Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1878

ABVERTENTlfiW Bevidlen Tan eene Dochter E J VERZIJL Jawees Gouda 6 Augustas 1878 kwlim eene bende uit San PaMo opd géü welke de gevangenis stormenderhand innam de gekerkerdea j bevrijdde en tieder aftrok niet tonder de bedrei iig I Tan eerlang den verslagene te komen reken In het begin van Juni deden zij dan ook bun oord gestand Eeu talry ke welgewapende hoop drong San j Miguel binnen ca sloeg aan het plunderen Einde ijk vermanden zich de ingezetenen de storfflklok luidde en een straatgevecht begOn waarbij vyftien meoschen hst leven verbiren De mannen van San Miguel dreven ten slotte hunne aaavallers de stad uit en maakten tien gevangenen die den volgenden dag eveQeens dood op bet plein lag n Volgens bij de rcgetring ingekomen beridit zal iu Augustus 1879 te Sidney Nieuw Zuid Walei eene internationale tentoonstelling van voorwerpen van landbouw nijrerfaeict eu kunst gebonden orden I Tut het verkrygen van inlichtingen wordt verwczeu naar de Nederlaudsche maatschappij ter bevordering van nyverheid te Haarlem en naar de Hollaudsche nukitscliuppij van Und bauw aan welke het programma is taegetondeB t JSi Cl Een reiziger door Gtoningeii s kleistreken schel t Is volgt den indruk dicu t bezoek door dit hoogst gezegend itiel van Kedeuland o em te neeg bra £t Men kan zich moeielyk een denkbeeld maken van het scbilderuchtig schoon dat vooral de laqd r jen der uren uilgtstrukte pokle ingedykt om en aan den D llart opleveren De boerderyen welke men hier oiutreft ziet men iu ons vaderland nergens zoo groot De grond beyat byua alleen zeeip vrucht i bare kUii die vooral besU haver gerst weite puardebjonen erwten aénluppelen uilmnntend vlas en vooral veel Icoolzaad oplevert Bijna al t werk pla en maaien dorschen enz wordt door machines uitgevoerd Sloominuchines die dagelijks 300 li L i haver dorschen scboouniukeii eu kant eu klour afkveren sijn geen 7A ldzaaiiiheid Verderop treft men heeri jke kormCU weidiluudeu aau met nitmuulend vee t Levert een prachtig gezicht rijen van 80 a 00 gezonde eu schooue runderen op nette stallen geplaatst paardeustalleu met eeu SOtal uitmuntende paarden vette ossen enz te aauschonwen Koieuschureu vuu aanzienlijke lengte die somwyien schatten aau waarde bevatten bocrenpinatsen met sierlijke behangen kamers 1 de vloeren met lapyien belegd en met kostbare pianino s en dut alles Ie midden van de vnicbtbuarste tande yen tusschcu bloeiende goudgele velden met koolzaad eu heerlyke korenvelden de weiUnden wemeleud van uiiuemeud vcf talryke schapen dik en vet bg massa thaus weer per spoor naar HolUnd gaande varkens vuu aauzienlyke waarde ofschoon tegenwoordig laug iu prys men staat opgetogen En waar men de bloeiende dorpen met hunne menigte van stoomfabrlekeu klokken eu metaalgieteryeo jenever en aardappelmeel styfsel siroop cichoreifubrieken auuicbouwt komt met tot de oiertttigiug dut dit dtel van t Noorden als t werkziumste en t rykste kf n beschouwd worden t Aautul tou I risten die ook deze prachtige streken met al hare I nyverheid en welvaart haar eugekenden bloei en voorI uitgang willen siea en bewonderen vermeerdert dagelyks tieeu schooner rit dan door deze liefclyke omgeving waar armoede niet gekend wordt en een krachtig en werkzaam volk woont dat aaospréak heelt 1 op de waanleeriiig vau elk waardig Nederbinder De commissie uit de afd s Huge van de vereeni 1 ging ter bevordering vau fabriek en handWerksnyverbeid iu Nederland bebnt met het ondenoek over de oprichting van een alg Ntderi pensioenfonds voor oude eu gebrekkige werklieden heeft rapport uitgebrscht en daarin te kennen gegeven dut zulk een funds noodzakelijk is maar dat er geen uitzicht is op de oprichting van een staatsfonds of eeu fonds waarvoor de hulp van patroons wordt geeischt eu dat dus het eenig afdoend middel was dat het wordt opgericht door de werklieden zelven waarvoor het afzBiidereii dnor elk werkman eener som van ƒ 0 60 vuu lyn weekgeld als grondslag voor too n fonds wordt uunbevolcn Gevonden eu aan het Bureau van politie gedeponeerd Een gouden Oorkuop een Krnis van donkere kralen met goud en eeu Zakdoekje toen de Canie Long hem uit zyn vreeadyken tocsUnd verloste en aan boord nam leprodaetie ts verkrygcn van landschappen gebouwen j en personen van zoovele plaatsen die ons dierbaartyu geworden of van personen die men lief heeft Overal wordt de nuttigheid dezer kunat erkend niet alleen uit het oogpunt van handel en ihdustrie maarook wegens de krachtige medewerkiui die zy verleent aan de wetenschappelyke onderzoekingen doorde uitnemende diensten die zy beWysl aan de natuuren sterrekunde aan den geneesheer aan den geschiedvorscher aan den reciuer aan den bouwmeester den schilder den beeldhouwer enz In een woordde kunst van Niepce is eene voorwaarde gewordenvan het intellectueel leven der volken 1 I Te INew ïork wofden thans als kaute nameauU glaoéhandschoeuen verkocht die op de boveuzyde niet met bet gewone stiksel maar met geschilderde boeketjes versierd zijn Tegen Taste Proriaie GeTraagd een 80LIED PERSOON goed met Boter Kaas en Xüer nhandid bekend zgnde Brieven franco motto Sandel aan KOOYKEB 3 Centraal AdTeiteutie éoKan te Leiden iélr Er wordt ten SPOEDIGSTE Een Kl ECHT jlEVBAAGD Loon naar bekwaamheid W STIKKER I TapQtniBgazign Korte Tiendew D 3 fiSióëve io Haaricmm réeer R A ML A M M ERKN Liucobuhïre ras 4tf Franco Amsterdam na oatTangst van post I wig el Men verzekert aan bet VaderlaHd dat de Minister van ooHog spoedig na het hervatten zijner werkzaamheden ten belaugryke reorganisatie vaii den geneeskundigen dienst zal voordrnge met eeu belaA lryke truktementsverhooging ook bu lie wapeijis dei ufattterie eu cavalerie M By dr beoordeeliug van de asligevnuigde v hibginl van f 75 1 00 van de kostenjvoor de iiiternanonaletentoonstelling te Parys merkten uUe leden eeur aFdeeling vau de Eerste Kamer vop dat ondann die aantienlyke sommen de Kedermudsche iu ndii oveir het algemeen niet gelukkig gelaagd h nt tf izgu Zy spraken den wensch uil dut de Begeenug by eene volgende gelegenheid m I dubbele nauwkeurigheid te werk ga bij de samenstfilliug der te benoemen haofdcommissie of wel dit Nederland althans in den eersten tijd zich van daelneinwig aan iiueniationale teutoonstilling onthumeij i De vaststellingen van ipyzoudere bepi iingen tot beteugeling der ougziekte onder het rundvee bestemd om iu bijzondere gedeelten van het Hyk van Itroobt te zyn werd door eenige leiieu vuu de Eerste Kamer betreurd An re ledeu lageu iu de inenting geenszins een voldoeiid voorbehoedmiddel tegen do besmettelijke lougzielée eu vrees len dut de kwaal op die wijze nimmer kul worden uitgeroeid Zy wenschten het nemen van strenge maatregelen iu het zoogenaamde spoeliugsdislrict o a door toepassing van de krachtige middelen vroeger iu FtiuUiid aangewend Aan eeu officieel huishoudelijk rapport over de verteringen der leden van den senaat der Vereenigde Staten van Noord Amerika ontleent de Weener Freue de byzonderheid dut gedurende de zitting van 1 Juli tot half Augustus des vorigcc jaars door 70 senatoren aan het buffet verbruikt zijn 115 manden citroenen en 27 23 pond suiker voor limonade Dut is offioieele waarheid eu er blijkt voldoende uit dut de senatoren dorstig zyn taaar ouder die offioieele wuarheid is eeu andere verborgen en wel het enorme verbruik van koppige geestrijke dranken die ter sluik verkocht worden omdat ja omdat de senaat zelf joarlyks de strengste maatregelen tegen het verstrekken van sterken druk aan het buffet verordent R SAUERBIEK Verlangt om met HALF AUGUSTUS a s in dienst te treden een niet beneden 15 jaar Tan goede getuigen Toorzien Adres iu Persoon OosthaTen B 19 Er wordt gerraagd tooi 3 a 4 d n in de week eene j I die goed huiswerk kan Terrichten Adrea bg deu Uitgever dezer Courant onder No 115 vëTlïxg TIN HOUTWAREN te Rotterdam op WOENSDAG 7 AUGUSTUS 1878 des middags ten 12 ure in het sAlokheiji Veriootvoxkki aan den Oostsingel te Rotterdam ten OTerstaan Tan den Denp aarder JOH AN COENBAADLACH Van circa 100 000 stuks droge i uren en Grenen Petersburger Kroonstadtsche Zweedsche en MemeUche Delen en platen eene nieuwe lading Or enen DeHen l j X11 Orenen en Vuren Battings 2 Y X ö s1 Coitlant zullen geveild worden Vierkant bezaagde Amerikaansche Pitch Pine Balken Kolders JEiken JtVbben nieuwe Sparhonten ca ISOO stuks Terslshe Bovensparren diTcrse lengte Versch uit zee aangebracht en liggende op de Werf sRorrERDAMscH Wilt aren aan den Hoogen Zeedgk te BoUerdam alwaar het 5 dagen vóór den Terkoop ip kavellngen is te bezichtigen Liggende al deze Houtwaren gemakkelyk ten vervoer te water en per as Notitiën zgn te bekomen by den Deurwaarder J C LACH voornoeijd Het humoristisch satyriek weekblad van Tur jn de FitkkeUt tXsXi het resultaat van het congres te Berlmiop de volgende wijze aanschouwelyk voor Btsinarck biedt het traataat in een bom gesloten aan eene schoone vrouw den vrede voorstellende met de woorden Ziedaar lieve dame wat myiie kollega s eu ik voor u en uit liefde voor u gedaan hebben Maar wat ik a bidden mag ga er voorzichtig mee om want het kan niet tegen warmte niet tegeu koü niet tegen droogte niet tegeu vochtigheid en de minste schok kan het doen uiteen springen De Courrur det ÉUU Umit deelt mede dut de goëlette Carrie Long in volle zee een klein vlot ontmoet heeft waarop tiob de laatst overgeblevene van drie galeiboeven bevond die van het eiland PernandoNoronha ontvlucht waren Den tweeden dag na onze ontsnapping viil myn kninerand Antonio bij ongeluk in het water eu hy is voor onze oogen dadelijk door een haai verslonden Den vierden dag is Brabero mijn andere makker van uitputting gestorven en ik heb hem overboord geworpen hopende dut de haaien met dat voedsel tevreden zouden zyu en terwijl z j elkander die prooi betwisten mij met rust zouden laten Maar het duurde niet lang of z j kwumen weder even vrutig achter mij opzetten De doodangst de schrikkelyke vrees om door die dieren te worden verslonden hield m j volkomen wakker hoe afgemat ik ook was Alje dagen lag ik hen alle nachten hoorde ik het klappen van hun kaken rondom mij Myn voorraad water was lang op en geen ander voedsel was mij overgebleven dan een stuk bèichimmeld brood Myn tong was door de dorst echter zoo gezwollen dat ik er niet eens van eten kon Naar zijn gissen had hij tien dagen op zee doorgebracht Burgerlijke Stand GEBOREN t Aig Pletcr onlen L v Ds aren en H Kvctlinii 3 Mar Poullo Dudel i Uelk l in P Dcntro i Mam Calliariui ondcri P F Qmkrniul en U Mn des Broeli i Oenrdas JoMpImi Ji l nn t ouders O I faun ao M A Orciilcl OVERLEDBN S Aag M de Vrtnm 7 j H van Uunen 1 j 1 n t M an Egk 10 j 5 A ko ptailraaier 41 0 BolwoiClerKaatd i nc r 85P eten dut slechtst bereide en ooduurzaamste l ter ie Hotlandsche boter ia en dit is ook genoeg om de UoUanilsche boter ran de markt te weren De iuformatien der heeren Tan Beyma Pasmaan Walina vullen de medcderliogen der Maalschappy ttu Nyverheid aan Deie heeft aangetoond dat de tegenwoordige UoUandsohe boterbereiding kuoeiwerk is de heeren t Bryma Pasma eu ttalnu komen ons berichten hoe men om uitstekende boter te verkrijgen haar bereiden moet Zullen wy na dit alles vernomen te hebben lydclyk met de handen in den schoot blqven titteu zuchtende dat al veder een tukje nationale roem voor ons ia verloren gegaan P dat wij met onze boter ook al weder nergens eene goede figuur om niet te teggen eene zeer slechte üguur maken Of zullen wy met den heer van der Keilen overtuigd dat Nederland nooit eene goede figuur zal maken teuzij qute nijverheid hier onze boteruijverheid onze boter en kaaa productie een geheel audereu weg insla als zij tot uu toe gevolgd heeft dien geheel anderen weg inslaan Beter beslag is niet te bekomen met stilzitten n afwachten Nederland moet om ons thans tot het qnderwerp der boter produotie te bepalen dezelfde middelen tot verheffing van zijn boterfabrikaat aanwenden welke Denemarken met zulk een schoon gevolg voor de zijne heeft aangewend en nog aanwendt Dit is slechts eene 2 tak van willen want aan kapitaal om eene groote boterfabriek op te richten ontbreekt het ons niet Inmiddels zullen hopen wij de heeren die zoovele belangryke inrichtingen van bun onderzoek in Zweden en Denemarken hebbeu medegebracht de resultaten dezer euqutte wel ter keunia van het algemeen geUevan te brengen De Haagsche berichtgever van de Gro Ct verzekert dat een van hen die tegen de ouderwijiwet agiteerden en handteekeuingen inzamelden hem bekende zelf de et van Kappeyue nooit te hebbeu gelezen Een ander colporteur verkeerde u t den aard der zaak in hetzelfde geval de man kou in het geheel niet leien Lijsten ter onderteekey ng werden rondgezonden xonder den tekst van het adres Ook de namen op die wyie verkregen iqn gerekend onder de driehonderd duizend die verklarenkennis genomen te hebben van de aanhangige wetop bet lager onderwijs AT R Cl In den loop van October aanstaande viert Antwerpen iiet 25 jarig bestaan van zjjn nationaal tooneel Naar aanleiding daarvan weusoht de Bederykskamer De Olgflai aldaar een Nederlandsch Tooueeloongres te houden en ter gelegenheid van du Congres zullen het stadsbcstnnr van Antwerpen en De Olijftak buitengewone feesten inrichten waaronder galavertooBingen muziekuitvoeringen en om de werkzaamheden te besluiten een banket bij inschrijving De regelingsoommissie zal by de btstureu der r nwegen de uoodige stappen aanwenden om voor congresleden eene vermindering van reiskosten te bekomen De prijs der kaart van linmaatschap is tiepaald op 3 frank voor België en 1 50 voor Nederland Staten GeneraaL Jxmtt iumes Zitting van 6 Augustus 1878 In deze zitting zqn een achttal aan de orde ge telde wets ontwerpen met algemeene stemmen aangenomen Alleen tegen dat tot vaststelling van byzondere bepalingen tot beteugeling der longziekte onder het rundvee in het spoelingdistrict stemde de beer Geertsema die den maatregel bestreed terwijl deze door den minister tan binnenlandsohe zaken werd verdedigd Heden komen de overige ontwerpen aan de orde behalve de onderwijs wct die Woensdag zal bebandeld worden Te Chalon snr SaSne in Frankryk heeft zioh eene commissie gevormd voor het oprichten van een gedenkteeken voor den uitvinder der photographic Joseph Nioéphore Niepoe De commissie meent dat het plan om voor den man die eene der grootste en belangrykste ontdekkingen van den nieuweren tyd heeft gedaan in zyne geboorteplaats een stand beeld op t richten alsmede het denkbeeld om de geheele wereld tot het bijdragen in de kosten daarvan uit te noodigen zeer leker de algemeene goedkeuring zal wegdragen Alle natiën zij twyfelt er niet aan zullen aan die uitnoodiging gehoor geven zij zullen er eene eer in stellen mede te werken tot dit werk van dankbaarheid De geheele wereld toch heeft verplichting aan Niepoe want welke kunst toch is meer populair dan die welke men aaq de volharding van lyn genie is versohnldigd Er is toch geen bewoonbtar oord in beschaafde landen waar de photograpfaie niet wordt uitgeoefend geene vereeoigtng van mensohelyke wetens soowel in de nederigste dorpen als in de grootste steden waar niet de behoefte is ontotui om door middel dier kunst de Kt ivreden over hem niet en hoofdrcIl rich komen dschen houd ofdredaoteo UtAimifa van daag De PeMer Lloyd Bismarck invloed dagbladen besprekende verhaalt in zyn i gende anekdote als een staaltje hot de kanselier met de journalisten omspringt de lektuur van een stapel dagbladen den 8t ittt $ Jnteiger dien morgen volg op de hoogte en oobelangryk H j lie dacteur den geheimraad Zittelman A Naar gewoonte had hy iijn Newfoundu b j zich in zijn kabinet De ontbodenl trad binnen en de kanselier hield den in de band Uw blad is dikwijls j voorei onbeduidend en beneden alle vA tiek getediZ geerd De bnitenlandsche bladen zyn Wuizeiidiiual beter Daar lees en vergelyk uw prul f jen by frommelden den Staalt Jmeigir in elkaiièilen wierp de prop den onthutsten geheimraad jourijiuist naar het hoofd Hij trof echter het doel nie aar nali hy beitnft iu de vier Ideifwrl zyn Newfundluuder die meenende werd drnipstaarteud wegsloop Daar uit inyu hondi elfs kan uw blad Omlreut oen Ireeselykep hongem noordelijke provinciën van China ontyi Couti een buljticulier schrqven uit Sui Van deti votjmbden iithoud w hdoifi niMHjl waaronder nu irs jriij hetfiifltelsota a k jieeK efbl lattlt weken oijtls vai leid re rlqrenj l l algemeefle U il v di lg ljol j ag vl eeseteker die nog kort gi Wtiê t tJ ulk rvaltlu fit veli a Mièiia Un i yl let L leek en 4 4n duizei den gezinui vloe h leefden zi armo e en gebrel ter Iwnd nemen korten daikr de die dut smartelyk te vesschniveu gafu weg demoedig eene aalmoes vn éude gelijk defmiiute bedelaar dien zy i roegcr huiiue gaveu icllanbn Anderen zijn uit wuiihoop aun het rooVeU eu aluade reu gegaan eu loopeu in troepen van 8U tMlOmu gewapend bet laud f waar nog iets te kalen vilt De overheid is oiiinaehtig om die rooverbeudea tegeu te gaan niet 6éue poging wordt gedaan om ben uiteen te drijven yHet ehn vuu mcnschen is reeds lang geene litzoudering meer Overal waar de gewone voedlipmiddelen zyu opgeteerd ziet men de overgeblersa inwoners de allerwegen onbegraven gcUteu lijken opzoeken om de eetbare gedeelten mede naar klis U nemen en zoo bun leven nog eenige dag n te rekken Drie maanden geleden kwamen zulke gevallen aog slechts zelden voor en sy die daarvan overteind werden ontvingen strengen straf Thans seiiasmt zioh niemand meer voor het gebruik vau meuscbtuvleesch eu niemand denkt er meer aan het te strifen De hanger doet zyueu scherpen prikkel te sterk gevoelen en het vermoeden is maar al te gegrond dot lelfa levenden geslacht worden om hunnen medebugers ten voedsel te strekken Niemand waagt het dan ook meer om naar de vier geteisterde proviuoiên op reis te gaan want er is geen herbergier dis aiit onder de verdeuking staat van de reirigers om het leven te brengen tep einde hun vleesob te verkoopsa want er wordt door sommige lieden formeel handel in meuschenvleesch gedreven Zeker wel de gruwelijkste handel die ooit is voorgekomen Ka dst alles geldt niet van enkele plaatsen maar vau de vier geheele provinciën Schansi Scheusi Ilouan en Petscheti Men kan zonder overdrijving leggeu dut niemand daar meer zeker van zyu leven is Want wie zelf niet als het offer van den honger vslt i wellicht biuuen weinige dagen bestemd om deu honger van anderen te stillen De overheid laat daarom de grenzen van vele districten door niemand meer over sehrydcu Ue tijd dut men nog hoorde klagen nog tranen zag vloeien is lang voorby Een doffe onversohllligheid is over de lieden gekomen stil voor Boh starende verwachten zy iu den regel bnn einde Men verhaalt van eene Chineesche vcpnw die rich achteieeuvolgeus met het lyk vau haren man van haren zoon en van hare twee dochters gevoed bad Msar ten UaUte moest toch ojk zij den hongerdood sterven De proviucie Schansi heeft het meest te lyden daar is een hoeveelheid graan die verleden jaar voor 300 Bspecken verkocht werd thans nauwelijks voor 6000 of 6000 sapeoken te verkrygen en de regecringiohat het aantal van hen die door den hongersnood bezweken zyn alleen in die provincie op meer dan teven mUlioen Het Jlfemeen BanitUhXaS vermeldt een offloied oordeel over Indische rechtspraak Zy herianert dat in sommige streken van Java e particulieit nijverheid veel te lyden heeft van moedwillig brandstichtingen en dat de soholdtgen doorgaani mei gevonden worden Nadat dairofer berhaaldelyk klochten lyn gehoord antwoordt het laatste koloniaal verslag dat de schuld gedeeltelijk ligt aan de onvoldoende recbtabedeeliug daar met de opsporing der schuldigen seer weinig gewonnen is omdut de terechtstelling dikwijls eerst maanden later plaaU heeft en dan de getuigen uieU meer eten en de beschuldigde alles ontkent ij Dit acht het Bandritblad een vlek ran onze refhlspraak op Java Zakfn van erustigen aard ongeveer die welke b j ons voor een hof komen worden in Indié behandeld door omgaande gerechten waarvan er ongeveer in ieder regentschap éen is gepresideerd door een omgaamfen rechter d i een Kuropeeschef voorritter voor het met iulaudsche hoofileu bezette CüUege Ku zyu er maar 4 omgaande rechters op geheel Java wat ten gevolge heeft dat de gerechten v f rtdurend lang op bun president moeten wachten die er ongeveer 20 ov r vele residentien verspreid te preside pren beeft De gevangenissen raken overvol ousshnldigeu zitteii lang iu preventieve hechtenis de zaken worden in alle haast afgedaaur De v j rige minister van koloniën wilde dien s hten toestand verbeteren Men zou meer I oingaant rechters kunnen aanstellen doch dit is nog I niet g leurd omdat tot de opheffing der bovengenoemdncolleges in besloten is De laudraden zullen met d geheele rechtsmacht over de Indisch bcvuU kia rden i Kkleed en de rechterlyke en ad niiiiy Ijtrutieé b roe beden zulleit geheel afgefoheidenf Ditjttal een groote verbetering s jo iairJelk der S ilaPtadel dan de i taken over hun betrekkelijk Ktêa llessortj gemakkelijk kunnen afdoen Doch d n vum tsB B ge riiig er ook voor zorgen dat de vobi j l twrs I ervuMan junnen niel alleen muar met tail j lieu fema N l et land iekend zijn Daarvoor moe8t4 ly mk eéSt eenige jare al l griffier dienst do bij ikéiil ecUegl jiaalt iB eeiA voorzitter moetdb woWeffl f Jlijl Het IflH boopll Vat men hi te lande een goederechls uak tover Opu inlander eenige touueu gbuJa meer waard ral keuren i Den SOsten Juli is te Berlijn eene internationale papicrtenloonsteUiug geopend welke tot den SI Augustus duteu zal eu waaraan 487 inzenders de veraohillendc takken der papier industrie vertegenwoordigende deeluemen Het grootste aanul der inzenders zyu Duilschers verder nemen ook Oosten rijk Engeland Frankryk BélgiS Nederland Denemarken Zweden Rusland Italic Zwitserland en de Vereenigde Staten van Noord Amerika deel Door de oulleotie van het Deutsche Uewerbe Museum is ook nog de japausohe en chiiieescbe pupier iudustrie vertegenwoordigd Ouaer het tentoon gestelde verdienen de reusuchtige papier piramideu van de firma Kubler en Niilhainmer de aandacht dee enkele rollen napiLr van eene lengte van luccr dan 17 00U meters tiiefl gicxposceril De meeste belangstelling wekt wel het zoogenaamde papieren huis dat op het plein van het gebouw I vuu de tentoonstelling is opgericht Het is op Amerikaansche wyze uit hout gebouwd aan de butensqde kau men zien hoe ter bescherming tegen warmte koude en ongedierte de ruimte tusschen de bonten beschotten en tusschen iedere hyuten of Ijzeren bekleeding met bouwpsp is aangevuld Inwendig is de bekleeding geheel van papier Zelfs de voordeur is nit papier gemaakt De pUfonds en behangsels zyn van het fra iiste papier dat men daarvoor heeft de vloeren zyn met papieren tapijten belegd Voor de beide vensters bevinden neh papieren i zonneschermen en papieren gordynen ja de kachel bestemd om de kamer te verwarmen ia evenals de liohtkroonen uit papier vervaardigd De wanden zyu getooid met schilderyen gevat in uit papier gemaakte lijsten Op de papieren tafel staan papieren vazen papieren bloemen enz Voorts merkt men op een pauitren vnt papieren emmers stoelzittiuKcn wandelstukken servet ringen onderrokken met plissé s en garnituren Men kaneene machine in werking tien welke dagelyks omstreeks 60U0 papieren kraagjes en boorden aflevert Eene andere machine levert 8000 briefomsUgendaags af Bewonderenswaardig is eene zeilboot uit 800 strooken papier bestaande Een ander heeft 16 000 verschillende soorten van brief omslagen op zjodanige wyie weten samen te stellen dat sy eene soort van statigeu palmboom vormen Aan allerleispeelgoed vooral afbeeldingen van dieren uit papier msflhé ontbreekt het niet H Ct In berichten uit Peru wordt het volgende gemeld Eenige maanden geleden kwamen eeaige bewoners van San Pablo in de pro incie Hualgayoe naar het naburige stadje San Migusl om er een kind te doen doopen Na de plechtigheid volgde een feestgelag er ontstond twist onder de drinkebroers men raaku handgemeen en een persoon kwam om het leven ouderen geraakten in de gevangenis Eenige dagen later