Goudsche Courant, zondag 28 juli 1878

Zondag 28 Juli NEDERLANDSCHÈ HAARWERK FABRIEK Rotterdam Nauwe Marktstceg Rotterdam De Onder eteekende heeft de eer zijne geachte cliëntelle te berichten dat in zijn Depot te Oouda Mai kt A 154 een groote sorteering N 2172 1878 ♦ Getrouwd PETRUS VAN STBAATEN en CATHABINA HELENA FAAU Gouda 24 Juli 1878 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrelien te bekomen zijn tegen de minst mogeliike CONCURREERENDE PRIJZEN NB Alle VLECHTEN zijn van ECHT HAAR zonder Crèpe gemaakt en kunnen binnen de ACHT DAGEN geruild worden wanneer zij niet voldoen en 3 jaar garantie De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave RHUMATIEK JICHT Zenawlijden Schele hoofdpyn OlTMriDDBLIJKIE BIT RA X IIC ft 31 E C3 BITBZIKra DOOK SGHLUMBEMER S SALICYLAAT VAN SODA Aanbevolen door de Academic de Médocine te Parij per doos Ub 3 2 a H dozen zijn voldoende vooreen volkomon f cne ang lobl tiel GRAVEEL op oiiiJi r eeii g b zn um p llesc li pilli u frs 6 SALICYLE PASTILLES p rt o r 2 onovertreffelijk tegen verkoudheid en Keel aandoeningen vooi ltoii n KROEP a KeehoHMekiuij SAI ICYIjE WIIN versterkend en Koortsverdrijvend Sahcyte Slycmne watten voor wonden en waehte zieh voor namiiak en eiscbe bet merk Sohlumberger Depot M alle goede Apotheken STEDELIJK MÏÏSEÏÏM VM OUDHEDEIT Op de beide Zondagen TÓór en na de Kermis Ünde 28 JÜLI en 4 AUGUSTUS zal het Museum van 4 6 uur s namiddags weder voorden verminderden toegangsprijs van lOcsnts de persoon voor een ieder toegankelijk zgn Db commissie Er wordt ten SPOEDIGSTE GEVRAAGD een Bekwame SfiOODSAEEEESEmT t en HOOG LOON Adres onder N 108 aan het Bureau dezer Courant Salon des Variétés van AMSTERDAM onder directie van N Jadels Louis Bouwmeester Staande oude standplaats bij de Brug voor het Stations KofiSehais Woensdag 31 Juli cd Donderdag 1 Augustus 1878 lïlil OP mi MAR PHILADELPHIA Groot beroemd Blgspel iu 7 Tafereelen Naar het Hoogduitsche handschrift van E Jacobson vrfl vertaald door M S Trytel Met nieuwe cou pletten Koren Quodlibets enz Nieuwe decoration van Velte Muziek van O J Larondelle Orchestmeester Miseen Scène van LOUIS BOUWMEESTER Régisseur NOOIT ALHIKB VKKTOOND Te Amsterdam honderd achtereenvolgende malen met uitbandigen byval opgevoerd De rol van MATSE zal door den Heer N JÜDELS vervuld worden Ie Bedr De blauwe Ui 2e De zieke Matse 3e Op reis naar Philadelphia 4e De Zakkenrollers in Amerika he Het gemaskerde Bal 6e Het Japansche Koffiehuis 7e Gezicht op het Kristallen Paleis Aanvang ten Acht ure PBIJZEN DER PLAATSEN Eerste Bang 1 49 Tweede Rang 0 99 Derde Rang f 0 75 Vierde Bang 0 40 Abonnementskaarten bij 10 stuks verkriiebaar il 10 Plaatsen kunnen besproken worden van 10 tot 4 uur a 10 ets extra Door ziekte wordt TERSTOND of tegen primo AUGUSTUS gevraagd EEITE NOODHULP OF eene Vaste Dienstbode Adres met franco brieven onder letter Z Z aa het Advertentie Bureau van A KOK Cour Boek en Kantoorhandel alhier CIRCUS PAUL DASSIE E BLA ÜS staande met hunne net ingerichte Tent op de Markt tegenover het Koffihuis HAEMomB Daar de Directeur Jf 4 Ï7i l Sfri alhier geen standplaats heeft kunnen bekomen is hjj genoopt geworden met den Heer BZ AN US met twee gezeltcluippen in één Circui te werken Het gezelschap bestaat uit 40 Kungtenaars Heeren en Dames Clowns Gymnastiekers en Luchtspringers waarbjj zich bevindt de Heer OSMABR en zyne Zuster voor de eerste maal alhier 40 gedresseerde Paarden van alle rassen WOEAISDACI 31 JULI EEKSTE VOOBSTELU XG Üagelgks zullen twee Voorstellingen egeveu worden en wel te 6 uren Kinder en X amilievoorstelling waarin de gedresseerde Apen en eene collectie Tljgerhonden zullen werkzaam zyn In de Avondvoorstelling te Mfnegen zal PAUL DASSIE genoegzaam bekend na een afwezigheid van 8 jaar te dezer stede werkzaam zijn Plaatten kunnen besproken worden van s morgens tien tot s middags twee uren tegen 10 Ct extra per plaats Een Groothandelaar in TEER PEK en HARST zoekt een flinken DEPOTHOUDER voor Gouda en Omstreken om op voordeeligo voorwaarden met succes in deze artikelen te kunnen conourreeren Adres aan het Bureau dezer Courant onder N 109 mmm mm DE TRAMWAY OF PAARDENSPOOR komt altlier op de i crmts TEZOOPAAITGEBODEII een modern en goed loopend BILJART met böbehooren benevens eenige STOELEN TAFELS GLASWERK en andere voorwerpen Te bevragen bü D van VLIET aan den Rün te Woerden TE HÏÏUE GEVRAAGD een GEMEUBILEERDE KAMER met SLAAPKAMER of ALKOOF voor een Heer Adres onder letter B aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Ja Firma P C Maas Jr S VAN WIJNmEDEÏ Korte Tiendeweg D 93 Gouda BIËRVOTTELAIUJ VAN EN ENSELSCEE BIEREK BESTELLINGEN worden ten spoedigste bezorgd PRIJSCOURANTEN verkrijgbaar GoüDA Dbdk vani A Bbinkman De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 Ï5 franco per post 2 BU deze Courant behoort eeu Bijvoeüfsel BINNENLAND GOUDA 27 Juli 1878 Morgen ZondOg znl des namiddags ten half een ure ecuc moziekuUToering plaats hebben door het muziekcorps der ioudache Schutlery op de Groote Mnrkl Woensdag 31 Juli e k tal het kiuderfeest plaats hebben georganiscrrd door de hier gevestigde afcleeting der vereeniging FolksonderKnJs daartoe in stai t gesteld door de welwillende bijdragen van een aantal belangstellende sl idgenooten Het feest bestaat uit een tochtje naar sGraren hage en Sohereningen Moge het weer medewerken om dit feest in alle opïiohteu te doen slagen Uit eene mededeeling van den heer Uilenbroek te Waddinxveeu in Se S andaard blykt dat de burgemeester dier gemeente het aanplakken en het verspreiden van betgeen gedrukt staat op de biljetten voor het volkspetitionnemeiit in strjjd acht met het wetboek van strafrecht en met de algem pol vernrileiiijig dier gemeente Hij verwijst naar de artikelen 2 3 2 en 367 376 W v S Met de lijn Leiden Woerden is men reeds loo ver gevorderd dat beden door commissarissen dier Maatschappij een inspectie per extra trein uitgaande van het station Woerden tou plaats hebben Gisteren keerde Z K H Prins Hendrik van lijn bttilenlaudsehe reis op het lusthof te Soestdyk terug Volgens gerucht zal in het laatst der volgende maand het jonggehuwde vorstelijk paar feestelgk door den koning op het Loo worden ontvangen Men gewaagt van een fraaie eerepoort voor het pattsis van illuminatie van greuadiers auziek enz Er is sprake van dot de oprichting van de militaire scholen zal worden uitgesteld tot het volgende voorjaar De aangekondigde harddraverij hM Woensdag te Woubrugge plaats Aan de voormiddag en namid dagharddravenjen namen telkens 14 paarden deel De prys een zilveren olie en azyustel met kristidlen flesBchen is gewonnen door De biet van Blonk Ie Zoeterinerr en de premie eeu zilveren tafclsohil door De zicart van Volbrechl te Zoelerracer Bij dtt uamiddagharddraverg door paarden van zesse klaar was overwinnaar Ve vos van den heer Doon te s Graveiihage de prys waren twee lilveren presen teerlruinmels op kristallen bladen de premie luul de stiktlharige bles van den heer Doon voornoemd Het weder was uitstekend en alles liep in de beste orde af B en W van Alkmaar hebben den Rand voorgesteld voortaan niet de huiirwnurde en t mobilair maar alleen de huurwaarde als grondslag voor den hoofdelijkcH omslag aan te nemen Een der raadsleden de heer C W Bruinvis heeft daartegenover een toorstel gedaan om de thans bestaande wijze vnn hilling te vervangen door een naar het zuiver inkomen door de ingezetenen op te geven te bcoordeelen door B en W en zoo noodig te beslissen door den gemeenteraad Donderdagmiddag omstreek 2 ure is te Rotterdam een felle brand uitgebroken in het pakhuispand bekend mider den naam van D Barakken gelegen aan de zuidzijde der Schcepraakershaven bij de Pottebakkerssteeg Het pand was verdeeld in drie afdeelingen Van de waterz le werd door iemand op de aldaar aanwezige brug bemerkt dat r op de tweede verdieping in hel oosfelyke gedeelte van het gebouw brand was ontstaan en onraiddel k ug men aldaar de vlam iu volle werking Iu een sehirr ongelooflijk korten tijd zag men tevens het vnur door het geheele pand voortwoeden Even snel sloegen de vlammen door in ilen zijgevel die lehter htt oqofdgebouw slechts door een smnlten gang vau de huizen der steeg gescheiden was In weerwil van de spoedige eA krachtige maatregelen der brandweer die oiuler de werking tan een grool an V nd eu b ide stoomBpniten benevens twee drijvende stads stoomspuiten en voorloopig ouder by tand der pnnicniiere drijvende stoomspuit van den heer Kopeken VVilleinskadc spoedig er in mocht slagen den brand meester te worden is echter het geheele pand waarin vlas graan zaden tabak en wellicht ook andere goederen lagen opgeslagen totaal vernield Voor het gerechtshof te s H ige stond Dinsd ig lereciit Ph JU vau G commissionair in vee te Kotterdara Deze was beschuldigd van in hel begin van dit jaar onder een ohèque in den vorm eener assignatie met aanwijzing van betaalbaarstelling bij Lacy Sou and Hnrtland te Londen ten bedrage van ruim 25 pond valsohelijk den naam E Parson gesteld te hebben Kort daarna h id hij te Landen onder eene andere cheque die vermoedelijk even als de vorige gescheurd was uit een aan de voormelde Loudensche firma ontstalen clicque boek valscheljjlc den naam Simeon Boas geschreven Voor de eerste had hij te Rotterdam van zekeren heer U en voor de tweede te Antwerpen van de gebrs B geld ontvangen te zamen omstreeks 1000 Niet lang drurde het of de gepleasde valsohheden werden ontdekt eu door deu beschuldigde bekend Broodgebrek zoowel van zich zelvcu als van zijne vrouw en zes kinderen hadden fai m tot de misdaad gebracht N i het hooren van een viertal getuigen nam de advooaalgcneraul mr Gregory het woord Ilij wees er op dat men een oogenblik er over gedacht had of de tweede valsohheid wel hier vervolgd kon worden omdat die in het buitenland en ten nadeele vnn een vreemdtllug gepleegd was In dit geval vergunde onze wetalleen vervolging zoo er valsche wisselbrieven vervaardigd waren Hier gold hel een assignatie nianr het openbaar ministerie geloofde dat hierin geen bezwaar kon liggen omdat de wetgever blijkbaar alle handtlspapier op het oog had De misdrijven zelve door den beschuldigde bedreven achtte het openbaar ministerie zeer strafbaar zoo zelfs dat daarbij geene verzachtende omstandigheden konden in aanmerking komen Derhalve requircerde hij vijf jaren tuohthuisstraf en vier geldboeten De verdediger mr L Stevens wees het hof op enkele verzachtende omstandigheden en drong vooral aan op een veroordeeliiig tot celstraf Door de maatschappij Nederland wordt omtrent het stoomschip Foorinaarli het volgende medegedeeld ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlöke Nommers VIJF CENTEN Uit het rapport der experts op 27 Mei gehouden blijkt dat het schip toen lag in modder en zand ter diepte van 13 voet met den voorsteven naar heteiland het dek boven water voor en achter doch in de midscheeps eeoige duimen onder water dat de scheur aan bakboordzijde onmiddellijk achter het voortuig is en ongeveer 15 duim diep in de dekplaat voorts recht naar beneden gaat 16 a 18 voet enover een strekkende lengte van 12 voet 2 tot 4 voet openslaat de dekplaat en verschansing zija verbrijzeld en er is een andere even belangrijke opening eenige voeten onder het bovendek De brug destuurhut de booten stutten en davïds zijn allengebroken Het oordeel der experts is dat aangezienhet schip in zekere male beschut is door een uitstekende landpunt en op 800 voet afstand van de kust ligt terwijl er geen werking iu hel schip wordt bespeurd het mogelijk is de gaten te stoppen eudoor kracbtige stoompompen het water uit het schipte balen De agenten van de Voorwaart hieldendaarop ecoe iusabrüviag vsor bet bergoa van lehip en lading en sloten een contract met de voornaamste iogenieOrsfirma s van de plaats waarbij deze aannamen om te trachten schip en lading te bergen tegen betaling van 37 Vs pCt der waarde van hel geredde Hel moet daarvoor hetzij te Penang of te Singapore geleverd worden als een eerste klasse assurantie risico en de bergeis ontvangen dan 37 pCl van de waarde waarop hel schip in zijn gerepareerden toestatid geschat wordt met eene extra beloouiug van 15O0O dollars De Staten der provincie Groningen hebben in hunne jongste vergadering de wenschelijkheid uitgesproken dal het tappen in de tol en sluishuizen van de provincie moge ophouden en Gedeputeerde Staten verzocht deze zaak in overweging te willen nemen Velen verheugen zich dnt eindelijk ook de Staten der provincie het bewgs hebben geleverd dat aan de vaak schromelijke gevolgen von bedoeld lappen een eind gemaakt behoort te worden en dal het niet te pas komt dat Staat provincie of gemeente het drankgebruik in de hand werkt Een curieus staaltje van bureau routine schrijft de Tijd vindt men in een kennisgeving van Burgemeester en Wethouders van de getneente Amsterdam Deze kennisgeving bevat bepalingen op de beweging vnn rijtuigen aan de oostzijde der stad bij gelegenheid van het feest aanstaanden Zaterdag door de roei en zeilvereenigiiig de Hoop te geven Zij is waarschijnlijk door eeu ambtenaar afgeschreven naar een model van ouden datum zonder dat hjj er op lette wat er in stond en verder door niemand nagelezen Onder meer voorschriften wordt daarin vastgesteld dat de rijtuigen komende van de Weesperzijde niet mogen rijden door de f eeiperpoort en die van de Utrechtsche zijde niet door de Ulrechtsche poort Nn is het selfs voor den kwaadwilligsteu en weerspanmgsten koetsier een onmogelijkheid om dit voorschrift te overtreden en wel omdat reedt jaren reledcn de beide in de kennisgeving genoemde pooplen zijn atgebroken Zelfs is bet wat de laatste betreft vr j moeielijk de plek aan te wgten waar zij gestaan heeft Door het tijdschrift Nature wordt een zeer eenvoudig middel medegedeeld om op gebouwen eeii bliksemafleider te plaatsen Deze bestaat uit een houten slaaf gewikkeld in een bos stroo en die