Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1878

Woensdag 7 Augustus N 2176 1878 GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur d es namiddagB van den dag der uitgave ne overige vcrmcziiigeu vuur leueu mu uc mee tot dusver deze gansche zaak geleid was Z M verdient vooral opmerking die vau den heer de prak de hoop uit dat men ook verder in denzelfden Wuil wieus verkicüiiig al lid der Kamer zoozeer geest van wijsheid en Tegen MEDIO dezer wordt gevraagd Een Gemeubileerd KWARTIER voor een eenig Heer Adres met franco brieven onder No 113 aan het Bureau dezer Courant Salon des Variétés van AMSTERDAM onder directie van N Judcls Louis Bouwmeester Staande oude standplaats bij de Brug voor het StationB Koffiehuis Zondag 4 Augustus 187S ARME MOEDER Tooneelspel in 5 Bedrijven ran Ernest Rasetti nis vertaald door Joh van Heem Maziek van O J Larondelle Iste Bedrijf Het Kind van den Edelman 2de Arme Moeder 3de De Uildaging 4de De smart eens Vaders 5de flet Wiegje Maandag 5 Augustus 1878 MICHAEL STEOGOFP DE KOERIER VAN DEN CZAAR Drttma in 6 Bedrjjven en een Voorspel CZAAR EN KOERIER Door Charles de La Mar naar den beroemden Boman van Jules Verne met nienwsCostnmea van Mw de Wed Samson Nieuwe decoratien Muziek van D J Larondelle 1ste Bedrijf Broeder en Zuster 2de Voor Vaderland en Keizer 3de De Martelaar 4de De Blinde i 5 Je De Vuurzee J6d j De Koeri In beide stukken woïdt de hoofdrol vervuld door den heer LOUIS BOUWMEESTEK DlnsdagT Augustus 1878 I HET BERUCHT PROCES Groot beroemd drama in 6 afdeelingen waaronder een VOORSPEL in 2 afdeelingen Naar aanleiding van CJne Cause Célèbre Met geheel nieuwe Decoratien Costumes van Mw de Wed Samson De vier hoofdrollen zullen vervuld worden door de hh LOUIS BOUWMEESTER en N JüDELS en Mevr FRENKELen Mej ENGEES Aanvang ten Acht ure PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang 1 49 Tweede Rang 0 99 Derde Rang 0 75 Vierde Rang 0 40 Abonnementskaarten hg 10 stuks verkrijgbaar 10 Plaatsen knnaen besproken worden van 10 tot 4 uur a 10 ets extra J H KIfiBERT iARiT eoin 4 Photographlscli Atelier DAGEUJKS GEOPEND Op DONDERDAG eo ZONDAG 7 Porlretlen k fi De van ouda gerenommeerde 1 THEEËN uit den Koninklnken Nederlandschen Wurtembergscben THEEHANDEL van P W TROÜSSELOT ZOON Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wnrtembarg te Rotterdam steeds verkr gbaar te Gouda bfl J J v d SAN DEN Botermarkt üorDA Dbto van A Bmnkmajï Standplaats GROOTE MARKT MUSEUM KA1 FLORENCE of het Kabjnct der Mechanische Wassenbeelden welke uitmunten in kunst en schoonheid terwjjl de kunststukken op de Weener Tentoon stelUng met den Eersten prgs werden bekroond Bestaande vit meer dan 400 Voorwerpen Don Carlos De treurende Jonkvrouw aan de voeten van haren vader De welbekend Familie BoUeman Het ongelukkig huweljjk van Jonathau Wild Constantgn en Bonsarius Wilhelm Keizer van Öuitschland Het sterfbed van den ongelukkigen Ednard Millo De gedresseerde Gorilla Venus Keizer Maximiliaan Karel de Vyfde Lodewjjk de Negen e y Franfois Maximiliaan Robespierre Mgr d Arboy Aartsbisschop van Parijs Z H Piiis IX Prins von Bismarck De gevierde PèreLagordaire Snpp genaamd Carl Voght Mgr l Abbe de Guerry Lodewijk XVI Maria Antoinette Koningin van Frankrjjk Verder meer dan 800 voortbrengselen uit de natuur en het dierenrijk te veel om te vermelden De directie heeft kosten noch moeite gespaard om het den bezoeker zoo aangenaam mogelijk te maken hopende met een talryk bezoek vereerd te worden Met de meeste hoogachting ÜEd Dw Dienaar O SI ORK Eervolle vermelding hy besluit van Z M den Koning Eerste Rang 25 Cent T vèede Rang 15 Cent SÜIVEEE mim EN AHDESE WÏJKËT Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschen kwart en Jialf ankers Pnj soouranteu wordea gratis en franko verzonden Alles wordt franko huis geleverd Cagliostro ïheater van E BASCH op de Groot © Markt t © Grouda mm ZATERDAG ZONDAG en MAA DAG s avonds ten 8 ure Zekere Laatste MET NIEUW PROGIiAMMA 10 Abonnements kaarten 1ste Rang 10 Gulden H BASCH Dr Pbil ONTVANGEN eene ruime Sorteering POSTZEGELS van alle landen in pakettenen op kaarten A BRINKMAN RHUMATIEK JICHT Zenuwlijiiü Schele hoofdpijn OITMIIDDELIJICB EIT RA DIK a LE C3 E3SrEZIlTC3 IDOOK SCHLUMBERGER S SALICYUAT VAN SODA Aanbevolen door de AcaUéruie de Médecme te Parijs par doos Ira 3 j 2 4 3 dozea ïijn voMofnde voor oen x nria iP a E3 s flLiL iC3 x A A T lüst liet GRAVEEL op zonder eeiiig ietiimr p nescli pillen Tra 8 SALICYLE PASTILLES p doos fPB 2 onovertreffeiijk tegen vsrkoudheid en Keel aandaenia0en voorkomen KROEP en Keel ontateitxg ayUalCTLEVriJM versterkend en Koortaverdrljvend SalicyUBlycenne waUen toor wonden en waehie ileh voor aaniaak en eigcbe bed merk Scblumbcrgcr Depét in alle goede Apotheken Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken Vrijdag des voormiddags ten 8 j uur in het Gasthuis gele ubeid zal bestaan om zich kosteloos te doen inenten eu herinenten üurj einutslcr eu Wethouders vooruoemd VAN BEttOEX IJZEXDOOEN De Sectel iris BttÜUWER buitenland Itdlteülandsch Ovcrzlclil Tiet drbiil in het EiigeUchc Lagerhuis over den V i dc uu Berlijn is eeu dag vroeger afgtloopeu ttan 1MU had ge ieltt e niiiia an Uartioglou werd Vrijdag ierworpeo mei 338 tegeu 195 temmeii de meerderheid van het ministerie is dus uog groottr dan men had verwacht Oe llegeeriug heeft uog eeus TcrMkerd dat er gecu auiere orerecukouist i gïsloten dnn het Cyprus ierdrug Nog s lic uitsla vnn di i i uiiirnlijke Duitsohr vt rlcie in 4Jn iitet bekend grond van vourlou pige l erichten meent meo echter dat de sterkte Ier hoofdpnrtijen in den Rijksdag ui cgn nntio iiualIiberalen 108 FortickritU f nri 25 vrije con rvutievcu 8S Dnitsoh oonservatieven 47 centrum 98 De overige Cijtera betreffen de Eluaaeir en de Vuolsche parlgeii de toogenaamde wilden enz Na ir d ze berekening bedraagt bij vergelijking met den vorigeu Bgkedag het verlies der nationaulliberalen een twiutlgtul dat der fort ehrUU i V reu tiental derhalve voor de liberale partgeu te zamen een dertigtul stemmen De conservatieve piirtgeu die iu den vorigen Rijksdag te zamen 77 stemmen telden londeu dus na op 110 komen en dus zooveel hebben gewoaueo als de liberalen hebben verloren Daarentegen is het centrum op hcüselfde cijfer gebli ven Het resultaat zou dus hierop iiederkomrn dat geen der partijen sterk genoeg is om eene meerdtrheld te vor nen Di ze zou dus alweder moeten worden worden gevonden door middel van eeu bondgenootschap Nu bestunn er driff kansen Ie een verbond tiusclien de liberalen en oonservntieven 3e een verband tUBSohen de oonserv itieven eu bet oentruin 3e eene nieuwe ontbinding van ilen Ugksdng Reeds doen de volbloed renoti nnircn bekeud ouder den naam van Duitsch conservatieven al het roogelgke om een verbond met Ie ultramontanen voor te bereiden eu de vrije conservatieven daarin mede 4e sleepen Tot nog toe houdt echter de centrumparig zich op een afstand eu wacht op nadere berichten uit Kistingen De Birlijnsohe dagbladen deden mede dat naar zij van goed onderrichte zijde vernemen deBgksdng op 9 September e k zal warden geopend De nlgemeeue plaatsvervanger vau den Rijltskanselier de beer vou Stolberg zal daarmede worden belast Er is door sommige dagbladen beweerd dat de Kroonprins lóir zijn vertrek uit de hoofdstad een bealuit had genomen ten opzichte van het dood vonnis tegen Hödel uilgesproken aan het recht zou vrije loop zijn gelaten Zoo deelden zij mede De Magdeb ZtU deelt thans mede dat zij met zekerheid het tegendeel kan berichten de kroonprins heeft de quiiestic niet beslist Met het oog op de toenemende verbetering van S Keizers gezondheid is de zjiak aangehouden dewgl vtrmoedelgk biuuen zeer korten tijd de Keizer ia de gelegenheid zal zijn 0111 zelf de zaak iu overweging te nemen Voorloopig echter zal men ham met een zuó gewichtige aangelegeuhetd niet lattig vallen Met eeu korte toi sprauk aanvaardde de heer Rogie ill de Belgische Kamer d preaidentieele waardigheid Hij dankte eenvoudig voor het in hein gestelde vertrouwen en beloofde tijue betrekking met ijver en ouparigdi heid te tallen vervallen Van de overige verkiezingen voor leden van het bureau I o iiai 1 wieus verkiciiiiig al lid der Kamer zoozeer ia taiaurtdwr iot t wlw jii e n ideat De heer di Wael verkreeg 60 slem men tegen 44 op den heer ollaert Ia Frankrijk is uit naam van de liukerzijihi f d den Senaat eu van de Kamer van afgevaaribgiBiia eene ciiculaire aan du kiezers voor den sciiim schenen wairin gewezen wordt op de betlni is van de aaiiiii iiinde Seiiaalsverkieziiigeu liet jiide van de conüiCteii eu vuii de wursieluigeu die de regelmatige erkiug der republikeiiisohe iuet liugeu tegenhouden hangt er van af Iu de cifOulaires worden de kiezers nitgenoodigd om van de aan staande zitting der gewestelijke raden in t belang der partij met hunne geestverwanten van gedachten te wisselen ter onverwijlde aanwijzing van geschikte candid itea en het terzijde stellen van persoonlijke overwegingen ten gunste vaii dezes of genen Iu de circulaire die uitgegaan is van de liukerzijile der kamer wordl o a gezegd het ia ons genoeg te heriiinerrn ann 1880 het jaar waarin het mandaat vau Mno Mahon ten einde loopt om het gewicht der Sennntsverkieziugeu Ie begrijpen Door de Ministers van Buitenlandsohe Zaken en Fluaiicieii worden vervolgens verscheidene ontwerpen ingediend waaronder eeu betretfeude de inrichting v in het ministerie vnn openbaar onderwijs en een ander bevattende wijziging in de wet op de persoiirele belasting en de kieswet terwijl bij een derde wetsontwerp wordt voorgesteld eeu aantal werklieden voor rekening van ded Siiwt de tentoonstelling te Parijs te diieii bi zoeken Daar de uraemie aan die weisoiilwerpeu is toegekend zullen zij terstond in de afileiliugen wofltlcu onderzocht BINNEN LAND GOUDA 6 Augustus 1878 Vnn den verinindurden toegangsprijs hebben gfddreiide de weinige uren dat hel Museum daartoe geopend HS op de beide laatste Zondagen 120 personen gebruik gemaak t Gedeputeerde téif der pfovinoie Zuid Hftlland hebben bepaald dat de verkieting van een lid det staten vtlu do provincie Zuid Hollaud ib het boofdkiesdistriot Vlaardingen Ier vervulling der vacature ontstaan door het overlijden van den heér ANHoogenduk Jz dier in het jaar 1388 als tóiknig zou ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden lierekend naar plaatsmimte Afeonderiflke Nommerg VIJF CENTEN hebben moeten aftreden zal pUata hebben op Dinsdag 20 Augustus a s en dat de herstemming zoo die noodig modit zijn zal plaats h bben op Dinsdag 3 September daaraanvolgende Volgens De Tyd bedraagt het aantal handteekeningeii op de adressen der katholiekea tegen de onderwijswet 164 030 Zaterdag jl is het adres der anti revolutionairen in zake de schoolwet aan Z M den koning overhandigd door eene deputatie aan wier hoofd stond jhr Elout van Soeterwoade De Koning antwoordde dat het hem een genoegen was geweest de deputatie op het Loo te ontvangen betuigde zijne hooge belangstelling en gaf zijne tevredenheid te keuueii over de orde en gematigdheid waar J 1 1 1 M 7 Vf geest van wijsheid en gematigdheid zon blijven bandelaii en gaf de vertekering met al de ledea van zijn Huis niets anders te bedoelcD dan het geink van Nederland Leve Nederland riep de koning ten slotte en de deputatie Leve de koningU lig de talrijke en herha ilde diefstallen meldt het N V d Ü die iu de laatste tijden aan spoorwegen p aais grepiu is bet gelukkig te kunnen vermelden dat door de politie te Amsterdam dezer dagen is aangehouden een persoon die zich de vrijheid had veroorloofd d onnfgesloten goedereuloods van de Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij waarin de glgoederen worden opgeslagen bianen te treden daaruit onopgemerkt een onbeheerd colb met manufactureu ter waarde van circa ƒ 153 verzonden door de Bon marché te Parijs op liJn Behouders te zetten en ergens te verbergen na uit het pak eenige gocdiren te hebben genomen loen hij trachtte die stukkeu manufactureB aan den man te brengen stelde men niet veel vertrouwen in de zaak Een politieagent die ingelicht werd dat de bewuste persoon goederen ver onder da waarde te koop had aangeboden vroeg opheldering waarop de man spoedig door de ben viel Naar aanleiding van het bericht omtrent de reis der heeren vaa Beyma thoe Kiugma Pasma en Walma naar Zweden en Denemarken in het belang d r boterbereiding hier te lande ondernomen en de inlichtingen daaromtrent iu gedoemde landen door hen ingewonnen Fchrijft de Jrnk Ct het volgende De boterfabriek ziedaar onze toekomst de boterfabriek naast de broodfabriek misschien eerlang naast de kaasfabriek Inderdaad het middel is zoo eenvoudig bet ligt zoo voor de hand dat men zich verwondert dat hel niet reeds sedert lang ia loegi past Wij zullen volstrekt niet beweren dat ook iu boteren kaasfabrieken niet met het f ibrickaat geknoeid en slecht bereide boter en kans vervaardigd en iu den handel gebracht kan worden Maar htt gevaar hierveor ia minder groot dau wanneer men deze fiibriekutie uitsluitend aap de eigenwgsheid de eigentinuigbeid en de hebzucht ran ettelgke bonderden pradvoenten in hel klein overlaat Een grootu fabriek heeft eae reputatie op de markt op te hoaden terwtjl niemand er naar vraagt of weteu kan wie in deze massa anonieme boter eu kaasaakers de knoeiers en de vervalsohers zijn Het is genoeg te