Goudsche Courant, zondag 28 juli 1878

Ijodüakl op bel d k noet worden bevestigd De eerste pnef net dat roorbehoedmiddel namen eeuige pruotisohe landbuuwers te Tnrbes Boveu Pyreneen waarna men hun voorbeeld al epoLdig in 18 gemeenten volgde Sedert dien tijd is de bliksem in geen dier plaatsen ingeslagen Ijatere proeven zullen ichtcr morleu b wijlen of hier aan het toeval dan wel aan de werking van het hout en stroo moet worden gedacht Atu bet geciteerd tijdschrift blijve Tooris de vcrantwooidelijkheid voor de juistheid der mededeeling zelve gelaten In Amerika schijnt hot probleem om luohttaBons te besturen opgelost of althans de oplossing eeue aanmtrkeltjke schrede nader gekomen te zijn Prof Eitohell is te Hartford in Connecticut opgestegen met een toestel van zijne vinding Hij ging sleohts 80 meter hoog en de lucht was stil onder bijzonder gunstige omstandigheden derhalve leverde hij znne proeven maar zij gelukten dan opk volkomen Hij heeft a jn ballon op de genoemde hoogte in allerlei richtingen gestuurd en ziji stelsel bleek r tftoneel en pniotiseh te zijn De b illou heeft den oiliudervorm is 8 meter lang 4 metir wijd en weegt slechts 66 kilo De Inohtreiziger zit op een stoeltje en kan met zijne voeten een schroef met acht bladen in beweging brengen zoo snel dat zij 3800 omwentelingen per minuut maakt Hiermede bestuurt hy den ballon naar nillekcur Het beginstl Bohijnt dus gevonden maar in de toepassing znllen nog v cle bezwaren moeten worden overwonnen betzij indien men hooger wil stggin hetzij bij eeuigzius sterken wind Wij berichtten dezer dagen dat de claque in de groote opera te Parijs en met goed gevolg was afgeschaft Aan de Uvenini Poit van New York ontle nen wij thans het volgende curieuse bewijsstuk dat men ook in de nieuwe Wereld dit slechli gebruik uit de Oude overgeplant dient af te sohatFen Te New York zogt het blad geeft de claque velerlei ergernis en zy werkt op zeer immoreele wijze allerlei kwade praktijken in de hnud De beroemde Pransehe danseres Sangalli geeft tegenwoordig voorstellingen in het Netc Yori Otympic Tiea re maar werd eiken avond hevig uitgefloten door een foeschüuwer op de gallerij eu wel juist op het oogenblik dat zij baar sterkste passen uitvoerde De directeur de heer Clifton verloor eindelgk zijn geduld bij die gedurig herhaalde mishandeling van tgn gast Hij had in den fluiter een der gewone claqueurs herkend liet hem dus bij zich karnen haalde hem vinnig door en dreigde hem dat hij indien hij voortging met fluiten voor altijfl den toegang tot den schouwburg ontzeggen zou Dat is wat moois I antwoordde de man de vader van Sangalli tfit geeft me eiken avond een piaster om zgn dochter vil te fluiten omdat het publiek dun jiog eens zoo hard aj plaudisseeré De jaa lijksche algemeene vergadering der Nederlandsche dansonderwijzersvereeniging heeft van Dinsdag tot Donderdag te Utrecht plaats gehad in het gebouw Tivoli De vergadering werd besloten met ru rijtoer en daarna met een vriendsohappelijk diuc Se beer Edison te Londen heeft naar de Gloie r idt octrooi aangevraagd voor de uitvinding vanmegaphoon een instrument dat naar men zegt iemand met een gewijon hoorvermogen in slaat stelt itoordea te vernemen die op een afstKnd van 300 Toet gefluisterd worden Ieder doove die niet gansch zijn gehoor verlorep heeft zal met zulk een werktuiggewapend het lang ontbeerde genot van opera of tooneelvoorstelling weder kunnen smaken Men kande mate waarin mca het geluid versterkt hebben wil zelf regelen De Fransche Preiie deelt het volgende mede nis een bewijs tot welke hartstochtelijkheid en opgewondenheid de moordaanslagen van Hodel en Nobiling hen gebracht hebben die warme vrienden en vereerders van den grijzen keizer zijn Een der beroemdste schilders wiens werken klassiek geworden zijn von Piloty was sedert jaren bevriend met een geneesheer den heer Frettenberg een man van reeds 73 jaren Toen deze den tweeden aanslag op s keizers leven vernam had bq in bjjzijn van veraohillende personen hardop gezegd dat die aanslagen de natuurlijke weerwraak waren voor de moorden in 1846 door den tegenwoordigen keizer destyds prins van Pruisen bevolen en bestuurd Die onvoorzicbtige en zeer zeker onbetamelijke woorden van den ouden man werden aan Filoty overgebracht door een zijner medeleden in de Academie Onmiddeiyk vatte I iloty de pen op schreef en onderteekende een aanklacht tegen zjjti ouden vriend en lond haar oaverwijld aan den prooaretirgeneraal die de onderteekening van eea zoo beroepad man ziende geen oogenblik aarzelde er gevolg aan te geven en den bejaarden dokter in hechtenia Uel nemeu De taak werd geiustmeenl eu daar men tegenwoordig met olfc gestrengheid njajesteitsschennis bestraft werd dr Prettenbcrg veroordeeld tot acht maanden gevangenis in de kasematteu eener esting Dit vonnis staat voor ren man op dien Iceflgd met een doodvonnis gelijk Pdoty wiens hnndelwys natuurlijk geheel verschillend beoordeeld door den een geprezen door den ander als afschuwelijk gelaakt wordt heeft zoo zeer de zaak des keizers boven zijn ouden vriend gesteld dat hij zilfs op de terechtzitting is versohenen en daar zijn oauklaoht in tegenwoordigheid van den beschuldigde heeft herhaald en bevestigd Burgerlijke Stajid GEBOEhN 28 Juli Calhonn Auna M ria ouders C G S it en J Hienisbergen 34 Juhaonvs ouders 1 W de Kegzcr en T vnu d Horo OVBRI EDEN 25 Juli J de Jonjt 20 j ONDlBTllOL Wl 26 Juli D vao Oudshoorn ADVERTEWTIËM Getrouwd G C FüRTÜIJN DROOGLEEVER IN L DE JONG s Gravtnhagef 26 Juli 1878 Aan allen die van hier en elders ons bij het overlijden onzer geliefde Moeder en liehuwdmoeder deelneming betoond hebben brengen wij bij deze onzen besten dank C J RÜIJTER Wameb D RUIJTER J S WALLER J WALLER Gouda 27 Juli 1878 De ondergeteekende betuigt door deze zijnen harteljjkeu dank aan den Jongenheer UNTERHORST voor het redden van z n 3 Jarig Dochtertje nit het water van de Earnetnelksloot daar zulks anders een gewissen dood zoude veroorzaakt hebben W VAN DE HEU Gouda 24 Juli 1878 DAMES Wie uwer in of buiteii Gouda wonende lust heeft met een Jongmensch GOUDSCHE KERMIS te honden wordt beleefd verzocht zich per brief aan te melden onder No 111 aan het Bureau dezer Courant Een JONGMENSCH P G 25 Jaar wenscht gaarne kennis te maken met een NET MEISJE mede van de P G Hoewel een goede eigen positie bekleedende en niet onbemiddeld is hg niet in de gelegenheid tot een kennismaking te geraken Verzoeke onder t motto discretie met verzekering daarvan franco brieven liefst met portret te zenden aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jb firma P C Maas Jb te Gvuda SPiMIlï Vil ïl Het DEPOT der THEÊEN uit het Magazijn van JAN van REES ZOON te woUe is gevestigd voor Gouda bjj de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDE WEG D 44 alwaar ghatis Prflsconranten zij4 te bekomen Deze TJiéien uitmuntende door kracht geuren walerhoudendheid worden atgeleverd in pakjes van 5 27j 1 en ons verzegeld en voorzien van stempel prije ea nommer STEDELUK MÏÏSETJM VM 0UDHH3E1I Op de beide Zondagen vóór en na de Kermis zijnde 28 JULI en 4 AUGUSTUS zal het Museum van 4 6 uur s namiddags weder voorden verminderdentoegangsprys van lOcsnts de persoon voor een ieder toegankelijk zyn De commissie In Gouda wordt in een Toehuis EosT EN mwomNG aangeboden voor TWEE PERSONEN op een der fraaiste standen der stad Adres N 110 met franco brieven bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tiendeweg EAU D ANVEES ontvangen van den distelateur en uitvinder den Heer AUG be MARBAIX te Antwerpen per Flacon Royale 1 50 Double 1 25 Eerste Qualiteit l Tweede Qnaliteit fO li Afnemers vau 6 of meer Flacons genieten rabat R P PETERS Kleiweg E 78 Gouda liXMAAK OUT PEKEL AZUN tcjïi n Conciiri ecrt iidc prijzen verkrijgbaar aan het ZOUTPAKHUIS Nonnenwater ON 2 EAÏÏMEEVEILLETJSE Prijs per Flacon ƒ 1 00 Er bestaat geen beter middel om het haar zijn natunrljjke kleur te hergeven als dit preperaat alleen verkrijgbaar bg Louis f WELTER Fz Coiffeur WESTIIAVEiV tegenover het Castliiilji De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij DONDERDAG 1 AUGUSTUS a s Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zjjn bjj Mejufvronw de Wed A HARDIJZER Sociëteit Vredebest op de Maukt s Haoe Optici BN Alle soorten van prima qualiteit RIIIJN DUIGEN VAN E THÜ ES te Ludtvigshafena Rh tot de meest concurreerende pryzen verkrijgbaar bjj Van Wagcnliigcn Kcijser te Dordrecht JICHT Het 136 bladzijden dikke boek BHEÏÏMATIEE I een zeer bevattelijke Teelvuldig beproefde hilndleiding om deze pijnlijke kwalen zelf te behandelen wordt tegen toezending van 30 cents in postzegels franco door Bicliter s Boekhaadel te Kotterdam verzonden l e daarin ofgedrukte attesten leveren het bew J9 voor de buitengewone nitkomsten der daarin aanbevolen geneeswijze Gelieve op Naam cii Standplaats te letten HET EEIsTICa STE DEOOT HONDENEN APEN THEATEE onder Directie van De prachtig ingerichte Schouwburg Loge is geplaatst voor het Logement DE ZALM Groote Markt Eebstb Voobstelling op WOENSDAG 31 JULI 1878 en verder alle dagen gedurende de Kermis ten 5 s ure voor Kinderen en ten 8 ure Groote Avondvoorstelling De voorstellingen zullen bestaan uit Buitengewone dressuur door een collectie HONDEN APEN en PONNY S gesamentlijk 30 viervoetigcii ArtLsten allen werkzaam en goed gedresseerd waaronder bjjzonder zal uitmunten de groote LAMPOENDER AAP JOKKO in zijne onnavolgbare dressuur in de Gymnastiek Koning van al de gedresseerden Apen en de Hond in zgn moeielijke en voortreffelijke hooge sprongen als ook door Vuurhoepels enz De Directie durft gerust eene premie uit e loven als er een Hond of Aap ia onverschillig van wie die deze werkzaamheden kan evenaren Apen ziJn hier van alle rassen maar gedresseerd en ds Honden zjjn gewone soort doch ook gedresseerd Verder bezit het Theatre een goed gezelschap AUTISTEN Dames en Heeren en de muziek is van de Böhmer Capelle 10 personen Kapelmeester HRUBIJ De Directie geeft de verzekering een geheel nieuw en goed Programma ten tooneele te voeren ten einde zjjne oude roem te handhaven die hfl altijd heeft verworven alles breeder bjj Programma s omschreven üBd Dw Dienaar A WEEU CIRCtJS PAUL DASSIR EN BU t S Staande met hunne net ingericht Tent op de Markt tegenover bet Koffihuis Habmonie Daar de Directeur P4 ï i 1 SSZE alhier geen standplaats heeft kunnen bekomen is hvj genoopt geworden met den Heer BLAIiVS met twee gezelschappen in één Circue te wecken Het gezelschap bestaat uit 40 Kunstenaars Heeren en Dames Clowns Gymnastickers en Lnchtspringers waarbjj zich bevindt de Heer OSMAISH en zjjne Zuster voor de eerste maal alhier 40 gedresseerde Paarden van alle rassen WOEiAfSDAC tl HXX EKRSTE VOOUSTELlIXCi Dagelijks zullen tiuee Voorstelliitffeti egeven worden en wel te 6 uren Kinder en MimillevoorHtelMnff waurin de gedresseerde Ai en en eene collectie TIJgerhonden bollen werkzaam zijn In Aa AvotulvoorstelUngte halfnegen zai PAUL DASSIE genoegzaam bekend sa een afwezigheid van 8 jaar te dezer stede werk zaam zjjn Plaatsen kunnen besproken worden van s morgens tien tot s middags twee uren tegen 10 Ct e rira per plaats Hotel en Café j SPOORSTRAAT GOUDA Gedurende de Kermisdageu van af 1 tot en met 4 AUGUSTUS 1878 ca K OOo Gafé Chantant met medewerking van een flink Damespersoueel benevens een der beste HoUandsche Komieken PERSONEN Mej STIPS WESTENBERG Beroemde Hollaudsche Soubrette Mei EGENER Dnitsche en II ollandscbè Couplet Zangeres Mej WILHELMINA KOK Chiiuteuse en tont genre Mej IDA Komische Couplet Zangeres Pianist de Heer EGENER Violist de Heer SCHEFFERS MATINEE van i 3 nre a 0 15 entree de persoon SOIUÈE aanvang ten 8 ure ƒ ii 0 25 entree de persoon i a aflobp J AL Consumptieprijzen naar ge ivoonte Belovende eene prompte en nMte bediening Met achting UEd Dw Dielairesse Mej de W ed J C de BROEKERT ƒ C SIBBES VAN GOUDA staande met zjjn zindelgk w ingerichte POFFEETJES EN de eerste van af de Korte Tiendeweg beveelt z ch beleefdelijk bij zijne geëerde Begunstigers aan hopende even als vorige jaren met een talrijk bezoek vereerd te mogen worden daar hy alles zal aanwenden om ieder goed en lekker te bedienen Alles wordt met beste boter gebakken Bediening met Zilver Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd Korte Tiendeweg D 93 Gouda BlËSi KOTTËLARIJ vaK EN EUQELSCHE EIEREN BESTKLLINGEN worden ten spoedigste bezorgd PRIJSCOURANTEN verkrijgbaar Wordt Verlangd voor Kantoor en Loopwerk een JONGELING tnsschen 14 en 18 jaren eene nette hand schrijvende die met talen bekend is geniet de voorkeur Adres franco onder letter A met eigenhandig geschreven brieven aan h t Advertentie Bureau van A KOK Comp Boek en Kanloorhandel te Gouda ZACHTE ZEEP Ondergeteekenden maken aan HH Winkeliers bekend dat hnnne puike ZACHTE ZEEP voor Gouda en Omstreken uitsluitend verkrijgbaar is b den Heer a J LEFEL TE GOUDA K P TACONIS Cp Amsterdam Naar aanleiding van bovenstaand bericht beveelt ondergeteekende zich bg HH Grossiers en Winkeliers beleefd aan tot het LEVEREN van bovengenoemde ZEEP die zoowel wat kwaliteit als de veel verminderde prgs betreft ruimschoots met andere winkelzeep kan concureeren C J LEFEL Gouda 26 Juli 1878 SCHUTTERIJ Te KOOP een oo goed als bijna nieuw nog weinig gedragen O N DEROPFICIEUS UNIFORM oompleet Inlichtingen te bekomen bij den Boekhandelaar B A VERZIJL Korte Tiendeweg alhier en gedurende de volgende KERMI DAGEN worden bij Iw H SERRE Bleeherssingel over de Kaserne MOOIE FOmETTEN voor EE Gulden gemaald i m Op WOENSDAG den 7n AUGUSTUS des morgens ten 10 ure in het Koffiehuis 0B Romein e te Gouda van het bonwen eener BOUWMANSWONING HOOIBERGEN enz voor rekening van den WelEdelen Heer J F G PRINCE ter plaatse van de onlangs door brand vernielde aan het Oude Wegje in den Zuidplaspolder nabjj Zevenhuizen Aanwijzing in loco door den Heer G A OUDIJK Architect te Gouia op WOENSDAG den 31n JULI 1878 des jnorgcns ten 10 ure terwijl het bestek en teekening van af dien tijd bjj den bouwman G HOOGEN DOORN ter overname zal liggen Openbare Verkoopingp TE ZEVENHUIZEN van eenige perceelen UITMUNTEND Wei en Bouwland gelegen in den Zuidplaspolder van SchieUnd binnen de gemeente Zevenhuizen en Nieuwerkerk a d IJssel de Veiling op VRIJDAG £► AUGUSTUS 1878 ten huize van den HeerH VAN DKE BEN de Afs op VRIJDAG 16 AUGUSTUS ten huize van den Heer KEUte Zevenliuizen beide dagen det voormiddagaten 10 ure Breeder bjj biljetten en inforinatiëa bg de Notaria A N MOLENAAR te Waddinm een