Goudsche Courant, woensdag 31 juli 1878

Woensdag 51 Juli 1878 De Berlijnsclie graveur en stempelanijder Carl Wittich bad zich met talrijke aanbevelingen voorzien bij den Paus aangemeld die hem zeer vriendelijk had ontvangen en hem opdroeg een model van hein te maken en daarna twee medailles een gouden en eeu zilveren te vt rvaardigen ten einde nan bevriende vorsten ten geschenke te geven Wittich achtte zich verplicht den Paus te zeggen dat hij niet katholiek is Dat weet ik wel zeide de Paus ij zijt prjtestant maar de knust heeft met den godsdienst niets te maken Ook de heidenen hebben gewichtige diensten aau de knust bewezen en daar gij naar ik hoor niet met aardsche goederen gezegend zijt veroorloof ik u de medaille na aflevering der door mij bestelde exemplaren in den handel te brengen Franchi die van eene verplii t iug een heilzamen invloed op het gestel van Leo XIII verwacht Het i thans te Bome ondraaglijk h et de Uid i voor de helft ontvolkt en verscheidene kardinalen hebben haar reeds verlaten ISTEN IW lU Aan de rekeniuing en verantwoording over 1877 1878 der Maatschappij tot Nut van t Algemeen dezer dagen aan de departementen toegtzondeu is het volgende outleend De uitgaven hebb n b dragen ƒ 37 012 4O De uitgaven voor den almanak hebbeu bedragen ƒ 5140 38 voor de uigemeene verg ideiiiig ƒ 3053 51 behalve ƒ 3136 40 voor tegeinoetkoniiiig aau de afgevaardigden voor subsidiën ter zake van onderwijs is besteed ƒ 6026 37 8 behalve ƒ 5000 subsidie aan de Tooucelsohool De oiilvanga eu hebben bedragen ƒ 27 l41 35 i aan coutnbutieu en ruim ƒ 7500 aau rente 1 tet saldo der vorige rekening wn ƒ 27 623 26 de tegenwoordige sluit niet een saldo lan ƒ 25 50 63 3 De maatschappij bezit ƒ 247 000 iuscbrijving op het grootboek benevens liet batig saldo van ƒ i 6 508 63 4 De behoeften ïiju nwr bet jaur 1 78 1879 bigtool op ƒ 311 450 75 de middelca op ƒ 34 400 75 hit tekort zul men zoo noojig dekken door ƒ 5000 van het kapitaal te nemen De Liixemb Zeit meldt dat in de hoofdstad eene algemeeuc vergadering is gehouden door het damescomité ter beraadslaging over het geschenk dat aan de toekomstige prinses Hendrik zal worden aangeboden Drie voorstellen werden ter tafel gebracht strekkende Ie oin een bouquethouder van edel metaal te doen vervaardigen 2e een dergclijkeu armband of 3o een album met photographische afbeeldingen van de schoonste li iidschappen in het groothertogdom Het besluit is genomen om het eeratgemelde voorwerp vervaardigd naar een teekeiiiiig van den heer Mare te Parijs aau de priusès lis eene hulde der bevolking aan te bieden Eeu koopman te New York moest een zekere som gelds van een handelsvriend te Chicago ontvangen Hij zag echter bezwaar in de juiste voldoening eu bel istte daarom een zaakwaarnemer met de incasseering met de voorwaal de dat deze de helft van het bedrag voor ziju moeite zon ontvangen Eenige maanden later schrijft ileze goede vriend Met de grootste moeite is t mij gelukt miju helft binuea t krijgen de andere helft beschonv ik als ouinbur Iu Italië is tengevolge der hooge belasting op de sigaren een kruistocht ten gunste van de pqp aangevaagen en tegen de regie sigaren Te Venetië hoort men geen anderen kreet dan Leve de pijp I Te Pudua leest men op de hoeken der straal die overdag sigaren rooit krijgt des uiiclits stokslagen Te Ruviguo heeft men een lied dat met geleiding der guitaar wordt gezougea om de burgers op te wekken geen sigaren meer te rooken De regie wordt wanhopig De justitie doet ouderzoek naar de eerste oorz wkvan bet overlijden van den heer G A Peters genees heer te bouburg dezer dageu ten gevolge van her senontstekiug gestorven Ëenigen tijd geleden werdhij s uachis door iemand geroepen bij een ziek kind de oicrbreiiger der boodschapiier had echter geen tijdom op heat te waohteii zoou 8 Je heer P verzocht opdat zij zameu naar de aaugewezen hofstede zouUeu gaan De naaste weg daarheen was een voetpad waarvau ook verscheidene pbakea over slol u deeluitmaakten De derde plank waarover de heer P wilde gaan bezweek ouder zgn gewicht eu hy tuimelde iu het water Druipnat kwam hij eindelijk op de hofstede en vond er nicniuiid voor uien zijnehulp begeeid werd Blijkbaar heeft de boudsdiapper die geen tijd had hem eene poets willen sulIi u daar la er bleek dat de gebroken plank gedeeltelijkwas doorgezaagd Sedert dieu tijd is de heer P niet meer getond geweest Jrnk Cl Het Humoristische Berlijnsche blad Vlk heeft eeu aardig pbutje betreffende het B rlijnsche Congres Het stelt eeu kennis voor ouder het opschrift Lapdverkoopcrs Ter linkerzijde staat iu eeu reeds geheel ledig kraampje prins Bisinarck op het zeildoek waarmede zijn kraampje gedekt is staat het woord uitverkoop Twee kleine jongens de prinseu van Servië eu Montenegro voorstellende loopen ieder met een stuk speelgoed weg laatstbedoelde met eene vesting Anti vari Ter linkerzijde staat priui Oortschakoff met eeu wclgevulden reiskoffer rrBessarabie Ard ihaii Kars eu Batoum graaf Andriissy met een kistje Bosnië eu do Uerzegowina r terwijl lord Beaconsüeld ten beelJ der 1 Cyprische Venus in de hand heeft Op den voor grond staan graaf Gorti die zijn zakkeu uittrekt r om ic laten zieu dat zij ledig zijn Br zijn ontvangen berichten uit Zu d Afrika loopende tot 2 juli De greiisoorlog is teu einde en bij proclamatie is eene amnestie afgekondigd T vee zonen van SandiUi en zeven raadslieden zijn gevaugeu genomen De generaal Thesinger ia van de grenzen iu de Kaapstad aangekomen Iu het parlement der Kaapkolonie is vau rcgeeringswege voorgesteld om den d iuk van het Huis aau de rijksni icht ouder generaal Thesinker en audcren te betuigen De heer Moheno ondersteuude dit den 3u zou daarvoor eene plechtige zivtiug worden gehouden De regeering heeft verder verklaard dut nu de organisatie eene behoefte was dan zon de kolonie een raannelijken leeftijd hebben bereikt eu zou een steun voor bet Rijk worden mtn moest zorgen dut de zfarte en blanke rassen te zamen in beschaving vooruitgaan De onbekrompen geest vau deu goe De navolgeuilc belangrijke wenken zqn door de commissie voor de oprichting van den diereutuin te Assen in druk gegeven en verspreid Dieren houden en diere behoorlijk onderhanden is twee Welwillendheid jegens de dieren moet gepaard gaan met welwillendheid jegens den mensch Maar ook het omgekeerde is waar Geen dier is ongevoelig voor eeu goede behandeling I Ferme jongens jagen geeu kippen ihoppen geen katten sliau geen honden trekken een vliegen de vletken uit stelen gtdi eieren nit vogelues e dut alles is het erk van laffe jongens De mensch heeft geen twee harten één wreedvoor de dieicn en één lief voor d mensohen Waardeer in het dier eeu schepsel vtn uwea God Ruwe bebaudeliiig van diereu is veelal een teekeuvan onverstand en domheid i Beleid helpt beter dan drift en goedl iid hMft meer macht dan geweld Noodzakelijkheid alleen wettigt het Jonden van diereu Wie wreed ie misbruikt zijn overm ih Vogelnestje uithaleft u eeiic ruwe miskenning van ecu der lilfale en aandoculijkiti kariAflJrtfekkeil van het dier 1 Vaak straft de mcctte ziju dier loof hetgeen dat dier door de domheid van de n ïae ter gedaan heeft Dieren dit ziek zijn vereisoben even al kleine kinderen ié ziek zijn bijzondere oplettenheid omdat ze niet zegeen kunnen wat ze gevoelen Als d6 diereu konden spreken zouden zij meer kwaad dun goed van ons vertellen I Dieren plagen is gevaarlijk de beet of steek vnn I een getergd dier kun doodelijke gevolgen hebben SOCIËTEIT ONSGENOEGEIV te GOUDA Donderdag Vrijdagf Zaterdags en Zondag 1 2 3 en 4 Aug uslus 1878 OEOOTE VOCALE EIT mSTEÏÏMENTALE HATINEE en SOIREE MDSICALE te geven door het Nieuwe Rotterdamsch Feestgebouw Gezelschap onder directie van den Heer 3Sr J W SLTJICTTEI f m w F e Hel BEROEMDE GYMISASTIEK GÉZELSCHAP bestaande uit 30 der Toornaamste Artisten onder directie van den Heer A DEIKE IN HUNNE BUITENGEWONE LUCHT EN PARTERRE GYMNASTIEK Mrs PLASCH en KABOTSKY LUCHT VELOCIPEDISTEN ongeëvenaarde werkzaamheden op een 15 voet hoog gespannen gzerdraad bügenaanid de NON PLUS ULTRA iu zijn weergalooze Stropoefeningen PLAFOND WANDELAAR nooit in Nederland vertoond Groote Entree voor Parterre Gyoinasliek door de Troupe A Deikc DE ZWEVENDE BAEEE FIZE DOOE DE FAMILIE GAÜPET HH INMANSCH REINSCH MELAS en LUDEMAN BUITEi GEW01 E VVEHRZAAMHEÜEN OP DE VIERDUBBELE TIIAPEZE IDE KLOOIDE DUJ VEL OF DE SLA ISTO IDEK WOESTIJ lNr door den Caoutchouc man Mr WILLIAMS 01 EQEf 119 11 WËBT Hooge gymnastische werkzaamheden op een vrije trapeze door Mr MELAS Onnavolgbare Oefeningen op een gewoon IJzerdraad door den Ueer Ê EiliE GJROOTE WERKZAAMHEDEN aan de BARRE FIXE door de Heeren MAX ep ROBERT GAUPKY onder speciale leiding van den Heer GAUPKY Mei REISAR Dans ond en jong karakter Mr DAMBREVILLE Tenor Franfais MUe JENNY BIZET Chantense legére Miss CLARA FORTHAM Engelache Zangeres en Danseres Miss THORA WILSON Engelsche Zangeres en Danseres Herr H ZIHRER Kapelmeester en Pianist Mr DAMBREVILLE Regisseur Dagelijks Varleerende Programma s Aanvang der Matinee a te l j uur en der Stjiree s te 8 uren OP EOVENaENOEMDE AVONDEN NA AFLOOP DEE SOIEÉE BA L ZONDAGAVOND IN DEN TUIN onder Directie van den Heer BERNHARD ZONDAG MIDDERNACHT BmmmmweBm mMwsm wm wi Mejufir ANNA FRBSKO Hollandsche Zangeres eerste optreden Herr und Friiulein HERZBERG Dnitsche Solisten en Duettiaten Comiqae Mr ALEX DOÜLIN beroemde Neger Zanger en Danser Herr PAUL STAP Karakter Zanger en Danser A vervaardigd en af te steken door G J RÜIJSCH Hofleverancier en Kunstvaurwarkmaker van Z K H Prins Hendrik mr Een Lid met ééne Dame of één zgner kinderen heeft altgd vrijen toegang Niet Leden s nAmiddags 30 ets s avonds 60 ets en op den avond van het Vuurwerk 99 ets entree voor kinderen beneden de 12 jaar de helft De Programma s van de Soirees ah ook vsn het Vuurwerk zullen in tgds aan het Bureau verkrijgbaar ziJn OP DOKDEBDAG 8 AVOVSTVS 1878 KJnder Rermis geyolgd door een Kinder Bal des avonds tè ZES uren Toegang Vrij en uitsluitend voor HH Leden met hun gezin In het belang der orde wordt Heeren Leden gedurende bovengenoemde dagen slecïits op vertoon van hun BEWIJS VAN LID MAATSCHAP toegang verleend Namens het Bestuur Me P J snel President H JAGER Secretarie Qovoi Dbuk van X Briskmax J Out I ve lU H De besetting van Bosnië door de Oostenrijksche troep heeft in de grootste orde en zonder eeuig verMt pJMits gehad De PUiliKk Corretpoudmz bericht uit Konstnntiuopel dut de ratificatie van het trnctaat van Berlijn door den Sultan geschied is uit Athene dat de Orieksche regeeriug met het oog op de buitensporig heden der Tutksche soldaten iu de greuspruviucieu het verkngeu heeft uitgesproken dat onverwijld eeu tiriekach Turksohe commissie voor de rectiébitie der grenzen worde samengesteld Alle pogingen die door de leden vaa het £ ngi sche Lagerhuis wonlen aangewend om nadere bijzouderhedru te vernemen betreffende de geschiedenis van het Engel ch Turksohe traclaut waarby Cyprus onder Sngelsch gezag is overgegaan zyn vruchtiloos l e heer Gladstone vroeg of de Kegeering bereid was eene oopie over te leggen vau de schikking die den 30 Mti 1878 tusschen den markies van Salisbury u graaf Schnuwaloff is tot stand gekomen l e üegeeriug verklaarde dat dit uiet mogelijk was zouder gelijktijdige overlegging van andere daarmede iu verband staande stukken die zij echter uiet kan openbaar maken zonder voorafgaande toeatemmiug van audere mogcudheden Nadat de MSrkies van Hartington had gevraagd of de Regejri g ilie toestemming zou willen vragen verzekerde de heer Bourke lul dit reeds was geschieil doch dat de Regeering nog geen antwoord had ontvangen zoodat zij zich nog niet gerechtigd achtte tot de overlegging over te gaan Ue discussie over de toelage aan den hertog van Cunnaught liep met een sisser af Sir Charles Wilke maakte eenige bezwaren en stelde een amendemeut voor om het ets ontwerp niet in behandeling te ueinen dooh het wenl van alle lijden ook door de heeiep Gladstone en Hartington zoo warm verdedigd lat het amendement met 320 tPgen 33 steramen werd vuwurpen waarna het wcis ontwerp zonder verdere d suiiS8ie werd aingi ucjinen I jor verschillende ukers werden hel karakter en de hoeduiii hedeu vtin Jen hertog van Connaught zeer geroemd Oinireut de quaeatic der ontbinding van het Parlement is thans zekerheid verkregen Immers uit eene onlangs door den heer Wdliam Hart Dylke onder eoretarfs van den Staat uitgesproken redevoering had men opgemaakt dat de Regeering het voornemen koesterde tot een ontbinding van het Parlement over te gann Thans is echter door de bladen in een offioiéele nota medegedeeld dat de heer Dylke iu zijne redevoering op geeue ontbinding van het Par ï lement althans niet in dit jaar heeft gezinspeeld U en is ook de groote dag der verkieziugeu voor den Duilschen Rijksdag Het meest nieuwsgierig ia men naar de verkiezingen iu de Dnitsche hoofdstad zelf waar de sdoi aal demoorateu deu horigen keer zooveel sucoes hadden tengevolge van de verdeeldheid Inaschen de Forttohritters eu de u lionaal libernleu ditmaal treden dezen vireenigd op Fmet uitzondering evenwel vanhet tweede district wniir de reohterzijdsche nationaalliberalen met treilschke aan het hoofd tegen deoandidatour van Klotz opkwamen en tegenover hem atelden den beroemden Minister Faldk als eerdekampioen is liier echter Je zoogenaamd ohristelijksooiale partij opgetreden en het zou dns uiet zoogeheel onmogelijk zijn dut it sociauldemooratisoheoandidaat althans iu herstemming kwam De christelijke socialen hebben echter tot uu toe weiuiganders gedaan dan zich belachelijk maken door hun onkunde in staatszaken en hun holle bijbeltche klanken oak de tegeering ziet naar meu zegt het drijvenvan dez vromei nvet leede oogen aan omdat zij niets anders doen dan de verwarring verdaeerdereu Waarom willen zij ook uiet stemmen op deu ministerFulok en daardoor het bewijs leveren van hun ou derdanigbeid aan de overheid Uit Home wordt aan de KSln Zeit gemeld dat de Pans nog geen besluit heeft genomen ten opzichte van het voorstel om bet Vaticaan vspr een aangejnJaraer zoinerverblijt te verwisselen niettegenstaande den aandrang vuu den staats si cretnris karcliuatil