Goudsche Courant, woensdag 24 juli 1878

veel het weerataudbicdend vermogen betreft kan 1 wedijveren Intasaebeo zou voor het vestigen van eene bepaalde meening het oemen van vereelgkende proeven met de verschillende soorten van dgksbeslag noodig zgn Men schrgft aan de L Cl Toen de boeren aan den hooibouw waren die opperbest is uitgevallen hadden zij liefst geen regen hoewel de behoefte aan eene goede vlaag niet kon octkend worden Ook de tuinders verlangden noar regen als de ziekte ouder de aardappelen hierdoor maar niet ontstaan mocht Nu bet hooi binnen is en er toch al eene menigte 1 aardappelen is verstorven zonder gebloeid te hebben want het is lang gebleken dat de schimmelplant die op den aardappel woekert het loof vroegtijdig doodt en bg regenbuien zich spoedig aan den knol mededeelt waardoor het verderf ontstaat nu verlangt iedereen naar regen Het is daa ook zeer droog eu de moezergen lijden er het meeste bij Er kan gepoot noch gezaaid worden en de bloemkool is onder het gewas wel de minste De snijboonen zijn anders mooi vooruitgekomen Dan volgen de bouwlanden waarop haver en boonen het ook zeer droog hebben terwijl I het grasland ook al kaal begiut te worden Wat I misschien niet mug vergeten worden is dat menige ledige regenbak aan de huisvrouw kwelling baart i Dagelijks worden er versche lauweren gevlochtenin de kroon van de dienstmaagd die 65 jaar langbij eene zelfde familie diende De zeldzaamheid betwisten wij volstrekt niet maar wel de verdienste van de laatste tien of twintig jaar Dat eene keukemcid op haar 60ste of 70ste jaar naar geen andere dienst omziet of een hnwelgk sluit is dunkt ons zeer natuurlijk en er bleef haar dus uiet veel ander over dan bij de familie te blijven waar zij was zo T deze haar houden wilde Aau de familie echter kiWdt hulde toe dot zij eene oude trouwe dienstmaagd uiet op straat heeft gezet toen deze slechts weinig dienst meer doen kon Ami Cl Volgens het Et ZondagsUad zal een adres aan deu kouiug geteekend worden waarin tegenover het volkspetitionnement dat als volksmisleidiug beschouwd wordt de verklaring wordt afgelegd dut de onderteckrnaren onschuldig zgn aan deze zonde dat zg zooveel in hun vermogen is hun invloed willeu aanwenden om hen die mochten meenen den koning te moeten beschuldigen vnn gebrek aan belangstelling iu hun zieleheil van htioue dwaling te overtuigen ten slotte wordt gevraagd om milde uTiVoering van dis bepalingen der wet welke op het godsdienstoaderwg betrekking hebbeu Allen die aan dit protest wenschen deel te nemen worden uitgenoodigd zich bij briefkaart ten spoedigste aau te melden bij de redactie vuu het Be Zondagabl De Meppeler botrrkoopera hebben besloten zich met een gemotiveerd adres lot den gemcentaaad vai Amersfoort te weiideu houdende verzoek iu navolging van voorname haudelaploatsen in België g a Luik krachtige maatregelen te willen nemen dat op de markt kunstbeter niet voor natuurlijke boter worde verkocht In voomoemile Belgische plaatsen zijn op de overtredingen slralfen bedreigd Verder is bepaald adhaesie vun t adres te verzoeken aan de Kamers van K en F te Mrppel Deventer Zwolle Amsterdam en aan t hooldbestuur der vereeiiigingeii voor landbouw en veeteelt van Utrecht en Dreute Bij den bejaarden zadelmaker Zarecky in een Hongaarsch studje ontstond brand De grijsaard ging uaar builen doch keerde weder in het brandende gebouw terug Zgu 80 jarige gebrekkige vrouw wilde hij redden zgne krachten schoten echter tekort en daar hij weigerde zonder zijne vrouw de woning te verlaten en de omstanders het gevaar te groot achtten om hulp te bieden verbrandden beiden men vond de twee verkoolde lijken naast elkander Twee jaren geleden hadden zij hun gouden huwelijksfeest gevierd Volgens het te Petersburg verschijnende blad l edotuosti ziju de beide cirkelroude Russische oorlugschepen gebauwd imur het plan van den vici udiniraal Popoir en daurora popofku s genaamd onder het bevel van vioe adinirual Tchikalcheif den Donnu opgestoomd om te onderzoeken of de schepen in sterken stroom aldaar naur het roer zouden luisteren Men nam bij Sulina loodsen ouu liuord en alles liep nit om de oirkelronde schepen te zien voorbijgaan Tegeu den stroom op ging alles gucd doch toen men den 17den Juni het anker lichtte om de rivier af te guau begon het schip voortdurend iu de rondte te draaien en was het door geen beweging der machine of van hit locr tot vooruitgaan te breirgen zoodat het evenals een sluk hunt draaiende de rivier afdreef Naderhand toen het schip iu de ruimte kwam kon men het wrder slaags brcngeu en de reis naar Met eTenveel rei t kon men zeggen dat bet doel der minderheid was niet om het onderwijs te Terl etereu maar oni het tot een minimum tenig te brengen Dooft men toch de begeerto geheel uit om xich san het onderwijs te w den dan zullen gpoedig geen 3700 maar 5000 onderwijzers te kort komen en dan lal verder van onderwijs wel geen sprake meer kunnen zijn Maar genoeg misschien reeds te veel over dit onderwerp de wet is door de Tweede Kamer goedgekeurd thans is het woord aan de Eerste Kamer die r a is bgeen geroepen Heeft deze mede haar zegel aan de wet gehecht dan zal de koning partij moeien kiezen tuaschen de yertegenwoordiging en de petitionarissen en die keuze zal voor onzen vorst wel niet méeieIjjk zjj Des te grooter ia dan ook de verantwoordelijkheid van hen die den koning noodzaken zoovelen zijner onderdanen teleur te stellen Na de aanneming der wet tot regeling vanhet lager onderwgs hield de Kamer zich nogcenige oogenblikken bezig met een ontwerptot vastst ling van bgzondere bepalingen totbeteugeling der longziekte onder het ruudvée inbepaalde deelen des lands hoofdzakelijk in hetspoelingdistrict Schiedam en Omstreken eenontwerp dat het gevolg is der enquête over dezezaak gehouden Met 75 tegen 3 stemmen ver enigde de Kamer zich met dit ontwerp keurdevervolgens nog de huishoudelijke begrooting goed en ging waarschijnlijk tot September uiteen L BUITENLAND Builenlaiiilsch Overziclil Het tractaat van Berlija is ia het Engelsche HoogerUuis breedvoerig door Beaconsfield en Salisbury verdedigd cu door Gtranville en DeiJ op sommige punten bestreden doch eeiiig besluit voor of tegen ie regfcring is uiet genomen Granville laakte vooral de houding jegens Griekenland Derby s bctivaren goldcK iuzunileriieid de enorme verantwoordelijkheid die Kugeland op zich laadt door het protectoraat over Amtisch Rusland Bij deze gelegenheid heeft Derby ook medegedetlil dat hij vour eeiiige maanden zgn ontslag genomen heeft tengevolge van een besluit der rogeering om Cyprus en eenig punt op de Aziatische kust ondanks de Porte te bezetten Donderdag eerst komt het tractnat in het lagerhuis aan de orde De oppositie zal het de regeering niei moeiljjk maken algemeen schijnt men in het faii accompli te berusten de voorgestelde motie is zeer tam en het laat zich aanzien dat de verraderlijke houding der regeeriug tegenover Griekenland de hoofdschotel vau het parlementair debat zal zijn De regeeriug der Vereenigde staten ziet blijkbaar eene zaak van groot gewicht in de bezetting van Cyprus door de Engelaohen Zij heeft het in 1876 opgeheven Amerikaanscke consulaat te Malta hersteld daar us het waarsohgulgk uiet onnoodig acht een oog iu t zeil te houden in de Middellandsche zee die uu naar de uitdrukking van een Fransch bUid un lac Jaglm geworden is Tusscheu Oostenrgk en Turkge hebben nog onderhandelingen plaats over de bezetting van Bosnië Er is nog geen datum overeengekomen doch de Oostenrijksche regeering heeft thans een datum aan de Porte gegeven na welken zij niet meer onderhandelen doch slechts handeUn zd Het gerucht dat aan Frankrijk bet protectoraat over Tunis zoo tqn aangeboden maar Waddington bet geweigerd heeft begint in Parijs geloof te vinden althans uaar de oorrespondent der Köln Zeit mededeelt Doch niet Bismarck maar Beaconsfield zou hel aanbod hebben gedaan wat ook wel zoo waarschijnlijk is Thans zou de Prins van Wales in Parijs zijn om het aanbod te vernieuwen De Fransche blauen spreken er iutusscheu volstrekt niet van Frankrijk zou zeker aan zulk een protectoraat weinig hebben De uitgifte van papieren geld tegeu 3 pCl rente is boven verwuehtiug goed geslaagd wat de republikciusche bladen weer als een groolen triomf voor de republiek beschouwen en met eenig recht Men had gerekend op een koers van 79 3 pCt en cu er is gekocht voor 8 s pt D werkstakers te Anzio zijn nog niet aan t werk doch nog trekken talrijke benden m de streek rond Men vreest dat de grève zich zal uitbreiden en op andere plaatsen hebben ook bedenkelijke verschijnselen zich vertoond Twintig strikers zijn door de rechtbank te Valenciennes veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf het ware bijna allen Bonapartisten Terwijl in Engeland geheel de bi tcnlandsohc po litiek aller aandacht bezig houdt is in Duitsehland aller belangstelling op den verkiezingsstrijd geiicht die helaas een bedenkelyk aanzien krijgt Prins Bismarck heeft blijkbaar al zijn reactionaire hulpmiddelen iu bet werk gesteld om de nationBallib ralen tegen te werken Vlk stelt hem zeer aardig voor als een ezeldrijver die daar zijn ezel waarop het woord liberaal staat gevallen is slaat op den zak sociaal democratie waarmede het dier belast is Het onderschrift luidt Men slaat op den zak maar bedoeld den ezel te trelfen Wat de Kegeering wil is dus duidelijk genoeg uitgemaakt reaolie De meest gematigde organen beginnen dit in te zien tal vou nationaal liberalen loopen tot de conservatieven over en zij die doordrongen zijn van de gevolgen eener reactionaire politiek zien met vrees den uitslag eener verkiezing te gemoet die een overwegeudeu invloed zal uitoefenen op het lot van Duitsehland Uit Italië Wordt gemeld dat het Vaticaun eene overeenkomst met Turkge heeft gesloten om alle geschillen te vereffenen terwgl met Duitsehland de onderhandelingen reeds ver gevorderd zgu De Pauselijke nuntius te München zou belast worden met de jurisdictie over de Pruisische bisschoppen Naar men verzekert worden iu verscheidene steden meetings voorbereid ten gunste vun de Italiaansche provincies die bij andere rijken zgn ingedeeld Te Petersburg is een verandering in het ministerie gekomen In de plaats von Von Keuttrn die dour len Keizer met de St vAndreas or le is begiftigd tn iu een langen brief voor zijn uitstekende dicnslen bedankt wordt s de rijkscoiilrolfur Greig minister van linaucién geworden Szulsky kwom in Greiga plaats en Peretz is als gzalsky s opvolger directeur van de Eijkskauselarg geworden Petersburg en Konstaniinopel zijn thans op vrg goedeu voet de ontrniming van Schumla gaai zouder hindernis Daarentegen gaat het met Griekenland nog uiet gemakkelijk en in Syrië en Meaopotamie begint groote gisting te ontstaan onder de Arabische bevolking BINNENLAND GOUDA 23 Juü 1878 De Eerste Kamer is tot hervatting der werkzoamhede i bgeengeroepcn tegen Dinsdag 30 Juli s avonds te 8 uren C J 4 vooizitter der Bij jUr mr hoofdcommissie voor hei nationaal huldeblijk aan Z K H prins Hendrik is vanwege den prins een schrijven ontvangen gedagteekend uit Bad Eippolusau van 20 dezer waarin wordt medegedeeld dat Hd s keuze zich thans bepaald heeft tot eeu fontein die als een nationaal aandenken van het a s hunelijk des Prinsen met H K H prinses Marie van Pruisen te Soestd k opgericht zou kunnen worden za Zaterdag jl werd in de Sociëteit Ons Gi uoegen alhier de zomervergadering gehouden der ouderwgtersvereeniging in het 7e district van ZuidHolland onder de leiding van den schoolopziener ds J Broedelet In deze zeer talrgke vergadering werd o a een hoogst bclangrgke rede gehouden door den beer J J Bertelraan leeraar in het teekenen alhier Deze gaf een schets van zijn leerwijze bij het teekenonderwijs de gewijzigde methode van den Duitscher Tiefenbaoh Beu belangrijke reeks keurig uitgevoerde modellen door een van Bertelmansleerlingen geteekend maakte die leerwijze zeer aanschouwelijk en de resultaten alreeds alhier verkregen zijn allergunstigst Bij de disoussicn gaven de schoolopziener en de leden hun begeerte te kennen dat de heer Bcrtelman zgn methode door den druk publiek zou maken Op het schoolmuseum te Amsterdam is ook een reeks der bovengenoemde modellen te zien X Op de kermis ulhier zullen dit jaar de volgende vermakelijkheden voorkomen E Biisch Cagliostro lhcalre 3 Spork Beeldengalcrij Wery Honden en Apen theatre Sinil de Keis om de Wereld Blaims en Dassie Pa rdeiispel Hnskens Velocipede Spriet Mtctianiekspel de Groütc Lncas endeTweelingkindereu van Bodegraven Dit alles op de Markt Op den Singel zal voorts de Schouwburglent geplaatst worden vun de hetren Judels en Buuwmecater terwijl iu Ons Genoegen de gewone amusementen te genieten zullen zijn Uit eene mededeeling van de Slandaard blijkt dat de Burgemeester van Amsterdam vergunning voor het aanpl kkeu van het bekende biljet der anti rerolutionuuiren geweigerd heeft tenzij de woorden uilgenomen voor de rijketói er uit wegvielen en dat te Bergambacht die biljetten op lust vun den Burgemeester zijn afgescheurd Aan het bezwaar van deu Burgemeester van Amtterdam zal nu worden tegemoetgekomen door de bewuste woorden weg te maken ïo Waddinxveen was het biljet aan bet gebouw der Chr nat school aangeplakt doch op verzoek van den Burgemeester verwgderd Maandagnacht heeft de gewezen administrateur der garnizoeDS infirmerle te Woerden die wegens frauduleust handelingen in zijn betrekking gepleegd gerechtelgk werd vervolgd eeu einde aan zgu leven gemaakt Ug laat vrouw eu kinderen na Een inzender in de Arnk Cl verdedigt de Nederlaudsche industrie tegen de hevige aanvallen die zij in de laatate dagen heeft moeten verduren naar aanleiding van de Parijache tentoonstelling Hg wil niet voor anderen spreken maar zegt dat hg zelf industrieel zgne aanvraag om plaatsruimte te Parijs heeft ingetrokken omdat de Nederlandsche hoofdcommissie ecu programma ontworpen heeft dat mij zoo weinig voldeed mg zoo weinig beachermiug verleeude vour mijne zaken mg zoo weinig ja ik zou bgua zeggen geen zekerheid bood dat ik bet ingezondeue in bruikbaren toestand zou terug ontvangen en eindelijk omdat volgens dat programma de twijfelachtige eer en dito voordeeleu van eene tentoenstelling te duur zouden gekocht worden want de inzenders moeten thans bgna alles zelf betalen als vracht vrucht assurantie ötalage enz enz terwgl de hoofdcommissie volgens art 5 van genoemd programma niet veranlwoordelgk is voor het eventueel beschadigeu of bet verlies van de ingezonden voorwerpen Wij schgiien niet gelukkig te zijn met onze hoofdcommissies Na al wat daarover gesohreveu is uaar aanleiding van onze hoofdcommissie te Philadelphia in 1876 had men thans wellicht eene betere zorg voor onze nutionale industrie kunnen wachten Wanneer de voorwaarden zoo gesteld zijn dat ze de iuzeuders afschrikken om voorwerpen van waarde beachikb iar te stellen dan zgn die voorwaarden slecht Terwijl de algemeenc Commissie zich bezig hield met bet ontwerpeu en voorbereiden van eeu huldeblijk aan Z K H prins Hendrik bg gelegenhiid van zgn nanstuaud huwelgk hebben zich eenige vrienden en beoefenaars der schoone kuasten vereeiiigH om priusis Maria vuu Pruisen wanneer zij als geuialin v iu den prins zich iu Nederlaud vestigt eeu echt nutionuiil geschenk aan te bieden dat gelooven wij geheel eenig iu zijn soort zal zgi niet alleen maar dat tevens eeu geheel cigeuaardige beteekeuis zal hebben Harerzijds heeft de Priuatis ons volk reeds het bewijs gegeven zich met de vsderlandsche geschiedenis vadcrlandsche kunst en letteren meer dun oppervlakkig bekend te willen maken door een man daartoe de geschikte bij uitnemendheid dr L VL Begueu van sGruvenhage tot zich te doen komen om door hem op dat gebied te worden ingeleid Welnu de vereeiiigiug die wij hierboven bedoelden die bebiugsielling d it streven hoog waurdeerende het ft het plan ontworpeu eu reeds de inuutregelen geiio uuu tot de samenstelling van een album bestaande uit bgdragen van de tegenwoordige beoefenaars der fraaie letteren en schoone kunsten in Nederlaud en dat wel in uilgebreiden zin Het album zd dus oinvatlen handschriften onzer dichters letterkundigen en coiiipouiaten teekeningen ouzer hedeudaugsohe meesters en bouwkunsteniiars schetsen en studiën von onze beeldhouwers knnstprocven ouzer gravtura Bg deu hurtelijken welkometgroet dien de Prinses op Nederluüdsciien bodem wuiSht zullen op deze wij e Neerlaiids kunstoefeaaci n Hare Koninklijke Hoogheid een geheel eigenaurdigcn krans aanbieden van bloemen en vruchten op Neerlands kunstgebied gekweekt een gischenk geheel uit eigen middelen geheel uit eigen hand uit eigen gemoed Nunr wg vernemen heeft de Commissie reeds vait vele zgden de toezegging van bijdragen tot dit doel dat onzes iuzieus nlgemeene sympatliie verwerven zal ontvangen eu heeft menige beroemde baud reeds pen of stift opgevat De Commissie ia samengesteld uit de heereu L graaf van Liraburg Siirum vooraitter W J Hofdijk oudervooraitter G F Westermun penningm ester P H Witkamp 1ste en N Eedikcr Bisdom 2de secretaris A J de Buil A Caramelli Willem Gruyter Jr W Hekkiiig J W Kuiser h Lingeinau C E Phlippeuu Stracké J Taanmun Henri Viottu Jmlt Cl y De hooibouw is in deu Krin enerwaard in vullen gang en voldoet aan de verwachting Het hooi wordt goed en in overvloed gewonnen Het gras in de weide staat niet zoo gunstig duurbij komt dat op enkele hulstcdcn de tongbluar onder het vee is uitgebroken wat zeer nudeelig is voor het zuivel En duur de prijzen vun kaas en butrr tucli al veel lager zijn dun het vorige juur zal het voor sommige hunrboeren een zorgvol juur zijn Ook der de ynrk n begint de g wone jasrlijksohe gdte Mch te vei toonen De stand van de veldvruohten is verschillend Pe hennepteelt zal dit jaar teer uiteenloopen Som giige akkers staan goed eu laat bet gewas niet te wenschen over terwijl andere er slecht bij staan eg ver beneden de middelmatige opbrengst zullen bigven De aardappelen staan over het algsmeen vrij goed De droogte is evenwel oorzaak dat op de zware gronden do vrucht klein valt doch zeer goed van qualiteit is De prgzen van deze soor lijn 5 fi 6 Op de liohte gronden ign quootitei CU qnaliteit voldoeade Deze worden meest voo dgen gebruik geteeld zij hebben veel te Igden van ongedierte vooral van rotten De ziekte vertoont ach wel hier en daar op de bladeren doch de knol schijnt ze nog niet aangetast te hebben Ue tuinvrnchten ondervinden in ruimen male den invloed van de groote droogte Algemeen klaagt en over de geringe hoeveelheid groenten De oogst van de boomvtachten zal weinig zijn De appelboomeu die nog het meest beloven hebbeu K g iccl nadeel ondervonden van de zoogenaamde Kekmade De directeur vun de ScoU Municipale Colberl te Pargs Leeft zich gewend tot hot gemeentebestuur fau Amsterdam met verzoek om inlichtingen voor tfü bezoek dat hij met veertig zijner leerlingen van plan ia te brengen aan Amsterdam Botterdam jen Haag en Haarlem onutreeks half Augustus e k In zgu uitvoerig schrgven mtldt bij dat de prefect van de Seine evenals de directeur vivemenl frappe ie la belle etpotilion de modelet et plans de traoeaux ftliUei f ui f narent deni la section Neérlauiaiu het voor de meergevorderde leerlingen van het hoogste belang achten dat zg deze merkwaardige kunstwerken zelven iu oogenaohouw nemen lu de Kamper Cl vinden wg melding gemaakt van een wegafsluiting waarbg de voerman zonder vuu den wagen te moeten afsiggeu in de gelegenheid ia het hek te openen eu weder te luiten zonder eenige hulp van anderen De inrichting is ongeveer uls volgt een baaculeereude plaulijzercn sluitbooin zuowat een palm in middillgn waaraan een hik vuu znaur bandijzer is bevestigd welk hek bij het op en ueêr bewegen van den sluitboom in eu uit elkander vouwt of scharnieren kan Het openen eu sluiten van het hek kan reeds plaats hebbeu op ongeveer 6 meter afstand tan den boom waartoe niet anders aoodig is dan een kleine beweging met de hand aan een wiel dat terzijde van de passage op een ijzeren staaf is bevestigd op welke staaf of as een kamwieltje zit werkende op een kwadrant aan den sluitboom bevestigd Het toestel kan daardoor op en neer bewogen worden door een tcgengewicht Door gebruik te maken van een valschen sleutel I heeft de concierge van het Nutsgebouw ie Arnhem zich den tui guug welen te verscluitfen tot de geldkist der Kemuiisiruutaohe gemeente die in dat gebouw hare godsdienstoefeningen houdt Nadat herhaalde malen geld was vermist deed men Zondag eenige gemerkte gulden in de bus die kort daarop wareu verdwenen en in dtii zak vun den concierge werden gevonden Hij werd terstond in hechtenis genomen en naar het huis vun arrest overgebracht I In het jaarverslag van de Nederlandsche Vereeuiging tot afschafling vatt sterken drank leest men dat het Nederlandsche volk per hoofd en per jaar ƒ 7 i I aan jenever verkwist eu dat aau rundvleesch nog geen e j wordt uitgegeven Te Sevilla is het zoo warm dat de stad besloten heeft tol den aankoop van zoovele waagers als er leden van den Gemeenteraad zijn De leden vcrkkorden zonder dit verkoelingsmiddel niet te kunnen Vergaderen Het stelsel van dijksbeslng dat onder de leiding van den heer F H H Borret lid van de Tweede Kuiner en rentmeester der domeinen von Z K II prins Frederik der Nederlanden op sommige plaatsen in Noord Brabaut wordt toegepast en waarop de aandacht vun betrokken besturen door den Minisier van waterstaat is gevestigd bestaat uit een gewoon spreidsel vnn net bezet in plaats van met tuinen met gegalvaniseerd ijzcidraad dat door palen waaraan een draadnngel bevestigd ia wordt neer en aan den grond gehouden In de vervanging der tuinen door gegalvaniseerd ijzerdraad ligt dus de eigenaardigheid vun dit stelsel Hierdoor zon nour het gevoelen der ingenieurs aon ie het onderzoek werd opgednigen eene besparing van kosten ten bedrage van een derde verkregen worden ook zijn zij vun meening dat het bovenomschreven dijksbeslng met de verschillende elders gebfutkilgke soorten van noodbeslog voor zoo Odessa Teivolg n Hetzelfde gebeurde mei de aadere popofka de Novgorod Aan bet hoofd van het Botterdamaoh Nieuwrf lad komt ecu ingezonden stuk voor beschouwingen bevattende over en naar aanleiding onze oppositie op de Parijsohe tentoonstelling De schrgver wijst er op hoe zeer de mededeelingen die in t begin tot ons kwamen van de latere verschillen rooskleurig als ze aanvankelijk waren zoo ongunstig zgn ze nu Nu heet het dat de gelden niet goed zijn besteed en dat de commisie slecht is zamengesteld De steller beeft de tentoonstelling nog niet bezocht maat afgaande op vertrouwde berichten gelooft hij wel dat de Nederl afdeeling veel te wenschen overlaat Maar om nu te condudeeren dat de comissie of elk barer leden ongeschikt is gaat niet aan Hij twijfelt er volstrekt niet aan dat ijverige en bekwame mannen in de commissie zitting hebben maar iet anders is t of er genoeg onder zgn die tegen de zeer moeilijke taak welke hun werd opgedragen zgn opgewassen De wijze waarop in den laatsteu tijd de commiaaie worden samengesteld keurt de schrijver zeer af Zulk een commissie mag zich van haat taak kwijten beter dan men verwacht had maar dit is meer geluk dan wijsheid eu is ook uitsluitend te danken aan de eenige goede elementen die er zitting in badden i Wil men met meer vrucht gewerkt zien op tentooustellingen din zal men vooral hei oog moeten vestigen op hen die reeds ondervinding op dit gebied hebben opgedaan De schrijver wgst om het gewicht daarvan te doen uitkomen op den heer Mnysken Dere heeft te Philadelphia uitstekende diensten bewezen zoowel aan ons land als jegens de inzenders Maar had hij niet te Weenen de noodige ondervinding opgedaan en kon hij bij deze niet ten nntte oanwenden te Philadelphio Waarom nu deu heer Muysken uiet aangezocht I voor de Parijsche tentoonstelling Maar neen gekoI zen werd eeu ander architect op wiens bekwaamheden wij niets willen afdingen zegt de schrijver maar die op het gebied van wereldtentoonstellingen een nieuweling was Men zegt dat de heet Muysken te duur zou ge weest zijn maar een glimlach komt ons op de lippen zegt de schrijver wanneer wij denken aan het subsidie van ƒ 230000 Een nieuwe methode van glasversieriug is doorAubriot in Amerika uitgevonden Na zorgvuldige reiniging van het glas wordt een laag emailverf met gomwater aangemengd opgebracht en bg matigewarmte gedroogd Dan wordt een mal met de gewenschte versiering opgelegd en op onbedekte plaatsen de verf met een borstel verwijderd Het glo wordt dan op een raam gelegd en bedekt met eenstuk tulle van denzelfden vorm als de versiering Het geheel wordt dan in een kist gebracht op deu bodem waarvan zich een voorraad zeer fyn verdeelde drooge emailverf bevindt die door een stroom heette lucht tegen het glas wordt aangeblazen wuar ze opde onbedekte plaatsen zich vasthecht De kust wordtdan in een stoomkamer geplaatst waarin door oplossing der gom de kleurstof op het glas bevestigdwordt Ten slotte wordt de kleur in een oven ingebrand Uit het thaus ontvangen officieel verslag van dezitting der Tweede Kamer blijkt dut de M nistervan binneulundsche zaken ter gelegenheid van de wet op de longziekte zeer categorisch verklaard heeft dat de Regpering den maatregel waardoor alle uitvoer van vee uit Duitsehland over Nederland naar Engeland belet wordt streng volhoudt Bijbladbl 1392 I De Leidsc ie Courant meldt dut in de gemeenten Zjclerwoude en lifiilerdorp ter teekening circuleert een adres aan de Directie van den apoorweg Leiden Woerden ter virkiijgiug van eene halte op dien f spoorweg aan den VVeipoortschen weg Vroeger was daurop uitzicht gegeven muur uit den iu den laatst tijd gedane uanbesteilingeu mag meu met groud ulliiden dat de l rtelie van dut plan heeft ufgizien Intnsbcheii uelit men in die streek het verkrijgen vun die halle van groot gewicht niet alleen voor het reizend puliluk maar ook en vooral vuor het rechlstreekch vervoer van vee en laiidbjuivproducten naar het buitinland d it op die wijze vrij wat gemakkelijker I u doeltrellVuder zon kunnen plaats hebben dan nu het gevul is Burgerlijke Stand GEDOKEN 211 Jnli Willeiniiia onJers J van Eijk co A vsn dir Woen rl 21 Ckirnelis oudtrs C Je rordt CU A Ml Cornet Muitiia tliristiuo oudera K de Jyn m M R MuUlir OVERLEDEN 20 Juli HelLmin 83 j 10 m C A Verhoef ij in 21 h van Eijk 3 j 5 m A Wlldsckal 0 S J H in 22 J E L rarcni 2 j 5 ui J t Sloopciidaal 19 li P N liounuwii 65 j