Goudsche Courant, zondag 28 juli 1878

wat vooral hieruit blijkt dat de Keizerin voornemens is binnenkort haar kuur te Badeu Baden te gaan voortzetten terwijl de Kroonprins en zijne gemalin zich naar Hamburg zullen begeven en de Keizer naar Teplitz zal vertrekken BUITENLAim Buitenlaudsch Overzicht Op Cyprus i de bepaalde veranderiug thaui werkeliikheid geworden Sir Garnet WuUeley er met eene EiieeUoh Indisohe troepenmacht aangekomen Nog korten tyd en de nieuwe loe tanden BuUen overal de oude vervangen hebben Ue appreciatie van de wijze waarop ze zyn tol lauU g koraen moet nu in de per van den dag plaat maken voor eene aandachtige beKhouwing van hnuue oiitwikkeliug en van het goed o kwaad dat ze den volkeu van het Oo ten brengen Hel lot van uitgestrekte bevolkingen gaat nu uit de handen van de diplomaten die iu breede omtrekkeiT de voorwaarden van hun bestaan vaaigesteld hebben over lu die van de administrateur wier taak zeker met lioUt i te nohleu Qroote admiuistrstieve talenten zullen gevorderd worden om in Bulgarije iu Jüeiu Azie eu m Cyprus een raderwerk van bestuur lu hel leven te roepen dat aan de eeue zijde de binnenlaudsohe rust waarborgt en aan de andere zgdt aan deu grooten rijkdom dier landen gelegenheid geeft om Zich tol mirue productie in te spannen Hoe de EuMea bet er uf tullen brengen zouden wy niet durven loor pellen wat de Bugelschen echter betreft kun meu uit hunne anteoedenlen eeue gegronde hoon ufladeu dat de eoouomisohe outwikkeliug van de lauden waai zij hunnen iuvloed zullen laten gelden eeue Khooue toekomst te gemoet gaat Pat i de goede zgde van het ÏJugelwh TurkMihe verdrag uarvan w j ook meer dan een het afkeurenswaardige trachtten iu het licht te stellen Een telegram uil Londen meWt dal de Ttmei eene chels geeft van de hervormingen welke KugeUud verlangen zal dat in het bestuur iu KJeiu Azic zuUeu worden ingevoerd overeenkomstig de tweede aliuea van art 1 der Bngelwhe Turksohe ponveutie van 4 Juni waarbij de Sultan belooft de noudzakelgke hervormingen iu te voeren welke later tusohcn beide Mogendheden zullen worden vastgesteld Uit du birichl blijkt dal dit overleg tUMchen Engeland eu de Porie nog niet heeft plaats gehad althans nog niet tol een vergelijk geleid heeft daar de door de Time ontworpen sohet nog sleohu Engeland vjorBlellen behelst waarvan de noodzakelgkueid derhalve nog niet door den Sultan erkend is m a w 1 met welker invoering de Turkscbe regeering zich nog niet vereenigd heeft Uooh ook al belo ll hij deze noodzakelijke wyzigiugeu in l bestuur te brcgun dan zal de Engdsche regi ering voor de uukoimng dier belofte toch ook wel eeuigeu waarborg moeten hebben en daarvan meldt hel telegram mets Ja Ifs doel de katste zinsnede belrelfL nüe de souvireine rechten des Sullans vermoeden dat eeue c uirole ovei de toepassing der hervormingen Ier plaatse zel e buitengesloten is Onafzetbaarheid der paoba s voor een bepaalden tijd waardoor eenige subiliteil aan hel binneulandsoh bestuur iu het ïurksohe Egk gegeven zal worden is zeker eene nood kelgke eu heiUarae hervorming doch ook alleeu dan uU de paaha zijn bestuurstaak naar behooreu vervult tUtzelfde geldt uatuurlgk ook van de rechters en van de politiearabtenaren zoodat een plaataelgk tueziolil niet overbodig sohijut indien de beloofde hervormingeu eenige goede vruchten voor land en volk zuUcu dragen Wellicht eohter geeft het per telegriaf aangekondigde artikel van de Time reeds meer licht omtrent deze belangrijke quaestie dan uil het telegram is op te maken al is t niet te ontkennen dat de Eugilsche regeering de Eugelsoh Turksohe oonventie eu alles wal daarmede samenhangt in het parlement blgkbuar met opzet iu een geheimzinnig duister bult Ljrd Granville en lord Hammond beklaagden zich Diusdag ernstig daarover eu beiden gaveu te verslaan dat naar hunne moening de regeeriug zeer lichtzinnig te werk ging en zonder ook maar eenigszin omtrent Cyprus en omtrent de voornemen ï u de Vorte ten aanzien van Kleiu Azié iugelioht te zgu de voor Engeland zoo hoogst bezwarende oonventie van Juni sloot Lord lleaoonsfteld zeide dal de geheimzinnigheid dsr regeering teu aanzien van deze oonventie noodzakelijk was eu dat hij daarvoor grondige redenen zou mededeeleu zoodra de l jd voor deze eoibulliuge gekomen sou r De dagbladen vau Verona deelen op gezag van ouwraakbare ooggetuigen het volgende opmerkelijke feil uit de diereuwereld mede Op het landgoed van den heer Slringa te Caprino Veronese bevond zich het nest eener zwaluw Op een goeden dag wilde een musch daarin zijn intrek nemen Eeu hevig geveeht was het gevolg maar de brutale indringer wilde zich niet laten verdrijven De zwaluw hare zwakheid gevoelende ruimde het veld en vloog weg maar na drie kwart uurs keerde zg terug en wel aau het hoSfd van een geheeleu zwerm harer stamgeuooten No zag men een allerzauderlingst I schouwspel al die zialuwen hadden den bek vol I aarde en hadden daarmede in een oogeublik de kleine openuing van het nest gestopt en de musob I was levend begraven Bij meuschengeheugen viel er Ie Helder nooit in zoo korteu lijd zooveel water als 25 Juli jl eene wolkbreuk ontlastte zioh bjven de gemeente zoodal bet Water dat door deu dijk niet kon worden Verzwolgen op menige plaats zich eeu doortocbt baande naar de kelders of laaggelegen vertrekken der woniugeu die beueden aan deu dgk gelegen zgn Iu een van dezen werd practica ett multiplex een der stedelgke brandspuiten aangebracht zoodat na een arbeid van eenige uren het overtollige water was weggepompt Uit BleUwijk wordt van 24 Juli gemeld I Dunderdagiuiddag hetfi iu een herberg alhier ter zake van hel zoogenaamde volkspetiiionoement tusI sollen voor en tegenstanders een hevige woordenstrijd I plants gehad die eindigde met een vechtpartij waarbij I tegenwoordig was de bode der kon posterg die belust schgut met hel verzamelen vau haudieekening n op voormeld stuk De heer Bennett eigenaar vau de New York Herald is voornemens het jtiolit Dauntlesa uit te zenden op eene ontdekking der Nüordpoolzecen via Spitzbergtn iu tegeiiuvergestelde richting van de Pandora welke die zeeeu langs een anderen kant zal trachten te bereiken Terwijl hun ouders naar Berliju ter markt waren sprakeu twee kinderen een meisje van tien eu een knaap van zes jaren te Ueiuickendurf over Keizer Wilhehn van wieu zg ouk hadden gehoord dat hij zooveel an koorubloemeu hield Beiden gingen daarom uuur het vehl plukten een menigte van deze bloempjes eu wandelde daarmede naar Berlijn zg gaveu hun geschenk af aau het paleis waar het welwillead in outvaugat werd genomen Het uiterlijk der kinderen trok echter ilc a indachi zij werden ondervraagd en nu bleek dat huu ouders leeds lang van de markt naar Reiniokendorf teruggekeerd moesten zgn en zioh zeker over de afwezigheid der ki iI deren ongerust zouden maken Daarom werd ten paleize besloten den kleineu eerst rgkelgk van verversohingen te voorzieu eu hen in eeu hofrijluig da ir I j I Openbarc Verkoopinfj op DONDERDAG 1 AUGs 1878 s voorm Elf ure in het Koffijhuis HARMONIE te Gouda van Benige perceelen RIETLAND AKKERS en KLEUNEN BOSCH en WATER onder de gemeente lieeuwijk Blok s Gravenbroek en Vogelenzang te zamen groot 27 Hectares 51 Area 83 Cetvtiarea Verwaarborgd met 9649 64 oud kapitaal en 795 40 nieuw kapitaal op het Grootboek der 2 2 7o ingeschreven tireeder bij biljetten omschreven en Inlichtingen geven de Notarissen Mr KIST te Gouda en J A VAN DKR LEE te Aarlandeneen kau ziüli de verbazing der de vermiste kinderen aldu te laten brengen Menouders voorsielleu toen terugkeerdeu Naar aanltiding van het bericht van Terschelling dat onlaugs aula ir eeu zonnevisch gevangen is welke dieisourt hier hoogst zeldeu doch iu de Indische watereu menigvnlüig zou aangetroffen worden deeli men het volgende mede De beschrijving die van het dier gegeveu wordt is volkomen juist en nog onlangs weru er eeu op de viaohmarkt te s Hage gebracht terwijl die visoh geenszins bij den vissqhersman onbekend bleek Ie zijn Deze visoh wordt niet veel grooler dau een gewone schar gevangen doch is veel breeder Hg draagt op het midden van iedere zij I een glinsterende schijf ter grootte van een gulden daarom noemen de i issohers hem zonnevisch Gekookt smaakt hg vrg goed zoowat naar tarbot maar by is drooger a ƒ 1 40 de Riem bij A Brinkman Lange Tiendeweg Gouda Ill IS HABHONIE GONGERT DOOB DE K4PEL VA HËT CORPS GRENADIERS onder directie van deu Heer op ZONDAG 28 JULI 1878 de avonds te 7 s nien Kf y Het BESTU ÜR brengt met ingenomen heid ter kennis van HH Leden dat de Leden der zoo bizonder gunstig bekende Ziiedertafél Amphlon te Rotterdam onder Directie van den Heer HEIJBLOM op hunne doorreis alhier zich welwillend bereid hebben verklaard in de pauze een paar nummers ten beste te geven ter vriendschappelijke kennismaking met onze Sociëteit Het noodigt ook daarom HH Leden uit zoo veel mogelijk dit Concert by te wonen HH LEDJEJSf hebben Vrijen Toegang Introductie voor Dames eu Kinderen 50 Cts per persoon Vreemdelingen 99 Cents per persoon HET BESTUü II Salon des Variétés van AMSTERDAM onder directie van Judcls Louis Bouwmeester staande oude standplaats bij de Brug voor het Stations Koffiehuis Woensdag 31 Juli en Donderdag 1 Augustus 1878 m OP REIS MAR PBILADËLPDIA Oroot beroemd Blijspel in 7 Tafereelen Naar het Hoogdaitsche handschrift van E Jacobson vrjj vertaald door M S Trytel Met nieuwe coupletten Koren Quodlibets enz Nieuwe decoratiën van Velt Muziek van D J Larondelle Orchestmeester Mise en Seêue van L0UI6 BOÜWMEESTEK Régisseur NOOIT ALHIER VERTOOND Te Amsterdam honderd achtereenvolgende malen met uitbundigen bijval opgevoerd De rol van MATSE zal door den Heer N JÜDELS vervuld worden Ie Bedr De blauwe Ui 2e De zieke Matse 3e Op reis naar Philadelphia 4e De Zakkenrollers in Amerika Se Het gemaskerde Bal 6e Het Japansche Koffiehuis 7e Gezicht op het Kristallen Paleis Aanvang ten Acht ure PRIJZEN DKB PLAATSEN Eerste Rang 1 49 Tweede Rang 0 99 Derde Rang 0 75 Vierde Rang f 0 40 Abonnementskaarten bij 10 stuks verkrijgbaar a 10 Plaatsen kunnen besproken worden van 10 tot 4 uur a 10 cts extra J H KlEBERT HARn GOUDA Photographisch Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op ÜOXDEilDAG eu ZONDAG 7 Porlretleii k fi CAGLIOSTRO THEATER VAN E BASCH op de Groote Markt te Gouda op DINSDAG 30 JULI en gedurende de Kermis s avonds ten 8 ure in Physica Magie Optiek en Hijdrattllek geheel nieuwe Agioscopt8che WeréldTahleaux de Vlieg Maehine de Magnetisclie Slaap de nieuwe Weck Apparaten de Alhambra en de Diamant Orot van den Berggeest Rnbenzahl Alles breeder bg billetten omschreven B BASCH Dr Phil ¥ 1L1TT11 LMaE QBOENENDAAL 114 Groot assortiment van GAREIV BA1 D SAIJETTEN eu MODE ARTIKELEi NEDERLANDSCHE HAARWERK FABRIEK Rottcrdaiii Nauwe ftlarktsteeg Rotterdam De Onder eteekende heeft de eer zijne geachte cliëntelle te belichten dat in zijn Depot te Gouda Markt A 154 een groote sorteering ï l€Hf 11 eHÏ § te bekomen zijn teg en de minst moe eliike CONCURREERENDE PRIJZEN NB Alle VLECHTEN zijn van ECHT HAAR zonder Crèpegemaakt en kunnen binnen de ACHT DAGEN geruild wordenwanneer zij niet voldoen en 3 jaar garantie HZOTJrDEnSTBI OTJOB BIEMOÜWEHIJ van J A CORMAN VLIJMEN bij s Hertogenbosch Roijaal Zwaar Op Okshoofden Heele Halve en Kwarttonnen Inlichtingen verstrekt mnn Agent deHeer P van der WANT G Czn Nonnenwater O N 2 Dr Ghatomelanus Oogenwater versterkt herstelt en behoudt het gezicht van allen wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen te verzwakken Pj s per flacon met gebraiksaanwözing 60 cent Verkrggbaar in de onderstaande depots Benzemnker en Oo Leiden A Buts NteuKko m A Prin Zevenimzeii F G A tan DETH Gouda J H Keiler en Zd W Wafienst li A Sihoutens Scliluler ÜOHOA Druk tan A Bbinkman Oortmolenitrajt Sotlerdam Zondag 28 Juli 1878 I Meu verwacht dat de debatten in het Engelsohe Lagerhuis over Hartingtons motie de geheele volgende week zullen duren en dat hel Parlemeut eerst in de tweede helft van Augustus uiteen zal gaan Bij een boodschap der Koningin ia kennis gegeveu I van het aanstaande huwelgk van haar derden zoon I Arthur hertog van Connaugbt met prinses Louise van Pruisen met verzoek om aan hel aaustaaude echtpaar een jaargeld te willen toekennen Sir Stafford Northoote verklaarde hierbij dat hij Donderdag bet wetsontwerp tot regeling van dat jaargeld zou aanbieden WaarMhijnlijk zulleo velen zich herinneren dat I bij gelegenheid van eeu vorig huwelgk vau een der l f kinderen van de Koningin nl van den hertog van Edinburg iu bet Parlemeut vrij ernatige bedenkingen I zijn gtrezen tegen het voorstel tot toekenning van i 1 een verhoogd jaargeld aan een prins die in het j I huwelijk treedt Met allen eerbied voor het kouijik I Igke huis van Eugelaud en evenzeer voor de draag kracht der Engelsohe natie die beter dan eenig ander land zich de lute van eeu kostbaar kouinklgk huis I kau Veroorloven zou de weelde toch wel eens al te I groot kttunen worden Uit de schatkist wordt thuus I reeds de kbinigheid van 6 248 000 aan leden van I het Eugelacbe kouingshuis beuald zoodat bet uiet I zoo bijzonder te verwonderen is Uat Sir Charles I Dilke verklaarde het aangekondigde wetsontwerp tezulI len bestrijden M u kan evenwel gerust aannemen dut bel met een groote meerderheid zaTwordru goedgekeurd In Fraukrijk zijn de werksukiugeu nog steeds I sau de orde Te Havre weigerden de tiiiuuerliedeu ondanks sommige couccssieudir ptiroons den arbeid te hervallen i te Bivis dep Uk hebben de werki lieden in de girierijeu hel ivirk gestaakt De I grève te Saiui Jii imuuJ duuri voort In het NoorI d rdepftrtemenl is de tooil iid weinig veranderd I gelukkig bleef tolnogtoe He brdc beu aard Te Pwqs I hebben zoowel de mauiielgke als vruuwchjkc bedieuI deu vau de bekcude l uval etablis inemeu opuKuw I den dieiist opgezegd j op de teuiuonsielling werd I zonder voorafgaande waarschuwing gré e gemaakt I De Belgische Kamer heeft eeu twaalftal terkieI zingen onderaochl en goedgekeurd hel onderzoek van de verkiezing te Antwerpen werd tol gisteren verdaagrl wegens de daariegcn iugebraohte bezwaren I van clericdo zijde Uit Spaoj wordt bericht dat de Koning ua deu dood zguer gemalin zoo zw iarmoedig is dat hg er i aau deiikl de kroon neer te leggen De benohlen uil Italië bevestigen ons vermoeden dat de agitatie voor het ïtalia irredenfa in kracht veruiiuderen wat grooteudeels ie dankeu is i aan de energieke houding der Kegeering ten aanzien van eventueeie rustverstoriugeu Verscheidene I aangekondigde meeting hebbeu niet plaats gehad I De verstandhouding tussoheu Aorne eu Weeueu noet dau üok niet hebben geleden d iar de ItoliaanscheKegerreng die van Oustenrgk is voorgekomen enhaar heeft te keuiien gegeveu dat zij de beweging ten sterkste afkeurde zoudat er van eene klacht der I üostenrgksche Kegeering geeu sprake moet zijn Hel gerucht dat generaal de fiobilaul gezant teWeeueu naar Home was geroepen is ongegrond daar de generaal lij i post niet heeft verlaten 1 Sedert de Keizer van Duitsohland op Babelsberg is aangekomen heeft dit liefelijke oord een geheel ander aanzien gekregen eu zou eer aan eeue strafgevangenis dan aan een lustoord doen denken De geheele bezitting is nl door een militair cordon omgeven overal in hel bosch eu langs de oevers der rivier ziel men blinkende helmen en bajonetten eu langs de wegen rijden voortdurend patrouilles cavalerie met getrokken sabel op en neer leder verdaclii individu inoet wojilen verwijderd of gearresteerd talrijke gezelschappen niteengedreveu enz enz In het J otfi lti inter Ititelltgemètatt is eeue bekendtnaking opgenomen waarbij bet park Babelsberg voor hel publiek gesloten wordt verklaard en het tioomimlwirkeer op de Bavel I icordt opi eheven Ieder die aan deu oever der Havel tracht te landen of buiten de aangewezen poorten in het park tracht door te driugen zal het zioh zelf te wijteu hebben iudien door de militaire posten op hem wordt gesohoten Men kan hieruit opmaken hoezeer de vrees voor sooinal deniooraten iu de hofkringen is doorgedrongen Intussohen schijnt de ge iieziug van den Keizer goede vorderingen e maken ÖSPPA PJiPS H A towiMJ 4