Goudsche Courant, zondag 28 juli 1878

1878 Woensdag 31 Juli jH ari éf y iin N 2173 GOÜDSCHE COTJRA leuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken Bij deze Coirrotit behoort een Bijvoef l BINNENLAND K GOUDA 30 Juli 1878 De kermieweik is aangebrokrn Reeds dagen te toren was het duidelijk te bespeuren dat ïijja aantocht was Rechts en links zag men daarvan de onmiskeubare sporen Van alle zijden doken de kramen en tenten als t ware uit den grouil op er de straatjeugd begroette reeds dug aan dag al het schoone dat in wording was üe Groote Markt il reeds bedekt met de prachtig ingerichte en luisterrijk versierde kermisloges waarvan de strooibiljetten gewagen de galanterie en verfritwihingskramen sluiten zich daarbij aan ea de Goudsche kermis ia daar Wy wenschen onze stadgenooten veel genoegen toe Als vorige jaren znlleu zij zich o k dit jaar avond op avond naar het terrein begeven waar de kermisgod iroout welnu wij misgunnen het hun niet doch écu verzoek wagen wij te dotn aan die klasse waaruit het grootste getal kerniis gangrrs bestaat nl dit Let op het einde en denkt er aan dat er na de kermis dagcn widtr een nieuwe tyd aanbreekt als wanneer men berouw zou kuni eii hebben over roekeloos verspild geld over een bedcrvco huraear over verkei rd doorgcbrachtcn tijd Vergeet het niet dat de peuniiigskens die met moeite van het zuur verdiende loon gespaard werdrn meer genot kunnen opleveren dun een paar avonden in brooddroiikenheid doorgebracht dtukt er aan dat het gemakkd k is het een en ander onzer bezittingen naar de bank van leeuing Ie brengen doch dat het zeer moeielyk valt later die paudan te lossen Voorla doch genoeg houdt kermis viert firsl maar doe t op waardige wijze doe t als verstandige mentchen die weten te genieten van t geen wordt aangeboden met zelf brprrking met zelf beheersching Wanneer wg een blik slaan op het kermi taoneel dan zien wij mtist oude bekenden Op de M irkl voorierst f et Cai lioilro f teatir van E Batch liet z d voorzeker velen genoegen doen dat theatre binnen onze gemeente te zien Wie heriiinirt zich niet vroegere genotvolle avonden daar te hebben doorgebracht wie kent niet de gezellige wijze waarop Basch de behendigste goooheltoeren weet uit te voeren wie weet niet hoe onderhoudend hij ons weet bezig te houden Voorzeker Busch zal een van de eersten zgo die op volle zalen kan rekenen gedurende de Goudsche kermis Voorts is If try s Honden en Jpentheatre eveneens de vermelding waard Allirairdigste knusljes worden daar verricht door de jeugdige viervoetige kunstenaars tecwgl tevens eeu miniatuur cirque daaraan verbonden is Ouders die hunne kinderen een prettigen avond willen doen doorbrenge f moeten hen noodzakelijk naar Wer s theatre doen gaan Jtdelt m Bouwmeetter I tooneelgezelschnp zal in de op den Singel geplaatste tent opvoeren t Matse van de Walerltiding op reis naar Philadelphia Judeh vervult de hoofdrol vermeit t affiche voorzeker voor velen een reden om de voorstelling te gaan bgwoneu OniGenoegen biedt eveneens de gewone amnseraenten ftan Is het noodig die nog onder de aandacht onzer lezers te brengen De leden dier Sociëteit en welk Gouwenanr is geen lid daarvan dragen daarvan reeds kennis dank zg het reusachtig programma bg hen bezorgd en voor diegt nt n onzer lezers die geen lid zijn dicne dat het Nieuwe Rotterdarasche Feeslgebouwgezelsohap onder directie van den heer N J W Sluyter daar optreedt en dat dt beroemste en bekwaamste kunstenaars zullen medewerken om e matinees en soirees in Ons Genoegen bon ouden roem te doen handhkven Ëen talrijk bezoek zij Ous Genoegen tijdens de kermis toegewenscht I st Terwgl in deze gemeente het kermisfecst wordt gevierd heeft er in eeno nederige woning op de Lage Vest insgelgka een feest plaats waarop wij de aandacht onzer lezers vestigen Daar wordt nl Donderdag 1 Aug e k een gouden h elijksfee t gevierd door B den Held en echtgenoote echter onder zoodanige omstandigheden dat giften van belangstellenden gaarne zullen worden aangenomen In deze dagen nu er zooveel voor eigen genot wordt besteed zal vieUicht deze of gene gaarne bereid zijn ook voor bet feest dier oude meuschen iets af te staan De alg Ned vroawenvereeniging Ttssehchade heeft eeue prgsiraag uitgeschreven voor het beste en bekiiopale werkje over Kuiist toci past op vrouwelijke handwerken Overeenkomstig het dod der vereeniging wensoht het bestuur op deze wij e eene poging te dqen tot verbetering der vrouwelijke handwerken door bevordering van goeden ai tak en opwekking van kunstzin De Hoofdcommissie voor het national buldelijk aan Z K H Prins Ileiiilrik cu Uü a s geniniin vergaderde gisterennamiddag ten hiilf c rie ure op het raadhuis te Amsterdam Verschillende ontwerpeu voor htt album waren ingekomen Met groo e meerderheid vnti stemmrn werd besloten de levering op te dr en mii deii heer Van HoUj te sGriveii iagp die eene teekeiiing htid ingediend waarvan het dubiieKi naamcijfir het middelpunt vormt omgeven door eene cirkelvormige omlijsting Liuks en rechts zijn twee vakken aaugtbracht waarin de wapens van den prins en de priiisis Hit gcbeil is opgesloten door een rand waarin de elf wapens der provinciën zijn aangt bracht btkrooml door het Nedi rlaiidsche wapen In verschillende kit uren bewerkt vormt het een harmonisch gdieil Het titelblad wordl verw ardigd door onzen welbekenden schilder Hugo Ikii hu8 en Verder werd besloten tot het niischrgvcn vaij een prgsvrang voor twee monumentale fonteinen officieus was kennis gegeven dat liet den Prins r iadzanm was voorgekomen in verbond met de situatie van het voorplein v in het lust lot te Sotstdijk om hel plan lot oprichting van Rechts eene fontein te l iten vervjjllri Tot de Siimenstelliiig dit r prysvr iag erdi n uitgenoodigd de hetrrn Redikcr Bisdom architect Ie Amsterdam en Ed O A Pol architect te Rotterdam beiden leden der Hoofdcommissie Omtrent het hnwelgk vau prins Hendrik der Nederlanden met priiisfs Maria van Pruisen wordt uit Berlijn aan de Kolmsch Zeiturtg het volgende gi meld Het programma voor de pltchiigheid en daaraan verbonden festiviteiten was den Ktizer wegens zijn ophanden zijnde vertrek naar Teplilz ter goedkeuring voorgelegd Naar men verneemt heeft hij bij die gelegenheid het voornemen te kennen gegeven den 23sten Augustus op Babelsberg terug te komen ten einde bij de plechtigheid tegenwoordig te zijn Aanvankelijk bestond ten llovo het denkbedil aan de feestelijkheden een eenig zihs eenvoudig kai ukl r te geven in overeenstpraming met het ceremonieel op een buiienverblgf Ten slotte heeft men echter daarvan afgezien vooral omdat de koning der Nederlanden all gast er bij wordt verwacht Alles zal nu plaats hebben met in ichineming van htlzelfde ceremonieel als bij btj huwtlijk eener Pruisische prinsis gebrnikelgk is De bruid zal de kroon dragen de daints zullen in manifisu devour verschijnen en er zal een cour en een fakkddans plaats lebben Alleen z l1 wegens de mindere ruimte in Ik t Nieuwe Paleis in hot aantal genoodigden eene beperking orden gemaakt De Keizerin wordt bij hit feest verwacht I e Koning der Nederlanden zal den iZateii Augustus aankomen Den Sisten zullen d feestelijkheden oop Üj S l Naar men verneemt i bg jyelpgenheid van den ZaterjJag gehonden proefrit op den spoorweg Leidt o Woerden ter hoogte van Hnzerswoude de trdu ontspoord waarbij er een van htt bedienend personeel ernstig gekwetst werd j f Men schrijft nan de R Cf Een bericht in verschillende bladen doet het voorkomen ala zou de lijn Leiden Woerden reedfl o eï de geheele lengte berijdbaar zijn Dat is echter zoo niet De bedoelde inspectiereis van commissarissen der Maatsoliappij 19 uitgegaan van Leiden vanwaar men is gespüurd tot bijiia aan de grens van H izerswoude en Alphen vanwaar de reis is voortgezet tot Gouwsluis ouder Alphen per stoomboot en verder langs de baan lot Woerden Intosachen wordt met het afwerken van de baan de noodii e spoed gemaakt en zou het nog met onmogelijk zijn dat de lijn op 15 October a a in exploitatie kwam Op Maandag 5 Augustus zal door Men directeur van a rijks magazijn van militaire kleeding enz te Woerden o a aanbesteed worden de levering van lOOU eenmaus en 150 tweemans wollen dtkens Met 1 October dezes jaars js er gelegenheid tot pliutlsiiig ran 7 leerlingen aan de rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam Die leerlingen genieten van het rgk huisvesting voeding verpleging en onderwijs gedurende twee jaren ten ware zij zich door angedrrig of door gebleken ongeachikthtid voor de betrekking van vroedvrouw een verder verblijf aan de school onwaardig tooncn Bovendien kunnen eeiiige uitwonende leerlingen aan de lesEen detlnemen De vereischte ouderdom is van 20 tot 85 jaren Belanghebbenden sijn uilgcnoodigd van haar verlangen om geplaatst te worden tusschen 1 en 15 Sfptember e k kennia te geven aan den voorzitter van den geneeskundigen raad der provincie waarin zij hare woonplaats hebben voor Zuid HoVand dr L J 1 lgi liug te s Gravenhage Blijkens een bij het Departement van koloniën ontvangen teltgiam van den gouvernrur genpraal van Nederlaudach Indie zijn op den ZSsten dezer in AtcKin de militaire operation begonnen welke noodig zijn geworden ten gevolge van den vgandelijken aanval op het door ons bezet gebied bedoeld bij het bericht in de StaaUcourant van 2 dezer no 253 Bij Lambaroe een derposte n in onze zuidoosterlinie nabij den linkeroever der Alchin rivier gelegen is eene kolonne de genoemde rivier ovcrgetrokken tfrwijl een ahflere kolonne van Olth Karantr een der pnatiii in onze oopterlinie beoosten de Atchin rivier het vijindelyk gfbied binnentrok en met groot suc s s doordrong tot PekanBaroe oostwaarts van Lambaroe Aan onze zijde werden 3 man gedood en 23 gewond i e gezondheidstoestand der troepen was bevredigend Op de uoordkust van Atjeh is Pasangan gebombanleerd wegens de vijandige houding sinds geruimen tijd door den radja aangenomen hocwtl hg fich in 187a aan het Nederl gezag onderworpen had Door het gerechtshof te e Gravenhage is Zaterdag uit praak gedaan o a in zake Ph M v G commissionair in vee te Rotterdam iKschuldigd van valschheid in twee gescftïifteu van koophandtl en htt gebruik maken van dtze valscbe stukken Het Hof veroordeelde hem ten aanzien v in het geschrift te Rotterdam vervaardigd en in be aliug gegeven met aanneming van verzachtende omstandigheden tot 18 maanden eenzame opsluiting terwgl het ztoh onbevoegd verklaarde om kennis te nemen van de valschheid ten opzichte van hei andere gtscbrift daar dit in het buitenland vervaardigd en in betaling gegeven whb Het hof oordeHile dat bc ch wat dit geschrift betreft ten onrechte i 5 vervolgd 50Jarige ADVERTENTIËlifa ECHTVEREEiVIGINGl m TAN I BAREND DIN HELD I KS I § Si ADRIANA TAN MEIJEREN iSi Gouda 1 Angustus 1878 lil Lase Vest O N 547