Goudsche Courant, zondag 11 augustus 1878

tucht r eds na wn zi r aRrfcbiiRn inrloed op en daarvan 42 trichincs beronden Ook bleken 87 zijne gebeebs peitoonlijkbeid hebben tiilgeoefend éóSit itita Amerikaanseh spek en uit rsrkenarleescb be er alle kans il dat et een ffink mètroos Bil h m = = al groeien Zonder de bemiddeling der filanthropie zon hg nimmer zulk eene toekomst kunnen gevonden hebben Deze voorbeelden zullen naar wg hopen voldoende ütt om de Leidsche instelling de roorraurende onder teining te rerzelceren niet ftedhts ran hed die het hooge belang der iustkudhoudiUg ran eeft Nederlandschen matrozeustand beseffen maar ook van hen door hunne moeite en bonne bgdrogen weusohen mede te werken tot het menschlievende werk der redding van verwaarloosde knapen V uitTLikoren Wet maakt hy bedenking oitboot de Tsn t jn onderdnm en lichaamszwakte maar Leo XIII schijnt op de benoeming Tan deten prelaat gesteld te lijn De Luca behoort tot de gematigde en vredelievende richling Van haren kant meldt de IMit van 6 dezer dat behalve mgr de Luoa ook gesproken wordt vau mgr Bilio mgr Bartolini en anderen Wy meeiieu te weten legt het blad dat de Fnua nog geen besluit genomen heeft alles wat over de beuoemiug van den opvolger van mgr Frauchi als staatssecretaris wbrdt gameid berust op onderstellingen Dit alleen weet men met zekerheid dat de nieuwe titularis den weg sal moeten Volgen door wijlen mgr Fraochi afgebaken Leo XIII wil het zóó Heden was het gerucht in omloop dat de keuze van den H Vader gevallen wos op mgr Aloisi Masella den pauaelijken nuntius te Muncben die gelijk men weet verscheidene bgeeukomsten met prins von Bismarck te Kissingeu gehad heeft Mgr Aloisi lou dan onmiddellük tot kardinaal verheven worden Maar wy herhalen het dit is niet meer dan een gerucht dat slechts onder voorbehoud mag aangenomen worden In het ICngelsche Lagerhuis antwoordde Northcgte aan Fawcett en Jenkins dat hij nog geen uitgewerkt programma betreffende de door ïurkge in te voeren hervormingen en de daartoe te verleenen waarborgen kan overleggen De gevoerde onderhandelingen hebben ten doel het sluiten van een verdrag tot invoering van byzondere hervormingen De postmeester generaal Manners verklaarde dat het Internationaal Congres over de trlegraphie te Londen in Juni 1879 zal worden gehouden Met de vreemde Mogendheden beeft de Begeeriug onderhandelingen aangeknoopt ten einde voor depêches van het vasteland eea zelfde tarief te verkrijgen naar Londen en naar de andere Bngelsche plaatsen In antwoord aan Anderson zeide Manners dat Engeland de invoering van het woordtarief in overweging genomen heeft maar dat dit in ue toepassing moeilykheden zal opleveren De Honing Pott spreekt met kracht bet bericht tegen van de Cciutttuliomd betreffende het huwel k van prins Louis Napoleon en ran een herziening van het verdrag van Praag Aan de Timtt wordt uit Konttantinopel van den 9n bericht De gezanten hebben de Forte overgehaald de opgestelde circulaire over de Grieksche kwestie terug t nemen en door een van verzoenender aard te vervangen BINNENLAND GOUDA 10 Augustus 1878 Bij kon besluit is aan J F C Prince op zijn verzoek eervol ontslag verleend als kapt commandant van het korps gevormd uit de Weerboarbeidsvereeniging Burgerplicht alhier Z M heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan J F C Prinoe als kapt bij de dd schutterg alhier en benoemd tot kapt C G van der Post thans Ie Initn j en tot leten luitn C Witte van de Velde thans 2de luit VEEGADEBING VAN DEN GEMEENTBUAAD Dinsdag den 13n Augustus 1878 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Voorstel tot het in gebruik geven van gerloleerden grond bg de Vlamingstraat Adres van L Erberveld en C P W Dessing tot het leggen van bindten in een mnur van bet gebouw der Hoogere Burgerschool Voorstel tgt wgtjging der voorwaarden voor de concessie tot aanleg en exploitatie eener waterleiding Tast te stellefi Eene lijst ran aanbereling ter benoeming ran drie leden in het oollegie ran zetters Donderdag II heeft te Ouderkerk aan den IJssel een ernstig ongelnk plaats gehad Terwql eenige personen op de jacht waren had een der jagers zgn tweeloopsgeweer neergezet door eenig ongelukkig toeval ging het schot van het geweer af en kreeg een zetentienjarig jongeling Bertus Mak de lading in het been en den onderbuik Maandag is bet been afgezet en de ongelukkige knaap bevindt zich nog io een zeer ernstigen toestand Een Benter tel ram gister 7 Augnstna uit Siiigaporre via Brindisi verzonden zegt Een nieuwe opstand is ia Atjeb uitgebarsten De Hollanders melden dat zij een sterke positie te Alanpri hebben ingenomen waarbij zg B6 dooden en gewonden hebben verloren De Atjeneezen verloren 680 man Aanzienlijke versterkingen van EnropeeMhe troepao paaseeren Singapore ran Jarn komend D SUud meldt dat dr A Knyper roar eenigen tyd naat het buitenland vertrokken is Het vervoer over den Nederlandschen Kgnspoorweg heeft gedurende de maand Jali i87S opgebraobt aan reizigecs ƒ 333 802 aan goederen f 60 105 aan direct verkeer van reizigers en goederen ƒ 199 010 te zamen ƒ 192 917 Sedert 1 Mei I87S was de opbrengst van reizigera en goederen f 1 33B 096 Naar de Pr Au Cl verneemt zullen de inspecteurs van bet lager onderwgs weldra door dén Minister va Binnenlundsche Veu worden opgeroepen ten einde te s Gravenhage een vergadering te houden Door de Marine ia naar men verneemt ƒ 2B00 bijeengebracht tot aankoop van een geschenk voor Z K H prins Hendrik bg gelegenheid van HDs huwelgk Het zilveren eetservies dat aan Z K H prins Hendrik bg gelegenheid van zgn aanstaand huwelijk vanwege de stad Amsterdam zal worden aangeboden bestaat uit een volledig dessert servies van ongeveer 70 stukken en waaraan 72 ponden zilver verwerkt zgn De hoofdstukkeu zijn 4 kandelaars ter hoogte van 8 centimeter voor zes lichten 2 kristallen fruitschalen met massief zilveren bakken ter hoogte van 2 5 decim 12 bonbonschalen 18 flessohenbakken enz De UuUafatior t Boud wendt thans pogingen aan om tot de oprichting van Bondshuizen te geraken Die zaak was reeds vroeger onderzocht en gebleken een der krachtigste middelen te kunnen zijn om het misbruik van bedwelmende dranken te bestrijden De afdcelingen zgn nu gewezen op bet voorbeeld van de militaire cantiues te Breda om ie doen uitkomen dat bg goeden wil ijver en wijs overleg de zaak niet moeiclgk is niet Jioslbaai en beboorlgk kan reudeeren Door den hoofdonderwijzer Deelman is een adres aan den Koning toegezonden waarin zes personen van Stadskanaal verzoeken dat hunne namen bij het petitionuemeut buiten rekening big ven aangezien ze niet genoegzaam of verkeerd ingelicht waren toen men hun het petitionneraetit liet teekenen In Noorwegen heeft men met den telephon zeer belangrijke proefneiniugen bij de haringvangst gedaan Op zekere tijden rerdwijnen de haringen dikwgis vroeger dan zulks d M tie visaohers wordt bemerkt waardoor deze uatuurrgk groote verliezen hebben Om die verliezen te voorkomen is in Christiauia een onderzeescbe kabel vfin 100 mgten lengte met een telephon in verbinding gebracht en thans gaan de visschers wanneer zij leven hooreu onmiddelgk op de hariugr ngst uit De proeven die door de Overijsclsche Verecniging tot ontwikkeling van provinciale welvaart zgu genomen om in de stadsgraohterf van Zwolle de kuit van rooms en bleien tot ontwikkeling te brengen zgn met den besten uitslag bekroond geworden Men gebruikt daartoe eenvoudig karen ran gaas of fgn gevlochten bennen waarin de kuit wordt verzameld en jie vervolgens in frisch stroomend water worden neergelegd Wanneer men nu het geluk heeft dat de elode Canadensis niet in de karen of bennen doordringt dan kan men op eeh goeden uilslag rekenen Is dit wel het geval dan hecht zich de kuit aan de plant en Ues gaat tot verrotting over De proeven met kuit van zeelt en rietvorens geiiomuu gn mede zeer gunstig geslaagd Te sHage is tegenwoordig een Circus van gedresseerde wfSoien Zg Icanken eren duelleeren en eene geheels familie maakt een ritje in een calèche getrqkken door vlooien Ook danst er een op de koord tis aardig en ds ondernemer verdient veel geld Aan onderhoud geeft hg einig uit Hij besteedt ze s nachts bg eene familie van 10 ü 15 personen waarmee ze zamen naar bed gaan en als s morgens de hoornblazer vloo t signaal geeft treden ze dadelijk aan om welgemoed naar t circus te springen Onzen collega in het Vai zeg da mh Ct moeten wij eene illusie ontn emen Eindelijk is er dan ieta nieuws onder de zon I schrijft hij en deelt zgn lezers de aanstaande voorstelling van gedresseerde vlooien mede Maar dit is niet nieuw Veeilig jaar geleden hield op de Plaats in den Haag zelf en verder overal in t vaderland de heer Prosper verUgf en ook bg hem kon men dag aan dag de vlooien zien exerceeren iu rvluigen rijden of als paarden dienst doen In de Düitsche dagbliden vindt men tot in de fguste puntjes medegedeeld hoe betjgf en linnengoed er uitziet van H K H prinses Marie de aanstaande ran Z K H prins Hendrik De allerbreedroerigste 0 aaf eindigt met eene reclame roor dé Berlijsiehe firma s die dit ondergoed lererdep Zaterdag werd te Dordrecht de algemeene rergadering gebonden ran de Nederl Openüre Hulpouderwgzersrereeniging die blgkena het rerslag in bloeienden toestand verkeert De rolgende rergadering zal te Groningen worden gehouden waar o a orer de oprichting ran een eigen weduwenfonds zal worden beslist daar over die ziMk Zaterdag de stemmen staakten V n de behandelde punten werd o a uitvoerig van gedachten gewisseld over de vraag of aan onderwgzers rrgstelling of re rkorting ran militiedienst behoort te worden rerleend Beide werden rerworpen een derde roorstel de Uegeering om rrgstelling ran het later opkomen bH de militie te rrageu werd aangehouden Een zeer lerendig debat soms ran personeelen aaid werd gevoerd over hel onderwgs door vrouwen De meerderheid verklaarde zich ten slotte ongereohtigd een oordeel uit te spreken over de meenlere of mindere waarde der vrouw als werkkracht in de lagere school De commissie ran oppertoezicht ec beheer orer de Kweekschool roor de zeevaart te Leiden beeft zich op nieuw in de belangstelling en de medewerking barer leden en begunstigers aanberolen ten einde nu zg door eene overeenkomst met den minister van marine in staat is gesteld geregeld tot de voorbereiding voor den cursus der twee marine opleidingschepen werkzaam te zgu haren arbeid met vrueht te kinnen voortzetten Daar een jaarlgkscheDbqdrags ran l 0 000 beeft de Begeering thans op zich genomen te roorzien in de noodzakelgke kosten ran rergrootiag der gebouwen en voor het meerdere toezicht onderwgs eu beheer door de uitbreiding gevorderd Het filantropisch karakter der kweekschool blijft ondanks de nauwere betrekking waarin zg thsus tut het Bgk gekomen is onveranderd behouden Uit alle oorden worden verwaarloosde knapen naar Leiden gezonden die dauk zg de zorgen welke zij dsar genieten geschikt gemaakt worden voor eeu nuttigen werkking tot welke ij ludieii zg zich onvoorbereid bg een ia werfburenux hadden anugemehl niet zouden sqn tuegelaten De ooomistie deelt hiervan de rolgeode voorbeelden mede f Op een kondeu hrrfatavood meldde zich een jongoi aan de poort die opname verzocht Hg kwam uit NoordBrabant was ouderloos en bad den geheelen zomer rondgezworven tot er eindelijk niets meer te verdienen was en hij radeloos ei hulpeloos naar Leidea verwezen werd Volgens gewoonte werd hg gevoed en gereinigd eu naar zgn roorloopige slaapplaats g bracht om den volgenden morgen nader anaervraagii en onderzooht te worden Het bleek dat er op t u gedrag niets te z ggeu viel hg was eeu flink ge bauwde jongen maar zag schrei aan beide oitgrn Op het werfbureau zuu hg onmiddelgk ufgekeunl en weggezonden zgn Hi r kwam hg onder geneeskundige behandeling De boogleeraar Dojer opereerde beide oogeu en verklaarde bijna uqoit zoo goed geslaagd te zgn dauk zij de anverscbrokkenbeid van den knaap die zich niet wilile laten chloroformiseereu maar heldhaftig de pgnlgke kunitbewerkiug aan beide oogen iia elkander onderging Na hersteld te zgn werd hg geheel goedgskenrd en vertrok later ran de iurichtiug met eene bijzondere aanbereling wegens zyu uitstekend gedrag en igne rorderingén Op ern anderen arond was de commissie jiiit bgeen toen een knaap zich aalimelde die met 6 mark alsTeispenning uit het hart ran Begeren te riMt naar Botlerdam was gekomen ranwaar men bem naar Leiden had gestnurd De arme jongen ras zoo uitgeput dat hg kort na zijne opname ernstig ziek werd De berichten in z jne geboorteplaats ingewonnen waren geheel orereenkomstig den gunstigen indruk dien hg op de commissie maakte De oommiisie besloot derhalve aan den minister van marine te vragen aan dezen vreemdeling de eioeptioneele gunst toe te staan om in s Egks zeedienst te treden Dit verzoek werd ingewilligd en deze knaap ia thitns een iin de beste leerlingen In korten tgd heeft htf Hollandsch geleerd en hg belooft een sieraad van onieB mstrozènstand te worden Zonder de tussohenkomst der Leidsohe instelling zou bij hoogstwaarschgnlgk als vreemdeling niet zgn aangenomen eA misschien bezweken zgn aai de garolgeii zgaer zwark ziekte Voor weinige maanden zond eea onter sttbtenlmissiëu ons een mager en rerwaarlaoad rsn o dat hier gebracht weri oor zgn roder een onrerbeterIgken dronkeolap die zeld door de politie moest rerwgdird worden De uitspraak ran den officier ran gezondheid met de keuring belast was Afg kenrd wegens te geringe lichaamcontwikkeling Msar het gezonde rocdsel de reinheid de ligchaamsoefeningen brachten reeds in ééne maand een zoo rerrassende rerandering in het uiterlijk ran den knaap dat hij bg de rolgende kenring werd toegelaten terwijl orde De Staatt courant oevat den staat vaii nalatenschappen afkomstig van officieren onderofficieren en verdere manschappen der Laudiqnoht ia Nederlaudseh ludie ouder beheer der Weeskamers daar te lande Ten einde paarden en runderen voor het lastige steken van de vliegen te beveiligen bevordert meï in Silezie zooveel mogelgk bet bouwen van zwaluwnestjes in de nabgbeid der vee en paardeustallen In de groot veestallen op de goederen van den aartshertog Albrecht aldaar heeft men iloor reeljarige ondervinding daarvan bet nut en de uitwerking waargenomen Niet alleen dat men elk nesije in bescherming neemt maar men bevestigt op vele daartoe geschikte punten kleine plankjes waarop werkelijk de meeste zwaluwen hunne testjes maken De groote vermindering der lastige vliegen door de vl jtige zwaluwen is buitengewoon ea eene ware weldaad voor het geplaagde vee Van een onzer vrienden op de Barntiii omringen wij een brief die ons reeds kou doen berichten dat allen aan boord wd waren eu de tocht aanrankelgk goede resultaten heeft opgelererd De Burendu heeft gelukkig en roorspoedig de Noordelgke IJszee bevartd schrijft men ons eu 14 dagen laug heeft de JloUaudsobe vlag gewapperd in de roor lederen Nederlander zoö gedenkwaardige kustwateren van het barre Spitsbergen De goede gelukster welke onze vlag zoo vaak op alle zeeéu bestraald heeft beeft ook thans onzen weg verlicht Bgzouderheden van onzen tocht scbrgveu wg aan het hoafd oomité doch Ik wil n toch dit zeggen dat zoowel bet wetenschappclgke als het nautische deel van onze taak tot dusverre zeer gelukkig is volbracht Wg hebben rooeielgke dagen gehad maar de bemanning hield zich voortreffelgl Gezond en sterk als een ponltocht een raeusch maakt zijn wjj rol veerkracht o verlangen om de moeielijkheden welke ons in de NovoZemUa s wateren wachten te gaan opzoeken Wg maken een belangrijke reis eu het eenvoudige gezonde zeemansleven beeft zoo ontzaglgk veel roor vooral als meu zooals w j zuo gezellig eo bevriend ouder elkander ik Ik zeide u reeds hoe goed de bemanning voldoet Zg beslaat uit goede stevige kereU en we hebben alleu schik in onze beide Marker vissoberlieden Zij doen mg vaak denken aan ons zeevolk uit de ifde eeuw Dezelfde groote eigenschappen beiielen ook hen Ze zgn bedaard schrander ijrerig eearondig en zeer geestig en gerst Beiden zgn erbaiend sterk ieu wat zooals gg begrgpen zult ynog al raak te pas komt Ue jongste die nooit te moe is om te halen en te trekken heeft daa ook den bgnaam gekregen rail het handstoomleertje Altgd klaar om te w erkeii en steeds rol goed humeur Wat staat da bemanning soms verbaasd over alles wat zg ziet I Verbeeld u b r baar verwondering toen ik haar midden in het ijs op een eilan je bracht waar duizenden ganzen hou broeiplaataen hadden en voor hunne voe en opvlogen In enkele minuten verzamelden w g zoovele versohe eieren als wg maar bergen konden Zuklteu taaschen zeelaarzen hoedeu aHes was vol eieren Het plaatsen der grafsteenen op het grtf der Hollandsche zeelieden op Amsterdam eiland was indrukwekkend Ik heb zelden zulk een ernstigen aangename plicht te verruiten gehad Het was een eigenaardig schouwspel die 14 gezonde levenslustige teelieden op dien doodsoben grafhenvel aan lang gestorven voderlamloohe zeelieden holde te zien brengen UmM Door prof Hesohl te Weenen is in het fTieutr ud IFocimtakr t van 8 Juni tegen het te Weenen meer en meer veldwinnend gebruik Van Amerikaansehe kammen gewaaitohuwd Terwgl volgens officieeleonder oekiagen op ongereet 2000 2600 Westfsalsche hammen slechts één trichiuen hoddende gerenden werd kwam er op 5 10 Amerikaansehe reeds ééa triobinen i houdende roor De Begeeriug behoort rolgens bem den retkoop ran ranwe Amerikaansehe hatamen gade te slaan en het publiek in te lichten Volgens eene raededeeling in de PharmaentiKké Zeitmg ran 6 Juli werden in het jaar 1877 in hel Kegieringebezirk Kassei 6 188 varkens onderzocht telde Toedingsmiddelen tricfainen te bevatten De Qeiondkeid Ouder de gemeente Son Brabant is een 80jarig man door een zwerm bijen overvallen en zoo vreesselfk toegetakeld dat hij op de plaMs is doodgegebleven Eenige maaiers hadden z rcb naar den landbouwer V Heoke te Hoboken begeven om mef bem te spreken over den oogst Voor de schuur zagen zij twee kinderen een van 6 en eeu vau 16 jaar Toen zij de hoeve bereikt hadden hoorden zg een sehot snelden toe en zagen dat de groote jongen den kleinen bad doodgeschoten Ziehier onder welke omstandigheden Hy was nl op bet idee geko ihen de boer en zg U varkeu te spelen Daartoe werden de voeten van den kleine vastgebonden doch daar deze de banden niet wilde vastgebonden hebben nam de groote eec geweer niet wetende dat het geladen was en ZOU zoo Let varken dooden Toen hg mikte ging bet schot nf en trof het kind doodelijk De droefheid der ouders is onbeschrijfelgk Ue onvoorzichtige is voorloupi gearresteerd De gregoriaausche tijdrekening zal nu in Rnsl iid no lat zich ook de acailemie vun Peterburg daar voor heeft verklaard voor goed worden ingevoerd Daardoor zal het verschil van 12 dagen voortspruitendeuit het nu volgen der Juliaauscbe tijdrekening voorbet vervolg ophouden 1 Men schrijft uit Utrecht nan de SlaHdaa d Het uitgeveu van de bronzen centen gaat att gd nog zeer langzaam Slechts eeuige uren per maand hiiodt de betaalmeester zich er mede bezig voor bet publiek Men hoopt dat als straks de andere munten gereed zijn die uitwisseling bespoedigd worden zal In het depot van den betaalmeester ligt reeds voor ƒ 10U ÜÜ0 aan 2 cents stukken die dus ook wel spoedig in circuUiie zullen worden gebracht Een der eerste prijzen iu de Dordrecbtscbe verloting ter gelegenheid der tentoonstelling van vee eu landbouw werktuigen zijnde een prachtig rijtuig is ten deel gevallen aan een matroos op een AiuerikaauBob koupvuardgscbip dat aldaar gelost werd De laan is echter reeds weer afgereisd en heeft den tgd tot het afhalen der pr seu laten versirijki n Het rijtuig is daarop voor ongeveer ƒ JOU publiek verkocht ten voordeele der verecniging Pmtek is schoolmeester geworden Met toga en barrel en een toornig gelaat staaf bij aan de deur van de speelplaats waar twee jongens voor een oogenblik hun strgd hebben gestaakt Beiden zijn bcmodderd en gehavend eu hebben elkaar de haren uit het hould getrokken vTori zegt J iiuck ti dat een voorbeeld geven Is dat een grijfag voor de twee hoofdjongens van de school Ug moest beschaamd ziju over zulk een onwaardig gedrag De jongens zijn Disraeli en Gladstone De berisping geldt bun gedrag bg de dezer dagen gehouden debatten Zi Ifs in de hoogste standen der Turksche maatBohappq vindt meu nog bet meest belachelifke bggeloof Zoo blijkt nu b v uit het proces vsn Suleiman Pacha dnidelgk dat een goed deel der ongelukken van den Rumeensch fiulgaarschen veldtocht op rekening mag gesteld worden van voorspellingen eeuer zoogenaamde waarzegster Deze had namelgk reeds roor jaren den veldheer wijs gemaakt dat Allah bem tot redder zijiis vaderlands had verkoren Toen hij nn vanwege den Sultan het bevel kreeg om met ziju leger snel naar Knraenië op te rukken ducht bij dat eindelijk het plechtige oogenblik daar was bet vaderbind ton door hem gered worden In stede echter van krachtdadig te werk te gaan eu alle foaten zooveel mogelijk te vermijden gaf bij blijken van de grootste zorgeloosheid en als iemand het waagde daarop aanmerkingen temaken dan was bet antwoord Bil toch zal ik mijn vaderland redden want de hemel heeft mij daartoe bestemd AtUb moest er dUs maar voor zorgen dot de boel niet in het honderd liep I De gevolgen hiervan zijn bekend Vele EngeUohe rechters toflnen zich tegenwoordig af keerig van het opleggen van gevangenisstraf wegens liohie rcrgrgpen en bepalen zich voor zoover de wet het toekiat tol beboeten inzonderheid waar het vrouwen betreft Uil is en men komt er openlgk roor uit omdat in de gevangenissen kortelings de regel is ingevoerd dal de gevangenen gedurende de eerste maand van hun straftijd slapen moeteiji op een planten legerstede die iu de meeste gevallen het slapen onmogelijk maakt en dns den gevangene prijsgeeft aan eene wezenlijke foltering Wg willen zeggen vele rechtens deli schuldige wel veroordeèlen lot hél gemis zijner rrijheid maar niet tot het ontlieren ran hei een hem even onmisbaar is als voedsel slaap Gemis aan slaap l idt tjt krankzinnigheid In de middeleeuwen placht men ge aiigenen dood te martelen door bun te beletten te slapen en deze ongelukkigen eindigden zonder uitzondering hun levta iu volslagen razernij Het plankbed zweemt naar een terugkeer tat deze barbaarsohbeid Te Leiden zullen de muziekcorpsen van de dienstdoende schutterg en van het aldaar in garnizoen y liggende 4e regiment infanterie zich vereeuigen om gezamenlijk muziekuitvoeringen te geven Er zullen dan ook compositiën uitgevoerd woiden waartoe anders ieder der korpsen afzonderlijk niet al de krachten in zich vereenigden De jeugdige Nederlander de 17 jarige zoon van mevr de wed H van Amsterdam die na den mislukten moordaanslag van Nobiliug op den Duitscben keizer zich op onvoegzame wgze over deze daad aan de table d hóte te Creuznach had nitgelaten eu die des anderen daags voor deze handelwijze gearresteerd werd is thans na ruim twee maanden preventief in de gevangenis te hebben doorgebracht daarenboven nog tot eei maand restingstraf reroordeeld In den ertmantbode wordt medegedeeld het programma der sociaal democratische partg in Nederland dat in de Zondag gehouden rergadering der sociaaldemocratische rereeniging te Amsterdam is vastgesteld Daaruit blijkt dat die partg eischt lo Algemeen gelijk direct kies en stemrecht met geheime en rerplichte stemopname van eiken staatsburger voor alle verkiezingen in staat en gemreatr De kiesen stemdag moet van ataatswege een rustdag zijn 2o Directe wetgeving voor het volk Beslissing over oorlog en vrede door het volk So Algemeene weerplichf gerolgelijk afschaffing ran de Slaande legers 4o Afschaffing van alle wetten die de vrije uiting van imeeniugen iu pers en vergaderingen het vrije enken als onderzoek beperken 5o Bechtapraak doot het volk verplicht en onvoorwaardelijk voor elkeU staatsburger 6o Algemeene en gelijke k Mtélóoze iformiug tot zelfstandige burgers door den staat Algemeene leerplicht Algeheels scheiding tusschen kerk en staat 7 o Progressief successierecht zal den grondslag leggen tot algemeene productive associatie Hiernevens verlangt de JSbialisüsche arbeiderspaijtij om des te spoediger j baar doel te bereiken lo Een enkele progressive zuivere inkomstenbe isting voor staat en gemeente ter vervanring van alle bestaande belastingen Zo Onbeperkt recllf van rereenigii 3o Een normale arbeidsdag overeenkomstig de behoefte der maatschappij De staat is verplicht den rustdag zooveel mogelijk voor ieder borger te handhaven 4o Verbod van kinderarbeid en van alle vrouwenarbeid dewelke schadelijk voor de gezondheid eu zedelijkheid is 5o Wet op deu arbeid Strenge cjutrole op alle woningen werkplaatsen eu levenamiddiUn 6 Ri geling van d u arbeid iu gevangenissen 7o Eigenbestuur voor slle hulp en ondersteumngskossen roor arbeiders Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd neerdEen ZILVEBEN PEPEBMÜNTDOOS eneen PAPIERTJE met GELD Laatste Berichten BUda Pest 8 Aug De uitslag ran 267 rerkiezingen is bekend daarvan komen 168 der liberale partij ten goede terwgl 8 herstemmingen moeten plaata hebben Gekozen werden o a de Minister ran landsrerdediging Szende Gorove Falk en andere coryphaeéa der liberale partg Londen 9 Aug De Momingpoit is gemachtigd ten stelligste het bericht van de Conatiluttonet tegen te spreken zoowel betreffende het voorgenomen huwelijk vau Louis Napoleon als betreffende de aanstaande herziening van het tractaat Tan Praag Burgerlijke Stand GBBOBKN 8 Bugsliu Crnelt oodtw i A C nii Auh en Ë SiMfQUaij 10 klias Nicolws ouders N Verweven H van letland OVEKLEDEN 7 A ig A llroelihiii Rn jij ONDERIHOUWU ï Aog p de Weger Ü2j en W W H Balling SO j H van de Watvr t Waddinsveen 2 j en A O longerheld 4j P M de Jotg te Bolterdam 24 j en J IJsschteijn 83 j J nn Uillige 27 j en N van den Broek ts Boikoop 22 j U Donk te IVaddiniteta e j en C de Zmuw 53 j AiyVERTEgaFTIËW Ber len ran een Jongen JOSINA JOHANNA vab Duit LAAftGouda 9 Aog 78 ÏKAÏiKEk