Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1878

Rotterdaffische KERMIS De ondergeteekende heeft e eer het Goud he publiek te berichten dat zgn Lokaliteit gedurende de Kermis ruim voorzien is van alle VerverschingeO zooals EIEREN ZCUB INGELEGEN HARING BROOD met ZALM VLEESCH KAAS WIJN BIER GENE VEr alle soorten van LIKEUREN en alles wat tot verkwikking noodig is Goede consumtie ei viele pr s en nette bediening hopende met een druk bezoek vereerd te worden Lange Warande Ti 61 bij de Kermis W WAuENAAB J 1878 Woensdag 14 Augustus jjp gj g GOUDSCHE CÖUMïiT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda eo Omstreken X RHUMATIEK JICHT ZenuwUjden Schele hoofdpijn oiTixirjr Ei iJK E E3sr üa duc a le o eitezin o r oo SCHLÜMBERGER S SALICYLAAT VAN SODA Aanbevolen door da Académie de Médocine Ie P nj per doos f 3 2 4 3 dozen iljn voldoende voor een volkomen genezing lüsl Iiel GRAVEEIj op zoiiilir eunig liezrcaar p Ilescb pilh U tn 8 SALICYLE PASTILLES p too rrs 3 onovertreffelijk tegen Terkoudheid en Keel aandoenlngen voorkooicn KROBP n rtel liteU f SAIiICTLE WlJN Terstarkend n KoortsTcrdrilTaBd Sttlicfle BlfcertHe wattm toor wonden ea waekle aleh r Baaiaak en eische het merk Srblumberger Depot in alle goede Apotheken De inzending van advertentién Itan geachleden tot één nur dos namiddags van den dag der uitgave kan geachleden tot één nur dos r3i rO IB MBi il ♦ Ondertrouwd J P Dï MEIJERB Predikant te Kuilenburg N SCHOUTEN H Gouda 1 Aégastns 1878 Receftie 11 Augustus Ondertrouwd Mr D N BROUWER L W M TAN OLDENBORGH öcA I 9 Augustus 1878 Eenige kennügtving wenscht hiermede zgnen dank te betuigen aan het BESTUUR der Sociëteit Ons Genoegei Toor de genpten gunst en beveelt zich daarin ook Toor het vervolg beleefdeiyk aan TEESTOm TE HÏÏÏÏE EEN ET BOVENHUIS voorzien van Vele gemakken met vryen opgang aan de Westhaven alhier te bevragen bjj den Eigenaar J G VAN DEK LAAR OosthSven B No 37 MEN VRAAGT TEN SPOEDIGSTE lil Loon naar Bekwaamheid Adres onder N 119 aan het Bureau dezer Courant HUIS Te Koop gevraagd in of zeer nabfl een stad een WOONHUIS met TUINTJE voor omstreeks f 5000 Adres met franc brieven onder Letter A Z aan het advertentie bureau van A KOK CoHF Boek en Kantoorhandel te Gouda Wordt te Uuur gevraagd in de Omstreken van Gouda EENEÜlUnüISUETTUIN of TUINTJE GEMEUBILEERD of ONGEMEUBILEERD Brieven franco onderiletters W A aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam Hendrik Lamme INSTRUMENTMAKER Reparatieslaatsvan NAAIMACHINES HARMONICA S SPEELDOOZEN en ander Huisel ke Voorwerpen Lange Groenenda boven Café Unie Gouda J E KIBBËRT lARKT eouDA Photographisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DOiXÜERDAG eo ZOiXDAG 7 Portretten h fi CIRCUS Paul Dassie en Blanus staande met hunne net ingerichte Tent op de Markt tegenover hetKofSehuis cHarmonii OP ALGEMEEN VERZOEK aanstaanden ZONDAG 11 AUGUSTUS des avond ten 8 nre een extra en laatste VOORSTËLLIKG De Directeuren kunnen niet nalaten het geëerde publiek van Gouda en Omstreken hunnen hartelijken dank te betuigen voor het druk bezoek gedurende de Kermis hun geschonken i zuUeu dus ook alles aanwenden om aan deze LAATSTE VOORSTELLING allen luister b te zetten De Directeuren DASSIE EN BLANUS Dr CUANTOMELAMUS Oogenwaler Dit onfeilbaar oogenwater heeft id den harten tgd dat het bekend geworden is ceE renomée verworven zooals zelden een dergdyk artikel u te beurt gevallen en tot ondubbelzinnig bewys hiervan hau strekken dat er reeds tienduizenden flacons van zijn verkoolit en de aftrek van dit voortteffelgke eu heilzame middel steeds toeneemt Alle lijders aan verschillende Oogkwalen wordt dit middel ten sterkste aanbevolen en zullen zij na een betrekkelijk korten tijd wanneer men het oplttteud volgens voorschrift gebruikt de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Zü die geuoodzaokt zyu de zoo lastige bril te gebruiken zuilen die b een voortdurende aanwending van dit middel weder kunnen wegleggen Ztiakke oogen die door ingrspannen zieu of lezen beginnen te steken of die waaruit bij harden of kouden wind vocht uitloopt worden door dit middel spoedig geheel hersteld Iedereen dus die tot zijn hoogste jarea zonder bril wil werken make fóat het te laat is gebruik van Dr Cbantoinelanus Oogenwater en na eeue korte proefneming zal men de uitmantende werking kannen waarnemen Het is a 60 Cent per flacon verkrijgbaar gesteld bij T O A van DirrH Qotuit Bennmilier en Ca Lailt J H KellernZn W Wipnal A Boti Huuwhmi h A Sshoüleni Seliluter A Ftin Zntnkma Oostinolcoalraat Jtotlerdam GooDA Dbdk van A Bkihkhan Zondag a s weer 7 porlretlena L H SERRE I l Het DEPOT der THEËEN nit het Magazgn van JAN van REES ZOON te ZaolU is gevestigd voor Gouda bg de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDEWEG D 44 alwaar giatu Prgsconrauten zjjn te bekomen Deze Theien uitmuntende door krac U geuren waUrlioudendluid worden afgeleverd in pakjes van 5 2 1 en ons verzegeld en voorzien van Itmpel prijs en tiommer P SAUEKIIIËK verlangt om mot half AUGUSTUS a ili dienst te treden EEN WINKEUONGEN niet beneden 15 jaar van goede getoigen voorzien Adres in persoon Oosthaven B 19 EDITIE SOESUA NIEUWSTE UITGAVEN N 681 Kucken Ave Maria fur eine Singstimne met begeleitung des Pianoforte 30 Ct 682 Ha 7 KutschkePolkszu4hand 35 683 Procb Das Alphen hom Lied for eÏM Alt oder Bariton Himme 30 684 Thiele Hirsch in der Tanzstande Soki Scherz 25 685 Handroch Acht kleine fantaisiën ober bekammtS Volksweisen N 7 25 Steeds volledig voorhanden bg denBoekhaB delaar A BRINKMAN Tiendeweg bg wwn Gatalogossen met verrolglgstenverkrggbMrzö Alle Maag en Borstkwalen alsmede Koortsen Hardlijvigheid slechte Spijsvertering ook Zenuwzwakte en Bloedarmoede enz enz worden spoedig en zeker genezen door de wereldberoemde Dr AIRY S SPECIALITEITEN Eenieder die alvorens een kuur te ondeigaan zich van de degebjkheid dezer Specialiteiten wensoht te overtuigen ontvangt op ratieo aanvrage door EioHtbb b Bosikondel te Botterdam gratii enfrmct een 120 bladzijden dik Uittreksel uit Dr Airy Kataarfeneeswyze waarin men onder anderen eenft menigte getuigschriften van gelukkig genezen Lgderi zal vinden De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De inz ending van advertentién BUITENLAND nuiteiiiaiiilsch Overzicht De h richten over den gezondheidstoestand van Keizer Wilhelm luiden zoo gunstig dut men uit Berlijn kan melden dal Z M in den herfst weder de regeeringsz iken zal overnemen Of de Keizer n iar Oasteiii gaat is nog onzeker er zal te Teplilz grouic geneeskundige raad worden gehouden om daarover te beslissen Hru egt dat Bismarck voor zijn vertrek naar Gaslein den Keizer Ie Teplitz een bezoek tul brengen Ook de Duitsche Kroonprins wordt nog te Teplilz verwacht Te Parijs spreekt men van een groote verandering in bet ainbteuarenpersuiieei welke zich over IGO personen zuu uitstrekken eenigen zouden voorgoed afgedankt worden £ r is ill den laatsten tjd meer dso eens gesproken van trouwplannen van den 22 jarigen zoon van Napoleon IIL Zijne moeder zou voor hem plan gemaakt hebben op de Deensche prinses Thyra de bijna 25jarige dochter van koning Ghristiaan IX De Cotutit tionnel verzekerde voor een paar dagen op bijna officieelcu toon dat dit plan eerlang werkelijkheid zou worden Het bi richt heeft niet veil aandacht getrokken omdat bekenrl was dat de bcir kkingeu tusschen de familie Bonaparte en dat blad bulert gerumieu tijd zijn atgcbroken Toch heeft het een deoumti utlgelokt van de Morning Poll die met de ex keizerin iu relatie schijnt te zyu Het laat zich ook best begrijpen dat de Deeasohe S rinses geen lust heeft om zicb te stellen vooret aUeruiitief van het hybridisch leven van een lid van oen ex regeereiid geslacht aan de eeue zijde en de kai a om dielgeiioote te zijn van eene avouluurpolitiok aan de andere De nieuwe staatssecretaris van den Paus mgr Nint heeft aan de hoven van Berlijn Petersburg Londen eu Bern medegedeeld dat hij de aaiigckttoopte onderhandelingen weuacht voort to zetten In verband hiermede is niet van belang onlbloot wat aan de Carrière di Torino een Katholiek bliid uit Rome wordt gemeld i Wijlen kardinaal Franchi had als tolk der denkbeelden van Leo XIII eene staatkunde gevolgd welke onder handhaving der kerkelijke leerstellingen aan de kerk vrede en oorspoed kon teruggeven in die lauden waar zij gestoord aren De dood beeft dru kardinaal ovrrvullen en hem niet vergund om zijne pogingen met goeden uitslag bekroond te zien maar de ondirhaudelingen zijn reeils ver gevorderd en vóór het einde van het jaar zouden de betrekkingen niet Busland Pruissen Zwitserland en Turkye hersttld geweest zijn Overigens zijn de voornaamste etappen reeds gedaan en heeft ineu slechts den reeds afgebakenden weg te volgen Bg sommigen bestaat de vrees dat de H Stoel van houding zon kunnen veranderen Maar zij vergeten dat de politiek onder kardinaal Franchi gevolgd van Leo XIII ii uitgegaan De eenige verandering door den dood van mgr Franchi nnistaan is dus dat de Paus een krachtigen medewerker verloren heeft De opvolger van den kardinaal Franchi moge een meer of min behendig man zijn hij moge van meer of minder geestkracht blijk geven in de gedragslijn van d H Stoel zal geene verandering komen In berichten uit Bosnië wordt opnieuw gewag gemaukt van een gevecht waarby de Ojsteurijkcr s by de 60 man aan doodeif en gewonden virloren de vijand was 6üOa man sterk en had 4 stukken ge chut daaronder bevonden zich geregelde Turksche iroe n De Pjrle blijft ongenegen aan de Orieksche wenschen toe te geven en men is te Londen een weinig ongerust dat deze zaak niet zoo gemakkelijk en althans niet oo spoedig z d worden geschikt Uit Athene wordt l Tich dat er bij Prtvesa 400 Tscherkessen zijn ontscheept om van da ir liaar Janina te trekken De Grieksche Minister President heeft by deu Turkschen gezant nadrukkelijk geprotesteerd ENGELAND Fawcett vestigdedezer dagen in de zitting van het Ijagerhuis nog eens de aandacht op de Ëiigelsch Turksche conventie Hy verlangde niet dat de Bt eering nu reeds het Uuis in kennis stelde van dehervonnmgen diezy voor Aziatisch Turkije noodiakel k achtte maar dat wattueer de Regeering bet met de Porte daarover eens geworden was het Parlement in de gelegenheid zon worden gesteld daarover en over de waarborgen voor de uitvoering der hervormingen zijn meeniiig te doen hooren Buiten het Parlement was men in den waan dat alles reeds beklonken was en dat aangezien de Regeering over een overweldigende meerderheid beschikte er niels meer aan te doen w is M iar wat de hervormingen aangaat was in de CJnventie iiieis bepaald en het was voorzeker niet te veel gevergd wanneer liet Parlement een stem daarin wilde hibbcu Wel twijfelde Fawcett aan de mogelijkheid dat de Porte hervormin en zou kunnen tot stand brengen en uit hetgeen lord Salisbary zilf had gczrgil kon men opmaken dal tenzij er waarborgen werden gegeven de hervormingen op papier zooileu blyveu Zou de conventie van 4 Juni wat beteekenen dan moest een politiek van dwang jegens Turkije worden gevolgd Engeland morst verantwoordelijk zijn vour de administratie van Turkije Zon Engeland de slavirnij zedelijk op zijn verantwoording nemen of zou het trachten daaraan e n einde te maken Zoo ja dan had het Eiigelsche volk het recht te zeggen wat het daarvan dacht De prerogatieven van het Parlement stonden op het spel want controle ovtr de uitgaven was niet meer dan een fffarce wanneer het alleen geroepen werd om geld te geven zonder dat het wist narvoor Pawoetl deed een beroep op de Regeering om thans het Parlement in haar vertrouwen te nemen en verlongde van haar de verzekering dat rij geen Verbintenissen zou aangaan zonder medeweten en goedvinden van het Parlement Teiikins ondersteunde dit verzoek dringend Kn de Regeering Norlhoote was goed geuoeg zich niet te verharen over de w irme bt l ingstelling die men in die Engelseh Turksohe coutentie koesterde mnar ooui bono al dio speechei vroeg hy De Btautkniide der Regeering was toch begrijpclyk genoeg Misschien had zij een taak op zioh genomen die boven haar krachten ging door de adramisfratie in Turkse Ie willen verbeteren maar werd die taak gemakkelijker door daarover telkens en telkens weer te discussiëeren De Regeering verbond zich Turkije tegen Rusland te verdedigen en Turkije verbond zich hervormingen in te voeren De Begeering was daarover met de Porte reeds aan het onderhandelen Het was natuurlijk onraogelgk van Turkije Frankrijk of Dnitschland te maken maar het iukoinstenstelsel de rechtspleging en de politie moes ADVBRTENTIËN worden gepUaist van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN ten worden verbeterd Bepaalde voorsttllen zouden daartoe wordeil gedaan en bepaalde maatregelen worden genomen Bit kon natuurlijk niet in een maand geschieden Northcote eindigde met de verzekering dat hij niet van plan was verbiudteniasen van ftnanciëeleu aard aan te gaan zonder medeweten van het Parlement maar een schikking over de administratie te vertragen jipor twee of drie maanden ten einde daarover eerst in het Parlement te kannen beraadslagen zou niet verstandig zijn De Begeeriug schatte de maeielijkbeden van haar taak niet geiing maar daarom rekende zij te meer op den steun van het Huis BINNENLAND GOUDA 13 Augustus 1878 De Eerste Kamer heeft II Woensdag het request van den Heer N Kouings alhier zie GmdKht Ct van U Vrijdag voor kennisgeving aangenomen De luit A D Petter adj bü het depot 4e reg inf alhier en de 1ste luit J Bueno de Mesquila worden bij de kon Milit Academie werkzaam gesteld Uit een particuliere correspondentie over de TeeU van de tlfillem Barenlt opgenomen iu de GoeKÜe Ct zien wij dat op het Beercueiland door de reizigers is achlergiKiteu een mandje lange Goudsche pijpen die een van hen van den i er P van der Want alhier had ten geschenke ontvangen benevens wat tabak Wellicht zegt de schr zal men t zy vroeg of laat nog hooreu dat die echt Hollaudsche pijpen daar gevonden werden Zondag is door den ambtenaar van den burgerlijken stand te s Gravenhage de eerste afkondiging geschied van het aanslaand huwelijk lusschen Z K H prins Willem Prederik Hendrik der Nederlanden weduwnaar van H H prinses Amalia Maria da Gloria Augusta van Saksen Wcimar Kisenach hertogin van Saksen en H K H prinses Maria Elisabeth Louise Frederika van Pruisen De Commissaris des Konings in deze provincie heeft bepaald dat de opening der jacht op klein itd voor dit jaar in de provincie Zuidholland is vastgesteld op Znterdag 31 Augustus aanstaande met zonsopgang dat van die opening is uitgezonderd de uitoefening van het jachtbedry f vermeld in art 15 lett e der jachtwet en dat de korte jacht dagelijks en de lange jnoht slechts driemaal s weeks en wU des Woensdags Vrijdags en Zaterdags raag worden uitgeotfeud Naar hci Vaderland verneemt heeft Z U de Koning de petilien in zake de onderwijswet aan den Ministerraad verzonden ten einde de Ministers in de gelegenheid te stelle om Z M daaramtrent te dienen met advies Ter gelegenheid van de groote nalaarsrasnorovrrs der troepen tal op den Ssten September eeae groote revue gehouden worden t Loosduiaen Te Arnhem heeft iemand op een sjiiiksoho wijze tiflh van een loterijbritfje meesier gemaakt waarop toevallig later een prijs gevallen is Daar bet nomraer 1 bekend was heeft de politie zich bij het annmelden