Goudsche Courant, zondag 14 juli 1878

AGENTEU EU BODE In alle plaatsen van het R k worden SOLIDE PERSONEN gevraagd om als AGENT o BODE eener gunstig bekende Zaak werkzaam te zgn Een ieder die van deze buitengewone gelegenheid om zgne verdiensten met weinig moeite aanmerkelijk te vergrooten wil proBteeren adresseere zich met opgave van beroep aan W S DE BEST Co RooBstraat Noordsingel te liotterdam Mej J HÖOGENB OOmT KLEEDINGMA G AZIJN vraagt met AUGUSTUS een ZINDELIJKE ilËiSfü ig J BreebaartLz Mlcuwe Vruchtensappen en Zondag 14 Juli 1878 mmmiw voorhanden bg W N RaaUmaakers Haven B 17 Wederom Ontvangen ELIXIR D ANTERS Tafel Llkenr Het zal voor een ietler vooral voor Zieken niet oubelangrgk zgp te vernemen dat iu het werkje OPEN BRIEF aan Dr VITUS BKLUVSNA TIKMiE DEUK de in hel he rhaidil Igk aangekondigde boekwerk Dr Airij Naluyirgenee ic r iifgedrukle aiiestcn nailer worden bcspruken Wie er zich van wenscht te overtuigen in hoever die attesten waar zgn oiubirde m ïlwkler i BotkXanitl te Rol erdam boven aangekoudigden brief die heui op raiieo aanvrage grati eu franco toegezonden wordt De van oude gerenommeerde THEEËN i uit den Koninklijken Nederlandschen Wortemberg en THEEHANDEL van P VV TROUSSELOT ZOO Hofleveranciers van de Hown van Nederland en Wurteraberg te llotUrdatf steeds verkrijgbaar te Gouda b 3 3 v D ANDEN Botermarkt Gelieve IU even te lezen Ml i 728 Getuigschrilten waarvan 441 HAAR geadverteerd mogen worden Il M Ongeveer vier jaren geleden droeg ik een pruik op 40 jarigen leeft d mgn barbier rade mj aan eens de proef met uw preparaat te nemeu toen bestelde ik u een flacon en na I aanwending herkroeg ik na eenige maanden mj n hoofdhaar Ter gelegenheid dat mijn broeder een flacon heeft doen ontbieden en na een vierjarig behoud van m n hoofdhaar zoo schenk ik u d t schrijven om er mede te handelen naar goedvinding als biyk müner achting V J VERHEIJEN 10 Februari 1878 te Deventer Uitval van Haar Roos of Schilvers £ li u i Plekken PUn in de Schedelhmd Haarof Baardworm vroegtijdig grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de flacon tegen postwissel alsook tegen rembours bijTHEOPUILE Haarkundige ederikb plein No 32 Anuterdam Gouda Dkok van A Bbinkman AUe soorten van prima qualiteit lUllJNDVlGËN VAK E TIIUI ES te Lud vigsh afena Kh tot de meest concurreerende prezen verkrggbaar by Van Wagentogcn Keyser te Dordrecht De Directie der Gasftibfték geeft kennis dat door het leggen van eenige nienwehoofdpöpcn in de VOLGENDE WEEK vantijd tot tyd over dag eenige storing in den aanvoer van Gas zal plaats hebben 7 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg zich belast met het i van Geboorten en Overladen Berichten alsmede tot het RONDBRENGEN van Circulaires Rekeningen en alles wat men van hem zoude verlangen belovende eene prompte en accurate uitvoering H BOUWER Omroeper Achter de Vi hmarkt Bij zekere hoeveelheid wordt rabat gegeven Bestellingen worden ingewacht en flesschen ter vulling in de stad worden van huis gehaald en franco aan huis bezorgd ontvangênT Tegen 1 AUGUSTUS wordt TE HUUR aangeboden een net BOVENHUIS met vele Gemakken en mooi Uitzicht Adres onder N 104 aan het Bureau dezer Courant eene ruime Sorteering POSTZEGELS van alle landen in pakettenen op kaarten A BRINKMAN Boek en Muziekliandel Lange Tiendeweg M A TRIJBITS Gouwe Gouda Geeft de hoogste prgzen voor allerlei ANtlQUITEITEN als ook voor OPRUIMINGEN van WINKELS enz Openbare Verkoopingf te GOUDA op DINGSDAG 23 JULIJ 1878 das voormiddags ten 9 nre ten sterf huize van Mevronw de Weduwe van den Heer SCHBLTEMA wijk R N 353 aan den Pluweelen Singel aldaar van nu iimvnnM nTnnniin lil lilUULUilU bestaande in Mahoniehouten en andere MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED LINNEN en TAFELGOED VLOERKLEEDEN KARPETTEN en LOOPERS GLAS PORCELKIN en AARDEWERK enz Daags te voren des vo ormiddags van 9 tot 12 ea des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlicMngen zjjn te bekomen ten Kantore van dek Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gou a SGHRDEF STOOIBOOTEN STAD TIEL 1 2 Gedurende den Zomerdienst vaart er DINSDAGMORGEN een boot van AMSTERDAM langs GOUDA en neemt goederen mede zonder overladen naar GOMNCHEM ZALT BOMMEL TIEL en verdere tuss euliggende plaatsen De ONDERNEMERS SIQu eo Maagpillen Openbare Verkoopinp VAN een groote party uitmuntend te velde staande HAVER wassende als eerste Schoof in den drooggemaakten Polder den Tempel op de blokken Voshol en de Woune binnen de gemeente ZWAMMEEDAM op WOENSDAG 17 JULI 1878 des Voormiddags ten 10 ure ten huize van Mej de Wed LANGERAK aan de Reeuwijksche Brug onder Reeuwijk Beeder bg Biljetten en Informatiën bjj de Eigenaren en bij den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxceen Deze Pillen die sinds vele jaren met het beate gevolg tegen Ue slijm en U maagver sterkend gebruikt worden door h r ner iin r de pljsverteting zeer bevorderen by onder goed tegen de gal en zeer zacbt laxerend qn zqn tegen 32Vs oent het doosje met benxi Tan het gebruik rerkrijgbasr bji dè navolgende Heeren Ie Amsterdam M Clébau C Draog Heilige weg D 321 Bleiswgk S v d Kisats Bommel Zalt i v d Vegte Delft E Wilschut Delfshaven J B Westerhotf Deventer Gebroed Timan Dordrecht H J Giltay Gouila L Sshenk op de Hoog traat s GravenTnge J Visser Zoon in de Spuistrant Gorinohem B J B Buscb firma 1 P Lasouder Haastrecht K Oosterling Legden J T Terburnh Haarlemmerstraat Lekkerkerk A den Oudsten Liosohotra B Kruithof Botterdani Santen Kolff korie Hoofdsleeg fitolwgk Wed A Zijderlaao 6ehiedam Wed A H Kombouta Tirt A J Faassen Utrecht Utena Kroon Steenweg over de Don I AUe Maag en Borstkwalen alsmede Koortsen Hardlijvigheid slechte Spijsvertering ook Zenuwzwakte en Bloedarmoede enz enz worden spoedig en zeker genezen door de wereldberoemde Dr AIRY s SPECIALITEITEi ï n ieder die alvorens een kuur te ondergaan zich van de degelgkheid dezer Speciulileiten wenscht te overtuigen ontvangt op franco aanvrage door RioHTEa s Boekhandel Ie Kotterdam jrra ra co een 120 bladzijden dik Uittreksel uit Dr ALry S Nataargeneeswyze waarin men onder anderen eeue menigte getuigschriften van gelukkig genezen lijders zal vinden kerslr 372 Zfrrnhuiien A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens het eobte recept zijo door mij te Gouda alleen I uiUUuiend erkrgnbaar gesteld bg den heer L SCUËNK op de Hoogstrant LET WEL Om elk doosje der eekte en sints onheugelijke jarrn gebruikle SLIJM en MAAGPILLEN is een biljet fooizien met de bandteekening mn i SfUHEUDEB apotheker welke handteekeuiugzich ouk Uevindt op het legellak waarmede htt doosje vezigeld is Men gelieie daar e attent op te zgn n iioh te wachten voor bet gebruik rao eeu namaakscl dat men tracht in omloop t brengen Advertenliën eaïïmeeveilleïïseT Prijs per Flacon ƒ 100 Er bestaat geen beter middel om het haar zgn natuurlijke kleur te hergeven als dit preperast alleen verkr gbaar bij L0UI8 P WELTER Fz Coiffeur WESTHAVEN tefeuover het althuis iJ B uonaaijoj 9va oz 9va j i i io aüEdoao SMfnaova jaiia y qo8iqd jSo oqj ïOllosuïïi i QgiïBf 1 Het DEPOT der THEËEN uit het Magazgn van JAN van REES k ZOON te Zwolle is gevestigd voor Gouda bg de Wed P J BERKHOUT LANGE TIEN DE WEG D 44 alwaar gratis Prijscouranten zgn te bekomen Deze TA êen aitmaateode door kraelu geurea walerhoadendheid worden atgeleverd in pakjes van 5 27i 1 en t i s W en voorzien van ttempel ffijt en nommer Zondag a s weer 1 porlrellena L J1 ERRÉ Prof Perji rer IV Alioii IIAAU EXTKACT Sedert den korten tijd dnt het bovengenoemd Extract bekend geworden is zgu er reeds tienduizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende en geen wonder 1 want wie heeft ooit eeu middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krijgen te voeden ea te onderhouden dan dit llaar Extract Het is geheel eenig en wijkt in zjine zamenstelling geheel af van allen tot nu toe behende Haarmiddelen daar die altgd uit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel kunnen beantwoorden omdat èn vet èu olie het hoofd zacht en het haar krachteloos maken waardoor natuurlek den groei ophoudt en langzamerhand het uitvallen der haren volgt Door het gebruik van Prof Perg rer D Alion Haar Extract zetten de uitvallende Haren zich weder vast blgit het hoofd rein en krggt men allengs een fraai hoofd met haar Ieder die dus daarmede prgken wU make gebruik van PROP PERGRER D ALION HAAR EXTRACV dat 40 Cents per flacon verkrijgbaar is gesteld bg Mej de Wed BOSMAN Gouda V A Q VAM DETIl NES mJNSPOORWEB Pleizier Trein van Den Haag Rotterdam en Gouda naar Utrecht en Arnhem en terug op WOENSDA G 17 JULI 1878 Zie AANPLAK en STROOIBILLETTEN NB UTREOtlTSC HE KERMIS mm mum m mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BOHDEAUXWUN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschan kwart en half aakers Pnjscauranten worden gratis en firanko verzonden Alle wordt iranko huis geleverd RHUMATIEK JICHT Zenuwlijdea Schele hoofdpijn SCHLüHBERfiER S SALIGYLAAT VAN SODA Aanbevolen door dj Academie de MtMocine te Pirij = per doos I s 3 2 a 3 dozen zijn YOldo udc vuor ecu vülkumt ïi fiic in lost liel ORAVEEI op zonJ r eciug bi ci ar p Iks h piUju frs 5 SALICYLE PASTIUES p do frsa onovertretTelijk tegen Tarkondheid eu Kaal aandoeningen vooi komen KROEP m Keel oiUitekmg BAIiICTL£ WUN vaiaterkend en KoortsverdrijTend Saitcife ijli ceftnf iiHU n roor won lea ea waakM alak ar naBiaak eu eische het merk ScUumberger DepAt in aUe goede Apotheketi Depot an THEE UIT HET Magazijn vas M Havcnswaay Zoiico GORINOHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda GEHEEL NIEDWE VINDING tot finale uitroeiing van WAKDGËDIËRTËK zonder renk of iets te beschadigen met 6 jaar garantie Te ontbieden door het gebeele Eflk J GOEDHART Co Adres Oppert 64 Rotterdam QODPA DBVK VAN A BmNKMAH