Goudsche Courant, woensdag 24 juli 1878

Vi Udag 20 Juli N 2171 1878 STAAT TAN BRIEVEN geadresseerd aa oubekendeii gedurende de 2de helft der maand Jnni 1878 uit Gonda renonden welke op sohrift lgke aaoTnag aau het postkautoor aldaar zijn terug te bekomen Wed Fasijee Meppel V Taurel Middelburg L Ueosdeu Sliedrecht Gonda den 23a Juli 1878 De pirecteur T h Postkautoor te Gonda VAN KRUIJNE GOÜDSCHE COURAKT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN Getrouwd J J MULDER en J M MARTIJN WiLKis 17 Juli 1878 ♦ Heden overleed te Alp ien a d Rijn onze geliefde Broeder M RUTGERS in den ouderdom van 44 jnren W G N DE KEIZER M I DE KEIZER RUTGEKS Gouda 22 Juli 1878 Y Zjj die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aiin den Heer JOHANNES LODEWIJK van OOSTERHOÜT HEèS gewoond hebbende en overleden te Gouda of van de firma HESS en COMP waaronder hij gehandeld heeft worden verzocht daarvan vóór den lOn AUGUSTUS 1878 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris V J FORTÜIJN DROOG LEE VER te Gouda De inzending van adrertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags ran den dag der uitgave Te Rotterdam wordt met 1 AUGUSTUS gevraagd eene BEKWAME DIENSTBODE voor Meid alleen Adres in persoon s Avonds 8 9 ure of met franco brieven BOVENHUIS Schiedamsche Singel N 11 aldaar lïiGTAAflFJ lSviLllNGEFEiT flfMWWflfl Dentiste 5 Alexanderstraat éèèlÉÉuU s GRAVENHAGË zal eiken DONDERDAG van 9 tot l ï uur te Gouda Hotel Tivou Spoorstraat te consulteren of schriftelijk te ontbieden zijn ZACHTE ZEEP Ondergeteekenden maken aan HH Winkeliej bekend dat hunne PUIKE ZACHTE ZEEP voor Gouda en Omstreken uitsluitend verkrggbaar is bij dfen Heer C J LEFEL te Go rfa K P TACONIS Cp Amsterdam Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés Er wordt ten SPOEDIGSTE gevraagd EEN FLINKE n Adres onder Loon 100 met klein verval K 107 Bureau dezer Courant üoüDA Deuk van A Brinkman voomons bemt van het Theatre des Nouveautés ONDER DE DlBECTIE VAN De Directeur bericht dat hg dit jaar de GOÜDSCHE KERMIS met zjjn TENT op de Groote Markt komt bezoeken met een uitgelezen gezelschap BNGELSCHE FRANSCHBen AMERIKAANSCHE ARTISTEN en daar genoemde Directeur van dit jaar wat nieuws leeft mede gebracht in de HOOGE GOOCHELKUNST die het publiek verrassende oogenblikken zal rerschaffen Zoo teeken ik mij C SPÜIET Directeur Rijnsche i fn en S per 1000 Scheepsboord a d fabriek Prima kwaliteit PORTLAND CEMENT Engelsche BUIZEN en Engelsche Vuurvaste STEEN Leveranciers van KLUITKALK zuiver gemalen TRAS GIPS en VUURKLEI WAAL RIJN en IJSSELSTEEN MOZAIK PARKETVLOEREN BAKKERS OVENTEGELS VERSIERINGSTEEN en verdere Bouwmaterialen Bewerkt IJZERWERK Gegoten en Geslagen ZINKWERKEN ete KAPPETEIN BRAAT Delflschevaart 47 Rotterdam Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Kecept waarop men in bet bijzonder attent maakt Ziju zeer nnltig in ongeaicldheilea der MAAG en werken bellznsm op Ie BI IJSVEHTERINO Zij zgn uitmuntend tegen de GAL SCHERFIE iii bet BLOED en UITSLAG der HÜII zg znn ZACHT LAXEREND n SLIJMAEDKUVENI Verzegelde doozrn van 37 i Cent eu dubbele doozen zijn verkrijgbaar by de hb Jlblasserdum J de Boer Jmilerdam M Clélinii 8t C drog heilige weg D 132 boskoop J A v m t Woudt lleljt H W de Kruijlf Uouda L Scheuk op de Hoogstraat Utta trKkt K Ooserling Hage J L F C Snahilié Buitenhof Leyden J T Terbuigb Hajrteqi hoek Bakkeriterg Moordrecht G H Post Uteuti Lekkerland A Stam Oudemter Pr Vree HotterdaM v d Toorn Sc Beker Wesle Wagenstraat Schoonioceu A Wollf Utrecht AltPna Kroon op het Steeiiw over den Dunkerstr n aV2 fVoerden J F Süeerman Zevenhuizen A Prins Del shaven J B VVesterhoff Bodegraeen B Vcrslo t Oudshoorn H van den Boom Het depot de rr ectlte Urimuus Pillen smkIs zouvele jaren met roem lekend en in algemeen frebruik is door ons te Gouda alleen en uit sluitend gelilaatst bij den heer L SCHIC NK op de Hoogslra t WAARSCHUWING Men wordt insiantelijk veriocUt cl i lienl te willen ijn dat door ons hij nifinnml niiilns de Ürb inusPilien bereid rolgens het oude en eclite Recept in De pót zijn verkrijgbaar f eeiM in de hier boven opgegeven Steden en l miseii dan bij de hier bovengenoemde Depóthotideri In elk doosje is ei n bi jet voorzien met de eigenhaiidige nanmtfekeijiu i van de vervaardigers Wed Keunen Zoon Apo thekers welke Handteekniing zich ook bevindt op hrt Zegelink waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij ver oeken de gebrniker insiantelijk da r wel op te letten en n den htiu nn WOl toe tO Zlsn bij wien men de Doosj a Pillen hnnll Alleen die Doo j 8 nearin een bitj t met onze lland eekening 16 zich aan té schnlTi n en zich te nachten voor het gebruik van de vele namaaksels HYPOTHEEK Op LANDERIJEN in Zuid Holland verlangt men Geld te plaatsen in sommen tot 40 Mille als hypotheek tegen eene rente van i j s jaars Nadere inlichtingen geven de Heeren DE GRAAF Co te Gouda Openbare Verkoopinfreii te GOUDA door Sterfgeval op MAANDAG 12 AUGUSTUS 1877 des voormiddags ten elf ure in het Hotel dbZalh van Een kapitaal WINKELHUIS en ERF waariq de TABAKSen SIGAREN en KRUIDENIERSZAAK gedurende ruim een halve eeuw door de firma HESS en Co met goed gevolg is uitgeoefend staande op de Westhaven op den hoek der Noodgodsteeg te Gouda wgk B Nr 174 Zgnde in het Huis eene ruime Winkel met Kantoor daarnevens 4 Kamers 5 Zolders eene goede Keuken Pomp Meidenkamer twee Kelders eu t geen verder tot een gemakkel k iugerigt Woonen Winkelhnis behoort En drie PAKHUIZEN en ERVEN met een stuk GROND KOFFIJBRANDERIJ enz in de Noodgodsteeg te Gouda B Nr 168 169 en 171 De Winkel met Kantoor en de Pakhuizen te aanvaarden 20 Augustus en het overige 1 October 1878 En op piNGSDAG 13 AUGUSTUS 1878 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van den Heer HESS B Nr 174 te Gouda f bestaande in KOFFIJ THEE KRUIDENIERSWAREN 300 Potten GEMBER Bewerkte en Onbewerkte TABAK ruim tweehondduizend SIGAREN KOEDEKKEN DWIJLENGOED GEREEDSCHAPPEN alsmede een INBOEDEL Nadere inlichtingen ijo bekomen ten Kantore vauden Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda aül A LAROCHE v m KSAEl £LIEi eu UOLW Apothekers te ZeUt eeiii e QDIIVA LAROCHE welke door de Ked van de f neesk Cour aan IIH Cie n e kuiidls is aaiibevoI n irgon nlgemiciie zwakte Lbrt k itan eetlust aleihte spgsvertering zetiuvvzirktet in het tijdperk d r berdtelling na zwarf ziikte of kriinmbcd koortB en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Lai oehe tegt n bleckzucht tcringjichligheid groote zwakte blüfd innocde etc PriJ ƒ 1 90 per flacon by den Heer Apotheker € Thim te Gouda Het zal voor een leder vooral voor Zieken niet onbelangrijk zijc te vernemen dat in het weikje OPEN RRTEP mm Ur VITU S ItltlllV iUA ÏIKNUB DKUK i de in hel herliaaldelgk ii iiigckondigde boi kweil Dr Jirt s Natuurgeneeswijzf nfj cdrukle nllesipii nader worden besproken Wie er zich van wonscht te overtuitrcii in hociver die iitusten waar z ju oiubhde in Rtch er s lioch hatidd te Roiterda b jven aangek iidif deii brief die hem op fiaiteo aaiivr igi gratis c franco toegexonden wordt e uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Ontvangen hebbende eene missive van Ueeren Direcieurcn der Ncderl iiidsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid waarbij dank wordt gezegd voor de belangilellmg tcelhe too door het Gemeentebestuur als door de Ingezetenen van Gouda aak ginoemde Maatschappij ts bttoond bg gelegenheid barer onlangs gehouden A f eineene Vergadering Rekenen het ziuh tot een aangeoaineu plicht bij deze den inhoud van bocengeuoemd schrijven ter algcmi ene kennis te brengen Gouda den 24 Julg 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN I IZENDOORN De Secretaris BROUWER BUITENLAND UulliMilaüdscli Overzicht Het tr ictiiat van Berlijn blijft overal aau de orde inzonderheid in Engeland De heer Gladstone heeft reeiU buiten het parlement den stnjd legen 7ijn nednchten tegciislanfler geopeftd Op c C ue mediiig te Bmnondsiy etiie wijk in Ijondeu heeft hij eene akte van beschuldiging tegen het tractaat van Berlyu uitgesproken waarin de oongresbesluiten werden gequalificecrd als verkoop van Beasarabié aan Rusland van Griekenland aan Turkije en van Bosnië aan Oostenrijk Het Engclsch Turksehe verdrag heet in den mond van den ex premter eene dubbelhartigheid der Engelsche natie onwaardig Ook de heer Porstcr vroeger lid van het ministerie Gladstone heeft zgn oordeel over dit verdrag gezegd Zonder zich zoo scherp uit te laten als Gladstone was zijn aanval niet minder krachtig Hg viel den nieuwen staat van zaken vooral aan met het populaire argument dat Engeland ten gevolge van de op zich genomen verplichtingen voortaun een groot leger op de been zou motten houden dat niet alleen schatten gelda zou Vosten maar ook de productieve kracht van het land aanmerkelijk zou verzwakken Hij meende en deze bewering schijnt gegrond dat dit eene wijziging Was in de steeds door Engeland gevolgde politiek die niet had mogen tot stand komen zouder de toestemming van het parlement Uil deze voorpostengevechten kan men op naken dat de strgd in liet lagerhuis hevig zal zijn en dat de discussie iu hel hoogerhuis daarbij slechts kinderspel zal blgken t Spriekt van zelf dat een gunstig reaultaat der onderhandelingen tusschcn Griekenland en Turkqe een gunstigen invloed znu kunnen uitoefenen op de houding der EngclBclie opposi ie en ook nel met hel oog daiirop wemlen lord S ilisbuiy en de heer Lnyard te Konstnntinopel alle mogelijke pogiiigeu aan om do Forte tot toegevendheid jegens Griekenland te bewegen Beaconsfield heeft den KoHseband gekregen doch hertog van Cyprus is hij nog niet Zijn naam is den Oceaan reeds overgevlogen en te Sydney is een meeting gehouden om een daukadres op te stellen aan den premier voor de uitstekende wgze waarop hij de Engelsche politiek heeft geleid Xutusschen is door een corrcspoudent van Dailg Neics het vooi loopii progiMium i bekend geworden waarnaar Sir Garnet Wolseley het bestuur van Cyprus regelen zal De zaken van den grondeigendom schijnen er zoo ingenikkejd mogtlijk te wezen Zg zullen worden geregeld door eene gemengde commissie van Engelschcn en Turken De beer Baring haar president zal met twee Engelsche officieren door het geheele eiland trekken en de gegevens voor de commiwie verzamelen De correspondent vernacht overdreven eischen wal betreft hel kroondomein dal aau den Sulun b jjft terwijl het staalsdomein ouder Engeland komt Een van de eerste zorgen zal het aanleggen van wegen zijn Denkelijk jal eene Iceuing worden gesloten en met Turkije worden overee gekoraen jaarlijks in eens af zekere som te betalen als schatting Denkelijk zal dit £ 80 000 wezen In eene korte en krachtige proclamatie heeft sir Garnet Wolseliy aan de bewoners van het eiland doen welen dat bij zooveel mogelijk voor de ontwikkeling zorgen zou en gekomen was om zonder onderscheid van persoon ras of geloof de zegeningen van vrijheid recht en veiligheid te doeu gefiieten Met de bezetting van Bosnië en Herzegowina is nog niet alle couleur de rose De Porte kan nog maar niet aannemen dat de bezetting door Oostonrgk geschiedt met het doel om haar van een lastpost te bevrijden en tracht hare souvereiiie richten nog te redden iioor bepalingen omtrent dm duur en den aard der bczeltiiig die zij van Ooslenrgk tracht te verkrijgen Zoo Ooslenrgk daarin niet kan treden vreest men nog voor ernstigen tegenstand Hoewel de radicalen iu Italië voortgaan te agiteeren tegen de Regeering en vooral tegen graaf Corti laat deze zich niet in het minst verontrusten maar slaat blijkbaar met medelgdend schouderophaler de beweging gade Deze is trouwens niet geschikt om een groot deukbeeld te verschaffen van het gezond verstand der Italianen daar de houding die zij thans aannemen geen andere gevolgen kan hebben dan moeilgkheden voor de Regeeriiig en een gespannen verhouding met het naburige Oostenrijk terwijl hel onmogelijk is thans ten gunste van Italië wijziging te brengen in de bepalingen van het tractaat van Berlijn dat door de vertegenwoordigers der mogendheden is geteekend Het gaat met den Duitsohen Keizer voortdurend goed vooruit Telegrammen meldden reeds dat hij Zondag naar den Thiergarten reed en Maandag naar Babtlsbcrg vertrok Aau het spoorwegstation wilde het gejuich van t volk geen einde nemen Er waren echter nttt veil mensohen tegen oordig het vertrek was strikt geheim gehouden Van Babelsberg wenscht de Keizir nnar Teplilz te vertrekken terwgl hg Hen 20 Septend r te Kassei wil wezen om de herfstmanoeuvris bij te wonen van het 11e legerkorps De Rijksdag zal i weken bgrenblijven en dus in deze wil niet al de wetten afhaudele die de Folkszeitung eenige dagen geleden opsomde Daarentegen wordt nu bericht dat hel ontwerp legen In den Beriguschcn verkitziugssirgd ontstaat hoe langer zoo meer op de vtrschillende kieavergaderin ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimto Afzonderlijke Nommeni VUF CENTEN gen zelfs in de meer voornamere stadskwartieren een onverdraagzaamheid tegen andersdenkenden die aan de ergste hebbelijkheden van sociaaldcinocra tische ophitsers herinnert Zelfs in het Weaten der stad in het zoogenaamde Oe inra At kwaitier woiUt elke opinie onverbiddelijk overschreeuwd uitgefloten eu uitgejouwd die niet volmaakt overeenstemt met de denkbeelden vad de daar toevallige aanwezige meerderheid De redenaars bedienden zich daarbij niet zelden van uitdrokkingen die ons herinneren aan de smaadwoorden van de helden der volksoploopen Dat een dergclgke wijze van elkander bij verkiezingen te bestrgden een weldadigen indruk aebterlaat kan ongelukkig niet gezegd worden De 363 zijn 380 geworden roept de Béptihlique Fran aise triomfantelijk uit De minderheid der Slamer is aldus samengesteld 88 Bonapartisten en 65 monarchisten Van de B5 vernietigde verkiezingen behoorden 23 aau de eeraten 32 aau de laatsten Ër moeten nog 12 verkiezingen worgen onderzocht waaronder die van Deoazes de Min Seille eu de Cassagnac De Temps deelt mede dat Waddiugton een circulaire gereedgemaakt heeft aan de Fransohe gezanten waarin hij het Congres bespreekt van een Europeesch en Fransch standpunt De circulaire zal in het Gele Boek worden opgenomen dat gereed wordt gemaakt tegen den tijd dat de Kamers weer bijeen komen M ic VIahoii beeft naar Havai berichj t BerlgnerIraciaat ondtrleekend en bekrachü JtT Een van de belangrijkste quaesties die iu Btlgië aan de orde zijn gekomen tengevolge van de veranderde partijverhouding is de aanstaande verkiezing van een president voor de Kajner van afgevjiardigden Men spreekt thans algemeea over den heer Rogier die door alle fracties der liberale partg wordt candidaat gesteld en die als veteraan der liberale partij uitstekend bekend is Na hem noemt men den beer Guilleiy eu den heer de Waal als vicepresidenten De buitengewone zitting der Kamer is zondertroonrede geopend Men is begonnen aan de verifical ie der geloofsbrieven BINNENLAND GOUDA 25 Juli 1878 Bij Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente is een dankbetuiging ingekomen van Heeren Directeuren der Nederlaudsche Maatschappij van Ng verheid voor de onlangs hier getoonde belangstelling in die MaaLschappg zoowel van de zgde van t Gemeentebestuur als van die der Goudscbe ingezetenen Was het ons recht aangenaam by het dezer dagen hier gevierde feest te zieu hoezeer die Maatschappij en haar Streven ook hier ler stede gewaardeerd wo lt wg raeenen op die dankbetuiging te mogon wijzen als een bewijs hoezeer de kier genoten ontvangst op prgs wordt gesteld Bij de in het hoofdkieedislrict Amsterdam gehouden verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal in de plaats van wijlen den heer dr T J Stieltjes zgn ingekomen 1031 stembiljetten van onwaarile zgn verklaard 19 biljetten zoodat de volstrekte meerderheid was 507 Gekozen is de heer W A Froger met 35 stemmen Da heer mr A T dy Sjvoruiii Lohmnn bekwam 144 stemmen