Goudsche Courant, zondag 21 juli 1878

Hei irètiöntirtrp ter batrgdiug ran het sooialiame ia laatatlcdea Maandag ia den Pruisiaohen Miniaterrsad aangenomen en zon ten spoedigste aan den Kroonprins irorden renooden om goedkeuring ter indiening l j den Bondsraad Bismaitik is Woensdagochtend naar Kissiugen rertrokken h had róót tün rertrek ren langdikrig onderhoud met den Keiier De toestand ran den grazen Vorst is een ran langiamen roornitgang Dat er opnieuir bulletins zijn uitgegeren geschiedde alleen om aan den wensoh ran de Berljjuers tegemoet te komen Omtrent de reisplannen ia nog niets bepaald de doctoren stellen lioh reel roor ran den invloed der lucht De Keiter zou naar Teplits willen gaan waar itjn rader tegen rheumatische pijnen reel baat rond in dat gerat lal hq eerst te Potsdam rertoeren Alles hasgt echter af ran bet Weer Op het slot Mainau is alles in gereedheid gebracht reor het geval dat de Keizer daarheen rertrekt De Kroonprins bl jft te Berlqn zoolang z jn rader daar is en zal zich daa naar Houibarg begeren Behslre eene kleine manifestatie die door de olericalen te Marseille wordt roorbereid b den intooht Tan den nieuwen bisschop mgr Bobert doch welk men vertrouwt dat zoowel door de gematigdheid ran dezeu kerkroogd als i oor de roorzorgen der autoriteiten met een siMU ïal ailoopen w st de politieke barometer ran IVaukr k steeds op eene volmaakte kalmte Met billqke zelfvoldoening doet de Ttmpt opmerken dat de 16e Juli de dag van Saint SeKri 4oor de koutngsgezinden even rustig en reilig gevierd is als de vorige dag de herinnering aan de inneming der BttitUh door de republikeinen Ziedaar zegt het blad de zeden welke w j vurig weuschen dat in Frankrijk wortel zullen schieten Laat ieder zyn igen heilige op zgn manier rereeren op roorwaarde alleen van de wettige orde te eerbiedigen en de republiek wel verre van door deze wederzijdscbe verdraaguambeid gevaar e loopen zal er by winueu De ex Keizerlqke prins zal half Augustus met z jn moeder naar Arencuberg gaas waar hy ceu paar maanden denkt te btyveü De werkstaking te Anzin heeft niet meer zulk een dreigend karakter als in den begitiue en zal zieh waarachijulyk niet uitbreiden Hier en daar kWam bet tot een botsing tnssohen de werkstakers en de gendarmerie en desotd ten Sommigen sshryven de strike toe aan Bonapartische iuiriges en te Arras wordt beweerd dat Zq een eerwraak is voor de nederlaag van Jules Amigues als candidaat der werklieden e houding der verschillende fractiën van de liberale partij in België geeft reden om te hopen dat het miuisterieFrere althans het begin zyner loopbaan door eenige vruchtbare werkzaamheid zal kunnen kenmerken De XcHo da Parüntatt het orgaan der dootrinaireti driugt aan op bet vergeten der oude grieven en op aaneensluiting tot bevordering van Set algemeen belang En de meer progressistisohe Méfmiawx maakt zich van die woorden meester om meer in bijzonderheden op hetzelfde aan te dringen In België even als in Nederland zal de verbetering van bet volksanderwqs het eerste werk z jn waar bet liberale bewind zyue krachten aan zal te wijden Uèbben De Fieterspenning brengt loo weinig op dat men zich 6p het Vaticaan ernstig bezorgd begint te maken Iteads waren aan de bisschoppen instructies gezonden om het exequatur aan te vragen ten einde de inkomaten der kerspelen meester te worden bovendien zal men op het voorbeeld vtn Flus IX zijn toevlncht tot petgrimstAchten demen en in den herfst zullen ▼ ier dergelijke tochten in Frankryk twee in Spanje en Mn in België warden georganiseerd In October moéten zesentwintig verkiezingen plaats bebben voor den Dtenschen Landsthin men verwadht dakrvan n groote veranderiogeU in de verkdddiag der pai1 jeii in die vergaderiilg De reriiezibgen voor den Folkething hebben eerst in het volgend jiuir phatt BINNENLAND GOUDA 20 JuU 1878 Bg Kon besluit is als blyk van erkSntel kheid én goedkeuring wegens de door hem b toohde belangstelling in de rqksverzamelingen van wëtiensohap en kunst toegekend de zilveren aéaatllé iijgeStelH bij konibklyk besluit v n 6 Mei 1877 no SS Uii en ieer 3 V C Prince Morgen Zondsg ten ISi nre leeft er eene J ilciekuitvoerihg plaats op de Markt door het mtazilekcorps der dd Schutterg alhier Hedenmorgen teit 10 nre is nit de Turfsingëlgraoht achter de IJsergietery opgehaald het lijk van het tdert Donderdag 12 uur vermiste kind Naar wij vernemen is dezer dagen zekere landbouwer te Polsbroek Weaterhont genaamd van een derge Igke misdaad v dacht als waarvoor Q è Vos onlangs werd veroordeeld Terwijl zyne vrouw voor eenigen tgd overleed scheen hij nu voornemens zich op nieuw met een naar het gerucht zegt niet onbemiddelde weduwe in den echt ts verbinden Daarop heeft zegt men eene dienstbode met wie hy op een intiemen roet verkeerde brieven openbaar gemaakt waaruit bleek dat de eerste vrouw niet haar natuurlyken dood was gestorven De man is gearresteerd en heden morgen naar Botterdam getransporteerdOnder hen die met goed gevolg examen hebben afgelegd als leerling aan de veeartsenysohool te Utrecht omoort o a H Anker Dz te Stolwyk Y Aan de Leidsobë stooteboot maatichappy VoUariiiig it oencessie verleend tot bet in de vaart brengen iener stoombarge varende tuasohen Alphen en Gouda Dit is de zesde boot welke genoemde Maatschappij in de vaart brengt Het ui ekeerde dividend bedroeg over 1877 25 pCt Staten QeneraaL TwsEsk Kamei Zitting van 18 Juli 1878 In deze zitting is de behandeling der onderwy swet voortgezet en ten einde gebracht Het in de vorige zitting aangehouden artikel 81 werd goedgekeurd uadat de regeering de weigering van ondersteuning aan ouders van niet schoolgaande kinderen niet had doen slaan op het verleenen van geneeskundige hulp De overige artikelen werden goedgekeurd met verwerping van enkele amendementen Het wets ontwerp in zyn geheel werd ten slotte aangenomen met 52 tegen 30 stemmen Tegen hebben gestemd de beeren Heydenrijck Saaymans Vader de Casembroot Arnoldts Barge Verheyen Haffmans van der Sohrieok Teding van Berkhout Insinger Borret Mackay des Amorfe van der Hoeven van Baar de Jonge Schimmelpenninck van Asoh van Wyk Schimmelpenninck van der Oye Wintgens Bichon van IJsaelmonde de Bieberstein van den Bercb van Heemstede van Nispen tot Sevenaer Kerens de Wylré van Zinnicq Bergraano Brouwers Lambrechts Oorver Hooft Luyben en Reekers By de stemming waren afwezig de heeren de Boo van Alderwerelt Wassenaer van Catwyck en van Houten De kamer heeft verrolgens na verwerping roet 42 tegen 40 stemmen van een amendement van de heeren Schimmelpenninek va der Oye en Barge nog aangenomen het ontwerp vaststellende bepalingen ter beteugeling der longziekte onder het rundvee met 75 tegen 3 stemmen De kamer is daarop op reces gescheiden In de onzekerheid vooralsnog waar het album Z K H prins Hendrik ten geleide van het nationaal geschenk aan te bieden zal worden vervaardigd en by de vrees dat daartoe wellicht buitenlandsche hulp tal worden ingeroepen heeft de heer C Ed Tanrel een schryven aan de hoofd commissie gericht ter mededeeling dat het album bevattende de namen der kunstenaars die by gelegenheid van s koniugs 25J8tig regeeringsjnbilé Z M een reeks schilderstukken hadden aangeboden te Amsterdam ontworpen geschreven en gebonden is Dat dit album van onze eerste meesters uitgaande door hen gekeurd en goedgekeurd een model mocht genoemd worden van smaak eu bewerking zal ieder toegeven die het voorrecht had het te bezichtigen De burgemeester van Botterdam heeft de aanplakking verboden van een biljet waarin tot deelneming aan het rölkspetitioniiement wordt opgewekt wegens eene daarin voorkomende uitdrukking die als opmiiug van den eenen burger te n den anderen wordt aangemerkt In het WukiUd voor Uraèlietm wordt bet denkbeeld geopperd om den heer Godefroi door zjjne geloofsgenootcn een dank adres te doen aonbieden voor de uitstekende wyze waarop hy wederom in de Tweede garner by bet ondei wijsdebat voor de eer van het Jodendom heeft pal gestaan Het h eekilad geeft in overweging dat z eh een commissie vorme die bet adres zal ontwerpen en bijdragen in ontvangst zul hemen om de handteekeiiiugen in een album te verzamelen De synode der Ned berv lerk is op 17 Juli te s Hags geopend Tot vóortitter werd 4e 6zen dr G lldlenk4ttj v n DéWl tot vicie voónitter dr A T Bettsiha van GrUniifgfét eki töt secttndus van dézen dr J O Verhoeff van Utredht De benoeming van een hoogleeraar te Utrecht vadlture GdhUiug s op Diasdig 23 Juli bepaald In ïriesland hebbeu zich by de olilaBgs gebonden hooilandsverhuringen gevalleu voorftedaan dat er aoms g n enkele gegadigde was opgekomen én de notaris our érriohter Zake ÜiiUi aai kon keeren Soibmige sttfkken buitenland zijn dan ook voor be spottelyk lage pryzen verhuurd Zoo heeft o a een stuk land dat in den jongsten winter voor ruim ƒ 82000 was aangekocht slechts ƒ 200 huur kunnen opbrengen Uit de vergelykende staten van het goederenvervoer op den Nederl Bhynspoorweg blijkt dat in 1877 over het algemeen in het binnenverkeer 89 187 078 kilogr minder is vervoerd dAn in het jaar 1876 De vermindering liep over byna alle artikelen met uitzondering van lijn en raapkoeken steenen tabak en sigaren vruchten eu yterwerk Er valt echter op te merken dat onder bet cyfer der vermindering begrepen is byna H i millioen kilogram aau dienst vervoer een achteruitgang die eer voordan nadeelig mag heeten Beter dan met het locaal of binnenverkeer ii het over 1877 met het rechtstreeksch verkeer met Duitschland gesteld althans wat het vervoer betreft Dat vervoer toch wyst op een vermeerdering van de goederen by aankomst met 46 942 027 kilogr tegenover een vermindering van die by vertrek met slecht 20 816 666 kg Bg de verzending Was alleen een kolossale toeneming van salpeter suiker en tabak de vermindering was daarente n zeer groot wat de garens de koffie en de olie betrof Onder het cyfer der goederen by aankomst in bet Dnitsoh verkeer speelt ook het verroer van steenkolen een groote rol er werd in 1877 16 milSoen kg meer van Duitschland ontvangen en per Rynspoor vervoerd dan in 76 By het Hoofdbestuur der Vereeniging tot verspreiding van kennis aangaande s lands verdediging hebben zich bekend gemaakt als schryrers der voor een deel van den prijs in aanmerking gebrachte antwoorden op de prysvraag voor een ontwerp van Wetop de nationale militie en schutterij Van no 1 dekapitein der artillerie W Hoogenboom te s Hage en van no 6 de kapt van den generales staf W Booseboom te Breda Door de Zaipktiueit Crl werd deler dagen mede gedeeld dat de Minister van ooriog tengevolge van de ondergane operatie het spraakrermogen zou hebben verloren Volgens onze informatien mist deze mededeeling allen grond Het spraakvermogen van den heer De Boo is ongestoord en er bestaat thans evenmin als rroeger eenige reden om roor het rerliea dosrran te rreezen Wat in het algemeen den toestand des Ministersbetreft deze is berredigend en de gerolgen der laatstelyk verrichtte operatie laten ioh zeer gunstig aanzien ff R Ct Na aanhoudende proefnemingen is het den Ijverige directeur der Ned rischkweekerg te Velp den heer Bontjes mogen gelukken een aanzienlyk getal jonge zalmen kunstmatig tot den leeftyd van vijftien maanden op te kweeken Onder begunstiging van fraai weder werden op den 17den Juli 11 by bet Drielscbe veer onder Ooaterbeek in den Neder Byn meer dan duizend stuks zalmen van boveugenoemdeu leeftyd vrijgelaten De vrijlating had plaats ouder toezicht van den regeerings commissaris dr Pollen in bgzgn der heeren Bontjes Maas en Wuister welke dr Pollen bü de merking der zalmen behulp am waren De merking geschiedde door afknippen der vetvin welke operatie slechts aan een tiental het leven kostte de overige waren krachtig en vlug en voor het meerendeel van bun nieuw sohubkleed voorzien Bg de Britsche zalmkweekers is de zalm in dit kleed bekend onder den naam van smolt en de vrijlating van zalmen van dien leeftgd in onze zalmhoudende riviereb is een der voornaamste middelen om door kunstvischteelt onaf hankelyk van andere Staten deze met die kostbare vischsoort te bevolken en de lang gewenschte practische resultaten voor onze zalmvisschergen te liereiken Het is te vertrouwen dat onze Begeering zal voortgaan dit nuttige werk te steunen tot instandhonding en toenemenden bloei onzer Zalmviascherijen die aan duizenden nijvere handen werk en welvaart verschaffen Vóór aankomst van den laotsten trein ontving de statiottchef te Leiden Woeusddgavond van den officier van justitie te Haarlem per telegi am bet signalement van een reiziger die zich in den van Alkmaar koinèn trein moest bevinden net verzoek hem ban te houden Toen de trein was geaMveerd werd iu de verschillende waggons door den chef eeu condncfenr én een Aan het station surveilleereuden agent van politie een onderzoek ingesteld en inderdaad ook de bewuste persoon cén hulponderwijrer uit Alkmaar J H genaamd gevonden waarna de politieagent hem in arrest Baqi en hem per vigelinte geboeid naar het commissariaat bracht Zgn zich eveneens in deu trein beriudende vrouw kon de reii voortzetten Het betituur van de tttaattoba j ij tér bevordering der bouwkunst te Amsterdam deelt in een adres aan den minister van binneubindsche zaken de zienswijze der maatschappy mede ten aanzien van de wijze waarop van regeeringswege wordt gebauwd en van den invloed daarop door de oommissie ran rijkasdviseurs roor de monumenten van geschiedenis en kunst uitgeoefend Zg verwyt der commissie het volgen van een eenzydige richting een gevolg van hare samenstelling daar de commissie byna uitsluitend uit archaeologen en leeken bestaat en het door slechts twee architecten te zwak vertegenwoordigd bouwknnstig element mede voor een groot deel der arohaeologische richting is toegedaan Die archaeologische richting spreekt zich uit in nagenoeg alle ontworpen of in aanbouw zijnde rijksgebouwen door de universeele toepassing der vormen van een zoogesoemden oud Hollaudschen bouwstyl die wel verre vsa passend te zijn voor onzen tyd eu voor alle gebouwen integendeel de ontwikkeling van zeltstaudige logisoha en levensvatbare kaust belemmert en de maatschappij acht zich verplicht deu minister op die noodlottige gevolgen te wijzen In het ware bebng der kuust teekent de maatschappij teu ernstigste protest aan tegen de eenzijdige en verderfelijke richting bj de voorgenomen stichting vau nagenoeg alle ryksgebouwen sedert 1876 gevolgd of aangenomen De maatschappij verzoekt dientengevolge den misister een nauwgezet onderzoek naar de gegrondheid der door haar medegedeeld bezwaren te willen instellen en daaraan tegemoet te komen door lo eeue betere I samenstelling van de oommissie der ryksadviseurs voor de monumenten van geschiedenis eu kunst en 2o eene regeling van de zaken der landsgebouwen waarby aan eiken landsbouwroeester in den meest uitgebreiden zin de vrijheid tot het uiten van zijn eigen kunstrichting wordt verzekerd Longtering ia niet erfelijk maar besmettel k In eene verhandeling van prof Beckm Suundteit 1878 no 17 wordt uiteengezet dat er veel meer grond is aan te nemen de b mettelykheid van de longtering dan hare erfelijkheid zooals algemeen nog altyd wordt geloofd Waarnemingen by meuscheu en proeven op dieten hebbeu voor deze meening zeer gewichtige gronden aan de hand gedaan Dat de zaak van het hoogste maatschappelyk belang is en aanleiding zou moeten geven tot geheel andere handelingen dan tot dusver plegen in het werk ge t ld te worden ligt voor de hand Te Leipzig werd onlangs eene voordracht geboaden door dr Schoen over de te groote iuspanuittg der oogen en de toeneniing van de byzieudheid Het is gemakkeiyker het nadeel van te grooteinspanning te bewyien met betrekking tot de oogen dan tot den geest Hel te aanhoudend ingespauuenzien in de uabyheid doet overigens ook op anderewgte kwaad het bevordert de verkrommingeu vanhet skelet hindert de spgsvertering enz Schoen weesop de 30 000 schoolkinderen die iu Duitschland en Zwitseriand met betrekking tot den staat raii hunne oogen zyn onderzocht en waaromtrent wij te dezer plaatse reeds het een en anoer van tijd tot tijd hebben medegedeeld Op het land zgn roor de schoolkinderen tusechen 6 8 jaar l i pet bgziende 70 petverziende in de steden daarentegen 4 pet bgziende Ook te lande neemt met de jaren de bijziendheidtoe maar in eene geheel andere rerhondiiig als dat plaats heeft bij diegenen die in de steden de schoolcursussen doormaken De hoofdzaken ter voorkoming van het kwaad door het dichtbgzien teweeggebracht ztjn goede rerliohtiug in school eu huis goedere heldere druk der schoolboeken en een goede houding van bet hoofd des kinds Minder langdurigin school zitten afgewisseld met spelen buiten hetgebouw grof werk tot afwisseling oefeningen in ver zien en dergelgke dit alles zijn ook Ziikcn van groot gewicht INGEZONDEN Eene patriarchale kenspreuk Vindicsmoa heredltatem petruDi Doatroratn Wel zeker bij alle berinneringafeesteu maken wg aanspraak op de erfenis onzer vadfren voor zooveelwij hunne goede beginselen en iustellingen handhaven of trachten te doen herlevsn Hoe schitterend bel Ngverheidsfeest geweest i weel elk bewoner van Gouda en met hem heel de beschaafde bevolking van Nederland die de groote dagbladen leest Alle retrospectieve beschouwingen wat het afgeloopen feest zelve betreft zijn hier derhalve overbodig Het moge mij echter veroorloofd zyn een paar verschijnselen iu het voll sleven die daarbij i eer al te helder uilkwamen als eeue fout aan te wyzen De heer van Iteraon sprak in zyn even grondige en kemnohtige Is tocpnsseltjke rede over Gouda s verleden en wees er o n op dat de Ind weleer ook bloeide door messenniakerijen ververijen lakenf ibri kcn enz Wat nu de vermelding dier voor malige fabrieken betreft zij scheen oor vele bewoners der stad iets nieuws Het is alsof de meeaten hunner nog steeds in de eenvoudige meening vcrkeeren dat nieu hier nimmer iets andera gedaan beeft dan pgpen maken en wat garen spinnen Zoodat door de Stearine kaarsenfabriek en andere fabrieken eindelgk wat leven gebracht werd in de brouwerij den lak van nijverfaeid die eenmaal het hoofdbestoan der Sta d van der Goude uitmaakte Toen dan ook de Goudaobe en andere couranten de rede van den heer van Itersou onder het publiek brachten kon men menig industrieel met verrassing zien lezen eu zich hooren verbazen over een zoo lang vergeten bloei Men stond er van te kijken als van iets dat nergens in de gescbiedboeken vermeld was eu dat de eerzame Gouwenaar slechts rer men kon van een oude ran dagen met rijke kenuis en eerbiedwaardige gebengenis begaafd gelijk de beer ran Itersou bezit Tgdens de feestelijkheid had ik het genoegen in gezelschap van een paar vreemdelingen en een paar tamelijk deftige Gonwenaars in de slad rond te wandelen Terwijl ik daarbij als guide fungeerde trof het mijne aandacht hoe benieuwd ook die goede Gonwenaars mijue weinige opmerkingen betreffende de historie hunner aloude stad vernamen Men kon zich nauwelyka begrijpen hoe ik die belrekkelyk hier nog een vreemdeling was zooveel bijzonderheden wist ran het Oude vrouneuhuis het Museum het Stadhuis enz Als bron waaruit ik mijne wijsheid had geput heb ik mgne rrienden eenrouilig verwezen naar D aachiedmiten Betchrijmng der Stad van der OouJe door C J de Lange vat Wijnjaerden Ille D iexertt en vermeerderd door J N Scheltema Dit werk van den heer SoSeltema is voor iider be i woner van Gouda die op den naam van beschaafd burger aanspraak maken wil een onmisbaar meubel in zijne huiskamer Niet alleeu dus voor de man I nen der Nyverheid die bg de kennis van hare ontwikkeling of van haar verval een rechtstreeksch belang hebben maar ook roor elk ander inwoner die de geschiedenis zijner eeuw vooral ook uit die zguer onmiddellijke omgeving wil leeren begrijpen hol verleden ligt het heden m hetgeen mae wat Koriin tal Die spreuk toont door heel de geschiedenis van Gouda weer de kracht harer waarheid De questiën vau den dag die hier gilgk overal in den engeren kriug der slailspolitick gevoerd worden eu nog te wachten staan viuden in dat verleden hare oorzaken eu teveus hare verklaring Mot het oog daarop heeft het werk van den heer Scheltema een eigenaardige verdienste die men in dergelijke litteratuur anders vergeefs zoekt De auteur stelt den toestand vau het Verleden geregeld naast dien van het Heden Ook behandelt hg het III D der Geschiedenis van der Goude zoo dat het behalve de voltooiing van bovengenoemd geschiedboek tevens een gihecl vormt waarmtde een beschaafd borger wat de kenuis zgner stad betreft kan volstaan zonder ich te bekommeren om de twee eerste deelen van de Linge van Wijngaerdeus werk dat men nog sleehls iu openbare bibliotheken kan aantreffen Batendien werpt de heer Scheltema door zijne wijze van behaiidehng een helder licht over menig betwist punt in zake van oad recht en onrecht De brandende school questie bv om het met de gegkte termen te noemen die thans niet alleen in de Tweede Kamer maar door stilsclraalig misbaar door het geheele Laud aan de orde gebracht ia vindt in Scheltema s werk de historische verklaring harer verwshillende drgfveeren men leze slechts Hoofdst VIII scholen Se AH Behalve dit algeinecue vraagstuk staat ons weldra eeu bgzonder te wachten dat uiislailend onze stod geldt Men zal zich namelyk herinneren dat onlangs bg den Ofmeeutenuid eene missive is ingekomen vau het besiuur der Christelgk Gereformeerde Gimeente houdeude verzotk om aan hare leden het gebruik der St Catharinakerk toe te stann zoodra de nieuwe kerk der Katholieken zal voltooid 7git Onder eene bcp ialde volksklaSje wordt bij voorbaat over den eijtciidom dier oude kerk reeds vul gemompeld en zelfs met evenveel onwatendlieid als vuur getwist Welnu in de VlIIe All van zyn weirk geeft de heer Schdtema even grondige als heldtre naaporiugcn leu beste waardoor deze rechtskundige queslic voor den man zonder piirlg of baatzucht geen twyfel solignt over te laten Hiermede heb ik niyn doel bereikt Houden we ons aan de patriarchale kenspreuk kennen we de geschiedenis onzer slad en handhaven we dus de erfenis onzer Vaderen Gouda 18 Juli 1878 X I I VergaderlAS van den Gemeenteraad VRIJDAG 19 JUÜ Tegennoordig de hli ï o b gea IJifndoora voori Hemij PriiiM tnijteD Kranenborg NlolkOfea i n Door Oadijk Muller van Strulen Foet Drost Samsom Strsver de Bottik en vaa Iteruo De Dotuleu der vorige vergsderiag wordea gelexeD en gei1 r teerd De voorxitter deelt mede dut door bb Gedeputeerde Staten il goedgekeurd eece gemaakte wijziging in de begrooting vhn 1877 alsmede dat den löeo dezer zijn nagezien de boeken en kaa van den Gemeente ontvanger de boeken waren ia orde en bet geld in kaa aanwezig B ea W bieden aan de rekening en veraotwoordioK over 1B77 die wordt gesteld in handen van de hb Fortnijn Broogleever Nootboien van Qoor en Oudyk de beer Kraiieuburg maakt biertegen bezwaar es wil de commiasie door den raad benoemd hebben dit in atemoiiog gebracht wordt afgewezen met 10 tegen 4 at die der bh Oodgk Kranenburg Samsom en de Rotte Ingekomen is eene misaive van de bh J de Vries Robbé alhier en A Kaptein te Woerden mededeeleude dat de geatelde voorwaarden voor conceaaionariaaen eener waterleiding otaaanoemelyk zgn waarom uj eene nadere wgziging in de ant 9 JU M en 19 vooratelleo met een rapport van B Sn W die in bet amendecren van drie art kclen geen llezwaar maken doch voorstellen art 10 te behouden belde stulikea worden ter visie gelegd B eo W doen een voorstel tot ingebruik gering van gerioleerden grond aan den Raam bij do Vlaraingatraat en wel aan J Fokker 6 Zoldam A den Hollander H Vermeulen J van Iterkel F de Hoog en C Jupers tegen 10 centa de centiaie en da daarbg geatclde voorwaarden ter visie een adrea van de bh i A Biexenaar en J F van Cata pachters van de Beukmolen aanbiedende eene noodige hefatelling toor eigen rekening begroot op 1000 te willen doen indien de Baad genegen la de pacht voor 10 Jaren te verlengen bet rapport vau B en W Inidt om 8e pacht to ultiioo December 1889 te verlengen op vooratel van deu bier Straver wordt dit dadelijk in behandeling genomen en algemeen goedgekeard een adrea van de bh C P W Deasing eo W ErberveU verzoekende eene btudlBag te mogen leggen in de muur der rgka hoogere burgerschool aan den langen tiendeweg wordt gesteld in banden van B en W ter fine van bericht en raad een adrea van eenige bewonera der Bleekerskade verzoc j kende een of twee tonoCu met gezuiverd drinkwater alsmede een gaslantaarn wordt gesteld in handen van B en W om daarop te bescbikken een adrea vau den heer A Hola verzoekende door zijne benoemiug vau hoofdonderwijzer te Aalameer eervol ontaUg tegen JO September op vooratel van B eo W wordt dit lervot verlecud een verzoek van den heer L Burgeradgk om zich te mogen belaateo met eene teekeniog te maken en het toezicht te bonden voor een bek aan het plantaoen vóór het Oode Manneubats B eu W stellen voor dit toeteataan de bh SamaoiU Oudijk eo Kranenbarg verklaren zich daartegen in stemming gahraeht wordt het verzoek ingewilligd met S tegen 6 stemmen die der bh Lnijlen Samsoui de Rjtte Straver Kranenborg en Oudgk De Voorzitter deelt mede dat door den Secretaris is verzocht den 21en dezer de Gemeente voor S i 4 weken temogan verlateo dit wordt algemeen goedgekeurd Aan de orde ia i de rekening en verantwoording der stedelijke Beleenbank boekjaar 1877 78 deze wordt algSmeea g ekeurd een voorstal tot het verleenen van feoaloen aan J van der Wulf de heeren tan Straateo en Obdgk vragen inlfcbllog nadat dia door den voorzitter en den beer van lleraoa gegeve zijn wordt zulks algemeen goedgekeurd de missive van den heer C Tbim betrekkelgk zijne waarneming der btads apotbeek alvorens dit te behaudeleo wordtgelezen een heden ingekomen missive van genoemde heer zgoe zienswijze nog nader ulteenzeltende bet advies van B en W luidt dat die zienswijze onjuist ia de beer Kranenburg meent dat de beer Thim gelgk beeft ook de beer Lngten spreekt in dien zin de voorzitter eo de beer Remij wederaprcken znlka tn stemming gebracht Kordt het advies van B en W goedgekeurd met 10 tegen 4 atemmen dia der heeren Oudijk Kranenburg Samsom en Lugten het adrea van den kerkerend der Cfar Gereformeeide gameeuta betrekkelgk bet kerkgebouw op de Ooalhaven het rapport van B en W Ini t dat Jit voor geene inwilliging vatbaar ia hiermede vereeoigen zieh al de Icded het adres van R Z l houdende verzoek om eenige tegemoetkoming als pachter van den tol op bet Amsterdamsche en Gondiiche rgpad de beer Muller vraagt inlichutig da vooiziUer geeft die zegt dat de bepalingen wa rover adressant klaagt in de conditiëu zijn opgenomen nadut de heeren Remg eo Prince liedden verklaard op welken grond sg voor tegeinueikoraing gerind ware is zulks in stemming gebracht en afgewezen met 10 tegen 4 atemmen die der heeren van Straaten Post Drost Piinoe en Bemij Benoemd Wordt tot bulpondirwgzer aan de 2e npenbnre Armenschool de hrer A 6 van Willigen te Ammeratel De voorzitter iraa t en verkrijgt maohtlging om aan da genomen besluiten uitvoering te geven sender resumptle üiiarba vraagt eu verkrggt de heer Samson het woord om aan den voorzitter inlichting te vrageo omtrent het veratraten van een gedeelte der Gouwe door het aanbrengen van raila voor de ainwpfabriek ook de beer Kraueatnirg heeft hierin bezwaar de voorzitter beantwoordt die aprekeri zegt dat de kosteu door de airoopfabnek gedragen worden en dat K en VV belast zgn nat het beheer over da wagen en Toedpedpn BuiTKerlijke Stand GEBORfN 17 Juli JoMnnee onderi van der Zaanen C C Glaabeek 18 Jaeobna tfarin ia oodera A Piinsenberg en J Okkerse Ane ouders A C Doornidin E Oudaboorn 19 AbTifbam oudere S de Zoete vaL Zeehandelaar Nanne uudera E Hogeodooro en M ven Egk OVKELBDkNf 17 Joh R A van Son 8 m 18 K Sprogl 61 J ONOtRTKÖlJWD 19 Jdli A Babonw 22 J en M van Imo 27 j J H Brink 83 j en 1 de Jone 20 j Wildschut 22 j en S van B ik te Reeuugk 2t J P Sliuci teHeenvhet 22 j en J L Hoogmslegcr 20 j P H Klopper 62 j eu E Gibbon te Bollerdoin 50 j F van fcrkel te Schiedam S6 j en A C de Mink Ü K J van Ingen SO J en D Peek 27 j J II Mulder te Waddinjvaen 89 j en J C Qgsaaan 10 j iSif