Goudsche Courant, vrijdag 19 juli 1878

punten toe te kennen aan de Bloemisten Vereeniging te Haarlem voor hare inzending tulpen De Maatschappij van landontginning gevestigd te Apeldoorn is in hooger beroep gekomen van het vonnis door de Rechtbank te Zutfen op 6 Juni jl uitgesproken waarbij haar verzet tegen het vonnis van faillietverklaring en de eisch lot opheffing van den staat van faillissement worden afgewezen Laatstleden Zondag had in De Barmmie te Har lingen de gewone zomervergadering der Nederl Dierkundige Vereeniging plaats Bij afwezigheid 1 vau den voorzitter den heer A A van Bemmelen door familie omslandigheden verhinderd op te komen j werd de vergadering gepresideerd door het bcstunrs lid dr Hoek Gedurende het huishoudelijk gedeelte werd aau de leden mededeeliug gedaan vau het con l tract door het Bestuur der vereeniging met de nieuwe 1 uitgevers van het Tijdschrift der vereeniging de firma E J Bril te Leiden opgemaakt Bij monde van dr linbrecht bracht vervolgens de commissie voor het zoolo iwh station een roorloopig verslag ui van hare werkzaamheden Het station is dezen zomer te West Terschelling gevestigd en heeft een aanzienlijke uitbreiding ondergaan Een ruim aquariên vertrek is als voorportaal aan het gebouwtje toege voegd eu het is der commissie gelukt in dit gedeelte een heete Incht machine met luchtperspomp en luchtketel voor den dienst der aquariên te plaatsen Evenals iu vorige jai pn beschikt het station ook nu Heer tJoicevolge der ondersteuning van den minister vau marine over een gouvememeuts vaartnig dat I in de haven van Terschelling grstationneerd gedu j rende de maanden Juli en Augustus ten dienste der van uit het station ondernomen onderzoekingstochten staat Spreker wees er ten slotte op hoe door ruime en talrijke bijdragen van particulieren en genoolsohappen en vooral ook van het Nederlaiidsche gouvernement de toekomst van het zoologisch station voor de eerstvolgende vgf jaren verzekerd is Na een korte pauze volgde op de huishondelgke een opgewekte wetenschappelijke vergadering waarin mededeelingen werden gedaan door de heeren dr Horst dr Hnbrecht en dr Hoek Sfen Bohrijfl aan het IlM het volgende AU een merkwaardig vuofbceld van de porcuslieid van eierschalen kan het volgende worden medegedeeld I Eenigen tijd geleden Werden in den Haag eieren I verkocht waaraan in gaven toestand niets bgzooders viel te bespeuren Werdeu zg echter geopend dan I ontwikkelde zich zoowel uit rauwe als uit gekookte I een sterke reuk van Holfmaun s droppels die de eiereu oneetbaar maakte daar zij ook den smaak 1 daarvan hadden aangenomen Bij een ingesteld onderzoek ia gebleken dat de bezending eieren per schip aangevoerd de reis had gemaakt in gezelsobap van sinaasappelen die reeds iu staat vau outbiiidiug i erkeerden het was einde Mei en gelijk bikeud is ontwikkelt zich bg die ontbinding de genoemde reuk in zeer sterke mate In Marienburg is een kestelein veroordeeld lot 3 maanden zijne vrouw tot 1 maand eu zgn zwager tot 8 dagen gevangenisstraf omdat van de door I den kastelein verkochte champagne en andere wijnen I alléén de etiquelten van eene bekende Stettiner firma echt waren zooals by het scheikundig onderzoek 1 van den wgn bleek Het fabrikaat beslaande uit j water spiritus suiker en in den rooden wgn ani I line was eigen brouwsel Er was dus naar de uitspraak der rechters vervalsching eu bedrog Sohoolspaorbanken Een poar jaar gelede werd voor He schoolkinderen te Purmerland en lip door de hoofdonderwgzers de gelegenheid opengesteld om door hun tusscüeiiko nst te sparen Over het uu 1 afgeloopen halfjaar is door de kinderen eene som 1 van pi ra ƒ 424 ingebracht tegen ƒ 407 over de eerste zes maanden van 1877 en ƒ 226 over het eerste halfjaar 1870 Uit Nieuw Zuid WuU 9 wordt gemeld dat de anuhoudende droogte in die kolonie en het daardoor ontstaan gemis aan veevoeder den dood van vier milliocn schapen ten gevolge heeft gihad Et is I reden om te vreezen d it in Victoria eu Zuid Anstralié I het aantal omgekomen Bpliapen naar verhouding even groot ie eu in t uetiislaud moet de sterfte nog grooter geweest zgn zoodat men berekent dat er negen milliocn schapeu zgn omgekomen In 1876 werd het aantal schapen iu de Australische koloniën op 45 milloeu geschat waarvan 20 milUoen I in Nieuw Zuid Wales Blgkens het thans bekend geworden verslag nopens het Armwezen in Nederland over 1876 heeft de gewijzigde wet van 1870 over het algemeen gunstig gewerkt Door versclieidene colleges van Ged Staten werd opgemerkt dat de kerkelijke en bgzondere in fot Ud Tio deu raad der gemeente Wttddiuxreen Il met 87 stammen gekozen de heer L Vergeer r ter verranging van den heer J Zwart overleden De heer L Vergeer was candidaat der kiesvereeuiging Gemeentebelang en stond tegenover den heer H Jongenburger oaudidaat der auli revoluliouaire partij die 54 stemmen op zich verecuigde Staten Oeneraal Tweede Kamei zittingen van 16 en 17 Juli 1878 In de fitting van Binadng is aangenomen het ontwerp tot wqnging der spoorwegbegrooting nadat de minister de bespoediging der lijn Z olle Almelo had toegezegd en verklaard had dat de afbakening der ombuiging Bolsward is afgtloopen Voorts werd naagenomen de verhooging van het hoofdstuk Water taat na eenige discussie over den Botlerdamschen waterweg ea over de kosten der Fargsche tentoonstelling Daarna zijn de beraadslagingen over de oaderwqswet voortgezet Art 65 34 werden onveranderd aangenomen met verwerping van verschillende amendementen Alleen is art 56 aangehouden tot na art SS thans in behandeling In de tting van de gisteren zijn de beraadslagingen over de onderwijswet voortgezet Bij art 66 ijn verworpen i et 48 tegen 39 stemmen de beide ameudcraeiiten van de hh Verheijen en van der Kaay en is het artikel onveranderd aangenomen loodat voor talen en speciale vakken hoofd en hulponderwijzersacte vereiseht wotdt Artt 56 en 68 80 sijn onveranderd goedgekeurd Art 81 ia angchoaden daar de temmen staakten over een amendement van den heer Barge 40 tegen 40 om te doen vervidleu len eisch dat geen ondersteuning wordt verleend aan ouders tenzij de kindereu de school bezoeken Artt 82 87 zijn goedgekeurd Heden voortzetting Het wetsontwerp tot vaststelling van bijzondere bepalingen ter beteugeling van de longziekte onder tee is in de afueelingen der Tweede Kamer met genoegen ontvangen oiadat de fiegeering een begin wil maken met maatregelen wier wensohelijkheid of noadzakelykheid uit de bekende enquête ia gebleken De BSmmissie van rapporteurs acht spoedige 1 haodeling wensebelyk en heeft dus de zaak rijp voor openbare beraadslaging geacht De magistratanr heeft op nieuw een groot verlies ondergaan De heer mr Jujlinus Cornelia Voorduin raadsheer in den hoogen raad der Nederlanden ridder der orde van den Nederlandsehcn Leeuw ia Dinsdagnacht na eene langdurige ongesteldheid te s Hage overleden Geboren te Gorinohem den 17n October 1799 had hij bijna den ouderdom van 79 J ren bereikt Als rechtsgeleerde en als schrijver vooral door zijue werken over de nieuwe wetgeving Geschiedenis en Beginselen der Nederlandsche wetgeving enz had hq zijn naam gevestigd en genoot faü de algemeene achting De minister van waterstaat enz verklaart in zijn antwofl f3 op de aanmerkingen der Tweede Kamer dat ook hy had geweuscht dat het door de wetgevende macht toeg Btaan crediet voor de kosten der Nederlandsche inzending op de Pnrijsche tentoonstelling niet ware overschreden Hg heeft niet nagelaten de hoofdcommissie bij herhaling tot de meeste sj oarzaamheid aan te sporen en haar te wyzen op de grenzen van het toegestaan erudiet Zonder over de wijze waarop de hoofdcommissie hare taak heeft opgevat en uitgevoerd of over het verkregen resultaat eene beslissende uitspraak te doen schgnt de stelling dat Nederland alleen wegens de hier Verkregen ervaring vooreerst niet meer aan intefnaiionale tentoonstellingen zou moeten deelnemen den minister alleszins betwistbaar Maandag heeft van regeeringswege de opneming n beproeving plaats gehad van den NederlandschWeetphaalschen spoorweg Zutphen Winterswijk De commissie daarmede belast gaf hare bijzondere tevredenheid te kennen over den slaat waarin de ienwe spoorweg wordt opgeleverd Wat de opening van den weg voor h t publiek betreft verneemt men dat die woarschijnlgk tot 24 dezer zal moeten worden uitgesteld tengevolge van moeielijkheden ontstaan mtt de HoU IJzeren Spoorwegmaatschappij die dezen zal txploiteeren Bij het hoofdbestuur der Nederl maatschappij van nijverheid is van den keizerlijk Duitscben gezant te s Gravenhage baron von üanitz het bericht ontvangen dat op last der Duitsche regeeriug iu de koninklijke porseleinrabriek te Berlijn twee vazen worden gemaakt bestemd als een geschenk voor het museum van knustcijverheid der maatschappij op het Paviljoen te Haarlem Zooals men weet heeft ook de Fransche regeering in het vorige jaar een blyk van belaugstelling in het ranseum gegeven door aanbieding van eene verzameling porselein uit de nationale fabriek van Sevres Uit Parijs wordt aan het Soil NU uit goede bron gemeld Verscheiden leden van de jury zijn zoo verontontwaardigd over het feit dat aan Alma Tadema niet een der 6 groote gouden medailles voor buitenlaudsohe kunstenaars is toegekend dat zij hun ontslag als leden der jury hebben genomen Er zal uu een aanvulling der jury moeten plaats hebben Van de 4610 huwelijken die hier te lande in 1877 tusschen jonkmans en jongedochters werden gesloten waren er 99 waarbij de man alleen 324 waarbij de vrouw alleen en 87 waarbij man en vronw beiden verklaarden niet te kunnen schryvenf Naar de Jmtl Ct verneemt zijn eenige liefhebbers van antiquiteiten voornemens eerstdaags in Arli te Amsterdam eene teutoonslelliug te openen van gebakken aardewerk Te Vlaardingen ia overleden de heer A Uoogendijk Jbsz lid der staten van Zuidholland waarvan hg de jongste zitting nog had bijgewoond Hij was het oudste lid van het collrgie voor de zeevissoherijen en een der aanzienlijkste scheepsreeders aldaar Men is volgens het N c d D op s rijks marinewerf te Nienwediep tot de ontdekking gekomen van niet onbelangrijke ontvreemdingen ten nadeele vun het rijk l e pperbootsman is in verzekerde bewaring genomen en er ontsluieren zich vrjj wat zaken die een tijd lang ongestraft bedreven werden De gezagvoerder van een schip dat in het Marinedok gelegen heeft schijnt ook bij de zaak betrokken te zijn Als bet Nederlandsche volk schrijft de Arnh Ct iets aan zijne vorsten geven zul brengt de usantie mede dat het eerst eens ruzie er over krijgt Ook het iuwelijksgeachenk aan prins Hendrik kan aan dit noodlot niet ontsnappen De storm begint al op t steken De commissie heeft een album in het Buitenland laten maken en van verscheidene zijden wordt haar dit hoogjt kwalijk genomen D Tijd maakt zelfs de aandoenlijke vergelijking dat eeUijfader toch ook liever een middelmatig eigen borüuurwerkje heeft van zijne dochter dan een dat in den winket gekocht is Zoo zal ook een prins liever een kunstarbeid ontvangen uit het land zelf dan uit dm vreerade al zou bet ook iets minder sierlijk wezen Het Nederlandsche volk te vergelijken met eene jonge juffrouw die een handwerkje maal t voor haar jarigen papa is idyllisch maar het beeld is geloovten we niet heel juist Het Nederlandsche volk vertegenwoordigt geen fabriek evenmin kan er sprake van wezen om prins Hendrik by gelegenheid van zijn huwelijk eens een blijk te leveren wat onze nijverheid al kan en hoe onder de regeering van ons bemind vorstenhuis kunst en industrie zich ontwikkeld hebben De natie wil een gedachtenis geven aan den prins de hoofdzaak is de band tusschen hen die geven en hem ontvangt Op de namen van de gevers en op de bedoeling van het geschenk komt het aan Eu of dat geschenk nu uit het binnen of buitenland afkomstig is doet in dit geval niets ter zake Men laat het in VVeenen maken omdat dit de aangewezen plaats is voor arbeid van dien aard Men gaat naar het beste kantoor En nu mogen onze industrieeleu beweren wij kunnen het even mooi als in het buitenland een bescheiden twijfel op dat punt is geoorloofd Slechts enkele takken onzer nijverheid hebben eene wereldrepntatie en daaronder behoort meenen wg de bewerking van leder niet welke verdienstelijke beoefenaars van dat vak ons land ook telt Laat men toch niet altijd het nuttige aan het sohoone willen paren een monument willen maken dat tevens pomp en lantaarn en waohthuisje voor politieagenten is Het geldt hier een geschenk van het volk aan zijn votst en uiit de bevordering van een inlandschcn tak van industrie Aan den Duitschcn historie schilder prof von Werner is opgedragen een gfoot doek te vervaardigen voorstellende net congres om te worden geplaatst in een der zalen van het Berlijnsche raadhuis De schets van deze schilderij is reeds gereed en wordt door den correspondent der Times gtroemd om de prachtige gelijkenis der portretten en om de sohoone en meesterlijk gedachte conceptie De schilderij stelt het oogenblik vOor dat de meeste gevolmachtigden het tractaat reeds teekenden en dat de Kussische ambassadeur d Oubril de derde gevolmachtigde van Busland voor de tafel zit en zijne handieekening onder het stuk plaatst Daar de alphabetische orde van dè Frinschc namen der landen gevolgd wordt moeten na hem nog slechts de Turksche gevolmachtigden teekenen Achter zijn stoel vormen de drie Fransche en de twee Italiaansche gevolmachtigden eene groep der twee mogendheden welke op het congers Griekenland a beschermateia waren Hechts van d Oubril is prins Gortschakoff in ecu armstoel gezeten die zich hand in hand met lord Beaoonifield onderhoudt die zich eeoigsïins tot hem nederbuigt in eene houding gelgk de corrlapondeut zegt van wel is waar nog jonge doch niet minder hartelijke vriendschap I it noemt hij het culminatiepunt van het congres de twee eerste gevolmachtigden van Busland en Engeland elkander vriendschappelijk de hand drukkende karakteriseeren zander twijfel de oplossing welke zoo moeielijk te vinden was en met zooveel bezwaren gevonden werd en ifle maanden lang zoo loodzwaar op de gemoederen in Europa drukte Prins Hohenlohe op Gortsehakolf s stoel leunende ziet dit vertroostend en onverwacht schouwspel aan met een glimlach vol voldoening doch gemengd met eenige ironie Midden op het stuk een weinig voor de tafel staat de hoofdgroep graaf Schuwaloif die juist het tractaat geteekend heeft links van den prins Bismarck in schitterende uniform die hem geluk wenscht en de hand drukt en dia tevens vriendelijk graaf Andrassy toelacht die eveneens in vol uniform gekleed is De oorrespondent weet niet of deze groep op den voorgrond geplaatst is omdat zij de eenige gevolmachtigden in uniform zijn dat wel of de schilder daarmede te kennen heeft willen geven dat het drie keiz rsbond waarvan het congres te Berlijn het gevolg ii zonder eenigen twijfel het juist geteekendc tractaat overleeft Dan staan nog links van d Oubril en een weinig achter de hoofdgroep de drie Turksche gevolmachtigden die hun blik vol vertrouwen gericht hebben qp de dicht naast hen staande Ëugelsche gevolmachtigden markies Salisbury en lord Odo Eussell als wilden zij hun dank zeggen voor de bescherming welke Eujeland in t vervolg aan Turkije zal verlcenen In deze groep is de conventie van Konstantinopel van 4 Juni gepersonifieerd aan welke de schilder uit eerbied voor de triple alliantie zedig maar misschien ten onrechte de tweede plaats gaf in de door hem gepenseelde historische voorstelling Voor zijn bewonderenswaardig talent als schilder meent de oorrespondent verdient profesier von Werner den koogktea lof alhoewel missehiea minder algemeen holde gebracht zid worden aan den politiekea lin dien hij iu zijn meesterstuk gelegd heef Men schrijft uit Zwolle van M aandag jl In onze anders stille stad was dezen avond eene buitengewone drukte honderden mensohen bewogen zich iu verschillende richtingen Politie was op de been en patrouilles doorkniistrn de stad waarom dat kou niemand met zekerheid zeggen Uit een en ander dat wij vcrodmen kwamen wg lot het volgende resultaat Bij het exeerceercn der schutterij heden niidiLig waren eenige militairen van het garnizoen iu oonlliol gekomen met de politie en hadden zij zich daarnauit de voeten gemaakt een patrouille rukte uit omhen te moeken en dat ongewone schouwspel luktewal menachen op de breii lutusscheii kwam deschutterij terug en eÉu politic agc nt wilde wat onzacht een jongen verwijderen die zich daartegen vrrzetle en gearresteerd werd hetgeen bg eenige burgersen militiiireu groote ontevredenheid verwekte die daarvan door schreeuwen en tieren lucht gaven Omstreeks 9 uur begaf zich de Burgemeester de heervan Nnhuijs op het groote kerkplein sprak de zichaldaar bevindende menigte toe en maande hen aan uiteen te gaan aan welk verzoek de meeste vohleden Later had er echter op nieuw een oploop plaats tengevolge van het wegvoeren van een 16 a 17 jarigea knaap lutussohen was omstreeks half elf allesafgeloopen ea Zpolle tot hare gewone rust terug1 gebracht Zooals men zich zal herinneren heeft de Fransche Begeering 100 000 francs beschikbaar gesteld om personen aan het onderwijs verbonden in de gelegenheid te stellen de tentoonttelllng te bezoeken Voor die som zullen 1000 onderwijzers 90 inspecteurs allen van het lager onderwijs 80 directeuren vau normaal scholen en 30 ouder direeteuren te zamen 1250 personen de tentoonstelling kunnen bezoeken Op uitnoodiging van het gemeente bestuur van Kampen is door de gezondheida commissie aldaar meel brood en melk onderïocht Van zes monsters meel bevatten er drie boonen en aardappelmeel een 10 pCt krijt allen waren onzindelijk en ondoelmatig behandeld Een der monsters brood bevatte sporen van gips en krgt een onder van aardappelmeel de meesten te veel water Het aan de melk toegevoegde water was bg vier monsters 20 73 7 27 6 74 4 30 het soortelijk gewicht wisselde door vermindering van room en toevoeging van water tasschen 1 024 en 1 035 Het gemeente bestuur zal ook kruidenierswaren doen onderzoeken en nogmaals vervalschingen ontdekkende openbaar bekend maken wie vervalschte goederen verkoopen Het Faderland merkt op dat de Parijsche ten i toonstelling die met het krediet van ƒ 75 000 thans boven de toegestane gelden aangevraagd den staat ƒ 235 000 kosten zal ons aanmerkelijk duurder te staan komt dan d e te Wecnen en te PhiladeJpha De Ween oonstelling bleef binnen de 100 000 ofschoon VlVjk de kosten van vervoer droeg die van Philadeipia 230 0 waaronder 60 000 voor vervoer en assurantie en een groot gedeelte van de ƒ 52 000 die voor de etalages werden uitgegeven Die onkosten dragen te Parga de inzenders zelven en zoo kost de tegenwoordige tentoonstelling ons land 1 ton meer dan die te Philadelphia en ƒ 160 000 meer dan die te Weenen Leest men de beoordeelingen van onze afdeeling dan is het zeer twgfelacbtig of men voor meer geld ook wat goeds en beters heeft gekregen Het faderland schrijft dit toe aan de wijze waarop de hoofdcommissie is samengesteld Men heeft verzuimd diegenen te kiezen die reeds bij vorige gelegenheden ondervinding hadden opgedaan vandaar vele noodelooze uitgaven en onvruchtbaar werk Zoo ziju vijf commissarissen naar Parijs gezondea om 160 schilderijen te plaatsen Het is te hopen dat wij door die schade en schande althans wijs worden en een volgenden keer toonen wat geleerd te hebben In de Tweede Kamer is Diasdag ook het een en ander hierover gesproken Onder den tit l van Annales de l cxtrême Orient Bevue illustrce asiatique et océauienne is dezer dagen onder directie van M Ie Comte Meyners d Ëstrey een nieuw tijdschrift verschenen Fans 6 Quai du Marché ueuf dat vooral voor ons van groot belang wordcu kan iu zoover de redactie zich voorstelt in rtiimer kring de resultaten Van de voornaamste Nederlaiidsolie ontdekkingsreizen bekend te maken Het eerste oommer bevat van de na te noemen opstellen meerendeels nog alleen het begin TËXTË lutroductioo Sumatra Ie Dyambi et Ie Korintyi Voyage de Bidar Alam i Dyambi parSchouwSantvoort la province de Deli les culturesde Deli pur Ie professeur P J Veth la NouvelleGainée derniera voyages des Hollaudais Moenrs et ooutumet de Arfaks par H von Bosenberg Découverte du détroit d Égeron par P J Veth 1 S ïnyos tribn de I liitcricur d Aiohin par F J Vclh L art Khuxr e t la Socu lc iicadéniique indocliiuojsc par Ie dootcnr L grand Uwgranhie Bi Wiographie L Exposilion uuiverselle de Paris IBAVURiS Nmurele d Andaï d Aprèi M von Bosenberg Muison Arfak it Aiidui d apriSs M von Bosenberg Fragment d un pilastre de Mdléa Fragment d uu fronton en gres gris la mort du Boi des Singes la Tête de Phrum CARTES La Baie du GeeKiiik par M von Bofenberg De vele ongebrnikte ruimte in het gebouw waarin liet posten li legraafkantoor te Rotterdam gevestigd ijn zul voor een aiidireu tak van den rgksdiensl woideu in beslag genomen f luns is in dat gebouw gevestigd het kantoor van bewaring der hypotheken bet k id isler en de schecpsbewijzen In de Beemster zal een nieuwe R K kerk worden gebouwd Twee parochianen gaven daartoe ƒ 20 000 Dit lierinht midedecliude roept het Jicmpeluch Zoiidagtblad uit En de gcheele Aiuilerdainsche llerv gemeente gaf tot dusvir voor ile nieuw op te richten kerk ƒ 1133 45 l it zij zioh sohaine Eergisterenmorgen is in een der duikers welke dienen om het water der beken af te leiden bg Laag Soeren en welke dwars onder deu bodem van het kanaal dnorloopen een scheur of een gat ontstaan waardoor het kanaalwater met geweld naar builen drong en de daar gelegen broek of weidegronden onder water zette Wanneer men bedenkt dat de bodem van hetkanaal daar ter plaatse ten naasteubij gelijk ligt met de omliggende weidegronden en de spiegel ten minste zes voet hooger dan kan men daaruit geinukkelijk afleiden welke een plotseling ongerief zulks voor de veehouders in dien omtrek en voor de scheepvaartzoude kunnen te weeg brengen Gelukkig was erdoor den invallenden Zondag spoedig hulp te verkrggen en werd dan ook van Dieren et n grootaantal werkvolk met de noodige mnteiialeii aangevoerd om deu uitgebroken vlued te bedwingen Arnh Ct Uit Parijs wordt aan Sieboldia het volgende befreifende de tentoonstelling medegedeeld Omtrent den uitslag der beoordeelingen valt nog niets bepaalds te zeggen om reden dat eerst na afloop der jury vergaderingen de presidenten der groepen bijeenkomen om alles in orde te brengen Dit kan ik u echter mcdedeele dat alles op het gebied van den tuinbouw voor Nederland uitstekend gaat M t algemeene stemmen der jury leden is bislotfn een eersten piijs mot maximum van 20 stellingen van wddadighcid zich het lot der bebocftigen sedert 1S70 meer schgnen aan te trekken dan vroeger toen zg meestal ondersteuning weigerden aan ben die iu andere gemeenten domicilie van onderstand hadden en dus voor rekening vau die gemeenten konden worden bedeeld De uitgaven voor het armwezen dit werd erkend zgn teugevolge der opheffing van het restitutie stelsel in eenige gemeenten aanmerkelgk gestegen doch een ruim deel van die uitgaven is weder gedekt door de overbrenging der verplegingskosteu van bedelaars iii de gestichten Ommerachans en Veenhuizeu teu laste van het rgk De Regeering heeft voor zoover de deswege ingekomen statistieke opgaven reikten een staat medegedeeld tot aanduiding waar de fjfewgzigde armenwet op de finaucien der gemeenten een al of niet guustigen invloed heeft geoefend Gunstig was die invloed iu 762 gemeenten waarvan 646 met 3000 zielen en minder in 191 van 3000 10000 iu 17 van 10000 20000 ea in 8 vau meer dan 20000 zielen Ongunstig was de invloed in 40 gemeenten waarbg de bedoelde categorieën vertegenwoordigd worden respectieveUjk door de cgfers 22 10 1 en 7 Geen merkbare invloed werd ontwaard in 208 gemeenten waaronder 148 van 3000 en minder zielen 10 van 3000 10000 5 van 10000 20000 en 3 I van meer dan 20000 lieleu Uit dienzelfden staat biykt dat de snbsidiëu aau I imtellingen van weldadigheid verleend zgn verminderd in 309 gemeentea in 192 vau 3000 en minder zielen vermeerderd in 86 iu 44 van 3000 en minder zielen en dat de subsidién gelgk zgn gebleven iu 93 gemeenten in 66 van 8000 en minder zielen Als resultaten worden voorts o a opgegeven lo dat van de 1130 gemeenten des rijks in 40 door de gewgzigde armenwet de gemeente uitgaven voor het armwezen zyn verzwaard en 2o dat van die 40 slechts 7 tot de groote gemeenten bebool u Gevonden en aau het Bureau vau Politie gedeponeerd Een Zilveren Fotloodpcu en een gooden oorbelletje In den laatsten tgd ziju ook Uog aan het Bureau van Politie gtbracht een gouden oorbcUetje een dito met bloedkoraal een gouden kruisje een wit Overhemd welke voorwerpen uog niet zgn afgehaald MARKTBEBICHTEN QOUda 18 Juli 1878 By kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 12 ii ƒ 12 50 Mindere 1 10 all Rogge puike ƒ 7 25 a ƒ 7 80 fodere 6 75 a ƒ 7 20 Voer ƒ 5 a ƒ 5 40 Rt puike ƒ 7 25 a f 8 Mindere ƒ 6 75 a 7 Ilttver zware ƒ 5 a ƒ 5 75 ligte I ƒ 3 76 a ƒ 4 50 Koolzaad ƒ 12 60 i ƒ 13 j De veemarkt met weinig aanvoer de handel traag varken geschikt voor Londen van 20 a 22 I cents per half kilo mugere varkens en biggen traag I te verkoopen Aangevoerd 150 partgen kaas prgzen eerste kwai liteit van ƒ 27 a ƒ 30 tweede kwaliteit vaa i ƒ 20 il ƒ 26 I Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Oouda GEBOBFA 15 Juli Aldcrt Curndii ouden I T BsrliJB ea S Kopijendrayer 16 Adnaaa Cornells oudera J A TlRliolt CD A C Dicpeoli 8t OVKüLEUëN 16 Juli O de Jon 91 j A E van Kotliield ieJ J J Waller 70 j 17 A vaa der Starr huiavr vau 1 van Leeufteo 29 j GLHLWU 17 Juli L Begeer en J A Bik J Suel en M an dta Ucrj £ de Weger en K van der Spelt Burgerlgke Stand y u onderstaande gemeenten van 11 tot 18 Juli 1878 Moordrecht ONDERTROrWD B Mndde 2S j van Boudcrili en W Veriinvl ii S van den Oover 6 van Bergambacht in e Molcuaar 20 j GBHLWU K lan Vhtt en Q d Wit aj Kraiiogcu Oouderak Geene aangiften gedaan Stolwijk GKHOREN Frank ouder K Oudaaet f N Aaker Miitleea Willielniina Cornelia en JlarVue oud rï H L MathaiBin tn V t van Gaat OVERlJDEN H Balikcr 18 d V OodelM 8 d GEHUWD D van Douli met J Stigter Haastrooht i OEIiOKEN I Janaigje oudera i Lcewia cA 0 OaktM ReeuwUk ONDERTROUWD J Mu Mju ik en W Beakers CEHL WÜ A Kraijenbnnk eu C vau dar Htijïea