Goudsche Courant, vrijdag 9 augustus 1878

te laten uitgeven m ui uv v krijgbaar te stelleu was niet voldoende meu moet inedebreugl en is verplicht de gelden die zg voor bet pvibliek opwekken er gebruik van te maken 1 de bereikiug van haar doel kan ontberen als teeningeii De heer Cousin die een zeer bekwaam man is was nou de besturen van proviiicicu eu gemeenten af te oïertui d dal het publiek altijd gaarne geloof slaat slaan volgens de bepaliugen der wet vau 17 Mei 1883 aan de couranten voorul öls zg waarheid spreken Waarin nu de verdere werkkring der deposito en 011 hg uooidigde acht Pargsche rednctcnrs waar i beleenbauk bestaat raat dirze vraag behoefde de heer onder mauimu van zooveel geest als Philaiète Chaslcs I Jaiiseu zich niet bcziK te houden het is genoeg I e ululag der hoUteramiug an een lid van den Gtiuwutcriuii Ie BeCuu k is als Staten Oeneraal Ecistf Ka eb Zittingen uu 5 fcu 6 Aa usms 1878 lu de lining vau Diusdug is na korte beraadelo iag met ub iueene stemmen aangenomen de welSjiitweriien tcn wgiigiug van de st ialsspoorwegbegrooting o tr 187 S tot rfgeling van de dienst LU het gebruik der looaal spoorwegen en tot verhooging vau hoofdstuk IX d r staatsbegrootiug voor 1S78 In de tilting au gisteren is na Vocte discnssip waarbij de katholieke leden erkl iar eii ïich te onthouden wegens het genus van een verzoenend karakicr iu bet ontwerp de oudenvijswtt aaugiuomen met 26 tegen 10 stemraen De Kamer is op reijes gescheiden I£et Voorhout de KncuterJijk en Vijverberg zullen iu dea uvoud van den dag bepiuild loor den pWchtigeu intocht van Z K 11 pruts Hendrik en geuniliu van wege het gemeenteb stnur seliitlereud gciUuiuiueerd worden Op de Tltiats zal een muziektempel verrijzen tlie eveueeus met etue sierlgke verlichting z d prykcn Voor het gerechtshof te s Gruvenlinge stond gisteren terecht zekere H K een siiiidskuecht uit Hillegersberg bg Botlerdam beschuldigd van meineed ten Vüordetle van drie beklaagden die oulaii s negens mishandeling van een hunner bureu voor de Kotterdamsche rechtbank gedagvaard waren De beschuldigde had iu strijd met de waarheid en iu trgd met hetgeen de andere gctuigm nitdedtelden ouder ttde verklaard dat de drie beklaagden de mishandeling niet hadden gepleegd en dat integendeel en hunner door din aanklager was geslagen Teu gevolge zijner vérklaring was de ziliing geschorst maar loeu dit heropend was werd door den beschuldigde geheel uit kigeu beweging ziju getuigenis als valscU herroepen l e aJvocaat geueraal mr Gregory meende dat hier het berouw te Iaat was gekomen doch requireerde inet het oog op de vrijwillige herroeping slechts drie maanden eenzame opsluiting De verdediger mr Joh 1 van Onteren trachtte in eene uitvoerige pleitrede aau te toonen dat de misdaad hier niet geconsommeerd was wegens de uugedwongen herroeping van de valsche verklariageu voor dat deze vOor of nadeel kondeu hebben toegebracht Pleiter concludeerde daarom lot oiilsLig van rechtsvervolging Zaterdag uitspraak De Ce sectie van het Congres Inkrnatioml d ffygüne te Parijs heeft benoemd tot president den heer J G Jager van Amsterdam In de zitting van jl Vrijdag hSefl de heer Jager aangekondigd dat hij Vrgdag e k iü de Ie sectie het woord z tl voeren over de wettelijke maatregelen die genomen moeten worden om de goede qnaliteit van hel drinkwater te waarborgen dat door d ingezetenen wordt gebruikt Spr werd door de taltgke Vergadering herl aaldelijk MKgejuicbt Het bleek dat door hem ala directeur der Amsterdamsche duiowaterleidiug en lid der staBtwommissie voor het drinkwater in verband tot de cholera reeds in 1870 op verzoek van het Franschc Gouvernement ovet die quoestie eene memorie werd gcachreveu deetqda met goedkeuring der Begecriug gcdmkt en te Par s uitgegeven Het algemeen depot vaa discipline zal naar men wil van Naarden naar Vliasingen verpUattt worden Vroeger was er sprake voo of eSng van hel depot Tc Berljjtt heeft than i g hel departement van den handel eene eonferenlie plaats betreffende de hervorming der ambacbtsscUolen Tot dusver hadden de hoogere ambachtsscholen in Pruimen slechts 3 kbusen Men achgnl thans een kleiner aantal te willen vestigen maar met 9 klasaen wier leerlingen bq het verialen van de school het recht zullen hebben lol toelating in staatsdienst wat technische vakken betreft De vergadering bestaat nit 30 der meest Competente mannen De gemeenteraad te Middelburg heeft beslaten tothet opriohteii van eene school vqor middelbaar ondcrwgs met v Qarigen curcus vpor meisjes mits door de Begecriug een sabeidie van BOO O worde verstrekt De curcus tonde dan aanvangen den Isten September I879L li den loop van dit en het v lge d jaar zullen er slechts twee eclipsen voorvallen die in onie gewesten zichtbaar zullen zgn eu wel beide gededleiyke maausverdbisteriogen De eerste valt op Dinsdag den Ite Jog e k de audeto op Zondag den 28t Pee 1879 Dj verduistering 6p a s l iuad ig Iwgint des avojds te 11 u 9 II Hol midden uf de grootste veniuisteriug heeft plaats te 12 u 85 m en het einde te 2 u De maan komt op te 7 u 20 in en ga ii omstreeks middernacht op een hoogte vau 20j door het zu deu De grootte der Verduistering b drangt 7 1 duim dat is nagenoeg 0 6 gcdethc der muaiismiddellgu beïiudt zich bij hare grootste verduistcring lu den schaduwkegil der aarde 1 levens vestigen Wij hier de aandacht op de btide htldere planeten die nu en nog gedurende ceui eu tijd iu het zuiden zichlb iar zijn vjViVer komt thaus ongeveer ten 7 uie op tii gaat omsirctks 11 uur op cjuc hoogte van 17 door htt zuiden Sa ii koiut op ten 9 uur en g at om J uur door het zuiden op eene hoogte van 3 iu In den uvoud au Vrgdag 18 dezer komt de maan iu de iiabijlltid van de pjanect Saluriim en gaat omstreeks 6 uur up tcuigcu afstand boven haar langs Voor Utn die iui het bezit zijn van een tamelijk vergrootendcn kijkeri vcMigeii wg de uaitdachi op het afen toeuemeiid licht nJit kon voor bit b inen na het ceude der ïci duistering op d Viil chte ino iuscliijf kan worden wijargciioinen lm veroorzaakt wordt door de bijscbaduw Ier aarde IJij Jupiler zil men mei zulk een kijker de vier iiiancn kunueii aaruemeu en bij voldoende lergroJliiig den 11 Augustus eene verduistering der tweede maan alsmcdo den lO Augustus de eerste mtian oier de plaueet zien gaan lig Saluruus verloènt de ring zich van de b iitdcu of zuidzijde reeds weiier ctui sziiis geopend i ihgzamerhaiid wordt de ring nicer geopend eu beter zichtbaar terwgl oolf de plaueet allengs vroeger en in het laatst an Augustus reeds te 7 uur opgaat Maandagavond isjti Sloten iu htchtenis geno nen een oplibhier die onjler vooigevtii vau agent te ijn teuer schutdinvordeiinguiaalschappij aldaar eu in den omstrek soiiiniige personen wist uvir te halen ttgen betaling van ƒ 13 5ÜI lid ic worden ll j i naar de celtuluire gevaugedij overgebracht Te Ngetrgne Westslelliugwcrf is eeue boerenplaats van den beer J Sickciiga ten gevolge van hooibroeien totaal afgibraud l l in 90 000 kilugr hooi alle boerengerecischappen en i ea gedeelte van de huisineubeleu giiii eu inide verloren Hel huisen het hooi waren geassureerd Te Noordwolde in dezelfde gemeente is een huis van een arbeidermet ten gedeelte van den inboedel verbrand l en en ander was geassunn rd De oorzaak is onbekend Nadat onlangs nas igcmeld dat iu Augnstu3l 79 te Sydney in Austrilic ei no algtiueeue leuloonstelliug ial worden gehouden blgkt thans uit eeue officieele inedcdceliug I tui den ürilschen gfzaiit te l args aan het Fr iusflh Oouveriiciueut dal zg verdeeld z il ziju iu twe4 afdeeliugeu ecu voor Imidbou eu teu vour tchooiic kuustiu werktuigen meubelen geweven sloffen enz Voor de eerste zallVn prijzen iu zilveil eu diploma s vuor de andere zilveren tu bronzen medaillee eu loifelijke gelnigBchrifien worden uitgeloofd Iu 18tf0 zal te Melbourne insgelijks eene tentoonstelling worden gehouden De te Amsterdam gevestigde socia il deinocratische TereJuiging heeft eene huishoudelijke vergidcriiiggi houden tol vaststelling der statuten De vereeuigiug die eerst den uaam droeg van GemengdeVcre uigiiig wil ui in tegenatelliug v iu het iilg Ned Werkliedenverbond dal volgens haar teuitsluitend de belangen der ambacbisiiedeu op hetoog heelt en zich uiet genoeg op staatkundig gebied j beweegt een geqoQtschap waarin niet alleen handwerkslieden maar ook onderwijzers kantoorbedienden wiukelhouders en ieder die met hare beginselen homogeen is lid kan worden Zij heeftbeproefd als afdeeling van het Nederl werkliedenverbond te worden erkend hetgeen echur niet gelukt I is wgl het ceutraalbesluur van éM verhoud vuu J oordeel is dal de belangen der vakataeeliugen zouden worden benadeeld wanneer uiet vin de statuten debepaling werd opgenowen dal ieder die lid wilde worden in de gemengde veree niging levrens lid moet zyn van zijn vakvereenigiug zoo die althans bestaat Ml Te Zwolle zijn Zondag bij gelegeuheidNan de kermis met verschillende treinen uit Kampen aangekomen p m 1400 personen terwijl met de raderstoomboot nog een 8U0 wl personen kwamcu Die ruim 200 Kampenoars zqn Zondagavond met dpu laatstèn trein weder vertrokken men bezigde daarvoor slechts 38 wagons zoodat enkele wagons zoo vol waren dat velen Ier nauwernood een staanplaatsje hadden In slrgd met het reglement op de spoorwegen was in 17 wagens in het geheel geen licht toodat iedereen kan begrijpen hoeveel verwarring er moest heersohén De policie heeft dan ook legsn de spoOrwegdirectie proces verbaal opgemaakt Door den kantonrechter te Oidcrdeudam ij Zaterdag II vonuis geweren iu zake de kerkvoogden der Ned lierv gemeente aldaar cisohende kerkelijken hoofdelijktn omslag van den heer M De gemachtigde der eischers stelde dat geboren ziju uit Nederl Herv ouders en gedoopt zijn in de kerk ten rechtsband de d ontstaan ook zonder reuige nadere aansluiting De gedaagde trachtte aan te tooneu dal die mecuing in strijd is met ons burgerlijk recht eu dat de wet staat boven niet onder kerkelijke reglementen De Lant nrechter stelde de tiscners in hel gelgk eu veroordeelde alz o gedaagde dia denzetfdeu dag liet iusiuueeren dut hij niet geacht nilile narden lid of UdiAaat te zij i vau de Ned Herv Oemeeute van Onderden lam noch jan de Ned herv kerk in lipt algtmein of vau eeiiige kerkgemeente welke ookj Van boord van de WüUm Birnli iji de Noonlelijke IJszee z jii brieven ontvuugen luopeude lot ouistreiks 11 Juli Alles aan boord gaat goed eu schip bemauiiing uitrusting cu iiisirumeuten voldoen uitstekend Atn ten voornaam dtel van hunne opdracht is rettis door de wakkere zctlui voldaan De koningnmoordeuaar Nobiliu heeft in de gevangenis een pogiug tot zelfmooril gedaan Nadat hg In zoove re hersteld was dat hij deki ziekenverpleger uit de Charilé niet meer noodig had waren twee oppajsets tevens ziekeuopp tssers iu de üiexenzial der Stailtvogtei nl Zeiler en Koch bel ist niet de tuk z j i hoofdverband uf te nemen en op tj leggen Kooi iiüg iiii t d RuitiLf als beambte utiiigesteld maari er nauxgtzet iu zgite dieuslverichl ng moest Vrijdag avoml jl am Njbiliug het gewoie nachtverband opl ggeii Terwijl Koch al wat lig daartoe nooilig hal Htder i ip ikie ivist Nobiling ziph van ec n schaartje meister te maken dat hij oiide zgiie beddeilekeu verborg Koch had nas de cel verhiien of door een plotseling vermoeden veruntrust i zag hij zijn gereeitbc iip na en iniate het schaarijj Sint opende hg weder de cel Nobiliiig hield zich als ware er niets voorgevallen en vtrbirg zij ae handen en ht t schaartje leki II w gtrok heNobiling mds e u een tchaanje een o nltr de Uk ii T ven u ch lemerkte hg tot eijueu schrik dalaanvang bad guniakl zich metpolsader te opcuiu er droppelde bloed uit Koehdeed onmiddellijk al hel uooilige oiu bet gevaartigcn Ie gaan Nobiling leide t h ii Waro Koch met als i eu spooks 1 altoos bij cu om mij ik zou teeds l iiix mij h t leven bcuome i hebbeu De poUvVoiid is niet van beteekeuis thans zgn htm de haudbicien aangelegd i Opnieuw is gebleken volgeus 1 de S mtlaarJ t dat de koning pi ijs stelt op hel bejvijs van teriroifvea in ziju rtchlvaardigheid hein doot een zoo ii iuïieLl3k deel der ii itio gtgeveu I 1 zijn richivaardigbeiü want iedtr rechtsohapeU luau niOet tl kennen dat de koning gt rtchti d is de oiidertt k iiiiig Ie we ger ii van een wet die geenszins geuCht Lai w rd ii n persuonlgk gtvueleu uit te drukken D t ui f He koning verantwoorlijk is is ten goed te kduiea beginsel van oonstilutiouccl staatsrecht maar het M iar z gl de Standaard m n geloove dniirom uiet dal wg nog in een tgd leven waarin Ofaiije het recht door teu persoonlgke regeeriugsdoad herstellen kan Daartoe zou hg zgn ted moeten scfaeitdeu eu dus iu stfgd met zgu tigen cmscieulie handelen Kan hij echter gcju verandering iu den rechttoestaud brengen hg kan weigeren uieuv oureeht tol saud te breugcu zander zgn Minister pf Staten Geuefaab Twyfelt hij of die de volksbehoeften keuuen i bg kan ecu onpartgdige commissie vau onderaoekji benoemen Zou nu een enquête Vraagt zij naar den volksgeest uiet gewenscht zgu uu men staat VQor het feit dat ecu groot deel der natie de neuinile school uiet begeert P Dan zullen i zij de schuld tgn dat de k jiiing geplaatst is voor hpt dilemma o bg in strijd is met zgu eed en de grolndwet zaleohenden of wel een naar eigen overtuiging onrechtvaardige wet zal helpen invoereu De Standaard gelooft iet dat dit gebeuren zal zg hoopt dat nader overleg den koning in staal zal stelle i zgu volk te bevredigen zonder dat hg daarin estoord wordt i oor de luidruchtige taal van sominig diigbludschrgvers ouderwgzers en anderen die de waarbeiil in t aaugezichl durven zien Doch hoe ook de afloop moge zijn de dag van 3 Augustus zegt het blad heeft opnieuw deu band tussohen Oranje eu ziju volk versterkt Eene merkwaardige bgdrage tut de quaettie van het arbeidsloon geeft thans de toestknd vau de iudastric in Engeland I Een Eugelsch blad wijst er op hoc de Engelscho ijzer en staal fnbrioaje te lijden lebbeu van vreemde icdéding rs Bij eene nanbcsteittiig v n stalen r iils oulangp in Eagelattd guhoudej was de minste inschrijver ceu Dailsoher aan wieu de levering werd gegund Deze kocht in Engeland ijzer vervoerde dit uaar zijne fabriek bewerkte het daar cu voerde het weer terug unur Engeland Lings dezen omweg was hij nog goedkooper dan Biigclsohe fibrikauteu Dit ourustbareud verschijnsel wordt toegesclireveu am de lagere werklooncu en den laugereu arbeidsdag in Duitsohland Het goedkoope vervoer te water zal ook hier het zijne ftaii toebrengen Dit is een nieuw bewgs hoe het eischeu van hooger loon ook al wordt er aan toegegeven door de iiatroons niet noodzakelgk tol eeue verbetering Itidt van hel lol der arbeidende klasse en de oplossing op andere wgze moet worden gevonden dan door hel werk duurder te betalen Zelfs al slaagt men er in de loonen in het geheile land te verbttLren Uau treedt het buitenland op eu dwinjtt weder lot verlaging er van zoo intu de gehe lc nijverheid niet wil vernieligeu Het Franschc weekblad Rime polUiqiie et literaire llaris Germnr liaillière el Ctc schgnl hier te lande weinig bekend te zgn Niette iiiii veidient het eeue iilgenieeue verspreiding Want aan degtlgke geleerdheid paart hel een uilnemeudeu vorm Iu de uAevering van 27 Juli kouit eene causi rie ar sttque van Cb Bigot voor gewiji aan het werk vau Cli Cousin Voyage dans ua grenier In de gunstige aankondiging van du werk geeft Bigot onder andereu eeue besehouwiiig over ons land welke ons Nederlauders niet auders dan aaugtuaaiu kau zgu Zg luidt aldus Ik kan wel zeggen welk hoofdstuk uil dit boek inij de levendigste eu Aangenaamste verrissiug heili bjretd Het is hel verhaal van ht lgeeu de schrijver i oemt de outdekking van Holland Ik kom juist terug uit lat aardige tairt waar nieu zoovele schilderachtige steden vindt zulk prachtig weiland zoovele van gezjndbeid blakende runderen en zoovele heerlijke schilderijen Ik heb de reis gemaakt zooals wij allen ze thans maken met teu vau die roiidreisb Ijetleu welke de Compagnie du Nord voor 120 iraucs uitgeeft eu welke u vuu Amsterdam eu Utrecht lan s de oevers van deu Uiju breugeii na u over Biussel Antverpeu llotterdam en den Haag er heen te hebben gelfid Mochten er waarde lezers onder u ziju die dezen tocht nog niet hebben gemaakt laat het gunstige jairgetgde niet voorbggaan maar luiakt er zoo spoedig mogelgk van gebraik gij zult ik sla er u borg voor geen berouw hebbeu van uw tijd en geld Ë i toch men zou het niet grlooven was deze schuoue rtis voor een twintig j sr n aan de Vraiischeu zoo goed als onbekend bijna gien Parguniaar wist dit lioltaud besloiid nog miudcf dat bel ten minste iveu goed als Zwitserland of Italic ten bczoik Wiuird vvas Hel w is de heer Cliarles l Mnio die in 1837 op het dtnkueeld kwam door zijne maatschappij die doelmatige roudreisbtljetteu Maar het denkbeeld om ze ver onder mauimn vau zooveel geestAugusle Vilkmot en Edinond Ttxier uit met hemHolland te ganu ontdekken Hel was een vroolgkereis welke destijds opgang maakte in de pers Was de schrgver toenmaals de leidsman thans is hg de gerchiedsohrgver Toen htt reisgezelschap zich opeen dor laatste dagen van den tcruglocht te Spabevond outmoetto men Megcrbeer eu het ftest eiii digde met een opgewekieu maallgd wnarbg de compouisl van de Hugenooleu eu den Profeet de ecrcplaata innam Cousin bracht als z ju nandtel in den bolt ecu fraaieu Delftschcn schotel mede welken hg op zijn weg bad ontmoet en waarvan hg thans iu hgu werk de ohfomolilhografle aanbiedt Helaas biter hebben slechts al te veel reizigers vsu de rondreisbiljetlen gebruik gemoakt Tegenwoordig viudt de bezoeker van Holland men moet deze gdelo hoop onluemfii aan hen die haar uog koesteren geen Delfsche schotels op zgn weg De eerste reizigers hebben het oude aardewerk medegenomen voor zoover hel oan de Kugclsche liefhebbers had kunnen lontsnappen Maar gelukkig de liefhebbers noch de tounslen hebbeu de sckoone natuur iu hunne koffers kunnen medenemen evenmin als zg de muses van Amsterdam Haarlem en sGrWeukage hebben kunnen uiipluuderen De runderen van Paulus Potter ea van de Velde grazen nog uUijd in de schoon weSden welk Delft en Eotterdam omriugcu het strand van Scheveuingen is nog altijd het bekoorlijkste strand der wereld en wal de hwrigba sohjldtnijeu betreft van Buysdiiel en Hobbema nn Albert Cuyp en van Pctet de Hooghe van Terburg en van Metzu van Frans H ds en van Teniers wal de Njc iMwjcht en de Burgemeesters en de bewonderenswaardige portretten vau den heer cu metrouw Six van Hembrandt betreft ik kan als ooggetuige u de verzekering geven dat deze meesttrstukken nog steeds op hunne plaats zijn dat zij op u wachten en dat al het goede hetwelk men u er van heeft mogen vertellen zelfs niet opweegt legen hel vierde gedeelte van het goede dal gg er vau zult deuken als gij het genot zult smaken ze met eigen oogen te bewonderen In Frederiksberg bg Kopenhagen is onlangs op denzelfden dog bij 40 boterkoopers de boter onderzocht m bg geen eukeleu werd vervalschte waar gevonden Üp denzelfdeu morgen werd de melk onderzocht die door 75 boereu uaar de stad weid gi chl Ook daarin geen spoor van vervalschiug Hel PodtpaarhankKezen in Italië zoo luidt de titel vun een b jdrage v iu den heer A Jansen iu de laatste aflevering van de Economist De sclirijver vond de aanleiding lot dit opstel in het onlangs versch i n jaarverslag van den Ii iliaatischea po tdii ec teurgeiicraul hetwelk loopt over het jaar 1876 hel eerste j tar dat de nieuwe wet op de poslspaarbanken n werking geweesi is Hoezeer in Italië de behoefte bestond vtAH maatregelen ter aanmaediging en bevordering vaM het spareu blijkt teu volle uit deze bijzuiidtrheid luiu de statistiek van hel koningrijk Italië over het Igdp rk 1870 1872 ontkend dat hel geheele rgk Italic niet meer btzit dan 278 spaarban ken lerwgl daarentegen 21b9 lolerg collecieu over het gansche la id verspreid buiten staat waren aan alle aanvragen Ie voljloen Geen wonder dat regeeriug eu vertegenwoordiging aiet btzjrgdheid dit verschijnsel gadesloegen eu bedacht waren op mialregelen die tot een verandering ten goede zouden kunnen ltide i Eu waar het vooral gold de vermeerdering van de spaarbanken gelijk hier was het niet dan na uurlijk dal men aanstouds het oog liet vallen op de poslli E n ilir liüofdirtkken dezer wet komt reeds onmiddillijk bij art 1 a iu deu dag De postkantoren zuo bi el het daar trcdeu als succursales van een door den staat gegarandeerde ulgeiïicene spaarbank iu werking die met de siuls l9G3 bestaaudc deposito cu beheubank uordl rereenigd Dez bank omvangt van de postkantoren de ingebrachte sjiiiincii gelijk ook bg haar de sommen voor de terugbet ding noodig worden aangevraagd 0 i verlmigeii van den i ibrengcr kan zij het ingebrnchte b drag aanwenden tot hut aaiikoopcU van slaatsfandseu waarvoor zij de kosten in rekening bren ji of kau zg hel beleggeu iu vignillige Itcningen Zj is belast met de uitgaven wtlke het spiarbankwezi n hierop den nadruk te leggen dat de postkantoren allen eenvoudig dienen als succursales der bank Daarvau zgu verschillende voor hel publiek hoogst gunstige bepalingen hel gevolg De terugbetalingen behoeven niet uitsluilend bij het postkantoor waar het geld is ingebracht te geschieden en zelfs kan men alleen op groud von het door een postkantoor afgegeven spaarbankboekje bg elk ander postkantoor zouder verdere formaliteiten voortgaan met inbrengen Daar alle postkauloreu succursales zijn van dezelfde insielliug geschiedt de afrekening met de deposito en beheubank uitsluitend door tusscheiikomsl van de algemeene postdireetie De postkantoren iiemeu stortingen aan van 1 2000 lire Dit laatste bedrag mag niet worden overschreden Zjodra het saldo van een inleggerlioogerstggt dan 2000 lire wordt voor iulagen daaVboven geen rente uitgekeerd de oploopende rente van elk groudkapitaal van 21 00 lire kunnen tchlir daaraan worden toegevoegd Voor ieder iulegger houdt de pnsladiniuistratie een afj uderlgke r kening Itirwgl zg htm een livrel uitreikt waarin de ingebracht sommen terugbetalingen en vervallen renten worden ingesohreveu Dit livrel moet natuurlijk worden vertoond bg het verlangen van terugbetaling Ieder livrel is van een aantal aanwgzingbriefjes voorzien die door deu eigeiuMr eigenhandig afgeuekend p derdpji het recht tul invordering kueueu doen 9v rgaap Dit strekt om terwijl de livretten op naam ziju hel in ontvangst nemen der uitbetalingen zooveel mogelgk te verlichten Ten einde vervalschingen ofkwade tronw van amb lewmn Ie voorkomen wordt bg het iubrsivreii en uitbetalen ecu soort wissel die door den inlegger uieile onderleekeud is opgezonden naar hel hoofdbestuur der postergen dal ren ciulrfile rrgister houdt en dat een bevvijn van ontvangst aiii dm eigenaar van het spaarbankboekje toezendt Op dezen ruil de plicht te zorgen dat dit bewgs viin ontvangst hem bereikt Blijft het 14 dagen na de storting achterwege dan moet hg recUmeeren bij de alge meeiie posldireotie De rekening tnsachen de post adminisiratic en den inlegger wordt zeer gemakkelijk van het ene naat hel andere postkantoor overgebraeht Natuurlijk worden geen stortingen in ontvangst genomen noch terugbetalingen gedaan buiten voorkennis van het kantoor dat de rekening houdt Een ander kantoor kan alleen met speciale machtiging van de algemeene directie uitbetalingen doen De postkautoren kunnen zich van de directeuren van scholen of instellingen van onderling hulpbetoon als hun succursalen als t warebedieiieD De insclirijvingen op de verschillende boekjes van de leerlingen of de leden eener vereeniging kunnen worden overgibracht op een spaarbaukboek bij bet postkantoor waarbij de beperking tot 20O0 lire voor het ingeschreven bedr ig niet geldt De rente welke voor het ingelegde bedrag wordt uitgekeerd wordt telken jare door den minister van financiën in overleg met zijn ambtgenoot van landbouw handel en nijverheid bepaald Ic 1876 was de rente 3 pel Zij wordt berekend door de Algemeene Postdireetie aan elke bij het einde van elk jaar de spaarbankboekjes moeten worden opgezonden Alleen als het spaarboekje wordt ingetrokken wordt iu deu loop vau hel jaar de rente berekend Voor de terugbetaling zgo bij de wel termijnen gesteld die verschillen naar gelang van de grootte der teruggevraagde som Het reglement en de instrnctie voor de postkantoren verklaart deze echter bevoegd om als de eigenaar oogenblikkelijk terugbetaling weuschl en als zij in hel bezit der rekening zijn op eenvoudig vertoon van het spaarbankboekje aan dit verzoek te voldoen Elke veertien dagen wordt bij de Algemeene Postdireetie een verslag ingezonden over de werking van het spaarbankwezen Het fttrste jaar waarin de nieuwe regeling die wij hier slechts in groole trekken knnnen voorstellen werd gevolgd beantwoordde niet geheel avn de verwaehtingeB Voor een goed deel is dit hierain te wijleu dal hel elsel van postspaarbauken in Italië nog slechts door weinigen wordt begrepen Bij de invoering der wet was bij 607 postkantoren die gelegeiitn id tot het doen van stortingen opengesteld iu den loop van het jaar is dit aant d lot 1989 vermeerde d Bg 626 dezer kantoren vmwel meldde geen enkel inl giter z ch aan Deu Sisten Dacembr 1876 wartn 67 354 postspaarbankboekjes voorhanden of ongeveer 2 13 op elke duizend inwoners De deposito en beleenbank had op haar rekening een tekort ougeveer van 60 000 lire doch hel valt gemakkelijk iu t oog dat hit eerste jaar buitengewone onkosten vergt terwijl het sparen slechts weinig in de zeden van het Italiaanscbe volk gedrongen is zoodat de min gunstige uitkomst in het eerste jaar geen recht geeft oin te twgfelen aan het welslagen van de nieuwe regeling Laatste Berichten Rome 7 Augustus In de katholieke kringen verzekert inen dat tusschen Bisjnarck en den pjusélijkeu nuntius te Munchen de volgende voorwaarden zgn vastgesteld herslel der overeenkomst die vóór het afbreken der betrekkingen bestoml ninoeslie voor alle misdrijveu begaan tegen de kerkelijk polilieke Wetten terugkomst der bisschoppen en verdreven priesters op hunne vorige plaatsen benoeming voor kerkelijke ambten eu bedipniugen volgens de fégeleu vastgesteld vóór het afbreken der betrekkingen blgveiide alle quaesticn betreffende uitlegging vaAaf0 kon ligde wetten voorbehouden Konstantinopel 7 Aug Uit fsoede bron wordt gemeld dat de Bussen in de volgende wepk de algemeene ontruiming v i het TurkscTie gropdgel ied beginnen De ontrujining van den onttt ek van Konslautiuopel zou den 31eii dezer maaucLv t oid zijn H A R E T B EB I C B T E K Gouda 8 Augustus 1878 i Bij kleinen omzet was de stemming fliittir Poldertarwe puike 11 f O i f M HUjaitm 9 75 i 11 Kt ge piafce ƒ 7 B i 160 Mindere ƒ 6 75 a ƒ 7 Toer ♦ 50 ƒ 5 50 Gerst puike ƒ 7 25 ƒ 8 Miiidere ƒ 6 50 a f1 Haver zware ƒ 5 k f 6 60 Uote ƒ 3 5p a ƒ 4 60 Itopliuiarl ƒ lv3 4 ƒ U De veemarkt met weinig aanvoe de liandel tr fg graskalveren werden vtug Ttrkodrt rarkeni yoo Üa