Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1878

Vrijdag 9 Augustus N 2177 1878 S 5it VOOR EENE LEVENSVERZEKERING WORDT EEN soliede en actieve Bode gevraagd Brieven franco onder Nummer 114 aan het Bureau dezer Courant Cagliostro Theater van E B A S C H op de Gh oote Markt te Gouda 1IEÜE DINSDAG 6 AUGUSTUS ten 8 ure Groote geheel nieuAve EXTRA ONHERROEPELIJK L44T8TE YOORSTELLiNG waarin iedere Volwassene het recht heeft een KIND beneden I de 10 Jaren op alle Rangen VRIJ mede te brengen i ZIET VERDER FROORAHMA S Bg deze betuig ik voor l e vele bgval en het groot bezoek m inen hartel jken dank 1 Met Hoogachting JE BASCH Dr Phil GOUDSCHE COURAKT Aieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken De Ingendins van adve tentiën kan geachleden tot één nar des namfddaga van den dag der uitgave Salon del Variétés van AMSTERDAM onder directie van N Judols Lonis Bouwmeester Staande oude standplaats by de Brug voor het Stations Koffiehuis Woensdag 7 Augustus 1878 Tot Sluiting van hot Tooneel Op algemeen verlangen mm DE 7EEnOEIlEIl OF 15 Jaren van Misdaad en Wraak Beroemd Drama in 4 Bedreven en een Voorspel DB DOOD VAN SALVIATI Naar het Franseh van M J Bouchardy door H Tiggelaar De hoofdrol zal vervuld worden door den heer LOUIS BOUWMEESTER Aanvang ten Acht ure PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang 1 49 Tweede Rang 0 99 Derde Rang 0 75 Vierde Rang 0 40 Abonnementskaarten b 10 stuks verkrijgbaar a 10 Plaatsen kunnen besproken worden van 10 tot 4 uur a 10 ets extra CIRCUS PAUL DASSIE E BLANUS Staande met hunne net ingerichte Tent op de Maikt tegenover het Koffibuis Habmoiiie Op algemeen verzoek zal het Paardenspel een paar Voorstellingen geven ifoensdag 7 Augustus en Donderdag ö 2 VOOESTELLIFGEN n de eerste s morgens ten 11 ure en de tweede s avonds ten 8 ure nu0 MT SIETmOOMLT M A TRIJBITS GOUWE hoek Turfmarkt Heeft voorhanden eene partg nieuwe Fransche BLOEMEN LINTEN HOEDEN CREPES TULEN VOILES enz enz deze worden Toor SPOTPRIJZEN opgeruimd GEPilETE Pi VEKL RABAT ai l A LAROCHE 1 van KItAEPELIEi en UOLH pothektrt Ie Zeitl De eenlfe qUEVA LAHOCUE welke door de Red van de g eneesk Conr aan HII Geneesknndijiren Is aanbevolen tegen algemeeue zwakte gebrek aan eetlust aleihle spijsvertering zenuwziekte in het tijdperk d r herstelling na tware ziekte of kraambed koorta en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzucht teringachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc PrÜ ƒ 1 90 per flacon b j den Heer Apotheker C Thim te Gouda ONTVANGEN eene ruime Sorteering POSTZEGELS van alle landen in pakettenen op kaarten A BRINKMAN m IJ l F Li fninrr Oouda X o8thaven bA4 Portraits Portraits Cartes Poi traits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés Standplaats Groote Markt over den hr GOBDEWAAGEN Dit Theatre is zonder COirCÏÏREEÏÏTIK rand Théittre ITALlEV HEfJAMQUE ACRO ATKll en PAItmUIMËM Directeur L B O Z Z E O A Voor het eerst op de Keiimis alhier met een GROOT GEZELSCHAP bestaande uit Fransche Italiaansche en Engelache AKTIHTEJi Aanvang DONDERDAG 1 AUGUSTUS en gedurende de Kermisdagen des avonds te 8 uren en Vr dagmiddag te halfdrie JSXXRA RINDEKVOORSTELLIXG Kinderen en hunne geleiders betalen half geld op de Eerste en Tweede Rang Ik heb mij voornamelyk ten doel gesteld slechts nieuws en degel IJks voor te stellen en te engageeren en hoop müne pogingen door een tairgke opkomst van het geëerde publiek van Gouda en omstreken beloond te zien mu mmmm van halfzes tot faaliacht Prijzen der Plaatsen Ie Rang 75 Cts 2e Rang 50 Ct 3e Rang 25 Cts Met de meeste hoogachting UEd Dw Dienaar L BOZZEGA BERICHT VAN INZET De door zeer sterke waterkracht gedreven PAPIERFABRIEK met apart WOONHUIS en omliggende groote MOESTUIN WEILAND HAKHOUT eiu gelegen te APELDOORN buurtschap Wq mingen op dun 31 Juli 11 ten overstaan van Notaris WALTER te l om vourloopiggiveild en in vorige couranten in het brcedeon schreven is ingezet en met de hoogen gebraclit op ilechtt dé geringe eommen van Perc 1 f 5000 f Perc 340 De toeslag biyft bepaald op den 14 AUGUSTUS e k des voormiddags ten 11 uren in het Logement cue Moriaan te Apeldoorn terwgl nadere inlichtingen te verkrijgen zjjn ten kantore van voornoemden Notaris BEKROOND Hannover 1877 Kassei 1877 HERSENTAAST uit een halt pond LIEBIG s ZELFRIJZEND BAKMËËL ééa ei wat melk boter en suiker make men een stjjf deeg roUe dat dun uit en bikke het dan goed bruin Beleg dit met üjngemaakte kersen bestrooi het met suiker en giet er dan hetvolgende mengsel over 1 4 Liter melk met suiker gekookt met wat citroenschillen en kaneel waarbg gevoegd wordt 6 lepels Liebig s meel met koude melk geroerd Men late het vervolgens afkoelen voege er dan nog 4 eieren bg waarvan het wit tot schuim wordt geklopt Het geheel moet dan nog ongeveer 15 minuten bruin bakken Op diezelfde waze maakt men ook Aardbeziën en andere Vrnchtentaarten Slechts die pakjes zijn echt waarop een Windmolen als handelsmerk staat Te verkrijgen in alle winkels waar fijne lekkernijen en levensmiddelen verkocht worden Depot by K VAS Dïii BURG Co te Gouda GooDA Druk vas A Bkiiikman De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAGWOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prflB per drie maanden is 1 75 fnuico per post 2 BUITENLAND 1 Ugltenlaiidscli lvcrzlcli T r vcrkieziiiften in DuitMhlmicI hebben hrt RSiizijn KPj ven an ren nieuw p ir pmcnt rist in teer morilijlte oinalaiKliKhrrien optreedt Kelfa zau men j nrigri tgn te brwrreu dat bijua nooit eeu parlement onder MO ernatige omstandiglieden in het lertn is j eroepci Op bgna ieder gebied in Duitachland heerachtop het ooEPnblilc groote mulaiae op politiek maatachappelijk en finantieri terrein ia de toeatand even ougelakkig Natuurlyk kan niet in allea gelijktyrilg verbetering worden gebr icht men rjil alechla met écue taak moeten beginnen en de nieuwe rgkailng heeft Hau ook e u bepaald mandaat de be itrq lijig van die richtingen en partyen welke geraarlgk lyn voor de heataanrie orde van taken en die dreigen de maat cLappij omver te werpen Van bet oogenblik dat dr vrrktaiiif eii bebbm plaala gehad hrhben de rrgerringagriiuAe bl idi n met j het officieuae bla l b j uilnemeMdheid dr Pron Corr aan hel hoofd een geheel andere taal gevoerd d n het geval waa gi wei at lot op den ilag der verkieiingri H serr danrl ij wordt gerekend op hrt aohiir grentenlooa gi mia aan oorcleelskracht a in bennnering vermogf n bij het groote pubtuk hiervan geeft de Pro9 Correhp een vernieuwd eu rioornbuiud bewija in een harer jongat venohenen nummert In een artikel onder het opeohrift Ee Mik op de terHrsiHgen vermeet het blad tieh ie leggen dat de leidera der gemaligil liberale partij ongepaste anvalleh hebben moeten verduren llelgeen van dien a ird ia grechird too ga it de Augaburgache Allg y nttinf voort de onwaardige manier waarop by voorbeeld de Norid Jllg Zeilnng von Bennigaen von Stanfftnbrrg ja trifli IXIbrück heeft bejegend ligt noch vertoh in iedere grhengen Kn met welken eiach komen de beide rcgeeringsgetinde dagbladen thana voor den dag P 1 en gerolge van ilon uitalag der jongate verkietiijgen behooren de liberale volkavertegenwoordiger de Brgeering Ie gemoet te komen en haar de hand te bieden ten einde bet bewija te leveren dat ty werkelyk getind lijn de Begeering te ondersteunen Wat ona betref wij antwoorden hierop egt de Allg Zeilnng wg koesteren met vrjj wat meer recht de verwachting dat de nilalag der vrrkietingen aan de Uegeering dr overtuiging tal inbonemen dat ty ter verweieidijking fener iialioiiale politiek tioh moet verlaten op de ondrratenning der vertegenwoordigera van de vrijiinnigc bourgeoisie en dat ty op het inzicht en de gevoelen door de volkavertrgenwoordigert voorgr taan de noodige acht behoort te alaai Het ia inderdaad een teer opmerkelijk verachijn e d It in de Beierache kieadiatricten wnar de ultrniiiontanrn niet talrijk tqn vertegenwoordigd de kietera tot dete partij behoorrnde allen hunne alemmen hebben uitgebracht op de oaiididalen der aooiaaldemocratiaohe partij f m hiervan de ware betetkenia te doen nitkorarn behoort aan dit bericht nog te orden toegevoegd de mededreling dat tulka allerwegr geschiedde op laat van de Hoomsch Katholirke geealelijkheid too meldt de Muuateraohe berichtgever Ier KSIn Zeitung Nnar men verzekert ia dat het gevolg van een overeenkomat totachen de leidera der nltrnmontannache partij l ocinliaten Wij geraken daarmede i ieena op het gebied der groote quaeatie die thans aan de orde van den dag ia 1 namelijk die brtreffende hel tot etand komen van een tmdiis tieeidi met de oarie Met betrekking tot dete ungelegrnheid heeft de heer Jörg bij tiju aanbeveling van den heer Freitag 1 ala oaudidaat bü de jongata verkietiugen gezegd da I de kwaaiiatp da en nu achter den rug waren dat de Staat eindelijk het hoofd had gcijogen voor den I druk dien hy moe t dragen ea dat hij den tegenaland niet langer kan voortzetten Innig verheugt het my too ging de heer Jorg voort dat de liberale partij welke hier by ona te lande het miniaterie nog onder tteont tegen de meerderheid een meerderheid van twee leden en deze meriderheid heeft zich thati in twee deeleu geaplitt die vijandig tegenover elkander ttun irgt de JOU Ztilmig door d rijkaregeeriiig ia verklaard m ign een der bestrijdera van het ryk elukkigerwijza heeft dit alles den kietera niet verhinderd om de leden det liberale partij bijna ia gelijken getale al vroeger naar den Kykadag t lenden Hoe trenrig de indruk ook moge tyn door den verkiezingaatnjd teweeggebracht hieroicr mogen de liberalen zich verheugen dal de socialiaten uit hnnne Zftela voor het merrendcel tijn verdrivrn Hierdoor ia aan de tociali li che pitrtij een teer zware alag toegebracht want achier niela kan hen gevoeliger trelfen dan d it hun het voeieiuk wordt oulnomeu waarop tj zich in den Hijkadag hadden geplaatal Ken geheel ander tehoowapel hebben de verkiezingen in Wurtemberg opgeleverd Conaervatieven en libe rslen bettredrn hand aan hand de leden der volkapartij en andere vyanden des ryka Ook de Regeering heeft het verbond met de nationaal liberalen gesloten op eerlijke wijze ten uitvoer gelegd Het rraultaat der verkiezii gen is dan ook gnnatig te noemen Van de 17 leden door den Kijkadag gekozen behoortn 6 tot de nationaal liberalen 7 tot de rijkapartij 3 tot het centrum 1 tot de partij t i4 vooruitgang eu 1 tot de zoogenaamde wilde die lich bij die party heeft anngealolen De belde leden der zoogenaamde volkaparlij hebbeu het oiiderapit gedolven en twee nationaal liberalen heboen hunne plaataen ingenorain Kigenlijke socialisten behoefden niet te worden verwyderd maar wel hnnne vrienden en medestanders vertegenwoordigers der volkspartij en deze tijn glad opgeruimd geen enkel lid dier party heeft bij de jongste verkiezingen de meerderheid kunnen verkrijgen De telegraaf gaat voort officiëele berichten mee te dte n van den marsoh van de Oostenryksche troepen door Cjsnio er worden voortdurend gevechtjes geleverd hel aantal doodeo en gewonden is echter zoi gering lat men daaruit reeds kan afliiden dat tij vnn weinig brieekenis tijn Wat kunnen een 1500 muiters tegen de goed geoefende Oostenrijksohe soldaten Men spreekt Ie Weenen reel van een bericht in ren Berlyusclie correspondentie van de oflicieuse P U Corr waarin gezegd wordt dat de taak van OosteiirykHongarye met de bezetting van Bosnië en Herzegowina niet geëindigd ia maar dat die bezetting tieh zoover naar het Zuiden moet uitatrekken als de herstelling der orde op de wealiy iB van bet Bidkanschiereiland dit noodig maakt waar voortaan geen schot meer mag worden gelost tonder permissie van den Keizer van Oostenrijk Wellicht moet dit bericht in verband gebracht worden met de toenemende spanning die er tussohen Oostenrijk en Torkye rou bestaan naar aanleiding vau de bezetting die plaats heeft zonder dat de onderhandelingen tot een einde ADVERTENTIËN wordengeplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaabpiimte Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN hadden geleid men zegt dat Tnrkye de bezetting zooveel mogelijk bemoeilijkt onder den schijn van voor de Ooatenrijkache soldaten terug te trekken Bessarabië zal 20 dezer door Kumenië aan Susland worden overgedragen denzelfden dag zal het Bumenische leger worden naar buis gezonden met uitzondering van het voor de Dobrudscha bestemde deel Dinsdagavond werd in het Kngelache Lagerhuiseen credietaauvraag van 400 000 pond sterling ten behoeve van den oorlog tegen de Kaffer behandeld Daarbij gaf de regeering eenige inlichtingen waaruit bleek dat het te kort over het loopendejaar tot een bedrag van 4 307 000 npnd aterlingui stygen waarvoor echter geen nieniB btlastiogenbehoeven te worden ingevoerd daar en bet doorde uitgifte van schatkistbiljetteo Mil dekken Deheer Gladstone bestreed de houdiu j der Uegeering doch nadat het crediet was tocgefian werd zij gemachtigd tot uitgifte van i mdficfeu pond sterling achatkiatbiljette De Belgisch Kaner beeft juk weiaontwerp beIntffeiide het budget voor hetLniinialerie van ond rwija in behandeling genomen ƒ Het heeft aanleiding gegeven tot een warm debat waarby verschillende onderwyaquiiesties werden besproken BINNENLAND GOUDA 8 Augustus 1878 In ons Nr van 4 Augustus deelden wij mede dat bij de Eerate Kamer o a waren ingekomen twee adressen tegen het ontwerp op t lager ouderwija waarvan een was ingediend door N Kouings c s en anderen Deze mededeeling hadden wy gepnt uit de oflicieeb handelingen dier Kamer zitting van 30 Juli pag 211 kol 1 onderaan De Heer N Koniogs mr timmerman en rijksschatter alhier kwam naar aanleiding van dat bericht ons mededeelen dat een dergelijk adres niet door hem was geteekend Uit een onderzoek bü het bevolkingsregister bleek dat geen andere N Kouiugs alhier bekend is dan de bovengenoemde lerwyl alhier nog wonen H en N J Kouings die echter evenmin htbben geteekend Door voornoemden N Kouings is daarop het volgend adres aan de Eerste Kamer gezonden de EEPSTE KJMER der STJTEN GENERJJL Geef eerbiedig te kennel N Kouings mr timmerman te Oonda dut hy heeft vernomen dat bij Uwe Ksmei o a is ingekomen eeu adres tegen het aaahanüig wetsontwerp tüt regeling van het lager ondcrwya van N Koniugs c s te Gouda dat duor hem een dergelijk adres niet ia onderteckend daar hij een voorstander is van openbaar onderwijs dat hy door een oaderzoejk ingesteld op zijn verzoek by het bevolkingsregister der gemeente GTouda is te weten gekomen dat geene andere K Kouings dan requeatrnnt alhier woont en dat hy Isnu eerbiedig venorkt dat een onderzoek moge worden ingesteld naar den persoon door wien die handterkeuiug op dui adi es is getleld t wtlk doende enz Oonda 6 Aug 78 gel N KONINGS