar hebben doen hooren Hg heeft uit naam van den heer Jaluzot aan die gezelschappen een groote zilveren medaille overhandigd ook voor bet NederUndsche zanggezelschup te Parijs werd aan den directeur den heer J Franco Mendes zoodanige medaille geschonken waarbij van wege mevr de wed Thiers gevoegd waren twee portretten van wgleu haren echtgenoot met haar handteekening als dank voor de hulde aan de nagedachtenis van den heer Thiers bewezen Een van die portretten was beslemft voor den presidenl den heer Baggers de andere vapr den directeur viin de LTuion chlorale neerlaudaiae Dat Nederlandsche zanggezelschap heeft den 7n deel genomen aan den groeten zangwedstrijd door de stad Parijs en het departement der Seine uitgeschreven De toewijzing vau de prgzen zal den 16n dezer geschieden Aan het U D wordt het volgende medegedeeld Den 27n Augustus 1877 schreef de Verceuiging tot verspreiding van kennis aangaande s land verdediging een prijsvraag uit tot het bekomen van een ontwerp vau wet tot regeling van militie en schutterij op den grondslag van persoonlijken dienstplicht en met inachtneming der bepalingen van de grondwet Met de taak der beooordeeling van de ingekomen antwoorden 8 in getal hebben zich welwillend belast de hh W J Knoop gepens luitn generaal te sHage P G Booms generaal majoor te sHage nrof J T Buys te Leiden A Pompe luitu ko ionel te Breda C A Jeekel komm rust schutterij te Leerdam John Kuight kolonel komm der dd schutterij te Botterdam Jac Wertheim ilisu majoor bij de dd sebutterg te Amsterdam Deze oommissie heeft thans van haren moeitevoUen arbeid een keurig rapport uitgebracht waarin zij nilvoerig rekenschap geeft vun haar besluit om geen der ingekomen antwoorden voor iiekroouing voor te dragen maar voor te stellen onder de eohrijvers van twee antwoorden den uitgeloofden prgs van ƒ 500 te verdeden en beide an woorden in druk uit te geven De nntwooi deu zijn 1 Met de zinspreuk ecn goed fondament is een hoofdvereifchte voor tik gebouw dut de zwaarste stormen moet kunnen troUeeren 6 met de zinspreuk das theuersie vom allem ist die Wehrlotigkeit eines Volkes Loienz von Stein Over beide is de commissie vol lof en de ssbrgvers er van mogen zich gelukkig rekenen eeneu arjjeid gebvcnl te htbben die aan zoo bevoegde oqrdeelaars een zoo vleiend oordeel uitlokt Geeft het eerste oen volkomen voor ons land berekende regeling van militie eu sohutterg een maximum van kracht hg een minimum van kcisten eu lasten het tweede is een model vaneen volledig wcts ontwerp Wat het eerste der genoemde antwoorden betreft acht dè meerderheid der commissie het niet in allen deele ovcreeukomstig de bestaande grondwet en het tweede stelt zoowel in menschen als in geld te hooge eischen maar overigens is dit een arbeid waarvan vooral de bykgen blgvende waarde hebben Het hoofdbeslnnr der yereeuiging wil zich gaarne naar het oordeel der jury gedragen en vraagt voor de verdeeling van den uitgeloofden prijs de toestemming van hen die daarvoor bijdragen schonken zoomede verlof aan de ohrgvers der voor een deel van den prijs in aanmerking komende antwoorden of zij met zulk een regeling genoegen uemm en tot de opening hunner uuambrieQes verlof geven Voor het drukken en uitgeven zijn de voorhanden middelen niet voldoende Indertgd is geklaagd indien bet eene taak was waarover te klagen valt dat te Middelburg meer suppoosten dan gevangenen in het huis van arrest waren Thans verneemt men dat onder de weinigen welke daar gedwongen verblijf houden drie gemeeu tesecretarittenontvangera zgn Patiei ud ctri mag het huis van verzekering wel in zgn gevel zetten of specialiteit voor iutsoenlqke misdadigers Jrtth Ct In het Zuiden vraagt iemand of ihet niet goed zou zgn dat onze kinderen zelf een smeekschrift uan Z M den Koning gingen aanbieden om beneherining legen het lot dut hen wacht wanneer de beruchte onderwijswet door Z M mocht worden bekrachtigd AU er uit elke provincie van het land een zeker getal bv vijf gingen uit aller naam onder geleide van een onzer aanzienlgken die ook een kindervriend is of van hun ouden vriend Gerdes wie weet zegt hij of zulk een smeekschrift eenig in zijn soort geen vtrblgdende uitwerkiug zou hebben Donderdag ver icheen voor het gerechtshof Ie s Hape ook een jonge Buiterdamsohe kantoorbediende Het was niet voor de eerste maal dat hg zich vonr den rechter had te verdedigen want reeds vroegtr was hij Wegens diefslal tot gevangenisstraf veroordeeld In weer il daarvan werd hij den In Apiil jl door de firma B en C tu Itu terdam legen em salaris van ƒ 200 per jaar alt kantoorbediende in dienst genomen Hoewel hg zich in deze betrekking niet slecht gedroeg achtten zijne patroons hem ongeschikt voor den hem opgedragen arbeid en werd hem tegen 1 Mei zijn ontslag medegedeeld Een der laatste avonden terwijl hg alleen op het kaulonr was veroorloofde bij zich de vrijheid om het bovenblad der geldlade van den heer B met zooveel kracht op te lichten dit hg eene portefeuille door de opening kon halen waaruit hg ruim 600 aan bankpapier ontvreemdde De diefstal werd spoedig ontdekt eu de dader opgespoord en gevonden in het cafdchantant Walhalla in gezelschap van eene dame van verdachte zeden Ter terechtzitting werd de misdaad die bovendien voldoende bewezen was door den beschuldigde ouder een vloed van tranen bekend De adv gen mr Gregory wensohte evenwel tegen hem geene lichte straf te eischen omdat hg door wangedrag en niet uit broodsgebrek tot het plegen der misdaad gekomen was Derhalve requlreerde hg een tuchthuisstraf voor den tgd van vgf jaren Nadat de advocaat jhr mr 1 van Cappelleo den betchuldigde in s l ofs clementie had aanbevolen vverd de uitspraak op heden bepaald Het Hondehblad berichtte voor eenige dagen het volgende De burgemeester van Middelburg jhr mr J W M Sohorer heeft een bewgs geleverd dat d opdracht der vervaardiging van het album te voegen bg het nationaal geschenk aan Z K H prins Hendrik te Weenen niet valt in den smaak van alle gecommitteerden Hij heeft namelijk een brief geschreven aan het comité alhier dat hij zich met dat denkbeeld niet kan vereeoigeu op grond dat het album in 1874 bij het natittaal huldeblijk der Zeeuwen aan Z M den Jtomng gevoegd Mivclk bierteimid ï r aardjgd is uUer tevreflenheid heeft verworven Ome li itionale industrie z il ongetwgfeld dergelijk protest niet ongaarne vernemen Naar de idd ümr verne n t dit bericht ia zooverre onjuist dat er v n een protest of van eene bestrijding van het denkbeeld van het hoofdoomité geen sprake geweest is daar de heer Schorer £ ich bepaald heeft tot bet vestigen der aauilachl van het comité op den vervaardiger van het Zeeuwsche album die dezen arbeid tot groote tevredenheid jjucr lastgevers volbracht bee t Het Jlg Vaahlad van Indië legt in tiju overzicht van 3 Jiioi De regeeripg heeft nogmaals nnn de redactien der dagbladen de stellige verzekering gegeven dat van kwade tijdingen uit Atdhin niets door baar bij publiceering der telegrammen wordt achtergehouden en het ernstig verzoek e aau om ularmeereyde tijdingen waarvoor iu de regeeringsigdiugen geen bevestigipg te vinden is niet Ie verspreiden Z E de Gouv Get heeft de belsefdhcid gehail om van de aaniretigheid van twee der Bauviaasohe redacteurs aan den feestmaaltgd voor de Bat Genoolschap gebruik Ie maken om ban dil poramuuiqué mondeling te doen toekomen Ctelijk ook vroeger blijven wg van meeuine dat tegeoover erge berichten over Atchin kwgls op schijubaar zeer afdoende uturiteit medegjdedd twgfel gewooul jk uoodig ie De reden hierjian is vooral dat die tijdingen uiet hier te Batavia aar op tobin zelf oiiMUMtu Vyrinindenug van het Mntal man lii pen op sommige buiten bezettingeu en de daarop gevolgde afloop van den paddieoogtt zijn waarschijulijk de aanleiding geneest tot de hervatting der gaiulelgkheden van Alchiue sche zijde die trouwens tot nog toe altgd gevolgd is nadat Wg geruimen tijd lang ter coniolidatie van het verkregeue ons rustig gehouden hadden Jaren kan deze toestand met grooter eu korter tusschen poozeu uog blijven duren Vele jaren zullen uoodig zjn om den volkthaat te doen slgun Eu toch blyft ons uaiiuwelijks andere keuze over Een i imrn i oulranct oiizenijds zou gesteld al wg badden daartoe troepen genoeg iuia hien de ludbevredigiug van het land nog venier verschuiven en voor veel langer jaren aan onze vi Stijiing o i Alchiu een iii sluiteiid milil iir knrnkler bezorgen De Prov Staten van Limburg hebbeu op voorstel van den heer van Wiuterthovcn a iii Gedep Staten opgedragen om bij nuci iug vau de Ouderwgswet door de Tweede Kuiner ecu adres tot de Eerste Kamer te richten om de bezwaren uiteen te zetten die de Blaten hebben zooweel Ier zake de vigbeid vau onderwijs als ten aanzien der opdrgviug van de kosten voor het openbaar onderwijs Do zitting der Staten is gesloten j Het eiland Cyprus heiwilk doorBugelaud in hnit genomen zal worden volgens troclaal met de Porie ligt op 86o NB en tusschen 32o en 34o 40 OL en vijftien geographische mijlen van Klein Azié Het heeft eene oppervlakte van 4500 vierkante mijlen en de bevolking bestaat uit 75 000 Grieken en ruim 30 000 Turken Twee bcrgketeus doorloopeu het eiUud van het westen naar het oosten waartussohen de vallei tan Pedia zich bevindt De berg Santa Croce wordt berekend een hoogte te hebben van 8U0Ü voet boven de oppervlakte der zee Het klimaat is koud in den winter en buitengewoon hctt in den zomer Een groot gedeelte van het eiland is onbewoond en bestaat nit hoi en woeste gronden doch hel overige deel is zeer vruchtbaar en brengt jaarlijks voort ongeveer 112 000 kwarters koren 63 000 kwarters Si Jansbrood oarobs 1 246 000 gallons wijn en tien iniUioen ton tout Bovendien brengt het voort meekrap katoen benmp pik wol tabak olijfolie kaas druiven zijde lamsvellen en fraai timmerhout Ook worden er lapijlen zijde en katoenen goederen gemaakt De voornaamste steden zijn Lefkosiu Larnica Faraagosta en Biiffa Het eiland werd het eerst in bezit genomen door de Fboeniciers en vervolgeus doordeEgyplenaren Grieken Byzantijnen Veuetianen en iiet laatst door de Turken Nederlanilsclie Maatschappij ter bevordering van Nijverheid III Nog een enkel woord over het einde der festiviteiten ter eere der binnen onze gemeente vergaderde Maatschappij Na afloop der algemeene vergadering om ongeveer 4 uur verpoosde men zich op verschillende wgzen om vervolgens ongeveer ten zes ure zich te vereenigen aan een diner in de Zaal N t m Vermaak Dit kenmerkte zich door gezelligheid hartelijkheid en een recht opgewekt prettigen toon Hieraan namen directeuren afgevaardigden en vele leden der Nijverheid deel terwijl de plaats naast den voorzitter den heer van Iterson door onzen Burgemeester van Bergen IJzendooru werd ingenomen De eerste toast werd uitgebracht door den heer A A G van Iterson op Z M den Koning een volgende door dr A Vrolik lid van verdienste der Maatschappij op Z K H Prins Hendrik eu verderen op deze gemeente eu haar Burgemeester door prof 8 U von Baumhauer op de feestvierende Maatschappij door Mr A A van Bergen IJzeudoorn op de nieuw benoemde directeuren door Mr A J Enschedé op de aftredende diiecteuren door kolonel W F Versteeg op hel üoudsche Nijver heidsdepartement door den heer A C Cramer op de Feestcommissie op het Ouderwgs enz enz Tegen deu avond had zicb iniu scheu op de verschillende straten der stad een gezellige drukte ontwikkeld en l bleek duidelgk dat dit vooral de feestavond was voor t lolk Op de Markt voornamelijk had een groot aantal menschen zicb vereenigd waar in de keurig geïllumineerde muziektent een muziekuitvoering plaats had van de stafinuziek van het 4e regiment infanterie Niet hel concert alleen was echter de reden van de groote aantrekkingskracht van de Markl maar bet vuurwerk dat daar om 10 uren zou worden afgestoken werkte daartoe eveueeus mede Oük dit nr van het feestprogramma het laatste slaagde uitnemend De verschillende zonnen pyraraides vnurbouquelteu enz enz maakten deu lereischten indruk en na iedere kannonade deed zich de bgzondere goedkeuring vun de menigte hooreu Het best voldeden de Telegraphe arlificiel de chmteKhe Jcntein ten slotte overgaande in een prachtvolle cawade de decoratie met l devies Leix de yiwrieirf en het slatnuramer voorstellende ceu Locomoüe mei beweegbaar raderwerk omgeven door twee prachtige vuurboomeu Daarmede was hel feest ter eere der Nijverheid geëindigd Is t uiiar ivensoh geslaagd Wü raeenen te kunnen antwoorden ten volle I Dat de gasten cveuzoo daarover deukei bleek uit de hartelijke dankbetuiging vau l departement Jmtterdam op t einde der algemeene verg idering dat tact Gemeentebestuur Feestcommissie en Üireclièa der Sociëteiten alhier zgne diepe erkentelijkheid betuigde voor de uilstekLiide wgze waarop men was omvangen en ulles wiia giregeld en ook liet Gouileche liipurtenienl dank zei voor de prettige gulle en hartelijke outvaugsl Doch met alleen die inin of meer olfieieele dankbetuiging Wus een bewgs vau vuldoeniitg maar de afgevaariligden verklaarden ook beihihdde malen persoonlgk Zeer te waardecren de wijze waarop ieder hen hier liad gerecipieerd Gouda s gemeeulebestnur ging voor de Ueuiiie eu Ous Gmoegeu volgden en de ingezetenen gaven daaraan ten volle blijk van adhaesie Hel zoo lil alle deelen welgeslaugde feest zal voorzeker nog biug ook bij Uouda s burgers een gcnoeglgke herinnering opiiekkeu Gevonden en aan het Bureau ven Politie gedeponeerd Een Zgden dames CEINTUÜll met Gouden soliuif en een paar witte vrouwen KOUSEN Burgerlijke Stand Gouda OEUeRENi 10 Joh Jobmau ouden T Jupin en M Zaanhach 11 Maria Joanna oiiileri J da Kruyf ea M ErbervelJ 12 Mar Margarrlha oadcra J T Jaspera en E tan Hcutpkom üVBRLEDhN 11 lull Ö Blok 4 m t N 6 VBD dea Areud ih J ONDERl KOUi D 12 Jali G C ïorloijo Srooglnver ti j an L de JoBf 3 J K Hog 20 J ra N de Koning 5 Burgerlijke Stand vnn onderstnnnde gemeenten van 4 tot 18 Juli 1878 Moordrecht GEBOREN oiidtr A ïuiudfr en G Haien Antoaia oodtra G i teciibcr lea en M Uoeboir Willem oedert C Linfieo en J Kreuk OVliJtLliJJI N C OarsfoiaD 1 m Oouderak GBHOREN Eliaabelli ouders J Terlonw ea E Verboom Joban ouders F Hijutbolf en T C Nteaveld OVEKIEDEN C G de Hvjk 2 w J Kloot 6 m iAJDVERTENTIËN 6 poC2Sii®3i®0 V 6tóie r W 6v Ik Ondertrouwd W J J MULDER Tan Veken Ijg J M MARTIJN p igP5 Wilnis 4 Juli 1878 Ijl t Ondertionjvd G C PORTÜIJN DBOOQLEEVfiB E N Li DB JONG Z I n JaU 1878 ê jravenhage i Eenige hennUgfving f Bevallen van een Dochter A A DB RIDDER DintHooBK Katwijk a d Rijn 13 Jali 1878 Heden morgen overleed na een langdurig ziekbed mijn geliefde Dochter C 6 vam DEB AREND in den ouderdom van rnim 25 jaar Wed C VAN DBtt ARBSD ÜAHDUZEI Gouda 13 Juli 1B78 Yoor de vele hlgkea vao belangstelling ondervonden bg de geboorte van onzen Zoon betuigen wg onzen weigemeenden dank J G TIM31ERS Azi A W TIMMERS YAN VjtBUMINGEK Rotterdam n Jnli 1878 Ontvangen voor de Scholen in de Mivnluuia op Celebes gecollecteerd in de Lath Kerk op 7 JnU 10 ba Ds VORSTMAN janC D 5 en bij Ds BAVERKAMP BEGEMANN van S S 2 50 en van eene Dienstbode 0 25 Zy blijven die zaak verder aanbevelen aan Uwe belangstelling daar de beboelle aan geld 2po groot is Xedcriandsche maatschappij TER BËYOBBFRI G m NUVERMtD Departement Gotida De COMMISSIE voor den WEDSTuijO in het g boaw d r tiurgeravondschonl maakt bekend dat de Voorwerpen nog BEZICHTIGD knnnen worden van MAANDAG 15 tot en met WOENSDAG 17 JOLI a van 12 4 niir tegen 10 ets de persoon AmhachUliedffi hebben vrijen toegang op die dagen Namens de Commissie H W G KONING SeeretarU Om met AUGUSTUS in dienst te treden wordt te Gouda gsvraagd eene UETTE TWEEDE MEE Adres franco onder N 103 aan den Bo handelaar A BRINKMAN Uitgever dezerConrant Door het vertrek der Min wordt gevraagd met 1 Augustus eene FATSOENLIJKE Burger Dochter of DIENSTBODE gewoon met jonge kinderen om te gaan en tevens eenig huigwejrk knnnende verrichten Adres L WELSCHEN Firm C Scm BMANN Zuidblaak hoek Posthoomsteeg i2o fi Y2arn Onfeilbaar Middel Oudergeteekende heeft de eer te berichten hii sedert 3 jaar een middel heeft uitgevonden tot geheele UITROEIING VAN WANDGEDIERTBN uit alle Woningen zonder hetüont en de Verf te b sclndigra Hij biedt rich bjj deze beleefd aan iot het REINIGEN YAN WANDGEDIBRTE Van de stipste aeheiuihouding kan mpnverlekeid eSn vewchillende getuigspbriften zijn xoor de belanghebbenden ter inlage Geene betaling behoeft te geschieden voor men overtuigd is van de g heele vernietiging J DE JONG At TimmcriQan Kuipersteeg K 207 Gouda