Goudsche Courant, zondag 4 augustus 1878

Zondag 4 Augustus N 217Ö 1878 GOUDSCHE COÏÏRAKT Nieuws m Adverleiitieblad voor Gouda eo Omstrelien De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Een bij hel departement van koloniën ontvangen telegram vatf den Gouv eriiwr Generanl van No SPAARBAINR te GOUDA COMMISSARISSEN maken bij deze bekend dat zij op ZATERDAG 3 en MAANDAG 6 AUGUSTUS e k geene Avondzitting zullen houden doch in plaats daarvan op MAANDAG 5 AUG s middag s van 12 tot 1 ure voor ontvang st zoowel als terugbetaling zullen vaceeren Namens Commissauisskn C KNAAP l Voorzitter D RUTJTER Secretaris Standplaats GROOTIi MARKT MUSEUM VA V FLORENCE of het Kabinet der Mechanische Wassenbeelden welke uitmunten in kunst en schoonheid terwijl de kunststukken op de WeenerTentoon stelling met den Eersten prijs werden bekroond Bestaande uit meer dan 400 Voorwerpen Don Carlos De treurende Jonkvrouw aan de voeten van haren vader De welbekende Familie BoUeman Het ongelukkig huwelijk van Jonathan Wild Constantjjn en Bonsarius Wühelui Keizer van Duitschland Het sterfbed van den ongelukkigen Eduard Millo De gedresseerde Gorilla Venus Keizer Maximiliaan Karel de Vpe Lodewflk de Negende Frangois Maximiliaan Robespierre Mgr d Arboy Aartsbisschop van Parijs Z A Pius IX Prins von Bismarck De gevierde Père Lagordoire Supp genaanid Cari Voght Mgr l Abbe de Gueny Lodewijk XVI Maria Antoinette Koningin van Frankrijk Verder meer dan 800 voorÉfengselen uit de natuur en het dierenrijk te veel om t vermelden De directie heelt kosten no moeite gespaard om het den bezoeker zoo aangenaam mogeIjjk te maken hopende met een talrijk bezoek vereerd te worden Met de meeste hooaachting fEd Dw Dienaar i ervolle vermelding bij besluit van Z M den Koning Eerste Rang 2B Cent Tweede Rang 15 Cent Cagliostro Theater van E BASCH op de Groote Markt te Gouda heden Donderdag 1 Aug en gedurende de ReimIsJ s avonds ten 8 ure mwÊ in Thysica Magie Optiek en HydrauUek geheel nieuwe Agioscopische WereldTableaux de Vlieg Machine de Magnetische Slaap de nieuwe Weck de Alhambra en de Diamant Grot van den Berggeest Apparateti B jBASCH Dr Phil Rubenzahl 1 CAlles breeder bij billetten omschreven PROFESSOR mmm mm 5 waann meer dan 3000 artikelen voor S handen zgn alsmede een groote sor ou teering Electriscer Macliino komt de GOUDSCHE KERMIS wederom bezoeken na drie maanden de grootste bijval genoten te hebben in het Palais d Industrie te Ifariji Standplaats tMibbcle Buoi t tegenover den Heer VAN DILLEN in diverse modellen ec afmttingen alles s e 0 Cents PER STUK St Ï Standplaats Westhaven CO 5 laatote Krato g GOÜDA DhUK van A BttINKMAN eq P J G jBELS cw Salon des Variétés van AMSTERDAM onder directie van Jndcls Louis Bouwmeester staande oude standplaats bjj de Brug voor het Stations Koffiehuis Vrijdag 2 Augustus 1878 SOEUlHUMBOm Historisch Bl spel in 4 Bedreven naar het Hoogduitsch van CHARLOTTE BIHCHPFEIFFER door S Ph Steek Daarna DE B LP ttlDDELEPi VAN lOMTHAS Blijspel in één Bedrjjf IN JAHEN NIET VERTOOND De hoofdrollen zullen door Mevr FRBNE EL en den Heer N JUDELS vervuld worden Zaterdag 3 Augnslus 187 $ DE REIZIGER IN WUNEI OP Het Hotel KLINGEBOS Groot Bl spel met Zang en Coupletten in 3 Bedr ven of 5 Tafereelen naar het Homduitsch door M S IRIJTEL De hoofdrollen zullen door Mevr FRENKEL en den Heer N JUDELS vervuld worden Aanvang ten Acht ure PRUZEN DER PLAATSEN Eerste Rang 1 49 Tweede Rang 0 99 Derde Rang f 0 75 Vierde Rang 0 40 Abonnementskaarten bjj 10 stuks verkrijgbaar 9 f 10 Plaatsen kunnen besproken worden van 10 tot 4 uur a 10 ets extra Hotel en Café SPOORSTRAAT GOUDA Gedurende de Kermisdaaen van 1 to en met 4 AUGUSTUS 1878 C3 K OOT Café ChantaiU met medewerking van een flink Damespersoueel benevens een der beste flollandsohe Komieken PERSONEN Mej 8TIPS WHISTEN BERG Beroemde HoUaudsche Soubrette Mei EGENER Duitsche en Hollandsche Couplet Zangeres Mej WILHELS IINA KOK Chanteuse en lont genre Mej IDA Komische Couplet Zangeres Pianist de Heer EGENER Violist de Heer SCHEPFERS MATIUfÉE van 12 3 ure a O IS entree de persoon SOIBÉJE aanvang ten 8 nr 0 2S entree de persoon I a afloop BAL Consnmptieprözen naar gewoonte Belovende eene prompte en nette bediening Met achting ÜEd Dw Dienaresse Mej de Wied J C m BROEKERT Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving I e BÜBGEMEESTEIl van Gouda brepgt bij deze ter kennis van de beLtiighebheuden dat door den Heer Provincialen luspecieur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op deu 27 Julij 1878 ia executoir verklaard üct Kohier uo 3 vnii het Patentregt wijk C tot en mefl dienst tó7S 9 il voormeld Kohier ter iiivurderiug is gesteld iu handen van den Heer Ontvanger dat icAifi daarop voorkomende ïcrpligt is zijnen aanslag op deu bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAAN DEX binnen welken de reclames beLooren te worden ingediend Oouda deu 1 Augustus 1878 De Burgcm 8ter voornoemd REMY L B BUITENLAND Bulteiitandscti Ovcrziclit Tot nogtoe valt het on Jiogelijk te berekenen of hel Bismark door de verkiiziii i n is gelukt het aiintal liberalen in deu Uijksil ig ie vcrnuudercu eii düt der oonserifalieveu te virnieerdenn Te Berlijn Hunburg Jjeipzig Bremen Dantzig Altona Neurenburg Maagdeubnrg en Chemnitz zijn liberalen gekozen In zes andere voorname steden Breslau Muuohen Dresden Frankfort Stettin en Jüberfeld komen de liberale paudidaten met die van andere partijen in herstemming en men acht hunne verkiezing fildaar verzekerd Wat de socialisten betreft deze hadden te Berlijn in 1867 69 stemmen in 1871 1961 in 1874 11 971 in 1877 31 522 en thans 56 333 Sedert de vorige verkiezing hebben zij dus niet gelijk de hladen mnenden 20 000 maar 26 000 stemmen gewonnen Te oordeelen naar de cijfers in andere steden kan men bijna als zeker aannemen dat ook het totaal hunner stemmen over het geheele rijk ditmaal grooter zal zijn dan ten vorigenjare Maar daarom is het toch mogelijk dat er in den nieuwen Rijksdag minder socialisten komen dan in den vorigen zaten doordien het aantal socialistische stemmen niet is toegenomen in verhouding van die der liberalen conscualieven en wellicht ook der ultramontanen Alle berichten omtrent de Pransohe werkstakingen luiden gunstig zoodat de werkzaamheden bijna oieral ztjn hervat De vrees dat een nieuwe ffrève te Denaiu zou uitbreken ii thojis geheel opgeheven De telegraaf deelde mede dat het Vredesverdrag van Berlijn behoorlijk gcleekeud is en heden te Berlijn de uitwisseling der ratificaties zal plaats hebben Daarmede is ook deze zaak aan een eind want het laat ziph niet aanzien dat de verdere uitvoering aanleiding zal geven tot moeilijkheden Uit Berlijn wordt aan de Standard gemeld dat volgens geloofwaardige brieven uit Petcrsbur g in d eerste maanden geene leeuing zal worden gesloten De nieuwe miijistcr van financiën wenscht eerst den staat van het ruilmiddel te verbeteren en slechts wanneer hem dit zal zijn gelokt een beroep op het krediet te doen In de uitgaven kan vooreerst zeer goed worden voorzien daar de regeering b j Ber lijnsohe en HoUanosche bankiers nog over aanzienlijke sommen heeft te befphikken Volgens hetzelfde blad is nit Petersburg naar Parijs geseind dat al de buitengewone maatregelen door Rusland in Turkestan genomen thans z n gestaakt Ze waren slechts begonnen met het oog op mogelijke vijiiudelijkheden van de zijde van Eugeknd Thans is die reden vervallei Het Eiiiiilsche Ijigc rhuis nam Woensdag een belingryke u slissing in de vee quaeatie de strenge bepalingen van het oorspronkelijke ontwerp der Regeering zijn iu zoover genijzigd dat de Geheime Baad de bevoegdheid zal hebben te beslissen of de doorroer van vee van de kust met het oog op het gevaar van besmetting zal kunnen phmts hebben De beraadsLiglng over den vrede van Btrlgn z il waurschynlijk tot heden duren de meerderheid van het Ministerie wordt geschat op 120 stemmen Tu Brussel is het vroeger aangekondigde bureel werkelijk iu de Kamer gek eii Rogier voorzitter Ouillery en de Waal vice denten BINNENLAND GOUDA 3 Augustus 1878 Bij de Eerste Kamer zijn o a ingekomen ver uekschriften houdende bezwtiren tegen het wetsontwerp tot regeling van het lager onderwgs vau P Happcl c s en N Koniugs c s hoofden van huisgezinnen alhier Het is niet te verwonderen dat menig kermisganger bij de keuze welke amusementen hij met zijne tegenwoordigheid zal vereeren niet spoedig tot een beslnit kan komen Immers zooveel u zoovelrrlei biedt zich aan Op de Markt alleen reeds zijn zoovele tenten waarin u een rjjk genot wordt beloofd dat de keuze inderdaad moeilijk is De vermakelijkheden welke voorzeker aller aandacht verdienen zyn Bet Caglimtro Iheater van dim heer M Bosch waar het meest afwisselend genot wurdt verschaft enwiens programma uit 3 afdeelingen bestaat a gooohcltoeren b agioscopische tableaux c de bekende waterfonteinen met tableauxvivant en een apotheose Hel Honden en Jpen T Ualer van dealteer Ifery Dit biedt niet het minst voor kinderen doch ook oor ïolwnwenen een aordige onderhoudende avo d aan De hier optredende kunstenaars zijn goed gedresseerd en voorzeker verdient dit thé itre een woordvan aanbeveling 3 Hel Theatre Ilalir n van dm heer L Bozeega Ouk hier is alle gelegenheid zich te amuseeren Liefhebbers v in acrobatische toeten en vooral die van pantomimes mogen niet nalaten hier een bezoek te brengen i Het Toomelgezeltciap van de heeren Judeli en Boumneeater dat avond aan avond zgn voorstellingen geeft Tot nog toe vervulde de heer Judels daarbij de h9ofdrollen Inorgen avond zal de heer Bouwmeester de hoofdrol verviuien mej Tot eerste hulponderwjjzeres oan de school voor u 1 aan het vaalelaud te Rotterdam is benoemd H de Koster alhier ADVBRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN derlandsch Indle dd 1 Augustus bevat de volgende berichten nopens de krijgverrichtingen in de XXII Moekim Atjeh Nadat den 27sten Juli de langs den linkeroever der Atjehrivier voortrukkende kolonne zich vlak tegenover Moentassi had opgesteld is die plaata wier vermeestering voorloopig het hoofddoel der krijgsverrichtingen was den 288ten Juli door de twee andere kolonnes van Seuelope uit genomen Gedurende de twee genoemde dagen werden it a onze zijde 2 man gedood en 14 gewond Op verzoek van den Gouverneur van Atjeh is nog een derde bataljon van Java ter versterking derwaarts gezonden Bij kon besluit van 27 Juli II is op nieuw benoemd tot hoogheemraad van Rijnland de heer D W P Wisboom van Giessendam Van wel onderrichte zijde schrijft men aan de Jmk Ct uit Batavia dd 26 Juni jl Met zekerheid kan ik a melden dat na de belangrijke operatie van Gedoeng Atjeh waar de vyaniT een 500 man gewonden en dooden verloor Panglima Polim den Vorst van Pedir om diensinterventie verzocht heeft ten einde zich te onderwerpen Lukt dal dan is de Aljeh oorlog als geëindigd te beschouwen een belang waarbij leger eastaat ten zeerste zouden gebaat zijn In de afdeelingen der efrsie kamer werd Donder dag het onderzoek vuor gezet van de thans aanhangige wets ontwerpen Ten vier uur hield de kamer eene openbare zitting waarin de voorzitter mededeelde dat door de afdeelingen tot hare voorzitters waren benoemd de heeren van Pallandt Beerenbroek van Twist en Saase van IJsselt en tot rapporteur over het ontwerp van wet betreffende het lager onderwgs de heeren van Eysicga Fické van Akerlaken en du Marohie van Voortbnysen Ingekomen is een groot aantal verzoekschriften hondende bezwaren tegen de onderwijs wet Namens de commissie voor de verzoekschriften werd nog omtrent eenige adressen verslag uitgebracht Het aantal bezwaarschriften tegen de onderwija Wet is tot 761 gcklomn eg In de zitting van de eerste kamer van gistsreü zijn met algemeeue stemmen aangenomen de ontwerpen tot bekrachtiging van afstand aan Ond Vroeuhoven Nijmegen en s Boach van vestinggrqudeu en tot verkoop aan Raalte van de kantonnale gevangenis aldaar nadat de minister van financiën omtrent het laatste ontwerp het verslag der kamer ad beantwoord Tegen Maandag ten hall twte ure zijn negen en legen Dinsdag ten 2 ure drie ontwerpen waaronder dat tot regeling deij locaalspoorwegen aan de orde gesteld F De heer Godefroi lid van de tweede kaimer heeft naar aanleiding van het denkbeeld eeaer manifestatie waaraan zijn houding bij het debat over ket ondern ijsontwerp oen stoot zou hebben gegeven door middel van het Weekblad van hraëlieltn zijn verlangen geuit dat van de bedoelde manifestatie moge worden afgërien Bij dat verzoek yoegt it afgevaardigde nit ArasWdam dat by evenals in 1867 zich ook nu verplicht heeft geaoljt met den meesten nadruk te handhaven het grondwettelijk recht der Nederlandsohe bnrgers die de Israilitische godsdien t belijden om de volkomen neutraliteit deropenbare school te vorderen maar tevens rekenschap He geren van üb redenen wtaniai inei die handhaving