Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1878

Sta dplalits Grootb Markt over den hr GÓEDEWAACEN Dit Thé tre is zonder Gnurï Thèltre ITALIË HECAKI UE ACBOBATiqUE en PANT0HUIE8 Directeur L BOZZËOA Voot het eerat op de Kebhis alhier met een GROOT GEZELSCHAP bestaande uit Fransche Italiaanache en Engélsche AUTISTEN Aanvang DONDERDAG 1 AUGUSTUS en gedurende de Kennisdagen dea avonds te 8 uren en Vrijdagmiddag te halfdrie EXTRA RIM EaVOüftSTELL SG Kindeten eii hunne Geleiders betalen half geld op de Eerete en fmeede Bartg Ik heb mg vooruamelgk ten doel gesteld slechts nieuws en degtHjks Toor te stellen en te engageeren en hoop mgue pogingen door een talrgke opkomst Tan het geëerde publiek Tan Gouda en omstreken beloond te zien mu immm Tan halfzes tot faalfacht Frij en der Plaatsen Ie Rang 75 Cts 2e Rang 50 Ct 3e Rang 25 Cb Met de meeste hoogachting üEdt Dte Dienaar L BOZZEGA Werifs Groot HONDEU EN APEN THEATEEs en circus in mtniatiinr f standplaats GROOTE MARKT Dugelijks GEDURENDE DE KERMIS Gevarieerde Voorstellingen ten S s ure voor Kinderen ten 8 ore AvondToorstéÜing De Dibbctie Pierre Gijbels WEST EINDE miiJjimis Sftiod cholrire Parftwwrle 3lrticUs ire ITujte Rgke kéoze in PORTEMONNAIES SIGARENKOKERS Barnsteenea Meerschuim SIG ABENPUPEN PARURES in Barnsteen Schildpad P rle d Auonr ps in meto kidifre Soorten te teal Mn te oeettéi eeèe groéite CoHectie WAAIERS ZBEPEN tOTSaiidbm te Laden EAU D ANVERS èn EAU DE COLOGÏ E Van alle HofleTeranciers Standplaats WEST HAVEN over den Heer REMIJ cd hout oit Daiwohlukd wordt ungeToerd hetgeen w l niet 00 dengdium maar reel goedkoopet i ZooaU men weet Wfk de Stdith vim Perrie bj tiju Torig besork aan Europa getrouw boek geboudea van x jue reisiiidrakkeu Vau t tot tqd deelt hji daaruit aan a ne uieawe riauden op de tw e nis eeiiige biiouderhedeu mede Ëeue eigenaardige upinerLiug was deic l e beddaan van dit had olirerf by in Louden die met rnuxiek kuo lenusouderkoad traohteu te verdienen begeven tioh uiet alleen o bij troeijei op atraat looals bjj ons maar ty vereeuigen iich ia groote ulco diu opiettelijk daarv r gebouwd xqn Men geeft de aalmoes daar aan de Jeur of ve men ontvangt briefjes thuis die men moet betalen of meu er keen gaat of niet De tnlpen die uit Haarlem voor de Parysche tentoonstetliDg waren iugetoiiden uju nu sedert renigeu l jd opgenomen en vanwege de BloemistenVcreeuigiug ten gescheuke aangeboden aan de stad Farys ten bebosve van hare a anpbintiugeu Er is een vleiend sobryven van dankbetuiüing bij de vereeuiging ontvangen voor dat geschenk dat met veel ingenomeuheid is aanvaard t haringvangst di gedurende de laatste 14 dagec l eoh e resultaten opleverde heeft eensklaps eene gunstige wending genomen toodat vele schepen met volle ladiug Dirjadag te i nsterdam en te Vlaardiuxen aukwamen I pryxes die iu de vorige week tot ƒ S8 liepen rwllea da rduoc merkelqk dalen thans werd bette voUe baring reeds tot ƒ HM verkocht Doer dagen hebben eenige mniiekgexelschappen te Luxemburg eene serenade gebracht aan den bentindsu stedehouder priua Ueudrik die voor korten lyd ia het grobthertogdoiq vertoefde en verder het middagmaal op het kasteel gebruikte van den ipiuister van slaat Wun vou BluohauseiL Pen Vtflgend tn dag oadeu andere yereeuigiugeu insgelijks hare holde Of dcttlfde wüze den vorst brengen doch deze gaf lett wensch te kennen ie evenals de eerstgenoemdeu te ontmoeten eu te hooren op de villa Louvigny waar dien avond een groot concert lou gegeven worden loor de kapellen van bet 29ite reg uit Mjett en an het Lnxembargsehe jagerkorps Een ontxaglyke oenigtu woonde dit bij uitstek geslaagd concert bij De 3r mij de Suckarett deelt het volgende mede an den ook bier te lande bekenden Belgtaohen komiek langer Martens die sich met zijne kinderen n verder gezelschap thans te Bucharest laat hooren Hg had met zijn gezin zijn intrek genomen in en huis niet verre van waar ten da uur na middernacht een hevige brand uitbrak Half gekleed vloog jlartcns d straat op en was een der eerste gctuimu vaa de woede der vlammen Hij snelde de bewonen van bet brandende huis ter hulp Cn ontmoette al dadelgk eene vrouw die half krankzinnig on wanhoop Jiandenwringend uitriep vMijn kiudertn Mgu kinderen Hoeveel en waar oef MatUns Drie eq op rte derde verd ieping was bet antwoord Hm I Hm zei de zaOger at is ia het hartjt van den brand I Maar enfin die niet waagt niet winti Uy snelde door den dikken rook de trappen af en eenige oogenlilUckoi lag men hem weCr te voorschyn komen aat aan kind op eiken tim Ziedaar vrouwtje I bt fe uw achaiien maar ik vind er maar twee Da moeder staart een oogenblik als wezenloos op het tweetal toen bezint ze zich eensklaps en zegt a Het derda ÜKt ia de achterkamer Dat had eer moeten wet n merkte Martens droog komisch en koelbloedig aan dan was t iia moeite geweest £ o ik heb geen retonrbiljet genomen De balken bmndM al door ik heb ook kinderen maar komaan dia A zeg moet ook B zeggen nit ket liedje Hg gaat nog eens onverschrokken de9 dood te gemoet de angst de spanning wnrib de toeschouwers van dit tooueel verkeerden waren enbcechrgfrlgk duurden echter gelak kig aleohta kort Biiinea weinige oogeublikkeo toch kwam Martens zwart van den rook met gfzeogde baren èn kleederen maar ook met het derde kind door hem gered terug En wéér sprak hg goedmoedig Ziedaar nouwtje 1 doch hg voegde er thans bg nu qeblieft geen ia roepen boor Dat den volgenden avond heel Bucharest op de mré muêieale tt kmnoriêtiquf vaa Martens tegenwoordig was en den half verschroeiden maar overigens gelukkig behoaden zanger eene bartstochtelijke ovatie bareidiia behtfeft met gezegd Men leest in da S Im i t ar dt Wij ontvingen per toost eane met groot letters gadrakte poblioati of keaniageving gateekend J Boelh maguetisaui Sehi ada o z no 53 te Botterdam waarbij 200 galden belooning wordt uitgeloofd aan ieder die eenige inlichtingen of aanwijzingen kan geven omtrpnt een wissel van lOOO door geuaeuiden heer Ruelfa afgege en en thans vermist of vermoedelijk gestolen Voor den betrokken magnetiseur doet het geval ons leed Een som van duizend gulden is in dezen duren en moeielgkeu tijd zelfs voor een magnetiseur geen kUiuigheid Maar aan den onderen kant kan dtze geschiedenis zeer leerrijk zgn voor tal van ligtgeloovige lieden in zoo verre zg welligt bg dezen en geneu het vertrouwen op de geheimzinnige macht aan het wankelen zal brengen Immers als een weteniohap of kunst die in staat beweert t zgn do verborgentie oorzaken van langdurige kwalen en ziekten in smensoheu ligchaura na te speuren en aan het licht te brengen niet helderziend genoeg is om een stukje gezegeld papier in den zak van een dief te attrupeeren dan al men wel moeten erkennen dat die weteuachap toch eindelijk geen oortje waard is Uit Beiljju wordt het volgende gemeld Het bericht der llmufraum ZiU dat de beruchte crinoline weder heerschappij sou voeren wordt althans door de nieuwste mode jourualen ten voUe bevestigd Het sohoone gedacht is altoos spoedig met de luimen der mode verzoend al mocht het in den beginne niet aun protest eu afkeuring ontbreken Of de mode door nare voorschriften al afbreuk doet aau het gruoieuse vuorkomeil der dames zelfs haar tot eene karikatuur maakt toch zal de trouw en iu de meeste gevallen ook de modezuchtige man zich aan die wetten ouder erpen en zich alles latru welgevallen wanneer het slechts eenmaal vinode is Goede smaak schoonbeidsziu zelfs de indiviiluulitelt wordt ten ofl r gebracht wanneer de desjHitische heerschercase die te Parijs baren troon heeft gevestigd het gebied en zoo zal de crinoline in den aanstaanden helfst el weder overal huren intocht houden Door de herauten der mode zegt de genoemde Ztilmg zelve wordt dit reeds op hoogeU toon itgebazuiud eu ui vult bet uu moeilgk de vroeger verdrevene van welke men tijdens bare langdurige ballingschap zooveel kwaads wist te zeggen met een vrieiidelgk gelaat te begroeten zoo weten zg toch wel de juiste woorden te vinden om haar waardig te ontvangen en het vulk op baren zegevierden intocht voor te bereiden Ten slotte geeft de berichtgever echter ue verwachting te kennen dat de dames ditmaal niet lang vrede er mede zullen hebben Het KIKDERFEEST Uitstekend gesloog mag zouder twjjfel het feest worden genoemd dat gisteren aau de kinderen der hoogste klassen van de beide openbare arinensohoh a en der zustersdiooU voor zoover zg door trouw schoolbezoek daarop aanspraak hadden was bereid Laten we er dadelgk bgvoegen dat het flink gedrag der kinderen hun gehoorzaamheid en ordclgkhijid iiiet iminder tot dieu goecUn uitslag hebben medegewerkt dan het prachtige weer eu de ferme leiding van het feest Beeds h den vroegen margen was het in don omtrek van de school van den heer Qonda en op de b dat gebouw behooreudc plaats bizonder druk Bafar toch was het verzamelingspuut van hen die dntl van ilet feest zonden uitmaken De kinderen van de school van den beer Posthiunna eu die au de ziTstarsohool kwamen daar ook zoodal er een twcehoiiderdtal aanwezig was die door strikjes van verschillende kleuren in onderufdeeliugen moesteu worden verdeeld ten einde de controle gedurende den geheelen dag gemakkelijk te maken Aan het hoofd van iedere t fdeeling stond een hulponderwgzer f eadsisteerd door een ot meer kweekelingen wier oudersobijidingsteekeu in kleur overeenstemde met dat der kinderen hunner afdeeling Ten zeven ure begoH de optocht Voorop de muziek der schutterij vervidgens de Leden vau t Bestaur vau KoUtoiuhruifji dat het feest bad georganiseerd met de beide Hoofdonderwijzers dan de kinderen afdeelingsgewijs niet hunne geleiders Liu s de Spieringstraat de Oa thaveu de Markt begaf men zich naar het station en weldra waren uilen gezeten n klonken de juichtonen en bet gezang der kleinen In den Haag oiingokoinen had men weldra Boieht f eldiuAt aan don Bezuideiihoutenschea weg bereikt waar grooW en klein een ontbijt wachtte De eigenaar en zijn Trouw hadden weer gelijk vroeger goed zorg gedragen voox het uoodige eu ook thau hadden iij niet vergeten als cuuditie te stiHen dut de kindereu ua iflaop van t ontbijt eens zouden zingen V eldra klonjcen dan ook de stemmen uu eens van de eene dan weder van de andere school en de uitvoering bewees dat het sanzonderwijs ga de yrucbteu draagt Vun Botch en Veldiichl behoeft men deohls een bruj over te gaan en men ia in bet heerlgke Bosch Weldra weerklonken ook daar de liederen afgewisseld door uitroepen van bewonèeriug en genot Hei viel moeilijk van dat heerlgk oord te scheiden toch mo t bet geschieden want het programma was nog al uitgebreid Aan het hoofd van den stoet bevond zich den geheelen dag de Haagsohe ngont tan politie Hendriks die ook vroeger de trouwe en Ainke metgezel onzer schoolfeesten was Uit het Bosch naar den Zoölogisohen tuin waar kakatoe s en papegaaien beren en apen maar vooral de goed gedresseerde olifant den kinderen eenige aangename oogeublikken schonk en vervolgens naar het Monumeut van 1813 waar bet ff y Uten ry flink werd aangeheven en toen naar het Mauntshuis Op weg daarheen werd onze optocht eenige oogenblikken opgchonden omdat de ungvereeniging QucUia in den wedstrgd ta Pargs bekroond met buitengewone praal werd ontvangen en vergezeld door het muziekkorps der Grenadiers en Jagers tal vaa deputalieo en honderde Hagenaars door de Voornaamste straten der residentie trok In weerwil vaa het gedrang waarin onze kleinen stonden liep alles goed af Na het Mauritshuis de gevangenpoort het paleis het iederlaudseb Moteum Overal aerden onze kiuderen met belangstelling ontvangen eu rondgeleid Zooveel mogelgk werd hun aandacht op een aaiftal schoone of merkwaardige voorwerpen gevestigd Het bezichtigen dezer gebouwen kou natuurlgk met voor allen gelijkigdig geschieden E ne spliiung van den optocht was dus noodig ook omdat in de gaarkeuken iu de Torenstraat waar de kinderen t ook dit jaar weer eer goed hadden slechts voor de helft te gelgk plaats was Als herecuigingspnnt werd het Binnenhof bepaald en zoo geregeld ging alles dat bgna te gelijker tgd de beide groepen aldaar aanwezig waren Nu trok men naar d gondels die allen iu korteu tgd naar Scbeveuiiigei brachten Een wandeling door het dorp naar de zee We wagen ons niet aan een beschrgviiig van t tooueel dat zich toen voordeed De verrukking der kleinen die voor t grootste deel voor t eerst den grooteu waterplas aanschouwden is onbeschrijfelijk De metsten lieten zich weldra door den Oceaan bespottlea en schoenen en kousen werden Èooc menigeen daar aan het strand als weelde beschouwd Na een gerniinsii tijd aldaar vertoefd te hebbti wachtte binnen de duineu by het guuatig brkeude ckaltt weder ander genot I aar in deduiuen waren ze vrü in bun spe wippbmk en tobomincl werden trouw gebruikt andereu oefenden éÜk iu bel 1 kbuteren der duinen en allen werden onthaald op bier en brood Om kalf zeven zal men weer in de goudels om aobt uur in den trein eu ongeveer half negen bevond men zich bier aan t station j daar whs de maziek der aohutterij weder aanwezig eu met deze voorop trok men langs Kleiweg en Ziugstr weer naar de scho 4 van den Heer Gonda alwaar de Btoet werd ontbonden en de kinderen aan hui verwanten werden teruggegeveu Toen alle kinderen vertrokken waren bracht de President van het Bestuur van yoUmuknoij $ een woord vun di uk tut do onderwijzers en kweekelingen die door huuiie wrlwlU lende zorg zoo krachtig tot bet slagen vau t fecit badden medegewfiikt Aan het einde van onze taak gekomen tij het ons vergund dien dank toe te brengen aan het Kenoemde Bestuur voorul aan den Heer Grooleudo t die in het rej elen van kinderfeeaten lijn welgevfsstigJe reputatie handhaafde en aan die ouzer sl genooten welke door hunne bijdragen de plannen van Jiet feeat Icvaosvatbaarheid hebben gegeven MARKTBBRIOHTEN aoada 1 Angustus isn Bg kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike lï a 12 50 Mindere lO üll Eogg puike ƒ 7 25 4 7 0 Mindere ƒ 6 ü ƒ 6 7 6 Voer ƒ 6 25 a ƒ 5 75 Gerst puike 7 26 k ƒ 7 76 Minden 6 JJ i f 7 Haver zware ƒ 6 i i ƒ S 60 Ligte 4 a M Koolzaad 12 76 l f 13 25 De veemarkt met weinig aanvoer de handel Inwg uitgenomen in gcos kalveren wa de handel vlug varkens en biggen alfmede schapen en lammeren traag te verkoopen Aangevoerd 90 partijen kaas prijzen eerste kwaliteit van ƒ 26 a ƒ 80 tweede kwaliteit van ƒ 20 f 26 Goeboter ƒ 1 60 ü ƒ 1 66 Weiboter ƒ 1 20 l f 1 3 0 BurgeriUke Stand GoudA GEBOREN 29 Juli Krgir oadeé K Tuyaeabari ea N J de Uol 30 Marii Di ou4eri JJ vso Bijk en J ytmM lohaDDt FieicroeUs oadert J N oweDhuiwn ea C Daivnduk OVSRtEDllS é J l p via Vliot 75 j JO JL C MU Vliet 2 m U E Sadlemaa Ij 2 n 81 it Ji Slamia 19 d j C Bioaeadyk 10 n GEHUWD SI Juli A Bibou aa tl vsu Laai K l vsa lafea aa D Faek i Wildwhal ca S vaa Egk Surgeriijke Stand van ond ratnande gemeenten van 24 tot 31 Juli 1878 Moordrecht GEHUWD S vaa dia Ocven Stj vaa Btrjanïacht aa lid Man 20 j B Muilile 29 j iin Gaudenk aa W Veruia 22 Ooader k OVERLEDEN i Sutitat 3 m H M BalkS a St0lvi k OVDRI EDKN StoppeUuiiarg Sin M Matkaiaea 19d Haftstrepbt OVERLEDEN C UUteabógiard 8 KMü ijki GEBOREN JaUuu ouders P Borat ea A v d Boieli Jsuaja ouden J t liet eu A via Dijk Cwaalli Jaeokol oadert B via Kemiiaa ca J vao Jeeavco Waddinxveen GEBODEN Doe ouden G Aaneu en M vin der Meer bcrtai duden U van Leden retenmaa ea O Vuier tlurtje ooiera J Kort en I Slr hont OVERLEIIEK T Oroeueidd 2j N Braaeker wed u J SUnJpr 78 J A da Roog 8 w ONUEKTROUAD A da Ruitel ea J den Ruiter ADV£RTCNTI£N GËfiËËt lËtW L ABËLLA de Zwitserscbe Dame t 17 jsar ond zal gedurende de KERMIS werkzaam zflnmet h ar Schoone DWERG WOLVEN en hare Gedresseerde PA AüWÖAAN nimmer gezien daatua zal zg hare baitengewone krachten laten zien met eene KANON en andere toeren looft eeiie Premie uit Tati 300 GtfLDEN die haar overtrefien kan Standplaats op zyde van het Stadhuis alwaar het Schild voorhangt Prgzen der plaatsen Ie Bang 25 Centen 2e Rang 10 Centen Du D IRECTI E Ondertrouwd J P DB MEIJEEB Predikant te Kuilenburg N 8CH0ÜTEN F C SERRE Gexielttkundige Rollcrdam en Alkmaar bericht aan zijne stigers dathijwe met eene groote KIJKERS alscollectie BRIL geëerde Begnnder gearriveerd is Gouda l Angastas 1878 sorteering mede eene groote LEN die hii zelf J Voor de vele beWijzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van mgnep geliefden Broeder den WelEd Achtb Heer LOUISADAM TAS DIJK in leven Wethouder derStad Bergenop Zoom betuig ik mgnen harteInken dank De Wed A KOCK geb DB WlTTB Gouda 2 Augustus 1878 vervaardigt uit Ktoon Vfint en Kristalglas en beveelt bijzonder aan de pas uitgevonden AVONDBRILLEN die zeer geschikt zgn bg Ga of Lamplicht tevens maakt hij naar de oógen gezien te hebben geschikte Brillen waarvaif bh Doctoren en andere Deskundigen zich van kunnen overtuigen P ö Behoeitigen kunnen van s morgens 10 tot 12 uur jrra i geholpen wórdeil Staande met zgn welingenchte loge on de Westhaven over den heer van OMMEREN Mejuffrouw B te M BRIEF te laat ontvangen Bepaal spoedig nadere tezamenkomst Heft tusacheu GOUDA efl M Adres als de vbi Ue ondergeteekenden betuigen dank voor de GlPT die ten behoeve hunner Anhen op DINSDAGAVOND jl bezórfed is aan het Uui aan den Fhtweelen SingeL H W M STEEVENS A H TAN DILLEN F T LAFBBBB C KLOP SOUT SIETiJQEDEELT M A TRIJBITS GOUWE hoek Turfmtarlit Heeft Toorhanden eene partg nieuwe Fransche BLOEMEN LINTEN HOEDEN CREPES TULEN VOILES enz enz deze worSen voor SPOTPRIJZEN opgeruimd HULFVOORNIET DIEMmGËlOBlËDT f Wordt verlangd in een KLEIN GEZIN eén Dienstbode die GOED kan KOKEN en KNAP in haar WERK is Te bevragtd onder K 112 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Tiendeweg Gouda E 8 CATS eu C TAN EEUWEN floden herdenkt JOANNA BORST den dag dut zg vóór vijftln jaren bg mg in dienst trad eo vervul ik gaarne den annnenamen plicht baar openlgk mgue erkentelgkheid en dankbaarheid te betuigen voor de mg gedurende dat ttJdTak bewezen diensten eo vooral Toor da tronwe zorgen mg in de laatste jaren bg m e voortdurende ongesteldheid gewgd E PEETERS eerder Wïb G DAALMANS laatoi Wkd A ta BBRKEL Gouda 2 Augustus 1878 l KSlmÖGEBE BÏÏEGEBSCEOOL TE GhOtJIDJ wórdt Gevraagd De LAATSTE INSCHRIJVING Toor het Schooljaar 16781879 heeft plaats op ZATERDAG 31 AUGUSTUS e k des hamiddags Tan 1 2 uren in het schoolgeboaw IJUIU te bevragen bg G LUIJEN DIJK Jr aan do Steenhouwerg WinterdiJk Het TOELATINGS EXAMEN en de HEREXAMENS worden MAANDAG 2 SEPTEMBER om 9 uur s morgens aaijgeTanpjen Dedndergeteekende blgft intussehen bereid tot hetgeven Tan verdere inlicbtlngeD De Directeur Da W JULIUS STSDSmE KÏÏ ÏÏM VAÏT OtJDEEIM GOUDA Op de blude Zondagen TÓór en n de Kermis Jnde 28 JULI en 4 AUGUSTUS zal hetuseum Van 4 uur s natniddffgs weder oorïe n TébiindèrdentoegangsprgsTan lOcantsie persoon voor een ieder toégankelgk zgn Db COMMISSIE l In of nabg Gouda wordt zoo spoedig mogeIgk te HUUR gevraagd een flUtS liefst met TUIN Aanbiedingen met opgave van prgs stand en ♦ c liteil woifden franco ingewacht onder letters H E bg den Boekhandelaar J GROBNEJVEG Vgzelstraat 110 Amtterdam n