Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1878

noeming van drie leden in het eollegio vsn lelten hierop wordeo de oftredonde leden de hh Hraggaar Poat Droat en Oudijk gekozen en voor het diibbeltal de bh L P Hoogendgk A Schoeneveld van der Cloet eu D Rgk Ma machtiging om aaU de genomen besluiten uitvoering te geveo zouder resumptie eiudigt de vergadering regel even ruim van geweten iju als melkboeren 1 100 doet de burgery t veiligst met zelve toe te zieu en de handeu ineen te slaan tot het verkrygen van zuivere waar Beter d u met boeten straft men de eerloozo vervalschers van voedingsmiddelen door het doen verloopeu van hunne nering De opperrabbyn dr A Frank thans te Keulen die jl Vrydag by gelegenheid der viering van het 26 jarig bêstaau der synagoge te Aruhem eene feestrede in het Duitsch hield was als jongen by een slager te Aruhem in dienst om het vak te leereo Door tusschenkomst van den heer Waterman leeraar aan het gymnasium bezocht by die meer lust in leeren had de Latynsche school kwam later iu aanraking met een leeraar aan het Babbgneo colege te Breslau ging daar heeu iromaf eerde aan de boogeschool en verkreeg tevens aan het seminarie dé waardigheid van rabi yn Groote bekwaamheden i welsprekendheid en geleerdheid hebben op hem de keuze doen vestigen toen voor een paar jaren de Zetel vai opperrabbyn te Keulen vakant kwam Te Grnt heeft een beer in den dierentuin het wyfje letteriyk verscheurd om het t bezit te betwisten van een stuk brood dat een dame iu den kuil had geworpen Toen de beerin ter neder geveld lag was Mar aanvaller door niet te bewegen het lyk los te Uteu dat bloedend naar alle hoeken van den kuil werd beengesleurd Nadat men anderhalf our lang getracht had het woedende dier door hcele ijzers eu stortbadeu tot losluteu te dwingen gelukte het hem het vreesseUjke verminte lyk te ontrukken Te Amsterdam hield Diuadag de vereeniging rooi gde belangen des boekhandels hare algemeeae verga dering onder voorzitting van den heer J C Lomonjr van Amsterdam Dit het verhandelde bleek dst de vereeniging voortdurend in bloei toeneemt groolea invloed blijft oefenen op het regelen van geaohillea over kopierecht tussdieu de uitgeven en zorg blijft wijden oau de belangen van boekhandel en letterknode Het door haar opgerichte exped tle lokaal iu dj Spuistraat uitsluitend ten dienste van den boekhandel zoo ook het ondersteuningsfouds voor verarmds weduwen en kiudereu Van leden vjrkeeren beidea in bloeienden staat Bijna 100 vaJ de ruim 400 leden waren uit alle oorden des Unds ter verga dering opgekomen De volgens rooster aftredende bestuursleden de hh O L Funke T Koaweoitt en Mart Nijhoff werden vervangeil door de kk D A Tbieme te s Qraveuhage C L Brinknu eu Tj Holkema te Amsterdan Voor hen die zich voorstellen dat aan den handel iu geslacht vee de toekomst behoort is bet leeruam deu blik te werpen naar Amerika In strijd met veler verwachting neemt de uitvoer van gesladit vee uit dit land naar Ëogelaud voortdurend af te wijl de uitvoer van levend vee in dezelfde verhouding toeneemt Te Liverpool werden volgens dea Manchetter Courier verleden week uit de Vereeaigde Staten slechts 7 OU vierendeelen versèh vleesoh entscheept daarentegen 2468 lerende randeren 3218 schapen eu 60 varkens Het vraagstuk der Ujkeubehandelin indertijd met zooveel drift op het tapijt gibnujUt slaapt sinds een paar jaren deu slaap der vergetelheid en Vereenigiugen ter berorderiug van crematie schquen haren werkkring te bepalen tot he innen der jaarhjksche coutributiéu van bare geduldig offerende lèleu Om in de ziuik weer eeu weiuig leven te brengen heeft iemand in een Frniisch blad yoorgesteld net water in stede van tuur eens de proef te nemen Hij beschouwt den bodem der zee nis de door de natuur aangewezen ruslplnals der d oden Door de Kamer vau koophandel ku fabrieken tl Bergenop Zuoin is aan den Minister van watemwt baudel en ngverheid in overweging Mgeven om op de omslageu der tel grammen behalfe bet nummer ook te doen vermelden de plaats va i afzending De Kamer acht deze vermelding wenschelijk oindit indien de geadresseerde afwezig is men hij bekem heid met de plaats van herkomst in de metste gevalleu vooral bij de haudelszakeJi beoordeeh u kan of tot de opeuing al dau uik moet worden overgegaan De KUnuche Zeitung verhaalt dat onkmgs in een druk bezocht logement by de rejzigers aan tafel devraag rees of iemand iu eeu logement overnachtende het recht heeft om bet overschot der kaars die s avonds op zijn kamer heeft gebrand iu eigendom te houden Daar men hel hierover niet eeks kon worden werd besloten dat een der hh een kaar bü zijn eigendom zou inpakken en dat de logementhbuder alsdan b den rechter eene aanklacht tegen hem zou indieuen ZeO gezegd zoo gedaon De zaak werd ijarop in gewonen vorm behandeld Of de reiziger al de quitantie voorlegde eni daarop aantoonde dat hij SBpciiniiigui voor I licht had betaald dit deed volgensden reehler niets ter zake daar een lopementhoudet wel rekent voor het licht maar met voor het materiaal waaruit het licht wordt gemaakt Het s hetzelfde geval als wanneer iemand lp zgne kamer vuur laat aanleggen Dan betaalt hij wel voor Ie verwarming maar heeft hy geen pecht om lidvan de overschietende brandstof meester te mskei De reiziger werd derhalve veroordeeld om htteindje kaars terug te geven j Voor de vokature in de Tweede kkmer ontst l de door de benoeming van baron van HarÏBXiM Ihoe Slooteu als commissaris des Koningin PrisalsBo wordt de aandacht der Dokkummer kekers In JHwtand gevestigd op mr A Kerdijk In de vergadering van de gezondhrfds oommiisie te Bristol Donderdag gehouden rapporteerde dr Davie de geneeskundige inspecteur dat de oorzaak van het uitbreken eener epidemie van darm tybhus met zekerheid en uitsluitend aan te wijzen was in de melk uit eene boerderij waar een hers e lend lijder a li die ziekte eenigen tijd verpleegd wM In l t polwater waarmede de brave boer rijne melk verdunde waren een menigte typhoïdale ziektekieme gevonden afkomstig uit den beerput die natouriuk van ziJB inhoud an de waterput broederlijk mwedeelde Deze melkboer heeft nu 80 ziektegevaltól in 43 gezinnen op zijn geweten Dr Davies wenschte de melkvetkooperf te ten gesteld onder streng toezicht vau Wege het plaatselijk bestuur Daar echter plaat elijk besturen in d gokoalfeett te geren rkt nu hieraan mede en ook bljtondere personen werken beUngslellend mede Er s echter nog meer geld noodlg en men hoopt d t het wel komen zal Deu 25 Augustus 1818 werd door generaal 1 van deu Bosch de eerste steen van de eerste kolonisteuirouing te Frfderiksoord gelegd die datum vult dit jaar op Zondag reden waarom het feest op Maandag 26 ztU plaats hebben Evenals by het vgiiigjarig jubilee in 1863 lal er een volksfeest waarin ouk de schooljeugd dcelen kan plaats hebben Overdag zullen de belangen van de kinderen het meest behartigd worden zq tullen de eerste fluit apilen s avonds verlichting vuurwerk en vermoedelyk een gemaskerde optocht Den geheelen dog de muziek van het instruktiebataljon te Kampen een draaimolen een poppenkast en verschillende spelen om prijzen voor de schoolkinderen en jongelieden tot den ouderdom van 16 jare Op vcrsohillende tijden Tan deu dag worden de kinderen onthaald het feestterrein wordt versierd met de vaderlandsche kleuren Pe heer van Rhemeu van Khemenshuiz n verklaart in da Zu f Cmrint dat de heer Ndbel en hij zelf b i de stemming van de Eerste Kamer over de onderwijswet afwezig naren wegens ongesteldheid Hij voegt er het volgende bij Indien wij niet het verlies van deui waardigen Dumbar betreurden en gezegde beide leden de zit ing haddeu kunnen bijwonen zouden zeker 27 mij duukt hoogst waarschijnlijk 29 voorstemmende leden aanwezig geweest zijn rZooder een te grooten dunk aan den dag te leggen van het hooge Staatscollege waarvan ik de er heb lid te zijn meen ik te mogen opmerken dat deze naakte cijfers bij het geëerbiedigd Hoofd Van deu Staal kunnen gesteld worden tegenover de talvende bespiegelende adressen en toespritken tot Zijne Majesteit gericht Door den gemeenteraad van Deventer is besloten Alle beschikbare vesliuggronden van het rijk aan te koopen en alle gebouwen die het rijk van de geneeute in bruikleen heeft bovendien nan het rijk in eigendom af te stnnn Dezer dagen was een sergeant met een korporaal en een sappeur te Minden bezig met het iu akkrn van ea pirtijtje sohietkatoen toen dit ontplofte De drie militturen zijn er bij omgekomen Van dén sergeant Was het hoofd verpletterd eu de borst uiteengereten Naar het Vaderland verneemt is thans ook het 4idres der katholieken door Z M den Koning aan den ministerraad opgezonden met verzoek om advies Gevonden eu aan het Bureau van politie alhier gedeponeerd Een DAMESSTEIK een BLOEDKORALEN K ETTING JE met gouden sluiting een zwarte DAMESSTttlK en een PABAPLUI B LIJST VAN BEIEVEN geadresseerd aan onbekenden verzonden uit Gouda den Ie helft der maand Juli 1878 Tryntje Kuiper Alkmaar Jountje Besse Amsterdam L Bookhuizen Kamerik 0 Stevens Mont1 foort Mej G Keos Nieuwveen 6 van Dam PoUbroek HULPKANTOOR Beenwyk 8 Spoordy s Gravenhage De Directeur v h Postkantoor te Gonda VAN KRUÜNE Laatste Berichten Brussel 14 Ang De Kamer van afgevaardigden heeft met 64 tegen 69 stemmen het ontwerp aangenomen tot wijziging vau verscheidene bepalingen der kieswet Weenen 14 Ang De Neue freie Prtae verneemt dat de onderhandelingen tüSschén Ooetenryk en de Porte in de Uatste dagfen eene gunstiger wendiug hebben gekregen De grondslagen der regeling zyn reeds gelegd Het tractaat zal te Serajewo tusscheu Philippovich en Mehemed Ali geteekend worden Middelerwyl heeft de Porte aan hare agenten in Bosnië bist gegeven om de bevolking gerust te stellen en haar aan te sporen haar verzet tegen de Ojstenrgksche troepen te loten varen Bern 14 Aug De Nationale Raad heeft met 93 tegen 16 stemmen het te Lucern gesloten inter uationale tractaat goedgekeurd en 4i j millioen toe gestaan voor de andere passages leidende naar den Simplon MARKTBERICHTEN QOUda 15 Angnstu 1878 Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet klein Poldertarwe puike ƒ 11 a ƒ 12 76 Mindere 10 a 11 75 Kogge puike ƒ 7 ƒ 7 75 Mindere ƒ 6 ƒ 6 50 Voer ƒ 5 30 ü ƒ 5 60 Gerst puike ƒ 7 25 ƒ 7 75is Mindere ƒ 6 50 i f 1 Haver ware ƒ 6 a ƒ 6 50 lagte ƒ 3 75 a ƒ 4 50 Koolzaad ƒ 1 3 K f 13 20 I De veemarkt met weinig aanvoer de handel traog hoewel de pryzcn hoog waren waren uitgeuomengraskalveren die ving verkocht werden varkens voor Londen van 19 22 cents per half kilo schapen t en lamineren alsmede magere varkens en biggen traag te verkoopen Aangevoerd 98 partyen kaas prijzen eerste kwaliteit van ƒ 26 a ƒ 30 tweede kwaliteit van ƒ 20 i ƒ 25 Goeboter ƒ 1 55 i ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 35 a f 1 4S Aanstaande WOENSDAG 21 Angnatna GEOOTB KAASMARKT Burgerlijke StaudU Oouda OVERLEDEN IS Aug H van Roon w J A d Bruin 5 j 11 m 14 M J l eis w GEHUWD 14 Aug J van Uuneu en E de Jong R Over de Linden en K Akkrijo li i P d Haijen en N Scfaootan Burgeriyke Stand van onderstaande nnteoitci vi i 8 tot 14 Aug 187 Uoordreoht OVERLEDEN J J van der Val4 hoit r va ï Peik SSj P Quivooij 2 m L Trommel 10 m N Boerr 8 j O DElITR0U WDi L Vergunst 21j J C BroeMraüeo 21 C vuii Vliet 31 j en K Vonk 3j Oouderalc GEBOREN Arie Leeodrrt oulbra O GroaiMiilljk eo B J Scbrijiirand I OVEKLEDEN C W vaa dei M 22 o StoLwiJk Alhier hebben geene aangrfl pluis pkad HaSiStreoht GEBOREN Marrigje oudeif H de Fniikrijltr M Roere Lubartna ouders D Beseman en N Anker WilWm ouders A W nken eu E Z al ONÜERtBOUWD i van D jk 28 j en i M Smit j Reeuwtik I OVERLEDEN H v d l n 4 m A ds Oroot 24 j 1 H lloogervorst 30 j Het N e d D deelt eenige byzonderheden m de uit brieven van de beide VLirkers die zich aan boord van de IVillem Barendi bevinden Aan zyu moeder schryft de Woartt o a na het zeer juiste verhaal van den loop der reis verder g en byzonderheden meer dan deze Het moeielyke van de reis is niet zoo slim tot heden toe als op Marken wordtuitgeeohilderd De kou gaat heel wel stormweer weiuig en als het nog eeu flinke bries is dat wy gaan revenduurt hy nooit langer dan 24 uur Mistig is het nietveel wel de lucht wat zwaar zoodat wy wel watmoeite hebben met het drogen van de kïeereu Wewussehen wel uiel veel maar toch om de tien oftwaalf dagen I Dus het grootste bezwaar het wasschen en dit is nog niet veel want in tien of twaalf dogeu komt er wel eeus een dog voor die wat droogt Dus van al de pret om die reis op Marken gemaakt is tot bedeu uog geen steek uitgekomen Na zich dezen kleinen steek onder water vergund te hebben schryft hy verder aan broeders en zusters fik hoop dat gy het uog alleu hebt zooals ik Gy lult het wel zoo koud uiet hebbeu maar laat van de kou heb ik eigeulyk ook niet De Waart sloot by dezen brief veertjes in van het G inzeneiUud Voor deu kleinen Pieter om op zyu hoedje te zetten Aan zyn vriend en leeraar ds Peten op Marken schryft by verder dat het lang duurtle eer de pooloiroel gepasseerd was Het was 1 Juni toen de driekleur benoorden den poolcirkel wapperde er was toen nog al vreugde op t schip want daar werd eeu extratje gedaan De wind was altgd nog noor l dus iu den wind Den Ken was de lucht klaar Nu zagen wy voor het eerst dst de zou uiet meer onderging De temperatuur was toen 3 gr beneden het vriespunt Verder noemt De M aart in deieu brief de noordenwind daar meest aldaar een klein stormpje Ook verhaalt hy dat zy den 26steu Juni met stil weer naar den wal gingen met de sloep na voor een dag of drie vier proviand ingenomen te hebban voor het geval dat de mist hen mocht doen afdwalen Wy gingen op de riemen maar het viel ons toch zoo tegen want wy moesten 3 uur roeien eer wy den wat hadden en konden toen door het ys nog gestt land bereiken Het was middag geworden de sloep werd op het ys gehaald en wy zouden wat gaan gebruiken Ik als kok maakte op de sloepskombuis wortelen met aonlappeleu klaar die ons na drie uur roeiens goed smaakten Het eten was eigenlgk al zoover klaar dat wy het maar hadden te warmen Zooals wy daar zaten te schaften heeft de photograaf een photographie van ons gemaakt Omtreut het VmI erdam s eiland waar hy ook aaq wal is geseest zegt deze zoon van het kleine eiland Marken dal nu en dan in den winter door de Goudiee gevaar loope bedolvettt worden Toen ik daaf aan wal kwam vetwond de ik my dat de vroegere Hollanders daar dit eenlg plekje hadden gekozen dat zoo moerassig was want overal waar wy op Spitsbergen geweest zyn was het toch rotsachtig Hy verhaali verder dat de kapitein van deu walrusjager onderrichtte waai eieren te vinden waren en toen wy het wisten gingen wy dan ook met 600 eieren aan den haal en naar boord die ons gOed bekwamen in den paunckoek Ook verhaalt hy in dezen brief aan ds Peters van de schoonheid van gletohers en ijsbeirgen en zegt woordelyk De Nederlandsche maatschappij voor tiiinbouw en plantkunde zal hare zevende algemeene Vergadering houden op Zaterdag 11 September des voormiddags ten 10 are in het lokaal Zomerlust nabij het poorwegstation te Leiden ouder leiding von den htm W A Viruly Verbrugge Blijkens de punten van beschrijving zal in die vergadering o a beraadslaagd worden ovei het voorstel van het hoofdbestuar tot het uitschrijven eener prijsvraag over en voorstel van het hoofdbestunr om een adres te richten aan de regeering ter verkrijging Vau een rijks tuiubouwschool en over het voorstel vau het hoofdbestuttt om eene nationale tentoonstelling van planten en tuinaieraden door de maatschappij it te sohrijven te houden te Groningen in 1830 voorts is aan de orde een ontwerp voor de wets lierzieniug yoorgesteld door de daartw u de vorige algemeene vergadering benoemde commissie Oedorende den gansohen dag beslaat de gelegenheid tot het bezichtigen van de door de afdeeling Leiden en omstreken te houden tentoonstelling v n plantent kweekt door tuinknechts en tuinjongeus welke op Vrijdag 13 September in het lokaal Zomérzorgi geopend wordt De leden der maatschappij hebben met ééne dame vrijen toegang tot die tentoonstelling en ook tot de concerten die Zaterdag 14 en Zondag 15 September des avonds in den tuin van genoemd lokaal zullen gegeven worden en tot de plechtige nitdeeliug der getuigschriften welke op Zondag 15 September ten 2 ure zal plaats hebben Op het Oongrn nternalional é hygSne te Parijs heefvNederUnd een aangename voldoening gesmaakt Het voorstel van den heer J G Jag Van Amsterdam door de eemte sectie aangenomen dat de qaaliteit van het drinkwater een onderwerp behoort te ün van staatszorg heeft aanleiding ge even dat sieh een talrijke internationale Vereeuigiug heeft geconstitneerd Om in de verschillende landen het drinkwater tot een tank van staatszorg te verheffen Het voorloopig beatuor heeft als eerevoorzitter den heer Edwin Chadwiok uit Engeland benoemd en prof Gubler van Parijs den voorzitter van het Congres dr de Chrumont it Engeland dr Janssens voor België 1 en prof Laocaaagne voor Frankrijk tot leden Dt gedelegeerden vnn Engeland Frankrijk Belgi6 Rumanië ludië DailschUad Griekcnlaud Spanje Bosland Porlugsl Zweden en Australië zgn medestichters dezer Vereeniging Het volgende congres zal in 1880 te Turijn worden gehouden Dinsdag voormiddag te 10 ure werd in het kerkgebouw der Bemoustrantscbe Gereformeerde gemeente te Amsterdam de 9Se algemeene vergadering geopend van afgevaardigden der Maatschappij tot Nut van t Algemeen De Heer VV F Loman predikant bij de Luthersdhe gemeente door het hoofdbestuur uit zijn midden tot vgorz benoemd had de leiding der vergadering op zich genomen en opende die met een toespraak De voorzitter verklaarde de leiding der vergadering te willen aanvaarden met een welkomsgroet en daaraan te verbinden eene korte beschouwing van de bijzondere tijdsomstaudigheden waaronder de vergadering te zamen komt Hg meende dat zich in den jongsteu tijd enkele verschijnselen hebben voorgedaan die op de stemming der vergadering eigeuaardigen iuvloed moeten uitoefenen Ifadat hij eerst in het voorbijgaan de reden had opgegevep waarom ditmaal in een ander en minder ruim lokaal moest vergaderd worden bracht hij hulde aan de gastvrije ontvangst van bestuurders der rem gercf kerk en herinnerde er nan hoe in 1840 de afgevaardigden van het Nut maar toen wegens de zooveel geriuger uitbreiding der Maatschappij in veel kleiner aantal binnen de zelfde muren wjreu vergaderd geweest Was dan de Maatschappij in die 38 jaren zoo aanmerkelijk in bloei en macht toegenomen Het steeds toenemend cijfer van departementen eu leden mocht niet als afdoend bewijs gelden Gelukkig waren er meer geldige redenen om een wezenlijken vooruitgang te gelooven Met name de merkbare invloed sedert dien tijd op de ontwikkeling van het volksonderwijs uilgeoefeuu De aanneming van bet outwerp op het lager onderwijs bracht hierna ter sprake en de agitatie van kerkelijke zijde Hij zeide van gevoelen te zijn dat de cijfers vaii ndrcsseii onderteekenaors te minder bewijzen omdat de inhoud dier adressen z i zooveel te wensoheu overlaat en vertooniiigen zelfs op de grootste schaal onmogelijk kunnen goedmaken wat er ontbreekt aan de duidelijkheid van het programma en het gehalte van de argumenteu der tegenstanders Hij wees er op dat de Maatschappij met gerustheid den verderen loop kou afwachten maar intussohen mocht voorbij tien dat het betere en meerdere slechts met groote inspanning en ouder veel strijd zal te vtrkrijgcu ï laar het voorschrift der groudwet dat het o nbanr onderwas een voorwerp moet zijn van de lUtnAoudende zorg der Begeering geldt ook voor allen die met de Maatschappij nog meer en beter weuscheu ditn de nieuwe wet geven zal Vootul op de overtuiging des volks zal zonder ophouden invloed moeten geoefend warden De onverschilligheid is groot omdat de oukunde zoo algemeen is Maar dia onkunde is een gevaar In oorlogstijd üuüervindt men het in vredestijd mag het niet vergeten worden De laatste oorlog heeft het bewijs geleverd dat de volkeren als speelballen gebezigd worden omdat zij zich zelveu niet kunnen regeeren Ook in ons voderland ontbreekt het niet aan blgken dat er veel hapert aan de algemeene beschaving des volks Voor menigeen is de vaderlandsliefde niets anders dan eeu blinde hartstocht anderen noemeu het een dwaasheid Het volk moet leeren onderscheid te maken tusscheu zijne wezenlijke belangen eu de droombeelden die veler hartstocht opwekken Daartoe is noodig voortgaande volksveredeling nu worden overal de zaden van tweedrachten onverdraagzaamheid gestrooid dau zal eendracht op prijs worden gesteld Het is niet overbodig dat de Maatschappij lot Nut van t Algemeen voortga met de trouwe en ernstige behartiging harer taak die is een echt eu deugdelijk vredeswerk Hierna werd verslaff uitgebracht over den toestand der Maatschappij en nare veriohtingen in het afgepeu jaar De lijnt der departementen bevat alsnu 332 afdeelingen Volgens de Amst Ct is het bestuur der stoomvasrtmaatschappij Nederland voornemens prinses Maria vau Pruisen eeu bouquet aan te bieden van zeer kostbare en zeldaam voorkomende witte btoem n uit Indié die met de meest mogelijke za g en met alle middelen die der kunst ten dienste staan op dei stengel levend gehouden naar Europa overgebracht en aldaar tot op den dag van het huwelijk zorgvuldig geconserveerd zullen werden om ze dan te plukken en Joor eene bekwame hand tot eene sierlijk bouquet te doen vereenigen en aM de gemalin van den bescliermheer eu eere voorzitter der Maatschappij in eeu zilveren standaard aan te bieden als een hulde voor wat Z K H prins Hendrik voor den bloei van Nederlendsohen handel en de scheepvaart iu bet algemeen maar voor die van de maatschappij Nederland in het bijzonder beeft gedaan en nog steeds voortgaat te doen r heerlyke kleurcu worden door de zon aan die bergen 1 gegeven loodat men uiet moe wordt er naar te kyken Van de kou en het gevaarlijke van den tocht lie men my op Marken voorgesteld heeft is niets waar De kou is weiuig Wel kan men zyn jas veleu alsmen hier stilstaat maar als men werkt niet want dan is het broeiig zoodat gy n daarover niet hebt te bekommeren 1 zyn vriend Roos schryft omtrent het varen door bet ys tdat kraken daar ik zuiver schik in dat was zulk eeu mooi gehoor I Het geval van het onklaar worden der stoomlier verhaalt hg ook in dezen brief eu zegt toen een warmen rug van het werk gekregen te hebben ook dut de beeren meetrokken en dat die het ook merkteu Meheer Sluiter de dokter der natuur zyn armen I waieu nog wel drie dagen moe van het draaien J J Roos de sterke schrijft zelfs na een uitgebreid reisverbaal aan zyn familie o a zijne vriendinSgtje dat bet in geheel niet kond is als hy op wacht gnat dun trekken wy onze jekkers oon maar dat I is omdat dit hier de milnicr is en wg hebben by uitstek mooi weer Nu tot wederziens wy hebbeneen goed leven wg krygeu al e dagen een fiesch w jn 1 eeu flesch limonade ja ik kan d it allemaal niet opschryven zooveel I Venler hiat hy ieder groeten op het eiland die i belang in hem stelt VergaderiQK van den Oemeenteraaa ÜlNaüAe 13 AlGliTUS Trgeowoordig de bli Remij Vocrz Prtne Laijtco Kraneubilrn Nootbovro na Goor Ouilijk Muller Poal Drost Sauison Straver de Holte en tm ItersoD De voonitter deelt mede dit de Uurgeoieeiter op 29 Juli verlor heeft gekiegeo ooi de geroecDle voor 4 wekeu te ver Uteo dat durom de vergadering door hem zul worden ge l prcsideerd eo dat de heer Sue beeft kenuta gegeven ver I hiuderd te zijn de zitting bü te wonen De notnleo der tonge veruwleriag worden gelezen en 1 gearrtateerd De oorritler deelt neda dat door bh Geiepoteeide SUten ia £ o dgekeurd do verleogiog der pacht vaa den Beukmolen Noti o wordt door ivn voorz medegedeeld dat een benebt ia ingekomen van den beer minister van Bionenlandscbe zaken dat geen subsidie kan verleend worden tot bet opricbten van i een gjrmnasium en dat de vernieuwde pogingen om de igka hoogere burgerschool te erandereu in eeue met Sjarigen coraus mede zgo afgewezen Nolif B en W bieden de begootiog voor 1879 aan die gedrukt aan de leden zal orden uilgereilit steil dezelve in banden eener commisaie waarin benoemd worden de hb Slraver Nootboveu van Oour en de Rotte 11 en W doen een oorald op bet adrea vaa P Verbroggen ca om de 2 bruggen ia de Crabetbatraat Ie doen verlagen waartan de kosten door adresssolea zulten gedragen worden indien het ditsraf komende te hnnoir disposilio blgft ter visie B en W dneo to overleg met den Kboolopzieoer eo boofdoiiderwijzer der burgersebool oor jongens eene voor I draekt tot bolponderwijzer waarop gepisalst ia de heer J I Cremer te Zwolle ter itle en benoeming lo eeoe volgende vergadering luagelijks lot bulponderwijter aan de tusKhenacbool waarop geplaatst zyn de hh J lan üudeualirn te Oudewater G negater te Schiedam en L B lonje te Schiedam ter visi eu benoeming in eene volgende vergadering lügekomen ayn de begrootingen van veracbilleude is stellingen van weldadigheid dte worden gesteld in haodeavan de bb Oudgk Samsom en vau Iterson 1 de begrootiog der dd scbuttuV deze wordt gesteld in handen van da bb Muller Foat Oroat en Kist ceno missive van nej de Koater verroekende ontalag ala bulponderwyzerea tegoe 1 September met begeleidende mis aiie Van de ptaatselyke icbooléommissie dst het onderwgi I daardoor g en schade sal lyden al wordt in deze van deu gewonen regtl afgeweken om geen oolslag binnen 2 maanden te verleenen B e W vinden altno geen bezwaar biertegen waarop hel ontslag eervol wordt verleend tegen 1 September eene missive vaa de Oezoodheids commissie mededeeltude een abuis in buune missive vaa IS April jl wordt voor kennisgeving aangenomen Aao de orde is bel voorstel tot bet in gabnik geven vao gerioleeideu grond bij de Vlamiogatraat do beer Oudgk vraagt eu verkrijgt inlichting daarna algemeen goedgekeurd I Adres van L Erberveld en C P W Deasing lot het l en au bindteo in een moor van het gobouw der Hoogere Burgerschool het rapport van B eu W luidt m hierop gunstig te beschikken op voorstel van deo Heer Oudijk wordt bet dadelgk iu bebandeliug genomen eu algemeen goedgekeurd 1 Voorstit tot wijziging der voorwaarden voor de conecsaie 1 tot aanleg eu eiploiUtie eener waterleiding u eenigo discussie wordt besloten de art 9 10 M en IU afzooderlgk te behandelen bierloe overguude alelt de heel Lugteo loor do watcrinelers niet aan te schaffen maar van do Maatachappg te huren dit lokt eenige discusaien uit iu ateiA ming gebraebt wordt met 6 stemmen de bealiasing tot eeno volgende vergadering aangeboudeo voor bet amendement Logten stemmen de bh Kranenburg Noothoven van Goor Oudijk Slraver de Bolle en Luijten tegen d bh Muller Prince Samaom Poel Drost Iterson en Remg Aan de voorgeatelde tariefswgxiging in art 12 geveo B en W toe dit wordt algemeen goedgekeurd Insgelgks wordt door B eu W toegegeven aan do voorgestelde wijiiging in art 19 dit wordt slgemeen gocdgekeuri Aao de foorgeateUe wijziging in art 10 meenen B en W niet te mogen toegeven dit lokt eenige diicuaaio if waaraan de meeate leden deelnemen daarna in atemming gebracht wordt mat O tegen C atammea de beslissing aan Sihouden voor stemmen de hh Prinee Iterson Samsom oothoven van Goor Maller en Kemij tegen de hh Lagten 1 Kranenborg Oudgk de Hotte Sliwver en Post Drost Alsns wordt yaat esteld ee gat van osabevcliag tar ke