Goudsche Courant, zondag 21 juli 1878

m mmmm PleizierTrein vvan Den Haag Rotterdam en Gouda naar Utrecht en Arnhem en terug op WOENSDA G 21 JVLl 1878 Zie AANPLAK en STROOIBILLETTEN Zondag 21 Juli N 2169 1878 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken RHUMATIEK JICHT Zemwlijden Schele bootdfijü OITMIDDEt IJICE EIST RA IDIK a LE O ElSTEZIlTa DOOR SCHLUMBERGER S SALIGYLAAT VAN SODA Aanbevolen door de Académie do Médecine te Piiijs per doos fis 3 2 a 3 dozen ïijn voldoende voor een volkomt n geneziria i iTia T3xr3E s a x ig s h a a t losl het GHAVEEL op zonder ecni l ztrcmi p Ilesc li pillen frs 5 SALICYLE PAST LLES p io f 2 ouovertreffelijk tegen verkoudheid eu Keel sandoeningen oji 1 juicn KBOEP eg Keel mtsUhmg SALICYLE WIJN versterkend en Koortsverdrijvend Sahcyle OtyctriHc watlm tour wonieit en waehte ileh voor namank en oisthe hel merk Sclilumbergor Dep6t In alle goede Apotheken een goed geconcentreerde PIANO en eenige MUZIEK geschikt voor eerslbeginnenden voor 35 Adres onder No 106 aan het Bureau dezer Courant Tegen 1 AUGUSTUS è k wordt in een Gezin van twee personen VERLANGD eene EEMDE MSTSODE als MEID ALLEEN of NOODHULP goed kunnende koken Adres bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Uitgever dezer Courant onder No 105 Tegen JICHT BK Rhumatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosmak B INB0NS30mP25CT Mphen L Vaeossiaü Zn P v Bodegraven P Vebsloot icËZONDHflPSIClEEDii Boskoop J Goodkade nn KW Q Ku Hazerswoude 3 Gaarkeuken Montfoorl 3 A Jacobi Montfoort Wed Rijnenbüuq Oudewater 3 Liejland Schoónfioven WeA Wolff Z Waarder Bouihooen n Woerden Gebr Pfensing AANDOENINCÏEN pram Zegwaard den Ouden Op voordeelige voorvfaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépót bij M J C HAM te Utredit Gouda Dbük van A Bbinkman Waddinxveen GEBOREN Uafgiietha oadera J P van iet Waleu M Bulaud Margaretha WilfaelmiDa ouders R Lommcru cq J Ovrrei JohaDtia en Johaooa Wilhelmpje oaders A ran Os en G Via Hendrik oodera P de Jong en D Zwaoenbiirg Adrianoa oadera J Verke j en M vau Kaa Dirkje ooders J van der Uoea eo S AartJok OVERLEDEN K Kip 14 m J W vbq Os 1 d J tan Os 1 d GEHUWD A Vermeij en D Oiidshooro ADVERTENTIËW Voorapoedig bevallen van een Zoon A C DIEPENHORST geUefde Echtgenoote van J A TINHOLT Gouda 16 Juli 1878 Heden overleed onze geliefde Moederen Behuwdmoeder ANNA ELIZABETvak KOETSVELD Weduwe Walleb in den ouderdom van 70 jaren C J RUIJTER Wallee D RÜIJTEB J S WALLER J WALLER Gouda 16 Juli 1878 Voor de vele blgken van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en by het overlgden m ner Geliefde Dochter betuig ik mgn innigen dank Wed C vak dee AREND Gouda 17 Joli 1878 Hardijzee De HOOGE RAAD heeft op 28 Juni 1878 aan ENGEL BOEREFIJN zoon van beide wjjlen JAN BOEREFIJN en LUSJE ERKEL gedomicilieerd te Lange liuigeweide verleend ItHeven van tneerderjarig verklaring goedgekeurd bij sKonings besluit van 8 Juli 1878 N 33 geregistreerd 16 Juli 1876 welke hem geven al de regten bij de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 Burgerlijk Wetboek KRAIJENHOFF Procureur FEEST COMMISSIE inJVEEHEIDS FEEST I DER die iets te vorderen heeft van bovengenoemde COiMMISSIE wordt verzocht zgne rekening uiterlgk MAANDAG 22 JULI in te leveren bjj den Ondergeteekende C C H PRINCE Penningmeester L LAFEBER KLEEDERBLEEKER Robaarstecg M 86 Gouda beveelt zich beleefd aan tot het met de hand wasaehen van alle Goederen Hopende door eene nette en zorgvuldige bediening bet vertrouwen zich waardig te maken Openbare Vrijwillige Verkooping TE WADDINXVEEN op VRUDAG den 26 JULI 1878 des voormiddags ten 10 ure aan het Heerenhuis RDIMZIGT gelegen aan het Jaagpad bij de Brog aldaar van eeneo FLINKEN INBOEDEL waaronder een fraai ANTIEK KABINET eenige Zilveren VORKEN en eenig BRANDHOpT Breeder bg biljetten en informatiën bij Notaris MOLENAAR te Waddinxmn Roijaal Zwaar è 1 40 de Riem bij A Brinkman Lange Tiendeweg Gouda GEHEEL NIEÜWB VINDINO tot finale uitroeiing van zonder reuk of iets te beschadigen met 6 jaar garantie Te ontbieden door het geheele H k J GOEDHART Co Adres Oppert 64 Rotterdam Openbare Vcrkoopinfg op DONDERDAG 1 AUOs 1878 s voorm Elf ure in het Koffijhuis H A R M O N I E te Gouda van Eenige perceelen RIETLAND AKKERS en KLEUNEN BOSCH en WATER onder de geuieente Beeuwijk Blok s Gravenbroek en Vogelenzang te zamen groot 27 Hectare 31 Area 33 Centiares Verwaarborgd met 9649 645 oud kapitaal en 795 40 nieuw kapitaal op het Grootboek der 2 3 ingeschreven Breeder bjj biljetten omschreven en Inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda mmmmM op DONDERDAG 25 JULI 1878 des Namiddags ten 6 ure ten huize van P KAPTEIN zijnde de Herbergt PAX INTRANTIBOS staande in het Dorp ZÜVJEUfMUIZEy van circa 18 Hectaren uitmuntend te velde staande ROGGE en TARWE alsmede eenig RIETGEWAS wassende langs den Middelweg in den Zuidplaspolder Breeder bjj biljetten en informatiën bü Notaris MOLENAAR te Waddin vveen By deze Courant behoort een ByroeKsel Parlementaire VVerkzaamiicden Wanneer zullen die debatten wel afloopen werd onwillekeurig gevraagd toen de vertegenwoordiging zich een drietal dagen be ig hield met de beoordeeling van één artikel der 94 wanneer zullen die debatten afloopen by de overige artikelen zyn ook nog zeer gevaarlijke voor den bloei van het bgzonder onderwgs en deze toch lokken de hevigste en langdurigste bestrgding uit In de zitting van Maandag is op die vraag een vry bevredigend antwoord gegeven twee artikelen die volgens sprekers ieder op zich zelf voldoende zjjn om het bijzonder onderwijs te vernietigen zyn in één zitting aangenomen Over de geldquaestie was men nu heen en dus kon men voor bet tweede gedeelte meerder spoed verwachten Het eerste punt van geschil in de zitting van Maandag was de facultatieve schoolgeldlietfing volgens den heer Teding van Berkhout bet middel om de kinderev uit den lageren burgerstand op de openbare school te houden en daardoor de bgzondere schooi een kruchtigen steun te onthouden Er kan schoolgeld geheven worden moet in er zal enz veranderd worden was het gevoelen van den heer Vader door af cha£Bng of verlaging van het schoolgeld hebben de gemeentebesturen niet zelden bet bgzonder onderwijs vernietigd En hoe dikwgls is de schoolgeldheffing niet ebruikt om het bgzonder onderwgs te steunen vroeg de heer Moens en dezen kaa men onderrtnding op dit punt niet ontzeggen Was hg eerst van plan geweest een voorstel te doen om het lager onderwijs geheel kosteloos te doen geven hg was daarvan terug gekomen omdat alsnog geen kaus bestond om dit door de vergadering te doen goedkeuren De heeren Mackajj Hejjdenrgck Schimmelpenninck en Oorver Hoott achtten zich verplicht de verplichte schooigeldheffing dringend aan te bevelen zonder die verplichting toch is het bijzonder onderwjjs verloren De onderwgsQuaestie dus al weder van bet betalen van enkMe centen s weeks afhaukelgk gesteld waarlgk het is geen compliment aan de overtuiging der Christelgke schare gebracht Het viel den minister dan ook niet raoeielgk dit artikel te verdedigen Alle bepalingen omtrent de schoolgeldheffing moeten overgelaten worden aan de gemeentebesturen als het meest bevoegd om daaromtrent een beslissing te nemen Zonder stemming werd de facultatieve schoolgeldheffing goedgekeurd en met 50 tegen 22 stemmen net voorschrift aan de gemeentebesturen om het schoolbezoek der Itinderen van bedeelden onvermogenden en minvermogenden te bevorderen voor de kinderen derzelfde klasse zal ook hetzelfde schoolgeld verschuldigd zgn een bepaling die bestrgding vond van de zjjde van den heer Moens die een bepaling van het beding voor de geheele school niet voor iedere klasse wenschelgk achtte omdat alles onder lager onderwijs begrepen was Het amendement waarmede de heer van den Berch gedreigd had bleet uit en het artikel werd goedgekeurd Gemeenten die door de kosten van het lager ouderwgs te zwaar gedrukt worden kunnen boven de 30 pCt een subsidie ontvangen van de regeering na ingewonnen advies van Gedep Staten totoutoe werd dit advies door Prov Staten gegeven De vraag werd gedaan of schooigeldheffing verplichtend zou zgn om subsidie te verlangen de minister achtte dat dit geheel van de omstandigheden zou afhangen De heer van der Loeff achtte de open baarheid der motieven waarom subsidie verleend werd en van bet advies van Gedep Staten noodig en stelde daartoe een amendement voor dat door den minister niet bestredea en met 59 tegen 15 stemmen werdl aangenomen Alsiiu volgde titel III van het byzonJer onderwijs Alleen art 54 gaf aanleidmg tot een geanimeerde discussie moet aan het hoofd eeuer bijzondere school ook een hoofdonderwijzer werkzaam zgn of is daar een hulponderwijzer voldoende was de vraag die van verschillende zijden besproken werd De heer van den Berch formuleerde die tegemoetkoming aan het bijzonder onderwgs door het voorstellen van eea amendement om de bepaling alleen te doen gelden voor de zoogenaamde steden doch het platteland vrij te laten alsof dit geeu behoefte heeft aan goed onderwijs Veel succes had de voorsteller niet bet amendement werd verworpen met 51 tegen 15 stemmen en bet artikel aangenomen De discossie bewoog zich Dinsdag op zuiver paedagogisch gebied titel IV handelende over de acten van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs was aan de orde Wilde de minister het examen voor de acte van hulponderwijzer doen afnemen door een commissie bestaande uit den inspecteur en vipr schoolopzieners zooals ook thans geschiedt de heer Moens achtte verartdering wenschelgk omdat de schoolopzieners niet altgd de ware deskundigen zgn hij stelde daarom als amendement voor Het afleggen van een examen waartoe eenmaal s jaars m het ambtigebied van lederen inspecteur de gelegenheid wordt opengesteld voor een commissie waarvan de inspecteur lid en voorzitter is en wier overige leden worden benoemd door den minister Noch de minister noch de heer Verhejjen konden zich met het amendement vereenigen en bet werd dan ook met 51 tegen 25 stemmen verworpen Even weinig succes had de heer Verhegen met een volgend voorstel Deze wilde voor de hoofdonderwijzers en hoofdonderwjjzeressen het onderzoek naar de bekwaamheid in de wiskunde doen vervallen en de onderwijzeressen bovendien vrijstellen om examen in het handteekenen at te leggen Zij toch moesten ook examen doen in de fraaie handwerken zoo bleef het evenwicht bewaard De minister meende dat die wiskundige kennis volstrekt niet zou schaden en de Kamer stelde hem alweder in het geljjk door het voorstel met 44 tegen 34 stemmen te verwerpen Ook art 05 vond van verschillende zgden bezwaren zullen wel een voldoend getal onderwijzers kunnen verkregen worden wanueer men de biJacte in de talen van de act van hoofdonderwijzer en de verkrgging van de andere bijacten van het bezit der acte van hulponderwijzer afhankelijkheid maakt Worden daardoor vreemdelingen niet feitelgk belet om onderwgs in hun moedertaal te geven Zal het niet te groote bezwaren opleveren om het examen van die speciale acte naar het middelbaar onderwgs over te brengen De heeren Verhegen van der Kaay en Beaufort stelden wgzigingen voor om in die bezwaren te voorzien De meerderheid handhaafde al weder de voorstellen van den minister die krachtig gesteund werd door de heeren Moens en Borgesius Noch het voorgespiegelde gebrek aan onderwijzers noch andere ingebrachte bezwaren konden opwegen tegen de voordeden die men verwachtte van verhooging van het peil der wetenschappelijke kennis met 43 tegen 39 stemmen werden de amendementen afgewezen en de artikelen aangenomen zoodat men tot de bepalingen omtrent het schooltoezicht gevorderd was In de zitting van Dinsdag zjjn nog een paar wetsvoorstellen goedgekeurd tot wgziging van vastgestelde begrootingen en wel vooreerst van de begrooting voor den aanleg van Staatsspoorwegen Naar aanleiding van een vraag van den heer Idserda gaf de minister geruststellende verzekeringen omtrent de werkzaamheden aan d n ontworpen Frieschen spoorweg de motie tot uitstel bg de behandeling der begrooting zal niet tot afstel leiden Bjj een ander ontwerp tot verhooging der subsidiën aan de commissie voor de wereldtentoonstelling te Parijs moest deze oommissie het zeer misgelden vooral de heeren Gratema en van Naamen toonden zich zeer ontevreden over de groote uitgaven en het betrekkelgk weinige dat daarvoor verkregen was de commissie vond een krachtige verdediger in den heer van Kerkwijk en deze kon volkomen op de hoogte zgn Met 57 tegen 14 stemmen werd de verhooging toegestaan Evenzeer vereenigde men zich met 56 tegen 3 stemmen met het voorstel van den minister om weder gelden voor den nieuwen waterweg van Botterdam naar zee toe te staan die nog steeds niet aan de verwachting beantwoordt Met belangstelling wordt het rapport der benoemde staatscommissie tegemoet gezien en ÏB afwachting daarvan besloot de Kamer ook nog bet offer te brengen dat nu gevraagd Werd in weerwil van de pessimibtisclie beschouwingen van eenige leden Het is te wenschen dat dit rapport van deskundigen niet te lang zal nitblgveu en dat daaruit zal blijken of die nieuwe weg al of niet in het vervolg Aan het doel zal beantwoorden De tjjd om op nieuw proeven te nemen is toch reeds lang verstreken en de Rotterdamsche handel heeft zekerheid noodig L BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht De Irtdépendance geeft den uit de Berlijnsche bladca geputtea officieelea tekst ran het fierlyusche rredestractaat De 68 artikelen beslaan vyf compres ge drukte kolümmeu in het Brussclsche blad Hoewel dus de tyd nog te kort geweest is om beoordeelingea ran het tractaat in zijn geheel te geven rindt men reeds hier en daar korleliyk eene opinie over het werk der mogendheden Veelal hebben die opinies in ruime mate den invloed onderronden ran het eigenbelang ran ben die te verkondigen De Agence Rk e krggt bij nadere beschouwing ran het tractaat meer ea meer de overtuiging dat er op het congres bctaiixrijke resultaten rerkregen zyn Na de opuoemiug van de reranderiugen in e kaart van ïurkge drukt het blad de meening uit dat door du cou res een weg tot de rerzoeuing ran Kuslaud eu Eii tland geopend is eeue bewering die wel wat gewaagd kan heeteu daar inderdaad gcene enkele üoraaak ran den wedijrer der beide iand is uit don weg geruimd en er integendeel weder eene plaats op den aardbodem is bijgekomen waar ze scherp tegenorer elkander staan Geen enkele reden is er minder dan rroeger eene botsing te rr zeo tussohen de belde Aziatische machten waarraQ thans behalre CentroolAzie ook de Kaukasus het tooneel kan zgn Ouder de stukken die thaos aan het Eiigelsohe parlement z jn overgelegd is ook de uitvoerige Upêohe vau lord Salisbury die een afschrift begeleidde ran bet tractaat van Berlijn en dit stuk recdedigt Van het Engdsohe ttandpuut gezien en als verdediging van de staatkunde der Beg ering verdient dit schrijren zeker allen lof Van al wat in het roordeel kon worden gezegd is meesterlijk partg getrokkeu Maar dit neemt niet weg dat er vrg wat tegen kan warden aangeroerd en Engeland eeu nieuw vraagstuk in de wereld heeft gebracht dat ran het gezag op de Middellandsche zee welkt ontwikkeling nog zorg genoeg kan baren 1