Goudsche Courant, zondag 4 augustus 1878

PROllilSSOR eens een TOontel der at lgke vereeniging NoordHolland om het hoofdbestuur in ataat te stellen jaarlgks bekend te worden met de leden des genootsobaps eindelgk lokte een voorstel der afd Botteidam om een commissie te benoemen tot het onderzoeken der Probel melhode hoogst belangrgke discuasiën ui Het tweede voorstel lokte geen discussie uit Het eerste en derde daarentegen werd op vertehilleude gronden bestreden Ineen besloten zitting werd de heer Hirsoh directeur van het blindeninslitnnt op voorstel der afd Kotterdam tot honorairlid benoemd In de namiddagzittigg werd eerst het doel en de inrichting der lerensverzekeringmaatschappg van het Nederl Onderw Geuoutsohap in het licht gesteld door den heer Snoer lid der directie wat discussie uitlokte omtrent bet meer of minder wensehelgke van het bestaan der tegenwoordige provinciale fondsen Het boofilbestuur beloofde een onderzoek in te stellen naar die fondsen en omtrent dat onderzoek een rapport uit te brengen Vervolgeus werd door den heer Delios de opleiding der onderwgzers besproken naar aanleiding van een verzoek aan de hooge regeering omtrent dat onderwerp De opleiding aan de kweekscholen werd krachtig verdedigd door den inleider en den heer Slangen daarentegen bestreden door den heer Degenhardt die geen veracbil In de opleiding wil maar alle toekomstige onderwgzers een gelgke opleiding wil doen geven eo dus ook gelgke eischen wU stellen De heer Labberton stelt de vraag Welke opleiding is de beste om practiache onderwiizerB te vormen Als laatste punt werd de vraag behandeld of het velerlei niet ten aadeele van het op het gebied van het onderwgs heerscht luleider was de heer IJkema van s Hage Slechte een paar sprekers voerden kort het woord over deze stelling die over het geheel beaamd nerd Vrgdag doen de afgevaardigden een rijlocht naar Vierkloosters een der schoonste streken van Friesland veql veel te geven bij het vele dat aan opschik pronk weelde enz in deze dagen werd besteed en waarbg menige schoone vooral onder de met goud omhangen Frieache en Groninger dames zich trachtte te verwgderen Het weer was naar wensehj de dmkte bij het afgaan der feesttreiuen die pm 4000 reizigers hadden aangebracht groot Voor ververtchingen vaten bier werden verorberd was uiisiekeud gezorgd een groote oantine voorzag in alles naar weusoh Het Mgemten NietnDtblai voor Steannji en Onttreke heeft in een hoofdartikel ket zoogenaamd volkspetitionnement afgekeurd ISen paar geabonneerden hebben zich dat i6ó sterk aangetrokken dat ze onmiddellijk hun abonuemeut hebbeu opgezegd Een hunner deed het in t volgeud brieve hetwelk t blad als proeve van atgl mededeelt Deu Heer A Smit Myn Heer I Door dezen geef ik UEd ken nes Als in geen geval meer lezer tezgu van een blad dat zich noemd Algemeen uieuws Ik had mg voor gestelt En dat met regt van UEd te lezen nieuwigheden ten algemeeuen uütte Maar hier in teleürgestelt De nieuwigheid is razerug Zie hier van uwe doodaote Sohoolzaak Naar mg oordeel zou UEd beter gehandelt hebben Een nieuws te melden Als dat op hoger gezag Karbouten Keslagt zgn om met dat bloed de Hollandsohe Duivel Uit de spoor tererbaunen Uw loon zon smoutig UEd Snantie vond toenemend Uw afscheidnemende LezerJulg 78 J Prinsen Eleclriseer Machine w komt de GOUDSCHE KERMIS wederom heaoeken na drie maanden de grootste bgval genoten te hebben in het Palais d Indnstrie te Parijs Standplaats Dubbele Batirt tegenover den Heer VAN DILLEN TEEEOOPING VAN BOO HVRl GHTË De Notaris H J F HEIJMAN te Haaetrecht zal aldaar op VRIJDAG ö AUGUSTUS a s des voormiddags om 11 ure ten herberge van L BLANKEN verkoopen De VRUCHTEN Dit verschillende Boomgaarden liggende onder HaattreclU Breeder bg biljetten omschreven Kirzerlgk Kouiuklijk gepriviligeerd eu eerst Amerikaansch en Ëngelsch gepatenteerd li Anathei in Iond vater VS Burgerlijke Stand GEBORBiNi 81 Mi OMrtruid o den ScbelTer es B Gifieabt rg Wilhulittiu Vincentifii ouden Vf C do Keiler en E Edelmea 1 Aoii Arie ouden P Koppeodraaier en A IJiieiBtyD Oerrit oudere P Hooinever eo J viD DooreD OVERLEDEN 1 Aog M Walter liai Tr van W Smith 28 i Il 10 ONUKRTROUWD i Agg C Jenmaat te Weddioiieeii i j eo A Thoeo 38 1 P de Megrr Ie Ciileiobort 47 J en N Scllouttn £ 7 J J no Uuoen 88 j en E de Jong 20 j W Krom a Haarlem 22 j eo C A Smiti 23 j ADVERTENTIËN In fl icjiis tegen il 1 75 en fi 120 en 60 cent nm dr J O WPP k k HofUmiarlê m Z Jf de Keizer van Oostenrijk en ff eenen is het voortreffelijkste middel tegen rhumalische tandpgn bg ouletekiug zwellen en zweeren van het taudvleesch het lost den aanwezigen taudsteen op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaaude tanden weder vast door vcrslerklug van het tandvleesoh en duor het vau alle schodelgke stoffen reinigt geeft het deu mond een aaugeuamen frisschen reuk t rwgl bet den onaangenamen reuk weldra doet verdwgnen dr Popp s Anatheiin Tandpasta tot reinigiug versterking eu behoud der tanden tot verwgderiug vau een onaangenamen reuk en van kalk dr Popp s aromatische Tandzeep Zij maakt de tanden zuiver wit zoiirler het émM aan te doen bewaart ze voor ziekelijke Handoeoiu eu en huudt den moud frisch Itit kjsl 40 Cis eu is luerrikenile vour een huif jaar Dr Popp s Plant rdigTandpoeder reinigt de taudeii verdryft de zoo lastige kalk en maakt h t glazuur steeds helderder en fijner DiifPopp s Tandplombeersel waarmede men zelf holle tanden kan vullen Attentie s v In Australië zgn telegraafdraden geapannen door uitgestrekte onbewoonde woestguen De palen staandaar natunrlgk veilig maar op 6éa puut waar dedraad moest gespannen worden vindt men een wilden stam De inboorlingen zijn er talrijk en wo stvan aard zoodat het groote bezwaren in had het vernielen der palen te voorkomen Aan een bewaking daarvan viel niet te denken Nu hebben de ingenieurs een eigenaardig middel aangewend dat lot dusver uitstekeud werkt Men heeft den eleotriachen atroom ui zoo ingericht dat de palen er in belleken zijn en iedere aanraking alaof men op het bankje van een electriaeer machine slaat een schok te weeg brengt De achrik en verslagenheid van den wilden volkaatam was niet geriu toen eemge inboorlingen er de gevolgen van oudervonden en onder linde jammerklachten op den grond tuimelden zouder dat eenige oorzaak kou gevonden worden Met bggeloovige vrees worden uu de palen zorgvuldig gemeden Woensdagavond heeft het Sagelache Lagerhuis besliat dat bnitenlaudsoh vee ter Londensche markt kan warden toegelaten mits voldoende zekerheid zij verschaft tegen de overbrenging van besmetting Een 15 tal jongelui waren uit Grenoble naar Parga vertrokken om de Tentoonstelling te zien Twee dagen na hun vertrek kregen hun respectieve ouders elk een brief vau hun zoon of zonen met een verzoek om geld onder yoorwendaels van hun beurt verloren te hebben zitk te zgn geworden enz enz De ouden zond het gevraagde trratond doch deelden elkaêr de ongevallen van hun en coMfagnie vertrokken kinderen mede De omstandigheid dat allen een of ander ongeval hadden wekte achterdocht een van de vaders schreef aan de Parijsche politie en uit bet antwoord van den commissaris bleek niet alleen dat er geen ongevallen hadden plaats gehad doch ook dat allt verzoeken uitgingen van ééa jongmensoh van het gezelschap die aldus een aardigtommetje bijeen had gekregen dat hg met een kennisje uit Madrid aan t doorbrengen was De politie keeft zich voorioopig raet de zorg voor d t jongmenisch belast Het Zendingafeeat te Winachoten heeft Woensdag pUaU gehad en werd door minstens 12 i 13 duizend personen bezocht alle uit de vier noordelgke provindén afkomstig en me t uit jong volk bestaande De heer Weslhot van Utrecht opende het feest meer dan andert bepaalden d sprekers zich ditmaal tot het doel der bgeenkomst zending en zendingarbeid ofschoon de nood der tgden hier en daar vrg donker geklfurd tot illustraties aanleidipg gaf waarin de adresbeweging geen geriog n rol speelde De slStrede werd gebonden door ds Notten van s Hertogeobosch Het feest liep geregeld af et werd beihaaldelgk geooUeeteerd voor de zending en aan opwekking om ♦ Ondertrouwd J P DK MBIJERË Predikant te Kuilenburg N SCHOUTEN Gouda 1 Angtistas 1878 Recsptie 11 Anguatua 1878 ♦ Voor de vele bet ijzen van deelneming ondervonden bg bet overladen Tan mgnen geliefden Broeder den We d Achtb Heer LOUIS AOAM TAK DIJK in léven Wethonder der Stad Bergenop Zoom betuig ik mynen harteInken donk De Wef A KOOK geb DB WlTTÏ G ouda g Au gnatua 1878 Ter voorkoming van vervalsching wordt het geachte publiek opmerkzaam gemaakt dat ieder flesoh behalve het handelswerk raia Hygea vni JnatkerinPraparale nog met een omhulsel omgeven is hetwelkin cjuidelijken wandruk den Bgksadelaar eu de fiwna bevat Dr J G POPf MEIZ iltt k Hbf Tandarlsen Uitvinder der Analhcrij Freparaten te H eenai Te v rkrggen te Jouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A Iï3i te Hotterdam bij F E van Santen Kollf apjth en A Sehippereijn £ Co blauwe porceleinw iultul te s Hage b J L F Snabitié apoth te Delft bg A J van Rijn en J E Kanwenhoven te Schiedam bg C Malta Oz te Leiden bg Ë Noordijk te Utrecht bg F AJitena en Kraan te Aiustesdara bij F V Wiudheira k Co en H H Uloth Ct apothek j te Ondewattr bg T J vau Vreuroingen te Schoonhoven bg A Wolff Hartelgk dank g toegebracht aan allen die blgken Tan belangstelling garen in het door ons geleden verlies Uit aller naam Wed G S BOUMAN Davids Gouda i Aug 18 78 Voor de Tele blgken Tan belangstelling onderTonden bg gelegenheid onzer 25 J A RIGS ECHTVEREENIGING betuigen wg bg dezen onzen harteljjken dank 8 J H BREÜKEL M S J BREUEEL DB Heoo Avereett a d Bedemmaart 3 Angaatns 1878 ZiEKÈN vinden ertrouwbaren raad in het beroemde geïllustreerde werk Dr Airy g Nateurfenee wQze p i dulden en over S lO bladzijdeii dik bg e Boekhandelaars te ontbieden of rechtstreeks bg Richteb s boekhandel te Kotterdam tegen rooco toezendingvan aO Postzegels i 6 Cts dis ook vooraf op f e aailvrage een uittreksel daarvan j fco en gratis verzendt Dit voortreffelijke werMBioest in geen huisgeün ontbreken STE0ELI7Z MÏÏSEUU VM OUDHEDEN Op de beide Zondagen rótSr en na de Kennis znnde 28 JULI en 4 AÜGUSÏÜS zal het Museum Ta 4 6 uur Js namiddag weder Toor den Terminderden toe gsprga TanlO cents de persoon Toor een ieddHiMgankelgk zgn Dn COMMISSIE fIfUti kon gua bnnuting iu de nn leeda 7S jaren ge1Smikrlqke formula der opleiding tot alle Christel kedeugden Behalre da bekioouingen aan de lerende meeatera laraéla Biaiohop ran Haanro Mesdag en Maria ter Wereldtentoonstelling te Pargs heeft de jury aanNederland drie getuigtohrifteu toegekend roor dewerken der orerlnlcn meeatera Waldorp S Venreer en Louis Meijer De Algemeene Synode der Hervormde Kerk heeft de ten rorigen jare foorloopig Taatgeatclde welaampUatie bn welke aan de Teraohillende kerkel ke oollegiSa de beToegdheid werd toeickend om openbare ittingen te houden uiet gearreateerd ala onnoodig vermits het houden van opeubare eittingen nergens verboden en niet atrafbaar ia Zy heeft voorla den heer B A Overman pred te Heinkenaiand ala aeousduaseoretaria herbenoemd en in plaala van dr Koenen van Leideu die bedankt heeft tot lid i ouderling der Algemeene Synodale Comraiaaie gekoten Br B K J B rtling oud ouderling te Aaaen Donderdagavond ten ruim 8 uren ia te Utrecht braud ontataan in eene meubelmaker op het Geertekerkhof De vlammen deelden zich in een oogwenk ttedeaan een daaronder gelegen loodgieterawerkplaata waardoor het huia alraij iu lichte laaie vlam stond Met behulp van teven apaiten waa men bet vuur ongeveer een uur daarna meester doch uiet dan nadat allea was uitgebrand Niettegenataande een en ander geaasureerd waa moet de schade aauiiebiyk zyn daar vele afgewerkte goederen ter verzending gereed liggen Thaaszvjn te s Hage de toebereidaelen begonnen voor den bouw eeuer kolossale eerepoort die ter elegenheid van het feeat ter eere van de komat vin Z K H prins Hendrik en z jn gemalin in de reaidentie aan den ingang van de B jnatraat tegenover de Koekamp al prpen De Minister van binneulaodsohe zaken heeft afwylend beaohikt op de aanvrage om rgkssubsidie voor bet gymnasium te Kampen Thans is verschenen het programma voor het volgend leerjauir der rgks landbouwachool Het bevat o a een l jat van leanren en van de te gebruiken leermiddelen de eischen van toelating de omschrijving Tan het ouderwga enz Het peraoneel beataat thans uit ééa directeur 20 laenunn 3 adaistenten 4 amanuensissen enz Af aude op de ondervinding over t afgeloopen jaar n baaloteu uitbreiding te geven aan het aausolfauwelgk ondenrqa in den landbouw daar dit onderwys op het T ld in den stal of de ichunr moet aanvullen wat in theorie in de leskamer ia voorbereid Voortaan EuUeo alle leerlingen volgens een wekelgks op te makeu rooster tan de eiouisies deelnemen Uit Leenwarden schrgft men ons van gisteren Woensdag en Donderdag hield het Nederlandach Onderwiizeragenootsohap in de lokalen van Lf van der Wielen alhier i u drie en dertigste algemeene vergadering onder voorzitterschap van den heer Otterloo Xe elf oren door den burgemeester der gemeenteop ket raadhuis ontvangen werd de eerste zittingten een nur geopend met een toespraak van denroonitter waarin hg wees op het hoogst gewichtigt dperk dat wg op dit oogeAlik op ket gebied vanket onderwga beleven na het onderwgs spoedigopaienw geregeld zal moeten worden Voldeed de wet niet aan de eischen door het genootschap gesteld wit ket dttiMMir tuar niet voUaait hier van toepaaaing hg bracht hulde aan len minitter die doorign voorstel het onderwgs tooh krachtig zal bevorderen en verbeteren Vervolgens werd de inrichting der onderwgzers ptarbank besproken naar aanleiding van eenige opBerkingen der afd Delft Achtte men het bestuur Uer vertroDwen waardig eenige bepalingen in het leglemcnt werden door verbetering vatbaar geacht XÖ motie van vertrouwen in het beatuur werd bg eelamatie aangenomen nadat een voorstel van Delft m geen bealait te nepien met 66 tegen s stemmenwat verworpen ƒ In de morgenzitting van DonderdaoJwerdeD eeoige kaiihoadelgke zaken afgedaan De kening werd goedgekeurd met een batig saldo van ongeveer S60 Ala plaatt v n bneenkomst voor de volgende vergtdaring werd Sotterdtm met bgna algemeene stemmea gdiozen De opheffing van het oigaan dea genoolschaps lokte diseaasii uit Een voorstel werd aangekomen om 3 oorreapondentieUadeu ter beschikking dergew bestaren te atellea Bet voorttel der gewestrlgke vereeniging Groningen om pogingen te doen aanwenden door het koofdbettnor tot het verktfjgen van een eatalogna aatr goade aehooUubUotheek werd behandeld even Standplaats Groots Maekt over den hr GOEDEWAAGEN Dit Thé tre is zonder CONCUEEENm rand Théfttre 1TALIË MECANiaUE ACBOBATiqUE en PANTOSUIES Directeur L BOZZ OA Voor het eerst op de Kesuis alhier mei een GROOT GEZELSCHAP bestaande uit Fransche ItaHaanache en Engélsche AUTISTEN Aanvang DONDERDAG 1 AUGUSTUS en gedurende de Kermisdagen des avonds te 8 uren en Vrijdagmiddag te balfdrie EXTRA Ki DKIl VOORSTELLING Kindereu en hunne Geleiders betalen half geld op de Eertte en Tweede Rang Ik heb mg Toornamelgk t n doel gesteld slechts nieuws en degelljka voor te stellen en te engageeren en hoop mgiie pogingen door een talrgke opkomst van het geëerde publiek Tan Gouda en omstreken beloond te zien EZTSA TOOBSTELLINQ Tan biJfzes tot halfacht Frij en der Flaatnen Ie Rang 75 Cts 2e Rang 50 Ct 3e Rang 25 Cts Met de meeste hoogachting OEdn Dv Dienaar L BOZZEGA GOUDA In of nabg Gouda wordt zoo spoedig m eIgk te HUUR gevraagd een HUIS liefe t met TUIN Aanbiedingen met opgare Tan prgs stand en localiteit worden franco ingewacht onder letters H E bg den Boekhandelaar J GROENEWEG VgzelstraBt 110 Anuterdam GENEZING per correspondentie van alle ZENUWZIEKTEN speciaal der VALLENDE ZIEKTE door den speciaal arts Dr KILLISCH te Dresden Neastadt Reeds meer dan 11 000 behandelc t e Openbare yerhooping wegens kwiteering Tan zaken te EFILEFSIE ten Terzoeke Tan den Heet W koopman te Zevenkutzen Tan eene zeer Jlraaie Collectie GEHEEL NIEUW GEMl KTE GOÏÏDENEirZILVEEElir WERKEN Voorts 2 paar DIAMANTEN BELLEN DITO kEDAILLON DITO SLOT SPELD KRUISEN benevens TWEE GOUD en ZILVER KISTEN op WOENSDAG den 14 AUGUSTUS 1878 des morgens ten 10 ure ten Herberge ran den Heer H SPITHOVEN aan de Brug te Waddinxvetn De Terkooping geschiedt om ntant Geld De goederen zullen daags te Toren behoorIgk genummerd en te bezichtigen zgn Breeder bg billetten en infonnatita bg Notaris MOLENAAR te Waddin tveen fVerifs Groot HOMTDEUm APEN THEATEË Standplaats GROOTE MARKT HEDEN en nog een paar Tolgenda Dagenten 5 i en ten 8 nte Groote Voorslellingfen OP VERZOEK ten 2 ure Extra Kinder Voorstelling De Dikectie Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeTen en alom te bekomen DE BOUDSOEE 0LA2EN of è beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen Tan de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de ge hiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glassehilders de Gebroeders Dirk en Wonter Crabetb DOOR CHRISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie Tan Beeldende Kansten enz Knnstschilder Architect en Directeur der Academie Tan Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen TE KOOP AAMj ODEN èen MOOIE GROOTE HOND mooi geteekend met groote plaimstaart zeer geschikt voof op eene plaats te leggen waar men hem niet behoeft vast te leggen en waar hg niei zal van afgaan Te bevragen met franco brieven bg deu UitgeTer dezer Courant onder N 114 Depot van TAEË mi HM MAGAZlrè TA M Ravenswaay Zonen OORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleTerd in Tcrzegelde pakje Tati vijf twee en een kalf en een Ned ons met Termelding van Nonimer en Prgs tooïzied Tan nerenstaand Merk Tolgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitToering Tan geëerde orders aanbeTelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Goueh Prof Pergr er d Allon HAAS ETrEACT Hoeveel middelen zijn er ten ttllen tgde niet aangewend om het haar te behooden te doen aanwassen en te verfnAien het haar hetwelk een belangrijk sieraad Tan den menseh tiitmaakt en door jong en ond op hoogen prgs gesteld wordt Slaagde men so intgds door h eëne middel min door een ander meer beter Tokiaakter en geschikter middel werd zeker nooit uitgeTonden dan Pr Pergrer d Alloiilhaar xtract Uit een onopgemarkte plant werd door een bekwUBen jditstMikenBer dit faeUr kii niddel bereid Uit deze plant namelgk wojtdt dit eitraet TBPvaaïdigd dat tgdij gebruikt het uitvallen van het haar tegMgiÜit e i M OT Troegtgdige grgsheid nfoli bavroesd bthotft te zgn zooilat het met reet ee haarVerstélrlrend haarontwikkelend middel iskg genoemd wW ien flet eWe is i 40 cts per flaeofr TSrkrggbWff bg Mei de Wed BOSMAN Gtuda F A G TAK DETB J