Goudsche Courant, vrijdag 9 augustus 1878

i Rotting Stoelen Vleehteöj deu au iO b 22 eenls per half kilo schapen laoiede varkens en biggen traag te rerkoopen AaugeToerd 133 partyen kaa prgzen eerste kwa litiil nu ƒ 26 a ƒ 30 twi ede kwaliteit van ƒ 20 8 ƒ 2B Gotboter ƒ l BS a 1 70 Weibotcr ƒ I ÏB a ƒ 1 3B Zondag 11 Augustus 11878 N 2178 GOUDSCHE COURANT iieuws en Adverlentieblad Wor Gouda en Omstreken Burger Mi ke Stand TEGEN ZEER BILUJKEN PlflIJS EN SPOEDIGE BEDikNING Adres Gouwe bij de NIcuwchavcn C 79 Koiiiiikiijke Aniliemsche EAU DE COLOQNE FABfilEE b I Dé EAU DE POLOGNE dezer Fabriekje in dii erse merketi yekrkrflgbaar bjj B SÖHOLIÉN CKAr Jb RAADT en verder bfl 11e voorname Winkelier ép Coiffeur in heigeheelè rik i Il è ii Hf GEVE metfl SEPi MBEBA sfl ÜE kAMBR inpt 4lK zichfl met adri GD toGEMEUBILEÉR Do imending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave agitatie heeft de Eerste Kamer de Kamer die als het ware het bolwerk moet zijn tegen alle 9uda GÏBOREN 6 Aug Vertgl en K J JiK ien i U Strfver J ii ou Mtns oudi W Vén Marlt oud r T u Gatkartna ooder A C C I liouu oiidf n L Hoogtfiistpier ea in CopieliA ïri Nus ea £ Blom Copiella tj en M C ttcmf ni tueit en A Hriouubi adtri C vaa Eik eu A IU M Bolc OVEBtEDLiN 5 Aux 1 de Korte wed J Sviiine4ar 73j GJEHtW O 7 Aait J H H klupper ea E QibboD f F tao Eikel eu A C deitfi tk J H Muldtr en J L Gysoiau K Snoey cn jj L Hoottcaatfger D ven öudshooro en C Westeri Bti B igerl ke Stand vau ouderstnanüe gemeeutenfVou 1 tot il Ahk I8 8 fc dreötit itiodellu liiidert C M vsD der Vaorei GfeuOBKf Jaluaaa ia i Verbuig i M Ok£ i K SlJIbe Uj ofarlcden te Alkmaar Gqudlei uk fffiflOBliK Xr t e aadeija J Duirendgk ra C yao Titel Pictert Budcrri C töeader luut o A Idu Jong U Stolwijk I GEBOÉIgV Teania omlera C Aakcr en A Scheet i Aria if Mr Aaker ea O Grp elandJ F 1 Haastrecht I Gca a0g4 tn kebbea alkiei iilaattJ gehad HeeiiwUk GEBOJtKN Johaona V ilheli ina ocflsrs F dea Ouden n JSIejct OVBRLpEN J Baerop 82 j J 1 Waddinxveeiif OEItpB M Coruelia PieUrnella Joliiiua ondera F Kraan ea H G j P Le Coiutre Johanna ïlana Cornelia ouders D laniNiekerk en M I de RrcAit FJelrnl ouders J Kori ea N Hoek Klaasjei ondera A van Tol a M Ellcrhroek JWilbeliaina oudei C Hiet elii eo i Ngmngs Cecilia oudera C Straeer ea V lioumaa Johaanes ouden i Boon eo H Hooabeek OVEBLEDEN A de Bruin 18 j G raa Lange m P Coaga 6 m ADVERT£NTIEN Getrouwd FEANS VAN ERKEL £ 11 ADRUNA CORNELIA de MINK e ook namens wederzydsche belrekkingen hun dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling onderronden Gouda 7 Angnstus 1878 Voorspoedig bevallen van een Dochter M C VERWEIJ CLfcMENs üouda 6 Aug 1878 ♦ ♦ Voorspoedig bevallen van eene Dochter Mevtouw VAN GüNifEP VAN Onsble Gravenkage 7 Aug 1878 De ondeigeteekende verklaart dat hij niets weat te zeggen op het geürag van JOHANNA VOGEL huiivropw van JOHANNES VERGEER en duf al hetgeen bü nadeele van tiasr heeft gezegd laster is en die woorden intrekt C VAN OUDSHOORN Gouda 7 Aug 1 78 t Lange Dwarsstraat Er wolrdt gevraagd op een goeden stand te Gotuta EEN NIET AL TE GUOOT W l KELHUIS 00T een NETTE ZAAK Gelieve prgs en tand aan de Uitgever van dit Blad onder noDsmer 116 te adresseeren KOST EK mWONING net gebruik van VRIJE KAMER wordt aangeboden aMi een Beer of Juffrouw bezigheden boitenshnis hebbende Brieven onder nommer 115 aan het Bareau dezer Courant brieven het Bureati te Inder N 11 dit Blad vlot DlDBLUK ffordtjfaEVRAAGD eene DlHNSTiopE of NOODHULP voor MBIipi ALLEEN Adres b den Boekhandel irA BRINKMANonde n 118 i P c s Schry ver op mgne advertentie in het A ieuwê van den Dag wordt bericht dat ik verhinderd was op deu bepaalden tjjd te komen wordt echter in beider belang vriendelgk verzocht nader adres op te geven onder letter B bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jit alhier MOOISaaAi Eau Chi omatique Zeker is t dat men van alle Haarverfmiddelen bet zoo gunstig bekende Eau Chromatique de voorkeur geeft omdat r geen schadelyk bestannneel in voorkomt Met dit vocht wordt het witte haar blond bruin of zwart Rood haar wordt bruin of zwart naar gelaug men verkiest en zoo NATUURLIJK dat een ander het niet BEMERKT Het groote debiet gedurende 10 jaren aan myn verfmiddel te beurt gevallen maakt vemere aanbeveling overbodig Haarvlechten Pruiken enz kan men gemakkelijk en eigenhandig de oorspronkelijke kleur weder geven zoodoende bespaart mengeld Op franco aanvraag te bekomen tegen postwissel of rembours by THEOPHILE Haarkundige Erederihf lei i Regts N 32 Amsterdam I I BEKROOND Hannover 1877 Kassei 1877 Koop een pakje Liebigp s ChocoladePoddingcpoeder maak jdit klaar volgens het recept dat daarby wordt gegeven en binnen enkele minuten is de heerlgkste Chocoladepodding gereed die koud geworden met eiersaus bediend een overheerlijk dessert uitmaakt Depot bg de Reeren K van dkr BURG Co t Gouda Gouda Dbuk van A Biiinkman Tegen vaste I PERSOON gi i Brifveu f r lOf KEB d dei Prt yi8ie Gevraagd een 80LIBO bH met potetS Kam en bekend zgndeltl i co motto Uander aan itra l Advertentie iBureau t léenbiire Vèirkooptnrfen te GOUDA door Stërfg eval op MAANDAG 12 AUGUSTUS 187i J i Toorin ddags ten elf ure in liet Hotel D £ Zalx van f en kapitaal WINKKLHUISedlERF waarin M TABAKS eo SIGAREN en KRÜIOBNJERSZAAK gedurende ruim een halve eeaw dmr de firma HESS en Co met goed gevolg isfiitg oefpnd staande op de Westhaven Opden hoek der Nooilgodateeg te Gouda wjjk B Nr 174 Zynde in het Hnis een ruipie WiAkri met Kantoor daarnevens 4 Kamers 5 Zoldm eene goede Keuken Pomp Meideukamer twee Kelders en t geen verder tot een gemakkelijk ingerigt Woonen Wiukelhuis behoort En drie PAKHUIZEN en ERVEN met eau stak GROND KOFFIJBaANDERIJ enz iade Noodgodsteeg tu Gouda B Nr 168 139eal71 De Winkel met Kantoor en de Pukhniiea t aanvaarden 20 Augustus en het overige 1 October 1878 Op DING8DAG 13 AUGUSTUS 1878 de voormiddags ten 9 ure ten sterf hnize van dan Heer HESS B Nr 174 te Gouda f bpslaaiide m KOFFU THEE KRUIDË VIEKÖWAliEN 300 Potten GEMBER Bewerkte en Onbewerkte TABAK ruim tweehonderdduizend SIGAREN KOEDEKKEN DWIJLENGOED GEREEDSCHAPPEN alsmede een INBOEDEL En op MAANDAG 19 AUGUSTUS 1878 des voormiddags ten Elf ure in hef Koffijhnis Dk Hakhomis van Een WINKELHUIS en ERF meteenvrjen opgang hebbend Bovenhuis aan de Ooithaven te Gouda B Nrs 37 en 3 o met een Tuin daarachter Zynde in het huis Zes Kamers Twee Keukens Kelder en hetgeen verder tot een gemakkelijk ingerigt Woonhuis behoort Een WINKELHUIS en ERF aan de Spicringstraat op den hoek van de Walesteeg te Gouda F Nrs 53 en 54 met een stuk Grond daarachter Zynde in het huis een mime Winkel Vier Kamers Keuken Kelder Twee Zolders en tgeen verder tot een goed Winkelhuis behoort En een HUIS en ERF in de Walesteeg i Gouda Wflk F Nr 55 Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore vanden Notaris W J FORÏÜIJN DROOGLEEVER to Gouda nitgatve dezer Courant geschiedt ZONDAG Wq j SDAG en VRIJDAG In de Stad Éeiohiedt de uitgave in den avond van I iAaG donderdag en ZATERDAuK De prgs per drie maajjiden ia 1 7S fradco per post 2 i rarlc èntaire Werkzaamheden WoenMJag U is de eerste Kamer op reces gescheiden en daardoor zjjn de parlementaire werkzaamheden der vertegenwoordiging feitelyk voor hej zittingjaar 1877 1878 a eloopen Alleen de vormelyke sluiting ontbreekt nog en deze heeft gewoonlyk eerst plaats wanneer de vertegenwoordiging reedt weder in de residentie is teruggekeerd om met nieuwen moed en frissche krachten de opening van het nieuwe zittingji r bg te wonen Een hoogst belangrgke zitting ligt achter ons Een liberaal ministerie heeft in dit zittingjaar met vaate hand de teugels der regeering aanvaard en vertrouwende op de meerderheid in de vertegenwoordiging reeds verschillende zaken geregeld die sedert lang op atdoeniug wachtten De laatste zitting der eerste Kamer was zoker niet de minst belangrijke Waren in een paar vorige vergaderingen verschillende ontwerpen reeds door de tweede kamer goedgekeurd ook door baar aangenomen zonder datdediscussiën iets nieuwe te hooren gaven voor de zitting van Woensdag was het ontwerp bewaard dat eenige wek n de aandacht der Tweede Kamer en van bet geheele laud bod bezig gehouden het ontwerp tot herziening der wet tot regeling van ons lager onderwys Was men over het geheel vrg zeker dat de meerderheid den minister ook in deze zaak zou steunen men mocht niet verwachten dat dit onderwerp slechts een drietal uren zou vorderen Wel neeft de Eerste Kamer het recht van amendement niet wel konden geen wgzigingen meer voorgedragen worden maar toch nad men by de bestaande agitatie kunnen verwachten dat de tegenstanders van het ontwerp ook in de Eerste Kamer getuigenis van hun geloof zouden hebben afgelegd en dat zon natnnrlgk de voor ders gedwongen hebben de beginselen van t ontwerp te verdedigen Nu was de strnd spoedig beslist uit gebrek aan stryders De katholieke leden verklaarden bg monde van hnn oudste lid den heer Sasse van Ysselt dat zg van alle bestrgding als geheel nutteloos afzagen en alleen door hun stem tegen het ontwerp zouden verklaren dat zg homogeen waren met hun vrienden in de Tweede Kamer Hierdoor behoefden de verdedigers niet op te traden toch gaven zgbg monde van twee leden de motieven van de door hen uit te brengen stem De heer Dugmar van Twist een man die de discnssiëu by de grondwetsherziening nog had bggewoond verdedigde de beginselen waarop het ontwerp rustte de heer Uein sprak namens de meer geavanceerde liberalen en bestreed in eenige punten de redevoering van den vorigen spreker de minister eindelgk sprak het laatst een kort woord en daarop werd met 26 tegen 10 stemmen het ontwerp goedgekeurd Twee leden waren afwezig een plaats is vacant wegens het ovedgden van den heer Dumbar In weerwil der adressen in weerwil der radicale en revolutionaire denkbeelden haar goedkeuring gehecht aan het zoo fel bestreden ontwerp waarlijk die aanneming met zulk een meerderheid getuigt dat de minister bij de samenstelling van het ontwerp goed gezien heeft anders toch zon nooit een dergelijke meerderheid b j ons hoogste staatslichaam verkregen zgn Wg onthouden ons het gedrag der tegenstemmers te beoordeelen Achtten zg alledisctiaaiëD nitgepnt of schaamden zy zich misschien voor de motieven door bon medestanders inde Tweede Kamer aangevoeld om het peil van het onderwys te verlagen Kondeu de hoogstaangeslagenen deg volks zich misschien niet vereenigen met zoovelen die de onderwgs quaestie tot een geldqaaestie veraAierd hebben Jiaai gasoeg thana berast de bealisni ix den constitutioneelen vorst Bekrachtigt hy het ontwerp en daaraan mag men niet twijfelen don zal reeds spoedig een begin van uitvoering aan de wet kunnen gegeven worden Het scnooltoezicht zal op nieuw geregeld kunnen worden en daardoor zal de gelegeuheid bestaan om minder geschikte bestanddeelen te verwijderen en mannen te kiezen die uit volle overtuiging de beginselen der wet zgn toegedaan Aan de nieuwe titularissen kan dan met vertrouwen de voorbereiding tot de uitvoering der wet worden opgedragen En de petitionarissen ZiJ znllen zich in het onvermijdelijke leeren schikken en ouk voor hun kinderen de vruchten plnkken van het verbeterd onderwys L BUITENLAND DultcHliiiiilscli Overzicht De Ouslenrijkaohe Bearing teodt meer troepen naar Bosuie om de bezetting met kracht door tedrijveD Mngliij is door de opstanctelingen verlaten en op Icn terugtocht lyii de muiters iu em gevecht gewikkeld dat huil duur ie Bta iii is gtkomeu Magliij ligt nog op geruimeii afstniid vnu Scciijewo Het is miiidcri de vrimg of de Oosteurgksche soldaten de muiters zulleu orerwiiiiieii want hieraan wordt met getwgfild het is slechts een kueslie vau Igd maar welke op den duur de handing der bevolking lal zijn trgeuutcr het Oustiur ksch bestuur gelukt het den Serven en Muutenegrgucn den geest van ontevredenheid oiidtr de bevolkiug levendig te houden dan tal Bosnië aan Ousteurijk veel heel veel gilil kosten Wat de verhonding lot Turkye betreft wordt uu wrdrr bericht dat do Furte nog altgd nict eautttoord heeft en Oosteurgk voornemens is om antwoord te eisohen volgde dit uiet dan zou Andrassy verklaran dat de Sultan zijn sauvereiuit itsrcchteu verbeurd heeft Het is eohter uiet waarscbgiilijk dat de Sultan weigeren zal ant hy wordt van a le kanten zoo gednee mogrigk gemaakt Rusland dringt aan op allerstiplste uitvoering van den vrede vnn ADVERTENTIEN worden gepIaaUt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantaminite Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN Berlijn en terwijl Ooitenrijk van zijn kant nqpt springt Frankryk voor vriekenland in de bre In de Nor JUg Zmluttg wordt na de volgende beoordeeliug vaa den uitslag der verkiezingen gevonden r Het eigenlyke resultaat der verkiezingen is nog niet bekend uithoofde nog in zoo vele districten een herstemming moet plaats hebben Sii echter is boven alle bedenking als uitgemaakt te beschouwen dat er een zeer aanmerkelijke verplaatsing van het steinmental van de linker naar de reobterzijde zal plaats hebbeu en dit is zoo belangrgk dat de uitslag der herstemmingen en der nieuwe verkiezingen onverschillig hoedanig die moge uitvallen hierop een merkbaren invloed kan te weeg brengen Uct is waar een conservatieve meerderheid is in den Bgksdag uiet aanwezig Maar een dergelgke wgziging iu de samenstelling vaa het Huis heeft geen enkele partij in den lande verwacht of te gemoet gezien om de eenvoudige reden dat de zoo door jlaateude wtjzigiug niet ab mogcl moobt worden beschoawd Se eouferentie te Heidelberg door de Dnitscha ministers vau linantien en andere apeoialiteiteii op dit gebied te houden telt 36 leden die onder het voorzitterschnp van den president der rijkskaiiselary d n heer Uutfinaiin beruailslageu Van de vroigtr ajugekuudigde komtt des heerea vou Bismarck wordt niets naders vernomen en men betwgfcit zeer dat hg deel zal nemen aan de conferentie Voor een geneuschte afleiding der leden van de ooofereetie is van regeeringswege de vereischte zorg gedragen Behalve dat zg reeds en corp ten hove het middagmaal hebben gebruikt zijn zij door de groolhertoglgke Kegeering als gasten genoodigd aao een feestmaal hetwelk naar de zorg door de Begeering daarvoor gedragen van bgzondere beteekenis moet zijn geweest want zg had naar geuoemd dagblad meldt daarvoor vgfiig mark per couvert beschikbaar gesteld Wgdera heeft de stedelgke Begeering het zeer btki ode lokaal aZum Weiuberge aan den i chtetoever der Neoker voor de avonden zoolang de conferentie aanhoudt ten behoeve van de cougresli dea gehuurd De Paus heeft volgens de Köln ZfUmg op drie dezer de kardinalen rondom zich verzameld ben voor hunne deelneming bedankt en gezegd dat de Kerk een moeilgk tijdvak beleeft doch de grondslagen eeuer betere toekomst reeds gelegd zg n hij houpie op de ondersteuning van het H College tot voUooing van het werk Door tusscheukomat der nuiitiiisstn heeft Leo XIII aan do regeeringen medegedeeld dat de dood van den sta itssccretaria mgr Frauchi geene de minste vcranderipg brengt iu de vredelievende staatkunde vau bet Valikaan De II Stoel zegt bg houdt rekauiiig met den tegeiiwoordigen toestand hij wil du massa s niit opwinden maar onder voorbehoud zgiier rechten goeden raad aau de Katholieke mngendhoUcu vragen De Belgisclie regeering heeft aan het Valikaan den wensoh medegedeeld om eenige punten van het bestaande concordaat te wyzigen ten tiude nan den ovemialigcn invloed der bissohojipen u gteatjIgkheid paal en perk te sliUen Het Vnlikaaii heeft het nemen van een btsluit uitgesteld tot na fe benoeming vau deu uieuwen ataalssecrelatis Het seliijnt d it de kardiu al de Luca oar iiira post i 1 H f ♦ il 1