Goudsche Courant, woensdag 17 juli 1878

lieel afliaukeiyk maakt vau de lioogc regeering De bepaling oin 60 pCt te restituëeren van de mimmatraktementeu der onderwijzers acht de minister eeu premie aan de gemeentebesturen om zoo weinig mi gelijk onderwijzera aan te stellen das iu strijd met bet belang van het onderwijs Even üu billijk werd het amendement geoordeeld om slechts van die uitgaven restitutie te geven die door de aitvoering dezer wet veroor laakt worden Dit zou met recht een premie genoemd kunnen worden voor die gemeentebesturen die zich tot nu toe zoo weinig mogelijk om goed onderwijs bekommerd hebben Of de restitutie 30 of 40 pCt zal bedragen is den minister onverschilliger toch meeude hg met het oog op alle gemeenten de voorgestelde 30 pCt te moeten handhaven Hetzelfde was het geval was het denkbeeld om de twee laatste alinea s weg te laten hoewtl hij toch de weglating moest ontraden De minister werd hoofdzakelijk beantwoorddeor de heeren van Nispen en Wiutgens zonderdat nieuwe gezichtspunten werden aangeboden Meer belangstelling verdient het advies doorden heer van de Putte uitgebracht die zich indese zaak van z n poHtieke vrienden afscheidde n het onderwijz uitsluitand door de gemeentenwilden doen bekostigen omdat deze gemakkelyker directe belastingen kunnen heffen dan het ryk i Nadat de heer Bredius zijn amendement had ingetrokken eu eenige andere voorstellers de Toorgestelde verbeteringen nog nader in het licht hadden gesteld ging men na een driedaagach debat tot stemming over Alle amendementen werden achtareenvolgens verworpen slechts 9 stemmen verklaarde zich voor het conciliante voorstel van den heer Bastert 16 voor de verhooging tot 40 pCt 26 voor het amendement om de restitutie van de belastingheffing afhankelgk te maken en 30 voor het weglaten der twee laatste alinea s Het artikel werd met 45 tegen 36 stemmen r dgekeurd en daarmede hoogst waarsch nlyk aanneming der geheele wet verzekerd Van de liberale partij stemden tegen de tieeren Bastert van Houten Roëll van de Putte van Naamen en van Delden Bij het begin der zittingen zijn nog een twaalftal ontwerpen van geringe boteekenia aangenomen hoofdzakelijk verhoogingen van begrootingsartikelen of verkoop of regeling van r sgronden betreffende het belangrijkste dier ontwerpen was dat tot regeling van den dienst en het gebruik der lokaalspoorwegeu of zoogenaamde buurtspoorwegen tramways enz waarbij in art 1 afwijking der wet op de spoorwegdiensten veroorloofd werd en de uitvoering werd opgedragen aan de uitvoerende macht bij koninklijk besluit iets wat de heer Godefroi meende dat in strijd was met de constitutioneele beginselen Een wet toch meende sjpr an slechts door een wet gewijzigd worden De minister verdedigde het voorgestelde op grond van de onbekendheid met dit onderwerp Het betreft een geheel nieuwe zaak en w ziging of verandering eener wet gaat Trjj wat moeielijker dan die van een koninklijk besluit Eerst wanneer voldoende ondervinding omtrent dit onderwerp verkregen is zal de tjjd gekomen zjn om een wettelijke regeling voor te stellen De heer Bredius achtte de voorgestelde regelinggeheel onvoldoende toch werd het ontwerp met 67 tegen 7 stemmen aangenomen Moge hetdoel dier wet uitbreiding van de middelen vangemeenschap voor die plaatsen die van hetspoorwegnet oitgesloten zgo van die aannemingapoedig het gevolg zgn L BUITENLAND BultcnIaDdscli Ovcrzldit Het oongres is Zaterdag nfgcloopen In galacostunm ign alle leden even ter vergadering opgekomen om de op perkament gedrukte riemplareii van het Betlijner verdrag te teekeuen en met hun zegel te bekraohtigen Biamarok heeft toen ds mogendheden gelukgeweusohtV met den volbrachten arbeidj Audraasi bracht den daok der vergadering aan den voorzitter en eeu diner bg deu Kroonprins lette de kroon op het werk K gedurende eenige dagen zal het tractaat geileim UijveD want men wensehte eerst de betrokken re eeriugcu er ofGcieel mede in kennis te stellen Toch zal apoedig de inhoud blijken uit de stukken aan het Ëufelsche parlement waar het geheele document zal worden overgelegd De Oostersche politiek neemt alle belangstelling in ofslag van biunenlaiidsche politiek is er iu de vcrschtlleudc Staten weinig nieuws la Duitschlaud gaat mtn voort met caadidaten stellen vour de verkiezingen iu Oostenrijk zoekt men Ministers in Italië wekt de treurige toestand van het sohoone Florence dat zonder geld en zonder crediet is aller deelneming zouder dat er veel hulp voor te vinden is De nieuwe Duitsche socialistenwet het ontwerp strekkende tot beteugeling der socialistische woelingen zal eerstdaags bij den ministerraad in behandeling worden gebracht Het gerucht dat zulks reeds was geschied blijkt onjuist te zijn maar gedurende de jongst verloopen twee weken hebben de verschillende daarbij betrokken ministers schriftelijk over deze aangelegenheid een gedachtenwisseliug gehouden hetgeen de latere beraadslagingen deswege in den ministerraad te houden zeer ten goede zal komen De heer von Bismarck die het voornemen had opgevat om Zaterdag jl naar Kissingen te vertrekken zal voorloopig in de hoofdstad big ven met het doel om de beraadslagingen over bedoeld ontwerp in den ministerraad bij te wonen Naar men verneemt wordt de terugkeer van den vice president van den ministerraad den heer von Stolberg afgewacht om deze aangelegenheid in behandeling te nemen De gezondheidstoestand des heeren von Bismarck wordt tamelijk gunstig geacht in aanmerking gemrnen de gewichtige bezigheden aarmede hij gedurende zijn terugkeer iu de hoofdstad als het ware overstelpt is geworden De Times deelt eene dépêche uit Sydney mede waarin melding wordt gem iakt van een opstand der inboorlingen tegen de Fransche aulorileiten in Nieuw Caledonié De inboorlingen hebben 125 blanken gedood waaronder verscheidene vrouwen en kinderen en hebben twee militaire stations genomen Onder de gedooden bevindt zich ook een kolonel Gelukkigerwijs zijn de veroordeelden die zich op het eiland bevinden rustig gebleven De Minister van Financiën van de Vereenigde Staten Shprman heeft dezer dagen aan het syndicaat der Amerikaausche leeiiiiig medegedeeld dat zij geen nieuwe leeniiig noodig heeft omdat hij een voldoend bedrag geaiuat geld in de schatkist heeft om de betalingen in specie weder te beginnen het zal liiet noodig zijn verdere obligatiën daarvoor te verkoopen BINNENLAND GOUDA 16 JuU 1878 Na de examens aan de Rijks Hoogere Burgerschool alhier zijn bevorderd van de Ie naar de 2c klasse onvoorwaardelijk J W Nortier F Schrcuder J van Aelsl J C Blonk W Kramers J C Limgerak en M Scliiukel voorwaardelijk A Jonker Vf van Krimpen K E Rcuhl en J J W Veldhorst voor enkele lessen D Kruijt ongeschikt werden geoordeeld 6 leerlingen Van de 2e naar de 3e klasse onvoorwaardelijk W R Bonman C N Binnendijk A C van Aelst en M A A de Bock voorwaardelijk Gr J de Jong en M H Waardenburg voor enkele lessen E van Ijeer I Krom en C Krnyi Dz ongeschikt werden geacht i leerlingen voor het voUeilig onderwijs en 1 voor enkele lessen Van de 3e klasse werd het diploma toegekend aan S P Ham L van Krimpen A M M Montgn J Hoogetiboom P Nortier en voor het boekhouden aan J Koeman Aan 5 leerlingen voor het volledig ondemija en aan 3 voor het boekhouden kon geen diploma worden gegeven De gewone Juli vergadering van onderwijzers uit het zevende schooldistrict van Zuid Holland zal aanst Zaterdag onder voorzitterschap van den schoolopziener den heer J Broedelet in de sotsieteit ifOns Genoegen alhier gehouden worden Op de agenda zijn geplaatst de volgende punten Opening door den voorzitter Notulen der vorige vergadering Rapport van de commissie belist met voorstellen over voorbereidend onderwijs Verslagen van de verschillentle gezelschappen Het teekenonderwijs op de lagere scholen iute leiden door den heer J J Bertelman Bijzondere voorstellen Tot lid van den gemeenteraad te ïïienwerkerka d iJsel ter vervanging van den heer K Roos die belankt heeft is gekozen de heer A Vis Naar aanleiding van het verzoek om wettelijke beperking van het misbruik van bedwelmende dranken door het hoofdbestuur van Multapatior s Bond lol den itoning gericht zijn verscheiden adressen vaa adhaesie aan Z M aangeboden s Lands middelen over de zes eerste maanden dezes jaars hebben opgebracht ƒ 45 131 203 39 zijnde ƒ 1 17tJ 910 89 minder dan in hetzelfde tijdvak van 1877 De raming bedroeg ƒ 47 194 414 00 Dr G van Oorkom pred te Amsterdam heeft voor het op hem uitgebrachte beroep bij de Remonstrautsche gereformeerde gemeente te Leidcnbodankt Door den raad der gemeente Katwijk ia besloten vooral ten behoeve van den viachhandel aldaar eene kamer vau koophandel op te richten Staten Qeneraal Tweede Kamib zitting van 15 Juli 1878 In deze zitting zijn de beraadslagingen over de onderwijswet gevorderd tot deu vierden titel Artt 46 54 zijn goedgekeurd Bij art 4B bad eene discussie plaats over de faealtatieva schoolgeldheffing die door de heeren Mackay Teding van Berkhout Saaymana Vader werd bestreden Art 49 werd aangenomen met de bijvoeging dat s kouings besluit iu de Staatscourant wordt gepubliceerd Art 54 werd goedgekeurd na verwerping van een amendement van den heer vau den Berch van Heemstede om voor hel platteland slechts de bulponderwijzers nolel te eiaoben voor het hoofd der bijzondere school Heden voortzetting De commiaaie van opperloezicht en beheer der kweekschool voor zeevaart te Leiden heeft bekendgemaakt dat op Maandag 29 dezer s morgens 10 uur iu voornoemde inricuting eene keuring zal plaats hebben van knapen die eene verbintenis in s rijks zeedienat wensohen aan te gaan Naar Sieboldia verneemt zal de vanwege de nfdeeliiig Rotterdam der Nederlandsohe Mautschuppg vau tuinbouw en plantkunde uitgeschreven tentoonstelliug van bouqnetten enz dezeu zomer niet doorgaan wegens te geringe deelneming Blijkens een bij het departement van koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur Oeiier inl van NederlandschIndië dd 12 Juli zijn de IV en VI Moekitn weder door de vijantlelijke benden die blgkens het bericht iu de Staatscourant van 2 dezer no 153 zich daar genestela hadden ohiruimd vddrdat nog de van Java gezonden trorpenversterkiug in Aljeh was aangekomen Ëen paar kolonnet welke de verschillende bergpassen zijn doorgetrokken hebbeu er geen vijanden ontmoet s Koniugs Commissarisaen in de onderacheidcn provincièn zijn door den minister au oorlog gemachtigd om in het belang van de haringvisscherij aan de verlofgangers vau de militie te land die reeds vóór hunne inlijving bij de militie hun beroep van de buileuland che zeevaart maakten en die lioh voor de zeemilitie hebben aangebod n doch daarbij niet konden worden aangenomen de vergunning te verleenen tot het deelnemen aan die visscherij en dat wel al behooren eij tot een corps waarbij zij tot bet bijwonen van herhalingsoefeningen zouden moeien opkomen zullende zij ter visscherij afwezig ter zoke van bedoelde opkomst in werkelijken dienst voor diligent worilen gehouden De oommisaie voor het volkspetilionnement heeft de plaatselijke coraité s en allen die zioh met de leiding van bet petitionuement belasten nitgenoodigd tot het honden van een bedestond zoo mogelijk op den derden dag des avonds ten 8 uur nadat de et in de Tweede Kamer zal ziju aangenomen Va r le hand van dr G D J Schotel kunnen eerlang bg lom en Olivierse te Culemborg Letterkundige bijdragen tot ie geichiedenit oa de tabak worden verwacht De vereeniging Het Nederlandsci Tooneel wordt met een zeer eigenaardig proces bedreigd Een voortdurende grief van de nrtisten tegen den Baad van beheer ia dat bun vaak rollen worden te apelen gegeven die huna inziens geheel vallen builen het karakter waarvoor zü zioh bij oonf nct verbonden op te treden Deze grief heeft thans eeu bepaaldeu vorm aangenomen de heer Van OUefen namelijk verbond zich bij contract oau de vereeniging als pire noble en toen uu onlangs in een nieuw stuk hem weder een rol gegeven werd geheel vallende buiten zijn karakter weigerde hij die te vervullen op grond van het contract De Raad vaq beheer strafte toen den pire noble met inhouding van een niannd honorarium waarop de heer Van Ollefen den president van den Baad van beheer Ijm heer Schimmel bij deurwaarders eiploit de veWeking van de met hem aangegane verbintenis heeft doen aanzeg gen op grond dat de vereeniging niet voldaan beeftaan het Ie artikel der overeenkomst terwijl de heerVan Ollefen tegelijk van de Vereeniging de uitbetaling van ƒ 4UO0 vergt de som welke als schadevergoeding voor verbreking vau contract is vastgesteld N V d V Iu een klein verscholen hoekje op het terrein der Parijsche tentoonstelling heeft professor Moucher uit Tours rijn teut opgeslagen De geniale professor vooruit zieude dat na een 10 000 tal jaren geen J raudstof meer op te sporen zal zijn doet voor de oogen van het publiek de belangwekkendste proeven met brandglazen eu bereidt door middel daarvan de lekkerste koffie en malsche biefstuk voor het koken en braden zonnestralen bezigende als branditof De heer C J Brutel de la Rivière predikant Ie Haarlem heeft in het EvangetiicA Zondagtblad zijne afkeuring uitgesproken over het zoogenaatnd volks jpetitionuement en tot dei lneiniiig daaraan gewaarschuwd I Hij noemt dat petitionnement vulksmisleiding iZeg mü wat gij wilt vraagt hij deu leiders Wat moet de Koning doen Het ministerie ontslaan I de beide Kamera outbindeu Keu dubbele Kamerte zaraen roepen om de grondwit te hcrzieu Wiltgij dat Zegt het dan met ronde woorden Maar gij weet dat dit alles niets zal baten Wat wilt gij dan gaat hij voort Een eoupshot Wilt gij dat de Koning de geheele oon etiintie zal onderst boven werpen Weet gij wel gij die deze gansche beweging optouw hebt gezet wat gij doet i Of de Koning zal niet autwooiden op uwe petiliën en het volk zal denken de Koning laat zich evenmin aU andere hooggeplaatste personen aan ons lieleheil gelegen zijn i Of de Koning zal zeggen Ik ben gebonden doormgn ministerie en de beide Kamers en dan zullen deze de schuldigeu zijn Doch gij weet het maar al te wel ile schuldige moet eldera gezocht worden De verdeelde kerk is zelve oorzaak vau den toestand waarin we leven Tegenover al de Kolen waarin de kerk verdeeld is moet de staat zich op een onzijdig neutraal stand punt plaatsen Hij moet aan de scc en de vrijheid luien om zich te ontwikkelen ouk uin schuleu up te richten maar oudersleuuing geie i nan ecu uf twee of drie van haar dat kan hij met Wg moeten de omstaudigbeden nemeu zooals ze zijn en het volk niet in deu nauu brengen dat het van één menach of enige weinige menschen afhangt ze te verandereni Ieder weldenkende zal het toestemmen dat men het niet mag doen voorkomen alsof het in de macht des Konings stond op eens alle belastingen af te sohnfftn Evenmin mogen wij bü hel volk de gedachte wekken dat de Koning het in zijn hand heeft den Bijbel op de school ie brebgen of het onderwijs zoo te regelen dat iedeischolen kan hebben naar ziju zin Wie dat toch doet hij toont ftf dat hij weinig doorzicht heeft of zich blindelings laat hiden door anderen aan wie bij te veel vertrouwen soheukl of dat hg zooveel heil verwacht vau den triumf zijner partij dat hij elk middel geoorloofd acht om h iar Ie doen zegepralen Wat meer zegt de heer Brutel de la Bivière wil zelfs een ooulra adres aan deu Koning richten om hem bekend te maken dal hy htt petilioiibemeut ten hoogste afkeurt hy il zioh daartoe vereenigen met zgne geestverwanten met hen die geluoven dat het Christendom een volk verhoogt maar zich tevens aohikken in de omstandigheden en daarvan zooveel mogelgk pang te trekkeii omdat hg den meeaten eerbied heeft voor een Vorst die de bezworen grondwet handhaaft een eerbied dien hij ook gaarne het volk zag ingeprent om inmiddels alle kraohten te gebruiken ten einde ook de schoolkinderen op een christelgk standpunt te brengen irhopende en verwachtende dat Z H hem eu uilen die in dien geest werkzaam willen zgn zal stenneu t zooveel hij vermag door een milde uitvoering vau die bepalingen der wet die op het onderwgs in deu godsdienst belrekking hebben Dit ia niet bet oordeel van een der onzen maar van een man die ip de Standaard van II Juli verklaarde de neutrale school slechts te aanvaarden als een noodzakelgk kwaad en voor zioh verreweg de voorkeur te geven aan een onderwgs geheel doordrongen van den geest van Christus Zijn krachtig protest tegen het roekeloos drijven van de ultra s onderde kerkilijkcn moet dus beschouwd worden als een protest uit den boezem der eigen geestverwanten De zeven en twintigste algemeene vergadering der Vereeniging ter bevordering der Fabriek en Handwerksnijverheid zal gehouden worden Ie Utrecht op Woensdag en Donderdag 7 en 8 Aug nanet Na de gewone huishoudelgkc werkzaamheden komen de volgende voorstellen van de afdeelingcn en van het hoofdbestuur iu behandeling Zou bet niet nuttig zgu en tot meerdere I opwekking leiden wanneer bg het doel der Ver eeuigiug werd opgenomen de bevordering van dealgemeene ontwikkeling Wordt de oprichting van een Kamer van arbitrage voor de beslechting van handelsgeschillen door de Vereeniging weuschelijk geacht i Behoort de Staat toezicht te houden op de maatschappgen van levensverzekering De wenscheUjkheid der vervanging van de patentbelasting door een basting welke meer aan de eiscfaeu van de algemeene belangeti voldoet vaststaande wordt het hoofdbestuur verzocht zich tot de Hooge Regeering te wenden ter verkry ing eener meer billijke beiastiug Vau vele zijdeu werd in den afgeloopen jaarkring aangedrongen op de wederinvoering der octrooien Het huofdbestuur blijft van ineeniug dat wederinvotriMg der octrooien in Nederland niet wenschelgk is uit liet oogpunt der ngverheid en heeft dus geen redenen deswege eeu voorstel aan de vergadering te doen Heeft de ondervinding reeds uitspraak gcd iau in de quaeetie uf Ufitselic gazkolea naast Eugelsche op gazfabrieken aanbeveling verdienen Zijn er betronwbare wijzen van onderzoek bg weteiisoiiap en praktgk om kunstboter van uatuutlijke boter te ouderscheiden i Door de Maatschappij van Ngverheid wordt de vraag overwogen of de oprichting vau een proefstation voor de ngverheid wenschelgk zy D eze omstandigheid geeft bet huufdbestnnrj aanleiding de bespreking der navolgende vragen voorte stellen Is voor de ngverheid eene iurichtiug wenschelgk waar zg inliohtiugen kan bekomen aangaande bereidingswijzen bronnen voor groudatoffon en f ibrikaten transportmiddelen werktuigen octrooien euz en waar zg alle waren eu fabrikaten kan doen onderzoeken Kan zulk eeu inrichting door particuliere krachten tot stand komen of is medewerking eu toezicht der regeering noodz ikelgk gelijk deze voor den landbouw reeds werden verleend De Vereeuiginy weude zioh met nadruk tot de Hooge Regeering met verzoek in navolging van belgeen ouhings duor de Italiaaiische regeering euvroeger reeds eldera is geschied ook hier lande tewilleu instellen ecu goed ingericht centraal bureau voor statibtiek in verband met een door de 26e algeraeene vergadering genomen besluit De Vereeniging wendezich tot de regeering om aan te driugen op de regeling van het aiubachtsonderwgs in zgn vollen omvang Het hoofdbestuur stelt voor de oprichting eener kwckschool voor inuchiuisteu te bevorderendoor Uil de kas der Vereeniging ƒ 100 diapouibellè stellen waardoor de Vereeniging den tucl vandonateur zal verkrijgen Het hoofdbestuur stelt voor dat een oommissie worde benoemd lol onderzoek der vraag iuhoeverre de invoering eener wet op deu arbeid iu Nederland weuschelijk i De algemeene vergadering bespreke de qnacslie om te voorzien in bit lot vau ouJe eu gebrekkige werklieden eu drage casu quo aan het hoofd bestuur op te onderzoeken op welke wgze dit duel i bereikt kan worden zonder de oprichting van eenalgemeen pensioenfonds over geheel Nederland 1 XIV Hel hoofdbestuur stelt voor nogmaals bg de Regeering iiau te dringen op de invoering vau eenvormige tarieven voor goederen dour geheel Nederland uan alle hoofdstations en koslelooz inzage vau de tarieven aan alle stations waar deze niet verkocht wordcu De ooaiinisBie tot het ontwerpen van wetsbepalingen legen vcrvalaohing van levensmiddelenheeft nog geen tweede rapport uitgebracht Slechtseen der drie kden heeft zich bereid verklaard die taak te aanvaarden en z d zich daaroiutreut verstaan met een rechtsgeleerde Uit lid verzoekt daarom teworden diligent verklaard tot het uitbrengen van nader rapport De antwoorden dir afdeelingen op de vraag omtrent de voorwaarden voor het uitreiken van getuigsehrifteii aan hundwerksliedeu die minatana 25 jareu bg één patroon weikzaam zgu Twee nachiwachls te Ams terdara hebben in den nacht van Zondag op Maandag hy proces verbaal de verregaande mishandeling geooustateerd van een paarvl dat gedurende geruiinen tijd door harde zweep en stokslagen genoodzaakt werd 3 opgeiiondeu personen in een rgtuig Muire i terre straat in straat uit Ie trekken De arme rosinante bezweek ten laatste onder de slagen en zeeg neder zocdnt men het weder op ds been moest helpen De dierentergers zullen zich over deze mishandeling voor den rechter hebben te verantwoorden De aangevraagde verhooging van hel crediet aan de Hoofdcommissie voor de wereldtentoonstelling te Parijs deed bij vele leden der Tweede Kamer bg het onderzoek van het desbetreffend wetsontwerp de meeuing ontstaan dat de gelden niet met behoorlijke spaarzaamheid waren besteed en dat de overtuiging van het crediet niet gemotiveerd was Iu het verslag De geestige caricaturist Cham parodieert volgenderwija de onizeltende opdrijving der kosten iu de Parijsche hotels Wat Moet ik 16 frs voor een kaars betalen roept een vreemdeling Wel neen mgnheer I antwoordt de kellner hoe kan mgnfaeer zoo iets van ons denkeu Mgnheer betaalt slechts den gewonen prijs van ééa franc voor de kaars de vijftien overigen zjjn voor het gebrnïk van den kandelaar Uit Leeuwarden schrgft men uit Groningen is onlangs melding gemaakt van eene vergiftij ing door de scliadelgke groene kleurstof van een ulevelpapiertje Ëen door de Vereeniging voor volksgezondheid alhier gedaan onderzoek beeft doen zien dat ook bier dcrgeUjk vergiftifi groen papier tot het omwikkelen tan ulevellen wordt gebezigd Het licht groene slechts aan één kant gekleurde papier is bevonden iu het bgzonder gevaarlgk te zgn Men wil een album met de photographische portretten vau de schoonste vrouwen in Europa ter bezichtiging stellen op het mternationaal congres voor de aulhropologtscbe wetenschap dat deu 16den Angustus in het tentoonstellingsgebouw op het Trocaderu zul geopend worden De heer Mortillet directeur vau het museum van Saiul Garmaiu heeft eene circulaire verspreid waarin hg de vrouwen dringend verzoekt haar portret in te zenden en hem alzoo in staal Ie stellen eene rijke verzameling van de schoonste vronwrukoppeu van de verschillende natiën iu Europa bgeeu te brengen In de laatste berichten uit de Kaap loopënde tot 26 Juni wordt gemeld dat generaal l heiiger een paar dagen na zijn verwachte aankomst la Kaapstad naar de Transvaal zon vertrekken om eeu einde te gaan maken uan de kwestie over het betwiste grondgebied en over de rechten der iubooflingeu iu het algemeen Kapitein Carriiigton is tot commandant der vrywilligers in de Transvaal benoemd Den 22ii Juni hadden hevige gevechten te Langebeek aan de uoordeUjke grenzen plaats vaarby 34 opstandelingen werden gedood De stam der Kamas is nntWiipend eu de twee zonen van het vroegere opperbuofd Seyulo werden gewond de geheele stam is uiteengej lagd Mr Miller gaf den 18n Juni aan hel Kaapsohe Parlement een overzicht van den Unanciëelen toestand Hg constateerde dut het afgeloopen jaar een tekort van 175 OIO pd st aantoont teriiijl het loopënde dienstjaar eeu deficit vau 205 000 pd st doet verwachten Voor iat bedrag zullen nieuwe behistingen geheven moeten wordeu De oorlogsrekenicg sloot tot 30 Juni met een tekort van 750 000 p st lot dekking waarvan de Begsering een voontel aanbood tot t aangaan eeiler oiebwe leeoing vaii een millioen pd st Een nurwerkmaker te Hazleton iii Pennsylvai Stephen D Engel beeft ten mecbaniaoh won ergewroohl n 1 eeu uurwerk dat het beroemde Straateburgtr uurwerk lu de schaduw stelt en wel dct meest gecompliceerde werk is dat bestaat Het wgst niet alleen seconde minuut uur dag maand en jaar aan maar ouk den stand van zou maan en sterren de beweging der aarde alsmede tal van stcrrengroepea Verder is het voorzien van eeu orgel een klokkenspel en anderd muziekiustrupieiiten die zioh op gezette lijden laten hooren terwgl 48 bewegelgke beelden die zioh aan het boveneinde vau drie torens bevinden telkens wanneer het uurwerk slaat iu beweging en voor een deel uit nissen te vooraohgii komen De hoogte van het kunstwerk bedraagt3 4il meter Op regelmatige tijden openen zioh aan den reohtertoren twee deurtjes waarachter Satan eu eeu metgezel Ie vooischgu kum u op den middelsten toren vertouni zich lelkenï rnèt het slaan der klok I Christus met de Apostelen waarbij Rct orgcfr een