Goudsche Courant, zondag 18 augustus 1878

s r s Koninklijke Arnliemschc EAU DS COIOQNE FABEIEE De EAU DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrggbaar bij B SCHOLTEN Gebr de RAADT en verder bij alle voorname Winkeliers en CoifFeurs in het geheele rjjk Zondag 18 Augustus 1878 N 2181 GOUDSCHE COURAKT Nieuws en AdverleDtieblad voor Goada en Onislreken RHUMATIEK JICHT ZenmvlijdeB Schele booMpijn 01Tld ir I5ELIJiCE EIST ISA ÜHC A LE GEITEZINO DOOR SGHLUMBERGER S SALICYLAAT VAN SODA Aanbevolen door do Acddeiwie du MoUeeme Ie P injR por doos frs 3 2 a 3 dozen ïiin voldomde voor een olkomi n Kene infr lost hel GKAVEEL op ondel coing beznaar p llesch pilkii fis 5 SALICYLE PASTILLES p doo ns 2 ouovertreirelijk tegen verkoudheid en Keel aandoaningen voorkomen KROEP ei Ktel mtttelma SALICYLE WIJN versterkend en KoortsverdrilTend Sahcyle Qlycei ine walten voor wonite cd waehte aleh vnor naniiuik en eisube het merk Srhlumbcrgor Depot fn alle goede Apotheken Waddinxveen GEBOEEN Stgulje uden 1 van JBergea en M Hoosbe li Willemiua M rl olje ouder C TceUr m 4 Zvt rt Gerrlgje A in Dyk en N OVERIEDEN J H Toen 6 m 5 J Veritoerd 10 m OiNDhliTKOLWD J J Room en J van Dam GEHIWD A de Rnller en J den Kuiter ADVERTEWTIËM 40 Jarige i ECHT VEBEENIGING VAN GHADA HOLSÜM Gouda 15 Augustus 1878 HUNNE DANKBARE KINDEREN EN KLEINKINDEREN ADRIANÜS VAN BERKEL V Gehuwd J P uï MEIJERE Predikaut te Kvnlenhurg en gS N SCHOUTEN Qouda 15 Augustus 1878 m V Ondertrouwd i pALBXANDER JOHANNES ROELOFSÉ gfeJOHANNA HBNHIETTE HOPMANÜP BLADERüROEN iS 9j van Gouderak eJI Amsterdam 15 Augustus 1878 j Heden overleed tengevolge eener smarteiyke verlossing mjjne geliefde Echtcenoote JOaiNA JOHANNA FRANKEN in den ouderdom van 35 jaren 6 VAN DER LAAR Ju Korte Tiendeweg D 4 € ouda 12 Augustus 1878 Eenige kennisgeving Heden overleed ons geliefd kindie ANTOINETTE LIENA D HOOGENBOOM Tz A M HOOGENBOOM TöiLMAB G ucla 15 Augustus 1878 V De Heer en Mevrouw de MEUERE Schouten betuigen mede namens wedensijdsche familie hunnen weigemeenden dank voor de vele hartelijke bewgzeu van deelneming bij hun huwelijk ondervonden OFENEAEE WLWm te GOUDA op MAANDAG 26 AUGUSTUS 1878 des Toormiddags ten elf ure in het Koffijhuis de Habuonie aan de Markt aldaar van Een WINKELHÜIS met PAKHUIS en ERF en een een vrgen opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turfmarkt op den hoek van de Dwarsstraat wgk H Nr 114 115 en 110 Zjjnde in het pand een ruimen Winkel zeven Kamers twee Keukens Zolders en hetgeen verder tot een gemakkelijk ingerigt Winkel en Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 November 1878 En een HUIS en ERF in den Korten Groenendaal te Gouda wjjk I Nr 177 zijnde de Drie StfOEKjïs waarin SLIJTERIJ en TAPPERIJ vele JBren met goed gevolg is en nog wordt uitgeoefend Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantoren van de Notai issen J A van den BROEK i V J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda EUKS EOOGEEE BÏÏEaEËSCHOOL T E 3 0 TJ ID J De LAATSTE INSCHRIJVING voor het Schooljaar 1878 1879 heeft plaats op ZATERDAG 31 AUGUSTUS o k des namiddags van 1 2 uren in het schoolgebouw Het T0ELATINQ8 EXAMEN en de HEREXAMENS worden MAANDAG 2 SEPTEMBER om 9 uur s morgens aangevangen Deondergeteekende blijft intusschen bereid tot hetgeven van verdere inlichtingen De Directeur I De W JULIUS Pulpe Veevoeder Veehouders die zuivere en drooge Pulpe uit hydraulische persen vooral niet te verwarren met de Schillen of Defasie Piilpe wensohen te koopen per schip of wagon schrjjven aan GODF BOELEN Westersingel 14 Rotterdam Verzeiidiugf door greheel Nederland eii Ii l e TB KOOP door plaatsgebrek voor 25 Gld een goed onderhouden en klankgeveade 4il € Te bevragen ouder No 122 aan het Bureau dezer Courant BEKROOND Hannover 1877 Kassei 1877 PROF JUSTUS VON LIEBIG S ZELFRIJZSND BAKHEEL in pakje van 500 gram Lleblg s Poddingpoeder in VANILLE AMANDELEN CITROENEN ORANJBBLOESEM en VANILLE CHOCOLADE in pakjes toereikend voor 4 personen Slechts die pakjes worden voor echt erkeiid die Een Windmolen als gerechteHjk goedgekeurd handelsmerk bevatten Depot bjj de Heeren K van der BURG Co te Gouda Voor t laatst Werkzaam Ondergeteekende zegt bij deze zijnen geëerden Begunstigers dank voor de genoten gunst en hun tevens kennis gevende dat by ZONDAG a s VOOR HET LAATST WERKZAAM ZAL ZIJN L H SERRE Bleekerssingel tegenover de Kaserne heckTii s zclfrijzend Bloem van Meel verkrügbaar in de Nieuwe Kruideniemwinkel Crabeth stra at 189 Hout Verkooping Op MAANDAG den 19 AUGUSTUS 1878 des voormidddgs ten 10 ure aan het Veerstel te Gouda van p m 1200 VUIIKN DEELEX van 14 en 18 voet lengte ten overstaan van den Deurwaarder B H vak de WERVE te Gouda Men verlangt ten spoedigste EEN eutdehmeisje tusschen de 12 en 14 jaren oud Adres onder N 123 aan het Advertentiebureau van A BRINKMAN te Gouda Openbare Verkoopingfen te GOUDA i op MAANDAG 19 AUGUSTUS 1878 des voormiddags ten Bif ure in het Koffijhuis cDk HaSmonie van Een WINKELHÜIS en ERF met eenvróeo opgang hebbend Bovenhuis aan de Oosthavpn te Gouda B Nm 37 en 37o met een Tuin daarachter Zgnde in het huis Zes Kamers Twee Keukens Kelder en hetgeen verder tbt een gemakkelijk ingerigt Woonhuis behoort Een WINKELHÜIS en ERP aan de Spieringstraat op den hoek van de Walesteeg te Gouda F Nrs 53 en 54 met een stuk Grond daarachter Zynde in het huis een ruime Winkrf Vier Kamers Keuken Kelder Twee Zolders en tgeen verder tot een goed Winkelhuis behoort En een HUIS en ERF in de Walesteeg te Gouda wijk F Nr 55 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ton Kantore van den Notaris W J FORÏUIJN DBOOGLEEVER te Gouda Gouda Dbdk van A Brinkman BUITENLAND Bttiteilandscli Overzit lil Het wetsontirerp tegen de socialiaten dat in de aanstaande zitting van den Duitaohen ryksdag aan de orde lal komen is thans publiek geworden Uet verklaart dat vereenigiogen vergaderingen gedrukte geschriften die als van sociaal democrutisob sooialistisoh of oommaaistiaob karakter de strekking hebben om de maatscbappelijke orde iu deu Staat te ondermijnen verboden dieuen te worden en dat verbod ia overgelaten aan de centrale autoriteiten vau de bondsstaten Dat verbod strekt zich uit tot het geheele baudsgebied Tegen het verbod kan men in hooger beroep komen bij een op te richten Bijksoollege voor het recht van vereeiiigiug eu de drukpersaangelrgenhedeu dat uit negeu leden bestaat van welke minstens vijf reehlerlyke ambtenaren moeten rijn en in hoogste ressort beslist Uet ontwerp bedreigt straf tegen elk bijzonder geval van orertieding De minste straf bestaat in geldboete de zwai rite in gevangeniettiiig voor een jaar Aon personen die sieh tot socialistische betloeliugea laten gebruiken kan het verblqf in zekere plaatsen verboden worden Zyu die personen vreemdeliugec dan kunnen isy het bnd wonleu uitgezet Ouder dezelfde voorwaarden kan aan boekdrukkers bjekhaudclaren logementhouders en herbergiers het uitoefenen van hun bedrijf wordea verboden Buekdrukkerycn kunnen gesloleu worden Ten opziehte van districten en plaatsen waar door soeiulistische werkzaamheid de openbare edigheid bedreigd wordt kunnen de centrale autoriteiten met goedkeuring van den bondsraad voor deu tyd vau een jaar bepiden dat vergaderingen ileohts met vergtiuing der politie kunnen plaats hebben dat het verkoopen op straat van gedrukte schnfien verboden is dat personen zonder werk en zouder middelen van bestaan hel land uitgezet eu het bezit en verkoopen van wapenen beperkt worden Uit Muttoheu wordt officieus gemeld dat de Beierache Regeeriiig benevens de andere groole Duitsche Bi geeriugen rieda hu ir iiisteiiimiug met du wet hebben betuigd zoodat de aauiieming in den Bondsraad venekeid is De Kol ZIg zegt dat de aanneming van het ontwerp in dezen vorm in den Byksdag weinig waarschgolijk is Of de Regeering nu met zulk een wet gesteld dat zij aangenomen wordt het doel bereiken zal is twijfelachtig kauucii de sociaaldemoeralen zich niet in het openbaar vertoonen dau zullen zij des Ie meer en des te ei er in het verborgen werken de ervaring die men bU de laatste verkiezingen van hun toenemende macht heeft opgedaan is juist niet geschikt om ons de toekomst byzoiider licht voor te stellen De onverschilligheid en het Utitur faire van de andere klassen der maatichappq ia echter gen eken en het is te hopen dat dit zoo blijft eu men ook na de invoering vau deze beklagenswaardige wet de taken niet weder alleen overlaat aan de Regeering vergetende dat het hier bovenal geldt tua res agilur Terwgl de regeering alles doet tot beteugeling van bet socialisme worden de sociaal democraten in grooter getale dan men verwachtte iu den Byksdag gekozen Nog zyn al de herstemmingen niet fgeloopeo en reeds kan men op een zestal sociaaU democraten rekenen de helft van het Vroegere getal i en onder die zes neemt een vertegenwoordiger plaats voor de Duilsche hoofdstad Fritzsehe die bouderdag Ui het zesde district werd gekozen legen Zelle den candidaat der Fortsohrittsparty De cuulerratieven hebben geen haiid uitgestoken om dezen toep ie voorkomen ja de Norddeuticke beweerde deier dagen nog dat het vrij P hetzelfde neerkwam of een sociaal democraat of een Fortsohritter gekozen werd want beiden stemden toch fegeu de door de Begeeriug verlangde maatregelen De offioiense Proi Corrttp bevat een artikel onder het opschrift Priiu to Bitmarek m d vreAi ap kerkelijk i eiied dat in groote mate de aandacht trekt Wij onlleeneu daaraan het volgende I Het belicht dat de rgkskanselier te Kissingen hernaaldelyk conferentièu hield met den pauselijken nunttiiis b j het BcicMohe hof heeft gedurende de jongst verloopen 14 dagen de levendigste aandacht der dagbladen getrokken Niets was uatourlijker dan de onderstelling dat op vcrtronwelyken weg pogingen werden gedaan om zoo mogelijk den eg te banen tot het erlangen van vredi op kcrkeljjk gebied Dit alles heeft aanleiding gegeven tot het verspreiden van allerlei geruchten en vermoedens waarvan de grond moet gezoeht worden in de houdiug en de wenschen der verschillende partijen die bij deze quoestie in de eerste plaats betrokken zyn Qxen verstandig msu zal verwacht hebben dat onverwijld nadere mededeelingen dienaaugaaude openbaar zondeu worden gemaakt Uet zekerste middel om de pogingen reeds vau den beginne af te doen mislukken zou het inslaan vlo dien weg zijn geweest Qoan wij nu zelf over tot het bespreken dezer aangelegenheid dan beeft zulks geen ander doel zegt de JProv Corr dan om op te treden tegen de verkeerde de valsohe voorstellingen door sommige dagbladen aan d zaak gegeven £ r is ouder anderen verspreid dat de Begeeriug door het voeren van dergelijke onderhandcliugen het vroeger ingenomen standpunt in zake van kerkelyke politiek bad verlaten dat zij ontrouw was geworden aan ha ir plicht Uet tegendeel is waar door de band van vrede aan te bieden vervult de rijkskanselier den weusch dien hy heeft geuit tijdens de en taurstrijd op de hartstoohtelijkste wijze werd gevoerd Ten bewijze daarvan behoeven wy slechts de woorden aan te halen door hem gesprokeu oniniddelijk nadat hy zijn bekend Noor Oauosaa gaan wij niet had geuit Terstond liet hy daarop volgen Vervuld van de innigste zorg waarmede de Duitsche regeeriiigen waken voor ue belangen barer Katholieke zoowel als hare ËtaugeliKche onderdaaen stellen tg de ijrerigsie pogingeu in het werk om deu vrede op confessioneel gebied tot ataud te brengen Op de Duilsche rcgeeringeo ligt de dure plicht niet moede niet mat te worden iu het vervullen van dezen pliobt jegens haar Katholieke onderdanen Herhaaldelijk heeft do Rijkskanselier dergelijke woordeu door hem gesprokeu bij het begin van den cultuurstrijd opnieuw eu telkenniule opnieuw geuit lijdeiis deze siryd op hartstochtelyke wy e neid voortgezet Als voorbeeld daarvau behoeveu wij slechts te wyaeu op hetgeen de Rijkskanselier iu 187S iu het Parlement zeide De geschiedenis spreekt van strydzuchtige pansen van vreedzame en strydlustige geestelijken en zoo hoop ik dat eenmaal een vreilelievende Puus zal optreden Bij zulk een gebeurtenis hoop ik tevens een Antonetli te vinden die verstandig geuoeg is om aan de wereldlyke macht de hand des vrédes te bieden Welnu zoo eindigt de Pm Corr die hoop van een vredelievende Paus te ontmoeten scheen vervuld te zyn gewnrden door het optreden vun Leo XIII en diens kardinaal secretaris vau Staat den onlangs overleden kardinaal Frauehi De openbaar gemaakte brieven door den Keizer eu den Kroonprins aan den Paus gericht hebbeu overtuigend doen zien dat de hoop op het erlangen der gewenschte vredclieveude verstandhouding met de Curie reeds werd gekoesterd zoodra Leo XIII den pauselükeu troou bad beklommen En in deu geest der brieven door den Keizer en den Kroonprins aan Leo XIII geschreven heeft de rijkskanselier de voorbereidende maatregelen genomen en zijn door hem pogingen gedauu om de eerste stappen op den weg des vredes te doen Blykt dan niet uit dit alles dut de regeering handelt iu volkomen overeenstemming md de houding die zij van deu aanvang af ten deze heef aangenomen Of het oprechte slreveu der regeering h uir tot het beoogde doel zal geleiden hangt niet vau haar alleen uf Hodel is gisterenmorgen op het pliiu van de gevangenis te Berlijn onthoofd De Oostenrykers houden rust te Sjmitza Het bericht zegt dat dc weg moet worden gemaakt en dit zal wel zoo wezen Itaar deukelyk is dit niet de hoofdoorzaak Hisschien moet meu wuchteu totdat de andere divisiën verder ciju gevorderd Wellicht ook wacht men nu iets goeds van de komst van Mehemed AU te Scrajewo liutere berichten melden dat tusschen Ootteuryk tn Tuik e cene overesiÜLOiiut ta gnlstcu ov r da be zetting van Bosnië Indien wij het vrij ondnidelyk telegram wel begrijpen dan wil men het te Konstantiuopel doen voorkomen alsof Oostenrijk wegen het onverwacht verzet der Bosniérs water in den wijn deed Vermoedelijk heeft de Oastenrijksche regeering dan ook wel zich op enkele punten laten vinden Blijkbaar niet op de hoofdzaak want uitdrukkelyk wordt gezegd dat de duur der bezetting niet is bepaald Wel wordt de souvereiniteit van deu Sultan erkend Men zal den tekst der overeenkomzt moeten afwachten om te zien wat daarvan is Uit Bucharest wordt gemeld dat daar thans groote ingenonenheid begint te ontstaan met de iulyring der Dobrudsja Het waa te verwachten maar indien de Rumeniers vroeger zoo wijs aren geweest ware veel gehaspel vermeden De zitting van het Engelsche parlement is gesloten BINNENLAND GOUpA 17 Augustus 18T8 Morgen namiddag ten IS ure zal door de Muziek der d dt Schutterij op de Markt eene uitvoering worden gegeven Men meldt ous het volgende uit Amsterdam omtrent de 93e algemeene vergadering vau de Maatschappij tot Nut van t Algemeen Dinsdag eu Woensdag iu het kerkgebouw der Remonstrantsch Gereformeerde öemeeute te Amstenlam gehouden ouder voorziltitschap van deu heer W F Ixmnn Hij opende de vergadering met een rede waarin gewezen werd op deu toestand zoowel in als buitenlands om aon te Iconen dat het doel der Maalsohappy neg volstrekt niet bereikt is het petitiounemeat toch kier te laude zoowel als de zoogenaamde vrede in het buitenland getuigt nog van te weinig algemeene ontwikkeling om reu Maatschappij die zich algemeene ontwikkeling ten doel stelt geen ruimen werkkring te verzekeren Uit het verslag bleek dat het getal Departementen met 2 dat der leden met 170 nas to genomen Het kuss Ida bed eg ƒ 35000 wat gunstig mag genoemd worden £ eii voorstel van het hoofdbcstna om de prijsvraag over de beste wyze van armverzorging niet meer uit te schrijven maar de 1000 daarvoor door eu onbekenden milden gever uitgeloofd aan dien gever terug te g veu werd na bestrijding door de Departementen Deventer Nieuw Lekkerland en s Haga met 503 tegeu 63 stemmen aangenomen Uet voorstel Van het Hoofdbestuur om ren prijsvraag uit te schrijven tot het bekomen van een volkswttboek waarin de geschiedenis der nijverheid kunst en beschaving op zulk een wijze wordt in het licht gesteld dat daardoor de groote voordeelen van den vrede volkomen uitkomen tegenover de nadeelen van deu oOrlog wordt na een eeuigszins verwarde discussie met 138 voor eu 583 tegeU verworpen Een verzoek van het Hoofdbestuur om ontsUgen Ie warden van de opdracht om een beknopte bandleiding te doen samenstellen omtrent de coöperatieve vereeuigingen ter voorkoming der gevolgen van loonderving ingeval van onwillekeurige werkstaking door ziekte werd by acclamatie toegestaan Een voorstel vau een vroeger lunoemde eommima om vijf achtereenvolgende jaren ƒ 1000 beschikbaar te tellen voor die Departementen die hun onderwyiers en ouderwjjzertsscn een pensioen nillcn bezorgen op vastgestelde rrgtlen werd door het lid der commissie den heer Roodhuizen toegelicht en namens het hoofdbestuur door den heer de Veer ernstij kstreden met welk advies de fiuaatiocle cominissiu zich verecnigde Andere spreke uauieu aan dit debat geen deel Middelburg verklaarde zich iegcu htt gehi ele voorstel Delft tiearde het tydclyk karakter af hii lid der commissie de heer van Dyk verdedigd het omdut hut de depnrlemcnten zou verplichten iel te doen da vergadering uam het voorstel iwst S37 tegeu 254 atemmen aan Het eerste voorstel in de zitting vnn Woensdag aan es orde wns een aanvrage vun Amsterdam om een subsidie van ƒ 6083 tot verbouwing rn uitbreiding der lokalen vau de industricschool van dut 4 purtemeul welk werk ten nll pv vau 8000 zal