Goudsche Courant, zondag 21 juli 1878

N 217Ö 1878 M f k i 1 ar il pp iiS i MJ tós M ec fe M a ï it È risÉM vi j Woensdag 24 Juli GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVEBTENTIËN wordm geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VUF CENTEN Kennisgeving BUttGBMEESTEE en WETHOUDEKS van Gouda brcDiren ter keunia rau de iDgezeteneu dat de REKENING vau de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1877 voor den tijd vau veerlu dagen op de Secretarie ter lezing van een ieder ia nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gei eren op alle werkdagen vau des inurgeua ten titn tot de uamiddags ten een ure terwyl bovendien ti en betaling van koeten arachrift dier Bekeuiug kan worden verkregen Oonda den 20 Jolij 1878 Burgemeester en Wethou Iers voornoemd VAN BEIldKN IJZENDOOIIN De Secietjiri BBOUWEE het zoo fel bestreden ontwerp bgna onveranderd aan Alle leden der liberale partg stemden voor de wet alleen de heer van Houten wa afwezig Den heer Wintgens dien igverigen voorstander van onderwgs van knnst en wetenschap vindt men helaas onder de tegenstanders Waarlgk by deze stemming en bij de geheele discussie is gebleken dat in ons parlementair leven geen plaats meer is voor de zoogenaamde conservatieve partij Liberaal en clericaal zullen meer en meer de partgen bigken die elkander zullen bestrgdeu En wat nu de gehouden discussie betreft maar eerst een woord van hulde aan d n dienaar des konings die met onovertroffen bekwaamheid de beginselen der wet tegen alle aanvallen heeft verdedigd Moge het nem gegeven zgn in de eerste kamer dezelfii e voldoening te smaken die hij nu zeker na zulk een langdurig en atmattend debat zal ondervinden en is eens de wet door Z M onzen geëerbiedigden vorst overeenkomstig het advies zgner verantwoordelgke raadslieden bekrachtigd dan moge de heer Kappeyne deze wet uitvoeren iu het waarachtig belang van het Nederlandscbe volk Een schoone taak wacht den minister er mogen vele bezwaren zgn te overwinnen zeker zal hg die voldoening smaken dat ziJn naam na tal van jaren met dankbaarheid door velen genoemd zal worden als dien van den man die den grond gelegd heeft tot verbetering van ons onderwgs Is de wet niet volmaakt voldoet zg in menig opzicht niet aan den weosch van allen die ons volksonderwijs op hoog n prgs stellen laat ons dankbaar zijn voor hetgeen verkregen is Het gebrekkige in de wet moge voor velen een aansporing zijn om zich te beijveren ieder in zgn kring die verbeteringen aan te brengen die iioodig mochten geoordeeld worden en die zeker niet door de wet verboden zullen zgn Legt bjjv de wet de verplichting niet op om het voorbereidend onderwijs te regelen zg verbiedt het ook niet Men achtte de gemeentebesturen verongelijkt door het ingrgpen van het staatsbestuur in velerlei zaken een schoone gelegenheid is hun nu aangeboden om ieder te overtuigen dat men hun ten onrechte van velerlei zorgen en bemoeiingen op het gebied van het onderwijs heeft ontheven zij behoeven slechts te zorgen dat inrichtingen tot het ontvangen van voorbereidend onderwgs verrijzen en daardoor zuUeu zij krachtig raedewerkou om een der grootste gebreken vau het ontwerp minder schadelijk te maken En wat nu de gehouden discus siëu betreft weinigen zullen voldaan ziJn zg waren zeker niet in evenredigheid niet het liooge gewicht van het onderwerp Wat was toch het doel der meeste amendementen die aan stemming onderworpen zijn Niets anders da i vvrlaging van het peil dor volKsbeschaviug bwiadeebng van het openbaar onderwijs alsof daaruit alleen heil voor het kerkelijk onderwijs te Verw ichten is Geen ondervvgs vvet is tot tand gebracht heeft men gezeg l maur een onderwijzers wet r arlcDieiitaire Werkzaamheden Reeds bij vroegere stemmingen was uitspraak gedaan omtrent de inrichting van het schooltoezicht zoodat de titel daarover handelende boven verwachting spoedig van stapel liep en de aanmerkingen slechts byzonderheden betroffen Er zullen dus zyn inspecteurs districtsschoolopzieners bezoldigd en arondissementsflchoolopzieners voor het rokstoezieht en plaatselijke schoolcommissiën indien die door den gemeenteraad noodig geoordef ld worden anders blüH het plaatselijk toezicht aan Burg en VVeth opgedragen Meer discussie lokte titel VI uit over de middelen tot bavordering van het schoolbezoek bepalingen die in de tegenwoordige wet niet gevonden worden Art 80 schrgft den onderwijzers voor om jaarlps vóór I Febr aan Burg en Weth in te zenden een staat bevattende de namen van idle kinderen die op IJan de school bezochten Door Burg en Weth wordt een staat opgemaakt van alle kinderen tusschen den leeftijd van zes en twaalf jaren Een Ijjst van die kinderen welke op den eersten staat niet op den tweeden wel voorkomen wordt ter secretarie ter visie gelegd en de onders of verzorgers van de kinderen op die Ijst voorkomende zullen van alle ondersteuning vanwege de gemeente verstoken zijn Het statenschryven der onderwijzers vond bestrijding biJ een paar leden doch werd aiitigenomen met 58 tegen 22 stemmen i rooter tegenstand vond echter ook van bevriende zi de de bepaling dat wegens schoolverzuim alle ondersteuning zal ingehouden worden Geen vermomde leerplicht alleen voor de armen in vele gevallen zou bovendien die bepaling niet kunnen uitgevoerd worden zonder de grootste onmenschelijkheid bfl onverwachte óehten biJ ongelukken enz zou dikwjjls in weerwil dier bepaling hulp moeten verleend Worden Schroft de armenwet voor dat er bepalingen omtrent het inhouden der bedoeling kunnen worden gemaakt hier hebben v g met een iiuperatiel voorschrift te doen Is bovendien die bepaling niet lu vele reglementen van arm T ri ► j V i é A i irfs ft De Inaendtag van adverteatlCn kan gescMeden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave besturen opgenomen en dtu hier onnoodig werd mede gevraagd Zoowel de heer Godefroi als de heer van der Feltz bestreden deze bepaling die door de heeren W benga Moens en den minister verdedigd werd Over een amendement om die bepaling weg te laten staakten de stemmen Met 48 tegen 30 stemmen verklaarde de kamer zich voor het opnemen der bepaling dat de gemeenteraad verbodsbepaUngen omtrent het arbeiden van kinderea beneden de twaalf jaren kan vaststellen Qt de bepalingen tot bevordering van het schoolbezoek veel nut znllen stichten is te betwgfelen daar zg even weinig afdoende zullen blijken ab de schoolfeestjes en dergelijke hulpmiddelen dw laatste jaren Een wijziging in de overgan bepalingen door den minister voorgesteld deed ae discussie op voorstel van den heer Moens venlasan En 7 00 was dan Donderdag de laatste dag van dit hoogst gewichtig debat aangebroken Werd door den beer Moens nog een poging gewaagd om zoovele onderwüzers die reeds s ert jaren naar verbetering van hun toestand nitzieo een paar jaren vroeger de traktementsverbetering te verzekeren het verzet van den minister maakte dat hot jaartal 1883 behouden bleef zoodat nog ruim 4 jaren de minimumlijders zich mogen trootten met de vette jaren die dan voor hen zullen aanbreken wanneer die traktementen van 375 400 en 450 op 700 zullen moeten gebracht worden Met 58 tegen 20 stemmen verwierp de kamer die verbetering welke billijk zou geweest zijn omdat de gemeentebesturen toch terstond bjj de luvoeiing aanspraak op de 30 pet kunnen maken Bi zondere scholen die volgens de wet van 1857 subsidiën genoten hebben zullen die nog tien jaren blijven genieten Eveneens mislukte een poging van den heer Roëll om den inspecteurs die wegens het opheften van hun betrekking ontslagen zullen worden hun volle traktement als wachtgeld te doen behouden Ook in deze zaak ging de kamer met GO tegen 20 stemmen met den minister mede Herstemming moest nog plaats hebben over het amendement om de hulp door de armbesturen te verleenen niet afhankelijk te stellen van het schoolbezoek der kinderen Een nadere discussie over dit amendement werd zeer bekort toen de minister een amendement van den heer van der Loeft overnam om geneeskundige hulp uit te zonderen daar dit geheel was overeenkomstig de toelichting door de regeering gegeven omdat het artikel nooit zon kunnen gebruikt worden om menschen die van ladders zijn gevallen lijders aan epidemische iiektcn of kraukiinnigen hulpeloos te doen L ggeu Met 42 tegen 40 stemmen werd nu het amendement verworpen eu zoo werd dau ook die eeuige die geringe j concessie aan de bestrijders van het ontwerp onthouden zelfs in ieie zaak wilde men hun niet ter wille zijii Kindelijk dan de eiudstemming Met 52 tegen 30 stemmen nam de tweede kamer