Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1878

Toen het overig personeel dat uit ecu oaDgreuzeude kamer toeschoot hem telijf wilde gaan losile bijeen onze zuidwestelijke versterkidg in orde gebracht paar revolvursohoteu Allen kozen het hazenpad en een aanklacht werd ingediend Heden kwam deze ifak voor de oorrectioneele rechtbank De redaolenr jijd te vergeefs naar een advocaat gezocht eu zoirier dat de verdediger van den beklaagde het woord behoefde te nemen legde de rechtbank dezeu een boete op TBU 10 frs voor het drogen van verboden wapenen Met ingeuomonheid begroette het publiek deze uit pra ik waarvan het hoopt dot zij perk zal stellen Voorts was er recht zuidelijk een doorgang oostelijklaugs deu voet van t zelfde gebergte om dezente sluiten werd in Mei 1876 Biloel Zuid uog steeds onze zuidelijkste sterkte bezet Eindelijk had men in den Noordoostelgken hoek van onstem in doorgangen langs het strand en de rivier en om dezen te sluiten ia de expeilitie vangeneraal Wiggers in September 1876 tegen Koeroeug Kijn ondernomen later onder genera Diemont gesan pogingen om scbaiidjuil te verwekken ten einde eindigd eu zgn daar onderscheiden plaatsen bezet daaruit voordeel te verkrijgen Vroeger bestond hier Toen in April 18 8 de vgaud in precies dezelfde o dergelgk blad L Indttcret onder de reductie streek als thans patrouilles aanviel en kampongs tdt ontvangst van de dauop gevallen gelden met de taak bemoeid en den dader in arrest genomen De pruimenoogst in en om Utrecht is zoo roordri lig als in geeu jaren gezien is het overvloedigst üijn de blauwe pruimen niet zelden gebeurt het dat van een boom 40 manden geplukt worden daar iedere mand gemiddeld 1 20 opbrengt maken de verkoopers goede zaken er zijn hoveniers voor wie de opbrengst van de bessen en pruimen dit jaar meer don ƒ 1000 bedraagt Een zoon van den heer L Bruin van Noordeinde van Qraft is Donderdag uit IJmuiden naar Koningsbergen vertrokken ten einde aldaar de Hollandsche kaasbereidiug te onderwijzen N v d D In de figtro sehryft Albert Wolf dat Keizerin Eugenie te Ems logeerde in het hotel garni dat den naam l Elysée droog De gravin de Pierrtófonds zag er zeer verouderd uit en leuude op een stok Prins George van Pruisen bracht haar herhaaldelijk bezoeken liet zelfde blad deelt aangaande Victor Hugo mede dat de beroemde dichter naar Guernsey ging op raad der doctoren Hg was reeds lang te voren uiterst prikkelbaar Zoo zou hij toen een letterkundige over den letterkundigen eigendom een meeniug uitsprak die van de zijne verschilde hebben gezegd Ik duld uiet dat iemand spreekt wanneer ik gesproken heb of andere conclusies trekt dan de mijne en toen een senator hem over het Rousseau eeuwfeest kwam spreken zou hy hebben uitgeroepen Ben eeuwfeest voor dien ellendeling dien lakei dat nooit In De Gezondheid komt van de hand van dr Lubnch een belangrijk opstel voorover dolheid en watervrees Daaruit blijkt hoe gevaarlijk het woedend maken van gezonde dieren is Immers door de beten van ccne kat wier jongen men had verdronken in weerwil van hare pogingen om die te redden werden een vader en zijn zoon te Kampen door dolheid aangetast waaraan ig spoedig bezweken Het geval is ook zeer leerzaam uit het oogpunt van diereu mishandeling Door de Maatschappij tot bevordering der volksbeschaving in Duitachlaod zijn in 1877 niet minder dan 122 nieuwe volksbibliothekeu gesticht Van wege de Maatschappij zgn meer dan 10 000 voordrachten gehouden op 37 plaatsen is het museum tentoongesteld en verscheidene scholen van voortgezet onderivijs zijn door haar onderhouden Het ledentul bedroeg 5132 terwgl 772 vereenigingen als corporatie als lid waren ingeschreven Melian Petrowich een jongmensch geweermaker bg een Servisch korps heeft een achterlaadgeweer uitgevonden dat zeer groote voordeelen boven de geweren Peabody en Peabody Martiny moet hebben Vooral onderscheidt t zich door groote vereenvoudigiui waardoor het ook zeer gemakkelijk schoon te maken is Terwgl het geweer Peabody uit 75 en het Peabody Marliuygoweer uit 50 deeleu bestaat telt het nieuwe vuurwapen slechts 30 bestanddeelen Het grootste voordeel van het nieuwe stelsel is echter zijn betrekkelijke goedkoopte Het Peabody geweer kost 93 en het Pea bodyMartiny geweer 144 fr daarentegen is dit teweer voor slechts 54 fr te vervaardigen Voorloopige proefnemingen te Kragojewatz hebben bevredigende uitkómaten opgeleverd eu men is uu bezig er meer nauwkeurige proeven mede te nemen Men sohrgft uit Hazerswoude Het Bestuur dezer gemeente scbijat ongeue n te zijn eenige bgdrage te verleenen tot daarstelling of onderhoud voor een toegangsweg van af den Egndijk tot het stationHazerswoude van den spoorweg Iieiden Woerden Dit station ligt op een afstand van circa één mijlTan den openbaren weg den verbindingsweg tussohen de kom der gemeenten en den Bgndgk onderHaterewoude ook vau de daar langs liggende vaart Blukbaar is dit station op deze ongelegen plaats midden in het veld tot ongerief van de bewoner iit gesteld met het oog op een eientueele verbinding van bet station door een toegangsweg met den Bgndgk uitsluitend in het belang van de in debuurt gelegen gemeente Kondekerk en in geen geval kan die toegangsweg waarvan sprake is geoordeeld worden noodig te zgn voor de gemeente Hazerswoude Z Donderdagavond waren de Parijaohe koetsiers in het cirque Fernando bijeengekomen De koelsier die dia secretaris fungeerde begon met een dankbetuiging 000 den prefect van politie voor de verleende vergunning D inaanüs de talrqke aanwezigen 3000 tot kalmte sao Ug las dajrop het programma roor dat door de Gbambn Syndloaie met gedelegeerden van de koetsiers was ontworpen Daarin werd o a aangedrongen op beter en geregelder voedsel en betere stroozakken voor de paarden Begeling van het werk ü la planche i U raoyennei vastgesteld elke maand door een jury bestaande voor de helft uit rijtuigverhuurders voor de helft uit koetsiers Een maximum Tan 14 uren werk per dag Elke maand twee dagen rust Het programma werd na eenige discussie aangenomen Vervolgens werden 20 gedelegeerden gekozen om de Compagnie des petites voitures de rgluigverhuurders en de autoriteiten in kennis te stellen van de eiachen der werfcstakers en daarna ging dfe vergadering kalm uiteen De verschillende rijiuigmaatsohappijen hebbeu nieuwe koetsiers aangeworven en Zaterdag te 5 uur werden de gedelegeerden door het bestuur der Compagnie génerale ontvangen Bg de opening van een door hem te houden cursus in schoolhygieue voor aaiistaaude onderwijzers wees de heer D Amiraal o a op de statisticLe resultaten door dr Cohn te Breslau verkregen met betrekking tot de toenemende bgziendheid onder de schoolgaande jeugd Hij sprak naar aanleiding doarvan o n het volgende Gezichtagebreken ziju niet de eenige nadeeleu die de school aan het kind kau toebrengen Het schoolkind is een meusch iu de periode vau zgn levendigste groei in een periode waarin geen enkel liohaomsdeel geen enkel orgaan gem weefsel het allerminst de functiëu van het zenuw8lelssl ver taud en gemoed een vast karakter hebben aangenomen In het kind is de mensch iu vollen gang zgner wording energiek leveudig van vormende kracht maar met gcrmg weerstandsvermogen Al wat jong is en in groei verkeert is gemakkelgk te buigen en wat jong len stempeldruk eeuer vijandige macht heeft gevoeld kun dien oud niet vergroeien Vou het jonge individu worde dus al wat vgandig is geweerd en wat bonJgenoot kan worden ter hulp genomen en met kracht vastgehouden en benuttigd Nog meer wat de mensch oud is heeft hg jong beloofd Wat de rijpe leeftijd ia en doet wortelt in de jeugd Wat de maatschappg vau hare volwassenen voor nut trekt dunkt zg aan hun kindtrleeftgd De kracht van den Staat is de vrucht vau de kiem die in de kinderen besloten lag en voorzeker de appel valt dicht bg den stam I Daarom wie de toekomst wil neme den jongen mensch tot hel doelwit zijner studie en zguer werkzaamheid Er is geen edeler werkkring voor den menscbecvriend dan ds lichamelgke en geestelijke aedagoog er is geen machtiger hefboom voor et welzijn van de maatschappij dan de school Maar er is ook geen grooter verantwoordelgkheid dan die welke de paedaguog op zich laadt Het is een schrikkelijke maar Juiste profetie de Heer straft de misdaden der vaderen tot in het derde en vierde geslocht Wie zal ons zeggen hoever een verkeerde lichamelijke en geestelgke opvoeding werkt Niet hoever rondom het individu maar voorol hoever voor waarts van het eeue geslacht stroomafwaarts iu het andere Jlaar daarom ook werkt het goede door den paedagoog gewrocht onbepaalbaar ver En de overtuiging daarvan is zijn steun De Qezonihei Vanwege het Meteorologisch Instituut is aan het Vtr Dat Uad het volgende uittriiksel medegedeeld uit een brief aan boord van de tfütem Barendii 24 Juli 1878 Nu we met ons kruisen en observeereu in de Barentszee zoo zuidelijk ziju gekomen dut bet aandoen van een plaats in Lapland geen oponthoud geeft is besloten de brieven te Vardo aan den wul te zetten en vermeen ik van deze gelegenheid te moeten gebruik maken om ook u eeu en ander van ons wedervaren te meidenVan af Bergen tot Jan Maijen Eiland hebben we erg gesukkeld met harden wind bijna altgd uit den verkeerden hoek eu afgewisseld met stilte zoodat we eerst den Isten Jnni den Pool Girkel passeerden en op Pinksteren het eiland oanliepen zonder er echter te kunnen landen Ongeveer 40 mijlen benoorden het eiland ontmoetten wij voor het eerst qs eerst lange strooken drijlijs vervolgens het pakgs dit zijn we zooveel mogelgk om de ONO gevolgd telkens wanneer de gelegenheid het toeliet diepzeeloodingen en temperataurwaarutmingen verlichtende Van de Negretli en Zamhra 1 hebben we veel nut en ze worden gaarne gebruikt evenals al de overige Soundinginstrumenten Een toestel van den Noorschen kapitein Willis van de Förmgen onf water nit de diepte op te halen ons in Bergen medegegeven gaf schitterende resultaten evennis dS Eckmann a apparaten De grootste diepte tot nog toe door ons gelood bedroeg 1400 vadem waarbg de stoomlier aller verwachting overtrof wal kracht en gemak in de behandeling betreft evenals bij yt dreggen waarbij verscheidene malen een zeer goed gevulde dreg vol roet allerlei wonderen nit de diepte tot groote vreugde van Sluiter werd opgehaald 1 Siepzet lliermometer vu de vervaardig ri van dtta nsam Den 17deu Jnni zijn we op Spitsbergan gekomen en het eerst geankerd tusscheu de beide Norwayl eilanden Tolgens de oud Hollandsohe benamingen het Gauzenciland en de Zeeuwsche Uitkijk op het laatste vonden wij althans wg vermeenen zulks het steenen muurtje door Sabine gebouwd om de plaats aan te geven waar hg en later ouk Dunner en NordeoskiöLd hunne magnetische en astronomisoha observation hebben verricht Ik ben daar een dag met prachtig weer met beiden bezig geweest wat de magnetische observatien betreft met intensiteilskompas Foxcircle eu arcticshore azimuth koinpaa Eenige dagen later bij Amsterdam eiland geankerd zijnde heb ik iniks herhaald dooh was over ugne waarneming met den Pox oircle niet tevreden de aanhoudende sneeuwjachten welke nu zelfs in de tent van dr vou Bg ckevorsel bet verdere werken oiimogelgk maakten door gebrek aan genoegzaam licht beletten mij met een en ander voort te gaan en de volgeode dagen was er iu het geheel geeoe gelegenheid meer daar bet met groote vaart in de baai drgveude ijs onze ligplaats dermate onveilig maakte dat wg tot driemalen toe s nachts t anker moeaten lichten eu een nieuwe ligplaats opzoeken Ik had reeds de Unifilar een dip oircle aan den w il gereed om deze rustig te kunnen opstellen doch kreeg verzoek met alles aan boord te willen komen Op het Deensche eiland en Beeren eilaud zgn we slechts eenige uren geweest en was er van geen observeeren aan den wal zelfs sprake zoadat uu al mijn hoop op Novu Zembla gevestigd is OpBeereneil iud vonden wg brieven aan ons adres door de Noordsche expeditie aan ons achtergelaten en zullen uu onze brieven iu V ardó bezorgen om onmiddullijk de Barentszee verder iu t gaan elk 5 mijl oii evper loodeiiile Wg zgn alleu gezond als visachen rii tevreden met den gang van ziken tol nu toe Het scheepje voldoet goed en bezit vooral bij slecht weer uitstekende eigeuschapp n ook de somtgds vuorkoineude harde botsiugen niet het g kau het goed doorstaan Over het weer hebben we uiet te klagen uutuorlijk nogal eens sneeuw met hagel en veel mist vooral op Beereneiland waar we 60 pet van den tgd in den dikken mist zaten doch geen zeer lage teaiperatuur iu den reg l is deze om u nabij O C slechts sedert in de laatste dagen nu wc zeer zuidelijk zijn ongeveer 5 i 7 C De mensch gewent zeer spoedig aan een en ander zuo ook bij ons niemand heeft bepaald last van de lage temperatuur en alles gaat geregeld zijn gang Dat wü de prachtigste natunrtafereelen gezien hebben zal ik u niet behoeven te vertellen vooral op Jan Mayen eiUnd en Noord Spilsbergeu wasvauda sneeuw nog niets outdooid eu brachten de bergen en gletschers somtijds dag en nacht door de zou beschenen ons verscheidene malen in verrukking het loopeu op de bergen en de groote sneeuwvlakteu was zeer moeilijk daar wij er gewoonlijk tot over de knieën somtgds tot de schouders iu de sneeu wegzakten eu dit zelfs het verder gaan gevaarlijk mankte Onze jachtgeweren leveren aan de tafel zeer veel vogels vooral ua een bezoek aan een groote broeiplaats op Beeren eiland waarbij enkele males met een schot hagel 10 tot 12 vogels werden nee gnlegd Van de beeren hebben we vele malen de versche sporen gezien en deze ook gevolgd maar Moesten wij telkens het verdere nasporen opgeven wegens het moeielijk begaanbaar terrein In Augustus wanneer de sneeuw aan de oppe vlakte weer bevroren is zal zulks missohien beter gaan De walvisschen noordkapers en de versohillende vogelsoorten maken het kruisen in deze wateren zeer gezellig eu geven veel variatie Het is ondorinsschen reeds 2 uur s nachts geworden dus den 22 ten Juli het onderscheid van dag en nacht ia nu ds zon voortdurend aan den hemel is bgna geheel verdwenen en over een paar uur kannen we te Vordó zijn Zoodat ik iid eindigen Uil Texel sohijft men De wilde konijn komt hier weder tnlrgk voor Men rangschikt dat sraskelijk beestje onder het schsdelijk gedierte schadelijk voor de zeewering wegens het maken hunner holen waardoor verstuiving ontstaat een algemeene uitroeiing werd gelast vervolging vreeselijk duizenden by duizenden kouijuen werden afgemaakt alles schoot strikte en freteerde tot dat men geen konijntje meer zag en men meende in de total uitroeiing te zijn geslaagd Na eeuige maanden van rust blijkt dat die uitroeiing schijnbaar was ds konijn heeft zich talrijk vermenigvuldigd zijn getal is legio zbo zeiff dat s avonds die beestjes bü hon derden de duinen uitkomen en aan de daar aangelegde bouwgewasson zich te goed doen en veel schade veroorzaken Men verwacht dan ook dat de slachting zich spoedig weder zal herhalen strijdlustigen qneg l t kommando voorwaarts van ons gonveruera int en de strijd is weder ia vollen gang Wy hebben hier dezer dagen aWus schrijft de Brusselsohe correspondent vau de N R Crl een merkwaardig proces gehad Ik weet niet of er ten awent ook bladen bestaan die leven van speculeeVcn op sobandaal Wij hebben er hier enkele en daaronder neemt l Eclair een voorname plaats in die geredigeerd wordt door een gewezen oudei officier Dit bisd richt zgn aanvallen op iedereen en bemoeit zich rllefst met het particuliere leven Onlang tastte iet een Frnnsch industrieel aan die in de omstreken ran Brussel gevestigd is Deze begaf sich daarop met een keunis naar bet bureau van de Edair waar hij met zijn rotting den redacteur eeuige slagen toebracht van twee broeders die het grootste deel von hun leven in de gevangenis haddeu doorgibracht Met bun dood is dit blad te uiet gegaan In het krankzinnigengesticht Burghullzli nabij Zurich heeft zich eeu zonderling geval voorgedaan üekere Stuub aldaar algemeen bekend als schutterkoning was reeds sind lang in dat geslicht opgenomen en had in deu laatsteu tijd een middel weten te vinden om aan eenige personen brieven Ie doen toekomen waariu hij dringend verzocht ai het mogelijke te doen om zgn ontslag te erkrggen daar hij volstrek niet krankzinnig was De directie en geueeskuudigen waren echter van eeu ander gevoelen en weigerden dcrhulve aan de gedane aanvrugeu gevolg te geven Daarop tijn een aantal zijner vrienden het gesticht binnengedrongen eu hebbeu hem met geweld uit zijne cel op de derde bovenverdieping van het gebouw weggehaald Te dier zake is eeu rechterlijk onderzoek ingesteld De New Vort Timet biricht dut zekere Sohroedcr een gebaren Duitscher geweien Initeuaut in dienst der Vereenigde Staten sedert dertig jaren onvermoeid beoefenaar der luchtscheepvaart zich voorstelt met een door hem somengestelden bestuurbaren ballon Tan New ïork naar Londen over Ie steken De ballon z d 91 voet hoog en 20 voet in doorsnede zijn iu den vorm van een aan beide eindeu puntig uitloopenden cylinder Hi t bekleedsel btstaat sit de beat mogelijke zijde vau binnen luet oiidojrdringboar caoutchouk gevoerd en van bniten overdekt met geolied doek in dier voege dat het maanden duren tl voordat er gas van eenigs be leekeuis ontsnapt Eindelijk is boven den ballon een soort vau stevig linnen dak nitgeapanueu dat in geval vau nood als valscherm dienst kan doen Het schoitje lal 19 voet korter zijn dan de haltou eveneens puntig uitloopende en in het midden vier voet breed Aan den achtersteven bevindt zich een roer en aau deu voorsteven eene schroef door middel van electriciteit in beweging gebracht en tnssehen de 1000 en 1500 omwentelingen in de minuut makende zoodat volgeoi den uitvinder het Igohtschip tusscbcn de 35 en 16 m len in het U ir tal afleggen Voor het overige hangt het schuiQe 30 voet beneden den ballon welke ruimte wordt ingenomen door e n paar reusachtige vleugels waarvan elke slag den ballon dertig voet houger breu en zal Daar voor eiken slag slechts ééue seconde Doodig is Itan het gevaarte zich in een halve minuut tijda lOOO voet verheffen Zoodra die hoogte bereikt ii komt de schroef in werking De opslijgeude kracht van den ballon en het gewicht van t schuitje ijn zoodanig geregeld dat zouder do hulp der vluu els het geheel in rust blgft Koloniën BATAVIA 1 Juli In het ovnzicht Tan het itg DagU ntn Ned Iniii komt een uitvoerige beschouwing voor van den teestand van Aljeh wij ontleeuen daaraan he t volgende Als iemand de Vrijdag en Zaterdag gepubliceerde tijtlingen uit Atjeh onder de oogen kreeg zonder te clen van waui eer zij dsgteekenden hü zou ze houden voor afkomstig uit het voorjaar van 1876 Het oudst Veroverde deel van Atjeh bevindt zich op eens weer ju denzelfden toestand als twee jaaf geleden en eigenlijk u het er erger dan toen gen Wiggers de bergen in de Vle Moekims doorzocht toen Kroeng fiaba bciet werd en Biloel Znid aan de andere zijde Wij hebben sedert nog Kroeng Rija bezet en de geheele kust langs traotaten met zoogenaamd onderworpen vorsten gesloten maar op ons eigen terrein hebbe n wij het kwader te verantwoorden dan ooit Om de berichten te begrijpen en een denkbeeld nin den benarden toestand waarin het garnizoen h tgdelgk bevindt te vormen moet men zich de plaatselgke gesteldheid trachten voor te stellen Ons te ij cp Aljeh is afgesloten zooaU het heet van het terrein de vijands Becbt zuidelijk en zuidwestelijk sluiten hooge heuvels het in werkelijkheid af Oostelijk en zuidoostelijk heet een rij versterkingen zulk te doen Twee eu half jaar geleden bestcud nog westelijk eeu doorgang aan den voet van het gebergte langs het strand om dien te sluiten werd Kroeng Baba verbrandde precies als thans toen heette het Bevijand zal vieliira afgesneden ziju van zijn vriendenen hulpbronneu als wg Biloel Zuid zullen be2et hebbeu wut in Mei gebeurde Beeds toen bleekhet echter spoedig dat de aanvallen vau vgaudenop allerlei punten op ons gebied in t geheel niet ophielden met de bezetting van onzen nieuwen potit Er bleven toen telkens benden rondzwerven iuJuni 1876 werd een transport tusschen Oleh leh enLumpagger vermoord in Juli toenmaals eene ziekenpolruuillc aangevallen uij Boikit Daroe terwgl men iu Aug toen een nacht in Kotta Badja op wachtheeft gestaan iu de verwachtiug van een groetenaanval Maar en ziehier wat eigenlijk zelfs acihteruitgang is van nu bij twee jaar geleden iu 1876 met een zestal compagnicu het gebergte doorzochten geen vgaud gevonden Drie compagnicu trokkende IV Moekims in tu uit en bezetten KroeugBaba men sprak wel van 20 000 man vijanden die buiten ons gebied gereed stonden maar hbemeu den vijaiid iu grooten getale trachtte te ontmoeten het gelukte niet Thus daarentegen is ookeene sterke kolonne uit Kotta Badja de IV Hoekipisingezonden maar zg beeft nu 4 doodeu eu bij devijftig gewondcu eu de toestand ia zoo dat tg hoewel weer in de VI Moekims om en bij KottaBadja lkog noodig deuzelfdeu weg niet terug durften met groot tijdverlies over zee zal getransporteerdworden als de iiischeping aau lien mond der Kroeng Kiiba ivier doeulgk blijkt Het is wa ir om ditongunstige resultaat te bereiken zijn ten gevolgevou de plaatselijke gesteldheid nu wel geen duizendenen duizenden Atjehers noodig Immers die plaatselijke gesteldheid is de volgende De IV Moek n sliggeu binnen de zooeven beschreven berg en pi stenkeleu die het door one bezette gebied heet afte sluiten Maar tnssehen de IV Moekims en onsoverige gebied is de toegang nii t vrg Integendeelook daar is een heuvciketen di dwars op de zuidelijke af luitheuvels staal en Noordwestelj aansluitaan bet voorgebergte dat dien Noordwesthoek van ons gebied tot eeu schier onbewoonde plek maakt die IV Moekims zijn dus het Zuid Westelijkste deelvan ons gebied en ingesloten tnssehen de zee flezuidelijke heuvelketen en den uitlooper vau het voorgebergte Men zon das nit de IV Moekims nietuoar KottaBadja kunnen komen als er geen openingiu die heuvelreeks was Doch er zgn er twéé Eeu daar waar de eeue heuvelreeks sich aan deandere sluit d i dus in deu Zuid Oostelijken hofkder IV Moekims de kloof vau Glindaroeo een kloOfzoo nauw en zoo gevaarlijk dat toen Pel ha rindertijd doortrok als den koristen weg uit de IV Moekims naar Biloel wij twee muilezels verloren die in een ra rijn stortten De andere toegang isNoordelijk gelegen een wgde gaping midden in do heuvelreeks de pas van Beradin Het is die pas welke in hel einde van 1875 door Pel gesloten werdmet de vstiging van onze versterking te Boekit 8ebo i Ieder die den Atjeh oorlog gevolgd heeft herinnertzich met hoeveel voldoening men toen voor het eerstvernam dat uu het gewichtigste punt bezet was waardoor bet den vijand onmogelijk zou worden ons gfbied binnen te stroomenen Kotta Badja of omstrekenonveilig te maken Gelijk wij reeds zeiden laterheette Kroeug Baba en vooral Biloel Znid dot gewichtige punt dal definitief den toegang afsloot Thans verneemt men echter weer alsof niets natuurlijker was dat de vgand in aanzienlijken getale BiloeJZiiid heeft binnengetrokken i Op een kwartier afstand van Biloel Zuid ligt echtir Biloel de talrg ke lijand is dt efiinndig Cnz posten keten overgetrokken op 7 minuten afstand van een ïcrsterking rechts en een versterking links Hg kwam toen ean den Noordelijken voet van het ons ten zuiden omsluitend en zooals het heet beveiligend gebergte en had om naar de VI Moekims te gaan de reeds genoemde nauwe kloof van Glitaroen die bij bezette Maar tegenover die kloof ligt op eenige minuten afstaiida onze versterking van Boekit Daroe ook deze post schgnt echter nutteloos geweest te zgn De talrijke vgand is toen volgens het officieele bericht die hoogst bezwaarlijke kloof in grooten getale doorgetrokken oltoos tegenover onze versterking en in de IV Moekims gekomen waar wij daar bet Und zeer algesloten is slechte weinig posten hebben Kroeng Baba aan den strandtoegang iu het zuiden en Boekit Sebuen aan den zuidclijksteu ingang van den noordelijk Beradiupas zooeven genoemd De vijand heeft l wederom als of er geen Boekit Seboen bestond dien pas bezet en zeer versterkt Ten noorden van dezen pas ligt een uur ongeveer noordelijk van Boekit Seboen eu aan den anderen kant der bergen dus in de VI en niet in de IV Moekims Paksn Badak Dit werd zoowel als Boekit Daroe tegenover d nauwe Glindaroekloof hevig beschoten Den 23sten echter denzelfden dag waarop kol v d Hegden met de acht compagnieën die naar Gedoeng geweest waren weer te Kotta Badja kwam was de communicatie tnssehen Kotui Badja en Boekit Seboen den Beradin pos door nog mogelgk voor patrouilles Een paar dagen Uter zooals uit het telegram biykt dat den 288ten te Padang werd aangeboden kon eohter Boekit Seboen door een sterke kolonne ter approvidudecring van deze sterkte en van Kroeng Baba uitgezonden niet zouder zwaar verlies bereikt worden In de VI Moekims westerlijk van Kotta Badja schijnt dui de toestand bedenkelipc Er is namelijk nog een overgang over de bergen uit de VI Moekims een pad over het laagste gedeelte van het N Westelijk voorgebergte spoedig leidende naar een kloof die nabij de lagunen achter Lampas ger waar thans reeds de passer verbrand is uitkomt iu de vlakte Die pas heet de Blang Kala pas en de weg daardoor is een omweg Uit den Blong Kala pas komt nu de vijand opzetten naar hetzelfde Fakan Badak dat deor den vijand nit den Beradin pas beschoten wordt Een klein half uur westelijk van daar ligt het in het telegramgenoemde Goera waarvan de bewoners naar Sabang een noordelijk aan de lagune gelegen door ons bezet punt gevlucht zijn hetzelfde Goera dat ook iu Juni voor twee jaar reeds genoemd werd als de plaats waar toen het hoofd der vijandelijke bendeu zich bevond Nog een déuil uit hel telegram van den 23steB verdieust vermelding het verbranden van een hais te Penajoeng door eeu kleine bende Dit staat blgkbair met de groote beweging van den vijand slechts ia een verband van gelijktijdigheid Penajoeng ligt ten uoorden van Kotta Badja tussoben dit en de zee en aan den reohteroever v in de Atjeh rivier De kleine bende die daar onrust stookt i waarschijnlijk die welke iu de laatsteu tijd te Puuditi in den omtrek van Kotta Badja kwaad heeft gedaan Het erg te in de gebeurtenissen zooeven vermeld is ds nuttelbosheid der afsluitversterkingeu opgericht om een terugkeer van den toestand van 1876 onmogeiijk te moleen doch die door den Tijand eenvoudig voorb gegaan worden met het gevolg dot wg nu na twee jaar nog eren ver zgn en de Beradin pas ons wellicht nog eenige msnscheulevens zal ko ten Wij zallen te dien opzichte uadere bijzonderheden moeten afwacilten maar onwillekeurig deukt men aau de groote verzwakkilg die de bezetting dier posten in den laatsteu tgd lie ondergaan Eén goed ding heeft de buitengewoon overhaastt uittocht van het hier aanwezige bataljon waarvan vele officieren in de termen vielen om bij gewonett loop van zaken vooreerst Atjeh niet weer te siui meegcbraoht Namelijk de herstelling voor deze gfu legenheid van de entree de campagne Dit heefl een goeden indruk teweeg gebracht en sal nisscVieir de eerste schrede teru zijn op deu Terlteer Meg van bezuiniging en bekrimping op Atjeh die zeker niet buiten verb nd staat met de jongste onaaogenamn bB e ingen des vjjands Aangaande de uitzendingen van rerache troepen naat Atjeh naar aanleiding van de veroutruslende berichfèo der laatste di en knnuen wg het volgende roe eds leiHi Behalve het van bier vertroklien lie batalJDu wtfi trekken heden van S imarang 750 mau troepen waarouder het Be bataljon per mitem III die na de Zaterdag gepubliceerde tgdingen ïp allergL nOR diini zelfden avond van bier naar Samarang gsëXBsdiëel werd Verder vertrekt wstraohünlük beden ft SrMiW per Jmboüia eeu half bataljon van Padang Eindelijk zal morgenochtend de i sr v n hi nog 200 mon naar Aljeh brengen vrnaronder yai Bobeidqn officieren en 27 onderofficiers K