Goudsche Courant, woensdag 31 juli 1878

Eigenaren by het Icadaiter bekend B 7AN WUNSAABBEN Korte Tiendeweg D 93 Gotida ENGELSCES BIEÊEK BESTELLINGEN worden ten spoedigste bezorgd PBUSCODRANTEN verkrygbiar Standplaats GR04 TE MaVIRT MUSEUM VAM FLORENCE of het Kabinet der Mechanische Wassenbeelden welke uitmunten in kunst en schoonheid terwgl de kunststukken op de Weener Tentooa stelling met den Eersten prgs werden bekroond Bestaande uit meer dan 400 Voorwerpen Don Carlos De treurende Jonkvrouw aan de voeten van haren vader De welbekende Familie BoUeman Het ongelukkig huwelgk van Jonathan Wild Constanten en Bonsarius Wilhelm Keizer van Duitschland Bet sterfbed van den ongelokkigen Ednard MUlo De gedresseerde Gorilla Venus Keizer Maximiliaan Karel de Vgfde Lodewpk de Negende Fran9ois Maximiliaan Robespierre Mgr d Arboy Aartsbisschop van Parjjs Z H Kus IX Prins von Bismarck De gevierde PèreLagordaire Snpp genaamd Curl Voght Mgr l Abbe de Guerry Lodew k XVL Maria Antoinette Kouingin van Frankrijk Verder meer dan 800 voortbrengselen uit de natuur en het dierenryk te veel om te vermelden De directie heeft kosten noch moeite gespaard om het den bezoeker zoo aangenaam mogelyk te maken hopende met een tairyk bezoek vereerd te worden Met de meeste hoogachting UEd Dw Dienaar O bfo risl Eervolle vermelding by besluit van Z M den Koning Eerste Rang S5 Oent Tweede Rang 15 Cent THEATRE DE NOUVEAUTÉS Directie C SPRIET taande met z Tent op de Qroote Markt tegenover het Koffiehuis van den Heer Vbkbeek en daar van dit jaar de Heer C SPRIET wat nieuws heett medegebracht om het publiek van GooDi en Omstbsxen verrassende oogenblikken te vèrschafièn op het terrein van Kunst en Talent DE AMEBIEAAirSCHE FAAL of de straf eener veroordeelde die met yZeren banden en 5 sloten en sleutels vastgemaakt wordt en binnen een minuut is hy er uit ook wordt het hoofd en handen in een kruis gesloten met 4 sloten vastgemaakt en maakt zich ook binnen een minuut los Daarna de pynbank waarop de baaden met touwen worden vastgebonden en ook binnen een minuut maakt hy zich los De kunststukken hebben in Amerika veel byval gehad terwgl zij beschreven worden als een wonder der wereld Uitgevonden door Professor WÉNDEL Deze straf is ondergaan in het jaar 1508 en thans uitgevonden om binnen een minuut er uit te komen zonder iets te beschadigen MET f IMElf m ¥ Wi BÈ MêMT waarin voorkomt de Bnwelyksplechtigheid van den Erfprins van Oranje tegenwoordig Koning Willem UI met de princes van Wurtemburg wylen Hare Majesteit Koningin der Nederlanden zooals het plaats gehad heeft te Stuttgart in het jaar 1839 en de plechtige begrafenis van wylen Hare Majesteit Koniogin der Nederlanden zooals het heeft plaats gehad in de Nieuwe Kerk te Delft den 20 Juni van het jaar 1877 Men ziet de Kerk van Duiten in volle rouw tot aan de top der toren verlicht door een Electrisch Vuur van 250 elementen en men ziet duidelyk het lyk binnen dragen door 24 Onderofficieren van het Leger en Marine OORLOGSTOONEEL i Men tiet de ellende der vluchtelingen die bq het steed meer en meer voorwaartsrakken der Susaeir in Bumenië hunne troningen verlaten 6 Het opaUan der Bruggen over den Donao 700 M breed 6 Yijftigdnizend Bussen trekken over den Douau 1 Se Slag bij PLEWNA men tiet de Tarkea de stad verlaten en de Kosseu binnentrekken men tiet duizende geblesieerden rerroereu door de Embulance Bombardement van PADGOEITZA door d Montenegrjjnen S Men tiet d Tolken hnnne operatie beginnen in de Henegowino HET BOMBARDEMENT VAN ADRIANOPEL Groote Amerlkaansche Ballct Pantolhlmes Prysen der pryzen Ie Rang 0 49 2e Bang 80 Cts 3e Bang 15 Cts Dagelijks drie Voorstellingen ten 4 6 en 8 uur Plaf tsen z n te bespreken aan het Bureau i 10 Cts extra Ch SPRIET Directeur Tot Slot II116TMDËN GOllDVlIUimEN ENZ VXN wTWTTtTflfl Dentiste 5 Alezanderstraat tiliÉÉiUll s GBAVENHA6E al eiken DONDERDAG van 9 tot 13 uurte Gouda Hotel fTivou Spoorstraat te conanlterea of schriftelyk t ontbieden zyn HYPOTHEEK BM Op LANDERIJEN in Znidr Holland verlangt ueu Geld te plaatsen in sommen tot 40 Mille ais hypotheek tegen eene rente van Viaars Nadere inlichtingen geven de He DS GRAAF Co te Gouda 200 500 LITER MELZ 3DA C3 F1T IJ SLS Men verlangt bovengenoemde quantiteit geleverd te hebbeu Jranto één der Stations Rhynspoor of Boll Spoor Verzoeke opgaven van prys en hoeveelheid franco in te zenden onder het motto MstK aan het Algemeen Adver tentieBureau van NUGH van DITMAB Rotterdam CIRCUS PAUL DASSIË EN BLAKUS Staande met hunne net ingerichte Tent op de Markt tegenover het Koffihuis Hiaiioiis Eerste Voorstelling op WOENSDAG 31 JULI ten 6 ure KIIER EN FAMILIE VODRSTELLING met medewerking van de gedresseerden HONDEN en APEN GROOTE AVÜNDVOORSTELLIHG ten 8 j ure met medewerking van den beroemden Heer Paul Dassie Verder gedurende de KERMIS dagelijksch Twee VoorstellIngcR ten 6 en 8V ure De Directie DASSIE EN BLANES Hotel en Café li 2 SPOORSTRAAT GOUDA Gedurende de Kermisdagen van af 1 tot en met 4 AUGUSTUS 1878 OrJEtOOT Café Ghantant met medewerking van een flink Domespersoueel benevens een der beste HoUandsche Komieken PEBSONf N Mej STIP8 WESTENBERG Beroemde HoUandsche Soubrette Mej EGENER Dnitsche en HoUandsche Couplet Zangeres Mej WILHELMINA KOK Chanteuse en tout genre Mej IDA Komische Couplet Zangeres Pianist de H er EGENEB Vioüst de Heer SCgEFFEBS MATINÉH van 19 3 rat f O IS entree de persoon SOIBÈB aanvang en 8 are ik ÖJi5 entree de persoon Na afloop BAL Consumptieprijzen naar gewoonte Belovende eene prompte en nette bediening Met achting UEd Dw DienaiéBse Mej de Wed J @ dk BBOEKËRT Cagliöslro Theater van E BASCH op de Grc ote Markt te Gouda heden DINSDAG 30 JULI en gedurende de kermis s avonds ten 8 are in PhyaUsa Magie Optiek en HydrawHeh geheel nieuwe Agioscopisehe WereldTableaux de VliegMachine de Magnetische Slaap de nieuwe WeckAlhambra en de Diamant Orot van den Berggeest Appai aten Rnbenzahl Alles breeder by billetten omschreven M BASCa Dr Phil DE COMMISSAttlS DES KOl L GS in de Provincie Zuid Holland Gezien den brief van den Heer Minister van Waterstaat Handel en Nyverheid dd 23 JuU 1878 n 12 afdeeling Waterstaat A ten geleide van een afschrift van s Konings besluit van den 14den te voren n 23 houdende aanwijzing van de perceelen welke krachtens de wet van 8 Mei 1878 StaaUblad n 49 onteigend moeten worden ten behoeve van den aanleg van een Grintweg onder de gemeente Waddinxveen Gelet op de eerste alinea van art 15 der wet van 28 Augustus 1851 Staattblad n 125 Heeft goedgevonden Voormeld besluit gelyk het hierna volgt ter algeraeene kennis te brengen Wu WILLEM III BU IE Gratis Gods Koning bbb Nbdïelaiidisn Pïjns van Okanjb Nassac Gkoot Hketoo tan luxekbubo enz enz enz Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid van 9 JuU 1878 n 203 afdeeUng Waterstaat A strekkende tot aanwyzing der perceelen welke ingevolge de wet van 8 Mei 1878 Staattblad n 49 onteigend moeten worden ten behoeve van den aanleg eens Grintwegs onder de gemeente Waddinxveen Gelet op de artikelen 10 11 12 13 14 en 15 der wet van 28 Augustus 1851 Staattblad n 125 Gezien het Proces verbaal der Commissie uit Gedeputeerde Staten van Zuid HoUand weltfe met den Hooid lngeniènr van den Waterstaat in het 10de district en het Hoo het remeenteoes uar van Waddxrueveen ingevolge art 10 der wet van 28 Augustus 1851 StaM hd n 125 binnen die gemeente hebben zitting gehouden ten einde de bezwaren van belanghebbenden tegen het plan aan te hooren nadat aan de bepahngen der arUkelen 11 en 1 2 ier wet was voldaan Hebben goedgevonden Te bepalen dat ten behoeve van den aanleg van een Grintweg ter verbinding der Dorrtkfiitkade met den Kerkweg in de gemeMite Waddinxveen ten algemeenen nutte in het pubUek belang en ten name der gemeente Waddinxveen ter uitvoering der wet van 8 Mei 1878 Staattblad n 49 onteigend zullen worden de eigendommen aangeduid in het plan en de kaarian welke ingevolge arti 12 der wet van 28 Augustus IShl JStaaUblad n 125 op de Secretarie der g meejite Tpd mOT dn ter inzage van een ieder hebben gelegen als Soort Tan Eigendom Kada tr le Gemeente Te Onteigene grootte Kadastrale grootte der Perceelen A A C H Zuid tradduutveen Idenv Idem Hooilsnd ViMcherij Weiland 108 106 9 02 04 04 22 78 56 09 80 06 30 50 80 D Hugo Visser en i kinderen Koopman te ITad iinxwen Kora T d Torren Com zn koopm Idem Idem Idem Idem te ITêddiiixtee Water WateralsWeiland Weiland Idem 698 102 103 106 OX 03 02 02 63 74 12 12 50 60 60 SO SS 3 02 06 dezelfde diefde dezelfde dezelfde Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Nederlandtche StaaUeourant de Nieuwe BotUrdamteht Courant en de Gom k Courant zal worden senlaatst Weimar den 14 Juh 1878 geplaatst WILLEM Dt Miniötr wn WatênUiat Bandel m I yverheid aei TAK VAN PÖOBTVLlET Overeenkomstig het oorspronkel ke De Secretaris Generaal tan Wateretaat Handel en Nijverheid aet BOOGAARD t Gravenhage den 26 JuU 1878 De Commiitarii det Konings voornoemd POCK Salon des Variétés van AMSTERDAM onder directie van N Jodels Louis Bouwmeester Staande oude standplaats bg de Brug voor het Stations Koffiehuis Woensdag 31 Juli en Donderdag 1 Augustus 1878 OP REIS MAR PHIL DELPHli Groot beroemd Blgspel in 7 Tafereelen Naar het Hoogduitsche bandschrift van E Jacobaon vrjj vertaald door M S Trytel Met nieuwe coupletten Koren QuodUbets enz Nieuwe decoratiën van Velte Muziek van D J Larondelle Orchestmeester Miseen Scène van LOtJIS BOUWMEESTER Régisseur NOOIT ALHIER VERTOOND Te Amsterdam honderd achtereenvolgende malen met uitbundigen bflval opgevoerd De rol van MATSË zal door den Heer N JUDELS vervuld worden Ie Bedr De blauwe üi 2e 3e 4e 5e 6e 7e De zieke Matse Op reis naar Philadelphia De Zakkenrollers in Amerika Het gemaskerde Bal Het Japansche Koffiehuis Gezicht op het Kristallen Paleis Aanvang ten Acht ure PRUZEN DER PLAATSEN Eerste Bang 1 49 Tweede Rang 0 99 Derde Rang f 0 75 Vierde Rang ƒ 0 40 Abonnementskaarten bg 10 stuks verbrggbaar a 10 Plaatsen kunnen besproken wordeh vsn 10 tot 4 uur a 10 cts extra Pierre Gijbels WEST E INDE Grand choix de Parfanierle Rgke keuze in PORTEMONNAIES SIGARENKOKERS Barnsteen en Meerschuim SIGARENPIJPEN PARURES in Barnsteen Schildpad ferle d Amour Gips en meer andere Soorten te veel om te noemen eane groote CoUectie WAAIERS ZEEPEN van Sandbus te Leiden EAÜ D ANVERS en EAU DE COLOGNE van alle Hofleveranciers Standplaats WEST HAVBÏï over den Heer REMIJ direct geïmporteerd en van uitmuntende kwaliteit Per Sist van 12 1 flesschen flS met inbegprip A ftn fleSschen kist en accijns franco aao L is oontant TE BEKOMEN BU Binnenkant 4 Amsterdam r