Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1878

Vrydag 10 Aaguslos N 2180 1878 GOUDSCHE COURAKT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Laatste Berichten Berlijn 12 Aag De Reichtanieiger maakt een tegeeringsbesluit bekend naarby de Byksdag bijeengeroepen wordt tegen 9 September Londen 12 Aag lu bet Lagerhnia heeft de heer Bonrke rerklaard dat de Begeeriug geen ber richt had oDt augeu dat de Russen den Oxus waren ofergetrokken Ook had zy geen bericht van een rasmemen der Porte om eene w ziging der Orieksche grenslgn te weigeren De heer Dilke zal nader de aandacht op het Isastgeuoemd pnut vestigen Sir Stafford Nordhcote verklaarde dat de BHtsobe vloot van Konitantiuopel zou teruggaan oodra de Bussen terugtrokken Hg hoopt dat dit poedig lou gesehieden Burgerlijke Stand GEBOEEN V Aog Henri Msri oudiri G sn in Laar n J J Fraakea 10 CorntlU Johnnnea oudera J Vasse eD Bw C J de Kok Barend oudera B l erscbegKet en £ 11 C Verhaaf 11 Johanna Wilbelniina Cathaslna oudera it Vermeulen en M M J W van Oosten Johauuee Jacobua oudera A Tan der Spelt eu A Mutse OVERLEDEN Aug W T Peeters 2 m 11 D Sekolten SS j 12 W Bouwer 3 m J i Franken huitvrouw fan 6 van der Laar 86 j N tlazebroek C6j ADVERTENTIËNa 25 ECHTVEREENIGINGi VAN JOCHEM VAN DER GRIÏ T KN I JACOMIJNA DE HAAN i Receptie 14 Angastus Stein bij Gouda 4 0 0 Gem Reeuwijk ug 1878 Ondertrouwd P W CORDING van Ztvenhuhm BN L H DIESTELHORST Wed F Kesslee Augnstua 1878 V Ondertroawd Mr D N BROUWER IN L W M VAN OLDENBORGH Eenige kennügeving Voorspoedig bevallen van een Zoon B C J VASSE geb de Kok Gouda 10 Angastns 1878 Ue Heer en Mevrouw 6 C FORTUIJN PROOQLEBVER DE Jong betuigen bj deze ook Qftmens wederz dsche betrekkingen hun 4ud voor de vele bartelgke bewezen van belangstelling en vriendschap bg gelegenheid van bttn bnwel k ondervonden Gouia 12 Angnstna 1878 De gewone JAARLUKSCHB PRIJSOIT IDELING aan de Leerlingen van de LATIJNSCaB SCHOOL zal plaats hebben den 19 AUGUSTUS e k des middags ten 12 uur in het Lokaal der Hoogere Burgerschool Bg deze gelegenheid zullen de Leerlingen E TAN DEK DOES DB WILLEBOIS enTH KOPPESCHAAB de door hen vervaardigde redeToeriogcD ia de Latgnsche taal voordragen Alle beminnaars der onde letteren worden beleeidelgk nitgenoodigd deze plechtigheid met hoime t enwoordigheid te vereeren Dr D TERPSTRA I Rector STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ VOLHAIlDm van af DONDERDAG 15 AUG ÜSTUS e k van GOUDA naar LEIDEN des morgens ten 6 ure in plaats van ten 7 10 De DIRECTIE G VM DEE ZWALM vra een LEERLING eeuigszins met het TABAKSVAK bekend Adres Dubbele Buurt B 13 Een gepasporteerd ONDEROFFICIER in het bezit van goede bewgzen zgner activiteit bekend met administratie BIEDT ZICH AAN tegen billijk salaris of nadere overeenkomst voor Kantoor Fabriek Magazjjn of andere administratieve werkzaambeden Gelieve franco brieven te adresseeren onder No 120 aan den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Men vraagt te HUUR of te KOOP een groot ERF OF PAHIIliS bij het Water gelegen waar groote schepen kunnen lossen liefst bg de Hontmansgracht Opgave van grootte en waar gelegen benevens van huur of koopprgs onder No 121 aan het Bureau van dit blad Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Speciality d Agrandissemeuts et de Portraits emaill Slijin en Maagpllleii Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en maagverBterkend gebruikt worden duur bara werüiug de spijsverteiing zeer bevorderen ng und r goed tegen de gal eo zeer zacht laxerend zijn zgn tegen 32 cent hut duosje met berigi fan het gebtuik veikrygbaar hij de naioUcude Hjeren te Amsterdam M Cléljau G Droog Heilige weg D 321 Bleiswgk S v d Kraats Dommel Zalt J v d Vegte Delft E VNilscbut Delfshaven J B Weaterhoff Dcvcnier Gebroed ïiman Dordrecht H J Giltuy Gouda L Soheuk op de Hoogstraat s Gravenhnge J Visser Sc Zoon in de Spuistraat a rinohem B J B Bosoii firma I 1 Lasuuder Haastrecht K Oosterling Legden J T Terburgh Haarlemmerstraat Lekkerkerk A den Oudsten Linschoten B Kruithof UotterdaiB v Santen KolBf korie Hoofdileeg Stolwijk Wed A Zijderlaao Bohiedaro Wed A H Bombouts Tiel A J Faassen Utrecht Alteoa k Krjon Steenweg OTer de Don kerstr 372 Zevenhuiïen A Prins De 8L1JM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zgn door mij te Gouda aUten ff uUduitend lerkrggbanr ge teld bg den heer L SüllËNK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onbeugfclijke jaren gebroikle SLIJM en MAAGiPlLLEN is een liiljet voorzien met de handteekening ran J J SCHBEUDËR apotheker welke handteekening zich ook berindt op hel zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men geliere daar e attent op te zgn en zich te wachten voor Het gebruik van een namaaksel dat meo tracht in omloop t brengen MEID gevraagd tegen hoog loon en verval in een klein Gezin Onnoodig zich aan te melden zonder goede getuigen bg Mevrouw OVERBOSCH Botermarkt alhier Gonjesakken TE KOOP bg groote en kleine Partgen tot civiele prgzeu bg J A TRIJBIT8 Jb Lange Tiendeweg Aanbestedingr De COMMISSIE van den Lsmdweg van Gouda uaar Goejamerwetle is voornemens bg iuschrjving aan te besteden op den 27n AUGUSTUS 1878 des middags ten 12 uur ten huize van den Kastelgn KINKET te GoejanverwetU Set bouwen van een nieuw Tolhuis aldaar Het bestek en de teekening ligt ter inzage van af den 15 AUGUSTUS bij J DEKKER in het te amoveren Tolhuis Aanwgzing twee uren vóór de besteding Nadere inlichtingen zju inmiddels verkrijgbaar bij den Heer L ol GROOT Jb te Harskamp Ede m m mmm TE KRniPEN aan I LRK De Notaris J P MAHLSTEDE itBergambackt is voornemens op WOENSDAG den Hen SEPTEMBER 1878 des voortniddags ten 10 ure ten huize van de Weduwe P de GROOT in het openbaar te verkoopen mi HOFSTEDE geteekend B N 78 op het Dorp met afzonderigk verhuurd wordend HUIS geteekend B N 79 ZOMERHUIS 2 SCHUREN ERVE en GROND alsmede diverse partgen Wei en Hooiland Bouw en Boschland DIjkgrond Weg en Watering staande en gelegen te KRIMPEN aan de LEK ter gezamenlijke grootte van circa 25V2 HECTAREN Te aanvaarden 22 Februari en 1 Mei 1879 Veilingboekjes zgn 14 dagen bevorens te bekomen bg genoemden Notaris EDITIE imiK NIEUWSTE UITGAVEN 686 Mozart Vergiss mein Nicht Liedvoneine singstimme mit begleit des pianoföri 30 Ct 687 Cheribini Ave Maria fur eins Alt stimme mit begleitung des pianof 30 688 Cheribini Ave Maria fnr eine Sopranstimme mit besl des pianof 30 689 Brahms von Bwiger Liebe fnr eine Singstimme met pianof 30 690 Clementi 6 Sonationenf pianof 30 Steeds volledig voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Tiendeweg bg wien Catalogussen met vervolglgsten verkrggbaar zgn U01 DA DSüK VAN A BhINKHAN De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 nmco per post 2 Kennisgeving De BUKGKMEE8TEB van Gouda brengt bij deze ter kennis vap de belanghebbenden dut door den Heer Froviiicialen Inspecteur dtr Directe Belastiugeu enz te Kotterdam op den I2n Augustus 1878 zijn executoir verklaard twee Kobierea van l et patentrfcht dienst 1878 9 bevattende de wyken K tot en siet T Dat voormelde Kohieren ter invordering zyn gesteld ia handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende rerpiigt is zijnen aauslaic op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de terrtiqn van DRIE MAANDEN binnen welken de revUines behooreii te worden ingediend Qaiiia dei 14n Angastus 1878 De Burgemeester voornoemd KEMY h B BUITENLAND Buitculaüilsch Overzielit Aan de monarciiaiilgeziudc leden van den Fraiischeusenaat is het eindelijk gelukt een conservatief ouinitéte voriQen tei bestrijding vuii hel republikrinscbe comiiu bij de aaiistiiaiiile verkitzingen voor dat buugecollegie van Btnat De het reii Adiiet Aucel du Lareinly de LaiWbefouohauld de Moulaiguac de Parlz Porriqnet de Preisoac en Teilbnnd hebben die taak up zioh geiioiDen slechts een hunner is bonapartist forriquet Zijne medegecommitteerden zijn Ifgitimistenen clerikale i rleauieten maar zullen zoo noodig bonapariisien zgu als zij het niet geweest zgn doet de Indépmdance I Mge opmerken Het nieuwe coi itéder r chterzgde of der Unie van conversatieveu zal eerstdaags zijn manifest uitvaardigen als aniuot dop dat der linkrrzgde De bgeeurdrpiiig van den Duilschen Rijksd tg op 4 September is thans officieel en met met weinig spanning wordt de loop der zaken daar tegemoet gezien bij de benoeming van het bureel zullen allireerst de partyen haar krachten meten want de overwegend liberale kleur zal moeten verdwijnen er würdt ook verteld dat Forckeobeck die schoon naliounalliberaul bg alle partgen boog wordt geacht voor de oandidatuur van het voorzitterschap zul bedanken de nationalen smeeken hem reeds in de kranten n iii dit voornemen geen gevolg te geven maar ttnurschijulgk geschiedt dit bg voorbaat Porckrubrck kan moeilgk verklaren dat hg het presidium weder zul uaiivaur deu want het is onzeker of het hem weder zal worden aangeboden dat hangt af van de nieuwe partg oombiimtie Het is gi lukkig merkt Daily Nèmi op dat de lilugelsahe gevolmaóhtigden op het Oongres niet lang na hun terugkomst van Berlgn wachtten met het vieren van hun triumf De bxrichten uit Bosnië de mogelijkheid van een botsing bg Batoum als eerste vruchten van het Congres zullen eenigermato een leleuratelling zijn voor beu die zich daarvan gouden bergen beloofden Oosteiirgk was nooit gelukkig met zijn invallen in Bosnië en Uerzegowina Prins iüogeiiius drong wel tot Bosna Serai door maar moest eigenlijk onverrichterzako lerngkeeren Het leger Van den prins van Suksen Hildbnrghousen werd geheel verslugen Natuurlijk zal Philippovilch ten slotte tegcviiren inaur bij zal te kampen hebben met den ouwil en de oppositie van het groi der bevolking de bepalingen van het Congres zgu een bron van onlusten voor Ojstenrijk en niet voor Ooitenryk alleen én Liraasol De E ropeesche regimenten Iciéjle Uui van het laar bestuiten en pro Vergeleken met de bezetting van Bjsnit is die van Cyprus door de Ëugelscbcn slechts kinderspel geweest al gaal het daur nog jillesbehalve voor deii wind Men heeft na long lofken geschikte winterkwjrticrcn gevonden bij de tiidelijke bergery tusscheu l itlikodonda eu M kbacra ongeveer op gelijken afstand van Lirnaotf Nicosia geering is voornemens een der huiswaarts te zenden De eiland zal het Engelsch zijn claraalies zullen met Grickscheea Turiscbc vertalingen worden uitgevaardigd Hel is gebleken d it de l orte de belastingen voor het lof pend jaar reed hud geiad en den oogst reeds van te voren aan de pnchters had verkocht zoodat Cyprus tot op April i9 aan de Kugelschen iiitts zal iubreufU Wie niet sterk is moet Hm i jn da hteu de Turken maar terecht merkt de vDaily News correspoadent op dat wanneer Engeland niets krggt het ook niets aan Turkije kan uitkeeren De gezondheid der troepen wordt er niet beter op en typbeuse koortsen worden heviger De Regeering heeft na lang aarzelen besloten een deel van het Indisch contingent onmiddellijk naar mis te zenden De vier Engelsch Indische trcinsporlschepen zullen het Goorkaregiineut en het 26e reg iuf iiiterie van Madras meenemen Zondag b on de inscheping Geschiedde dit om den storm in Britsch Indié te bezweren Uit Mexiko bilangrgk oirnwa Generaal E cob do die geruitnea tijd krggsvolk op de been hield voor rekening van Lorde di Tejad ex president der republiek én om den regeerenden president Porörio biaz te doen vallen werd den 20 Juli te Coairo Cicuagas door de geregelde meiikaansche troepen gevangen genomen eu naar Monterey hoofdkwartier van generaal Trevino overgebracht Kort daarna veroordeelde een krijgsraad Escobedo ter dood Zijne verdwijniug maakt een einde aan den burgeroorlog BINNENLAND GOUDA 15 Auguslos 1878 De uitslag der Dinsdag te Alphen vanwege de afdeeling der HoUandsche maalsclnppij vnn landbouw gehouden harddravcrijen is als volgt Vuonniddag harddrnverij prijs een tilbury tuig met berlgiieu zilver behaald door de Suzanita u den hter N van den Akker te Alphen premie ï harddravershooofdstellen behaald door de Chrittina van de heeren Gebrs Blom te Gouda Ingeschreven waren 12 paarden Nainiildag harddraverg door paarden van zessen klaar prijs 20 goudeu willenis in étui behaald door Matlpjan von den heer H van Haaren te Amsterdam bereden door P J Koek Aan den berijder van het winnende paard is f 20 toegekend Premie ƒ 75 behaald door de Lady van den heer J Rodenburg te Vlaardingerambacht bcrgder A de Graaff Ingeschreven waren 12 paarden Met betrekking tot het te Parijs gehouden postcongres vernemen ij het volgende Ilet nieuwe postverdrag beiust iu hoofdzaak op ADVEBTENTIËN worden geplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VUP CENTEN de grondbeginselen der vroege te Bern gesloten overeenkomst De thans bestaande postvereeniging oinvat alle geciviliseerde landen over een uitgetsrektheid van ƒ 1 300 000 vierk mijlen met circa 750 millioen inwoners Deze nieuwe wereldpost conventie zal 1 April 1879 in werking treden Amit Ct Veertig jongelieden van het CcUige Colbert te Parijs zullen een bezoek aan ons land brengen teu einde ouze groote openbare werken te bezichtigen Zij zullen Dinsdagavond e k te Amsterdam aankomen Uit het officieel programma voor de ontvangst van HH KK HH prins en prinses endrik bigkt dat zij op 29 Augtistus te Oldenzaal plechtig ontvangeu en uaar het Loo begeleid zullen worden Zaterdag 31 Augustus plechtige iutocht in de residentie cent uaar het paleis des kooings daarna naar het paleift van hel hooge echtpaar De koning de groothertog en de groolhertogfn vim Saksen Weiraar lalien het echtpaar vergezellen De prinsen Alexander en Frederik zullen bij de ontvangst op s konings paleis tegenwoordig zgn Zondag 1 September galadiner bg den koning M iandng 2 September groots parade op het Maliveld In den loop der aaost iande maand October viert bet Nederlandsch tooneel te Antnerprn de 5ste verjaring van zijn bestaan Voor deze omstandigheid beeft het gemeentebestuur eeiieu prijskamp van Nederlandsche tooneelletterknnde uitgeschreven waaraanBelgische en HoUandsche schrijvers nitgenoodigd werden deel te nemen Niet minder dan 89 stukken werden ingezonden De jniy werd samengesteld uit de heeren Jan van Beer gemeenteraadslid voorzitter P Genard Jaliu De Geyter Aug Michiels D Sleeckx Paul Billiet Emm Rosseels Arthur Carnette Jacobs Beeckmans Victor Driessens Hansen en Van den Brander Die jury heeft thans uitspraak gedaan de uitslag is als volgt Categorie A stukken van drie en meer bedrgven 1ste prijs 1000 fr niteiiiw tooneebpel in 4 bedrijven door Rosier Faaaaeu 2de priJ9 Berlka comedie door J C Kreukuiet van Amsterdam 3de prgs verdeeld tnsschen Toch gehoge door Jansen te Karlingen en Op t ipel gezet door Margadant en Slingervoet Ramoudt Categorie B stukken van een en twee bedrüven late prgs Behouden comedie door Arnold Ising ie sOravcnhnge 2de prijs Mijn vrouKt Tante comedie in twee bedrijven door I Bosch 3dc prijs Mi He Torleljea door Minis Geesteranus redacteur van de Staatt Ct te s Gravenhage Er werden erder aanbevelingen toegekend voor het drama Ada va Holland en de tooneelschets Ve Kersihoom De prgzeu zullen uitgereikt worden iu de maand Ooiober gedurende de feesten en op eene der jubelvertooningen Voor de viering van het 60 jarig bestaan van de maatschappij van weldadigheid die men niet giherl uit de kus wil bekostigen omdat men meent daarvoor de gelden der maatschappij uiit te mogen beslC den is doof oomnii8b iris iu ƒ 100 toegestaan De reducüe u bet ja irboc ije ge toon ilk jiuir ecu i