Goudsche Courant, zondag 18 augustus 1878

Tordereu V een uitvoerige diseuuie voed bet voorstel bij fcülamatie aangenomen Een voorstel van Kutlerdam omtrent de tydige toei udiug van den volks tl ii nuk werd na bekoraêa iulichling vau het bcsiuur by iioclamatie afgeWeiien llcize ile lot onderging eiu vporstel van het depar iemeut Bellingwolde umtivut het houden Tan de algetneeue vergadering in de tuannd Juü Gelukkiger was bet departement Hasselt met eeu voorstel omtrent het uitreikou van eefeblgken aan personen buiten bet departement woonachtig Bit voorstel nfrd na korte discussie bij acclamatie aaDgeuomen IJosr het departement Aruhcin is voorgesteld om 20000 exemplaren v in de i Duivelskelen voor de I Maatschappij aan te koopen Na een toelichting door Arnhem werd het voorstel door het Hoofdbestuur en d finantièele commissie ernstig bestreden hoofdïakilijk op grond van de uiterst geringe waarde van het boekje Met overgroote meerderheid vereeuigd de vergadering zioh pet dit advies Na de pnüee w iren ecu paar voorstellen aan de orde die urgent verkhiard waren Boskoop stelde voor aan de regcering ook vrijstelling van grond belasting te verzoeken voor de departementale scholen Bij aoolnraatie vereemgde de vcrgnderiug zich daarmede Een voorstel van Xieuwveen om een som van ƒ 5000 beschikbaar te stellen om werklieden naar de Wereldtentoonstelling te zenden werd na de flinke verdediging van den afgevaardigde vau dat departement en de goedkeuring van het beginsel door het Hoofdbestuur en de fiiuiuiieele comuilssie die echter leohts ƒ 1000 meende Ie kunnen toestaan waarby het Hoofdbestuur zich aansluit en dat door den afgevaardigde wordv overgenomen door de vergadering bij acclamatie an genomen Ben paar voor tellen omtrent het teekenen der presentielijsten konden niet in behandeling komen Na eenige discussie omtrent bet lokaal werd de vergadering gesloten Tot on lee ezea ottlciiigm wij het hovenataande 4 laat om het Mpg in om mng Nr op te nemen Uit Oudewater schrijft men ons van 16 dezer Ook bier hebben wij de kcrmisdrukte weer achter den rug Aan amusementen ontbrak het niet Terwijl de heer van Hart van Amsterdam eiken avond Toonedvoorstelliugen gaf zorgden de kinderen N Kouings door t engageeren van Hollandscbe Duit cbe Fransehe en Engelsche artisten voor muziek en zang ia hun guustig gelegen buitentuin v ozenburg Vooral de laatste avond was voor velen en avond van genot toen hei Mannenkoor van Woerden en t Muzielcgtzelschap Cres endo eveneens Ton Wperd n zich hier lieten boeren De uitvoering as dan ook zeer goed van sommige nommers voorillffelgk te noemen Tot predikant te Berg Ambacht is beroepen ds O Bingnalda pred te s 6revelduin Cappelle Op Donderdag 15 Augusfiw erd de gemeente Berg Ambacht bezocht door Zijne Eiellentie Mr C fook Commissaris des Konings in Zuid Holland Een b j het departement van kolouiëa ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië dd i Augustus behelst liet bericht at de radja van Pasangau door de hoofden iu dat landschap is ef zet en dat z jn opvolger te Kotta Badja de akte van onderwerping aan het NederJandsche gezag geteekend en beeedigd heeft Het nationaal hnldebhjk dat zooals men weet bestaan zal uit twee fonteinen op het voorplein van het paleis van prins Hendrik te Soestdijfc behoort volgens de eiachen aan de meedingende kunstenaars t gesteld op zinnebeeldige en artistieke wijze het denk peeld van een naticjnaal blijk van hulde uil te drukken Aan den voet luoet elke fontein een middellijn hebben van minstens 10 meter en zg kunnen vervaardigd worden van natuurlijken steen brons of e ne apdere jonwstof Beide fonteinen waarvan de te kiezen vorm aan den ontwerper overgelaten w n3t llen in hoofdvorm dezelfde en iu overeenstemming moeten zijn met de omgeving Vanwege de Hoofdcommissie zni de aanbesteding ondershands geschieden van de steenen fundamenten metselwerken en h t krachtig werkend stoomwerktuig dat de fonteinen tlrgven zal kosten daarvan yn op ƒ 25 000 geraamd De kosten der fonteinen zullen het bedrag van ƒ 35 000 niet mogen ovirlreffen De prysantwoOHlen behooren vrfór of op den 30sten September ingezonden te zijn Prins Hen dr ik tal daarop lelf volge is eene voordracht van de oommissie i it de ingekomen ontwerpen eene keuze doen Door den hècr mr F A van Hall is bq den minister van waterstaat enz aanvrage gedaan voor de eoncenie toi aanleg en exploitatie van een directe ipoorwegiyo Amsterdam Eotterdam door den Haarlemmermeer ove r Alphen Een ingefttene der gemeente Woerden werd deier dagen door een voor de slachtbank bestemd rund derwijze in de borst gestooten dat hij Donderdag i aan de gevolgen is overleden Men meldt uit Montfoort Woensdag ochtend ten half acht ure kwam eeu estafette te paard hier het bcïioht brengen van een zwaren brand in de naburige buurt Gattenbroek gemeente Linschoteu De burgemeester riep oogenblikkeljk de braudweerpliohtige manschappen op en zond 2 tan onze 3 spuiten naar de plaats van het onheil Waat een groote berg waarin 200 000 pond hooi door sterke broeiing iu vuur en vlam was geraakt en met man en macht werd ledig gemaakt Aanhoudend gaven 4 spuiten water Ongelooflijke moeite moest worden gedaan om onder een stormwiud liet uilslaan van de vlam te beletten en herhaaldelijk ontstond de vrees dat de Jierg en daardoor ook de neveiigebouwen allen met rieten daken niet te brhouden zouden zyn doch de groote massa water die iu het vuur geworpen werd maakte het gelukkig mogelyk het vuur te beperken Met levensgevaar stondeii intussohen eenige mannen het hooi uit den berg te werken zoo groot zelfs was hel gevaar dat die onverschrokken menschen doorstonden I dat zy zelvep moesten nat gehouden worden om niet te verbrandea Dank zy den lolwaarijigen ijver van die mannen was ten O ure des avonds het gevaar geweken s Lands middelen over de zeveu eerste maanden dezes janrs hebbeu opgebracht 62 721 388 92 zijnde ƒ 364 780 79 qiecr dan iu betzelfde tijdvak van 1878 De raming bedroeg ƒ 56 060 149 34 In het vorige jaar zijn op de Nedefiandsohe spoorwegen 23 persoueu gedood en 23 gewond ouder die 46 personen waren er 9 die zioh op den weg bevonden en gedood werden 3 reizigers van elke 1 buitcu zijn schuld en de 2 anderen door eigen schuld gewond werden De overige 34 waren beambten der maaUohappijen 14 daarvan werden gedood Op den Ceutraalspoorweg is geen eukel ongeluk gebeurd op de Staatsspoorwegeu werd 1 reiziger gewond buiten zijn schuld 1 gewond door eigeu schuld en 3 lersonen overreden 7 beambten werden gedood en 14 gewond Op den Hollandsohen spoorweg werden 1 reiziger gewond door eigen schuld 4 person n overreden 3 beambten gedood en 3 gewond Op den Eijnspoorweg en de Igiien va deu Central Beige kreeg geen eukel reiziger letsel op elk werd echter éin persoon die 7 ich op den weg bevond en twee beambten gedood by den eersten werd 1 bq den laatsten 2 beambten gewond Voor de Maatschappij tot Exploitatie van Staatespoorwegen is in het vorige jaar een salonrijtuig in de werkplaats Se Tilburg gemaakt Het heeft twee afUeelingen eene met twee banken voor zes personen de andere met tien leuuingstoclen Het heeft geene portieren in de zijdcu noch loopplanken maar is voorzien van eeu doorgang in bet midden met deuren die uitkomen op de overdekte platformen ter wederzqde Als bestemd om met dit rqtuig gebruikt te worden werd een bngagewagen van eene deur iu het midden van den kleinen wand alsmede van een privaat voorzien Beneden die deur is een uitschuifbare vloer aangebracht die op het platform van het salourijluig komt te rusten zoodai eene gemakkelijke gemeenschap verkregen wordt Uit het verschenen jaarverslag van de algemeene vergadering der Maatschappij vau weldadigheid blqkt dut de Maatschappij nog steeds in een moeilyken toestand verkeert Wel is het afgeloopen jaar buitengewoon gunstig geweest na aftrek van giften en legaten is een wiust overgehouden van f 5036 18 maar ware dit niet geschied dan zou men reeds voor een deficit staan hetwelk door buitengewone maatregelen gedekt zou moeten worden Eu zelfs indien men een aantal voordeelige jaren in het vooruitzicht bod dan nog zou het zeer waarschijnlyk zqn dat eerlang toi buitengewone maatregelen moest overge gaan worden Otider de bestaande omstandigheden is het uiterst moeilijk voor de Maatsohappy o n door bosohoanleg een reservekapitaal te vormen Toch zou het in stryd te achten zyn met een goed beheer indien hiermede niet werd voortgegaan Wordt de Maatsohappq in slaat gesteld om op den ingeslagen we verder te gaan dan is in de toekomst het vooruitzicht gunstig Hadden de beginselen waarmede thans wordt gehandeld steeds op den voorgrond gestaan ddn zou men de moeilijkheden waarschgnlijk uu reeds lang te boven ziju De commissarissen vertroiiwen dat zg niet te vergeefs op de medewerking van het Nederiandsche volk rekenen in huuue pogingen om aan de Maatschappq een voortdurend en bloeiend bestaan te verzekeren Ten opziohle van dé belijdeiiisvragen en hetgeen daarmede in verband staat heeft de rapporteereude commissie van do synode der Ned herv l erk bestaande uit de heeren Hofstede de Groot Jr Bruoa Heerspiufc Luli en Creutzberg V oorstellen ingediend wier strekking is de oude vragen te behouden met vrijlattug Éieuwel om andere soortgelijke met het ohrislelgk hervormd karakter der kerk overeenstemmende vragen te bezigen Diezelfde commissie heeft daarbij aan de overweging der vergadering onderworpen Bepalingen regelende de bevoegdheid eo do rechten der miuderheijen iu de gemeenten der Nederiandsche herform de kerk De Gemeenteraad van Rotterdam heeft op voonlel van B en W besloten tot hulde aan de nagedaohteuis van de heeren Kose Stieltje en van der Tak die lie drie zoo groote verdiensten hebben met betrekking tot deu aanleg der werken op Feqenooi 3 straten ia het Overmaasaohe naar die béerea tt noemen Overeenkomstig h0 voorstel van B en W van Rotterdam heeft de gemeenteraad besloten de couoeaije voor den tramway te gunnen aan de hoogste inscbrnvers de heeren W D vau Maiirik en K B de Bruyn voor ƒ 106 000 De Friezen zijn groote liefhebber van dansen ei vreezen daarbg niet voor een weinigje geraas MÜr iu de gemeeute Oosislelliiigwerf heeft meu iin een danszaal gebouwd die volgeus de Prov Dr Ct bestemd is om de dauslustigen geheel te verdooven Ouder deu vloer nl die hol is gelegd ziju blikken trommels geplaatst die zoodra er gedanst wordt een helsch leven veroorzaken Het moet een waar genot zgn I Dat het min of meer gevaarlyk is om de beleefdheid te hébben een ander mede te deetrn hoe laat het is kan het volgende bewgzen Op het Rokiu vroeg Maandagavond een wandelnar aan een voorbijgans cr om juiste inlichtingen aangaande den tijd toen hem die werden gegeven nam da vrager de vrijheid wuarschijulijk om zelf den tqd te kunnen zien of te weten hoe het horloge er aiizng het uurwerk met gouden ketting van den eigenaar af en ging er mede op de vlucht Op het DaUrsk hield de nieuwsgierige vrager met een paar kameraden stand onder het aanbod den eigenaar in het wnler te werpen Deze had daarin weinig lust staakte zijn vervolging en deed bg de polilie aangifte van een en ander De Locomotie meaki lAeldiug van de volgende geheiii zinnige verschgning uit den mond van eeu der kapiteiu van on dapper leger onlang op de vraag of het gerucht waar wa dat er Uollauder aan het hooM der Atjehen staan vernomen De geschiedenis van Willem Krygsman is algemeen bekend Dat er dus althaus ééa HolUnde hy de Atjeher geweest is is zeker maar de verscbyuiug waarvan ik u de bijzonderheden zal vertellen ii minder algemeen bekend Het was na een verkenning aan den bosohnsd in de kampung S ntet ver van het riviertje P Mijn dappere Boegineesche oompaguie aan wie ik geheöht was en die meermalen de treffendste bewijzeto gaf van liefde mijwaarla had den vijand niet zander gevoelig verlie nit het krenpelhuat verjaagd Een waagstuk was het geweest doch het was ons volkomtn gelukt Trouwens met miJn Boegiueesje tond ik voor niets Ze zanden mij zelfs door een brandsnd bosch zijn gevolgd Dat ik nu weer naar A eh moet betreur ik niet zoozeer als dat ik mijn Boegtueesjes niet terugkrijg namelijk overgeplaaUt Doch om tot ons verhaal terug te komen Achter menigen boom had een schot verscheidene qiguer dapperen buiten gevecht gesteld toen eindelijk het schieten ophield Wel hadden we lust deu vijan achterna te zetten doch aan de opdracht waa voldaan verder gaan mochten we niet Daar komt opeens de generaal bij oni en wenscht me geluk met den goeden afloop de noodige gegevens omtrent terrein enz werden opgeteekend toen opeen een der officieren de reehterhoad uitstrekt en sprakeloos in ééa richting staart Otwillekeurig zien we dien kant uit en ontwaren etn heer deftig in t zwart gekleed de armen over de borst gekruist tegen een boomstam leunende Hü WM op een afstand van driehonderd pa en zag noM ons Toen bespeurde hy waarschijnigk dat wq op hem letten althans hij verwijderde zich en wij g tuigden eenitemmig dat hel een Europeaan was genri Tofwijl de werkzaamheden werden voortgezet en tot lafeni na de hevige vermoeieni een ghi wijn Wfrd gedronken vliegt opeens eeu kogel lang onie óoren en neemt dennens van het paard weg woaropde eomraandant zat juist op plaats waar 6 minuten vroeger de generaal had gestaan We zien in de richting van wanr de kogel gekomen moest zijn en bespeuren op dezelfde plaat w ar de güheimzinuige figuar tegen den boom had geleund eenige Atjehers die opnieuw aanlegden Met een deel myaer troepen marcheerde ik er oogenblikkelijk op af doch op de plaats gekomen kon ik niemaud vinden Op eigen veiligheid beitacht zette i ik het onderzoek niet verder voort te meer daar er geen order toe gegeven wa Eenige raaaudeu waren sedert die gebeurtenis verloopen en niemand dacht meer aan dien hier iu t iwart toen bij een andere expeditie na een gevecht waarby mijn Boegineesjes al gewoonlijk den vijand hadden verjaagd en met weinig geraakt een mquer soldaten mij verzocht in de richting te lieu die hij aanwees Ik voldoe aan zijn verzoek en daar staat dezelfde figuur deftig in t zwart met witte handschoenen uan de armen over de borst gekruist tegen een boomstam geleund nu op korter afstand Zal ik op hem schieten i vraagt mij de Boegineea Wacht even zeg ik misschien heeft hy ons iet te vertellen Daarop geef ik hem een wenk I te naderen en inderdaad zien we hem naar ons torkomen toen hij opeen in een boschje Verdwijnt en eenige gewapende Atjehers verschquen op de plaats die hij zoo pas verlliten had Later heb ik nooit meer van die zaak gehoord Menig lezer vaii Victor Hug j s Tracailletirê de la Her beeft gedacht dat het ontzettend zeegedruelït daarin door hem beschreven eene schepping vau zijne verbeeldingskracht was en zoo iels afsciiuwelyks iu de werkelijkheid niet bestond Hel tegendeel echter is waar en het aquarium te New Yofk heeft onlangs een specimen dezer monsterachtige diersoort ontvangen De Courrür den Étatt Unit deelt dieunangaaiide het volgende mede De stoomboot Cortit komende van Newfoundland heeft eene soort van groole zeester meegebracht door de gebroeders Keel te Catalina gevangen Het dier wm door een hevigeu storm op de kust geworpen en scheen geheel uitgeput Echter zoodra men er zich mester van wilde maken stelde het zich te weer en de vangst is niet alleeu moeielqk maar hoogst gevaarlijk bovendien geweest Zyue lengte van de uiteinden der voelhoorns tot de punt van den staart is veertig voet zes duim Deze voelhoorns ten getale van achttien hebben eeu gemiddelde lengte vau elf voet en een dikte van achttien duim omtrek De twee die aan het uiteinde van het lichaam geplaatst ziju hebben eene lengte van dertig voet zes duim eu hun omtrek wisselt af van vier tot twaalf dui m De kop heeft twee eu een halven voet omtrek eu de staart i twee voet negen duim De voelhoorus hebbeu over de geheele lengte kleine childachtige oppervlakten op eeu duim afstauds van Ikander eu waarvan de randen met uiterst scherpe tanden bezet ziju Het geheele dier heeft het voorkomen van een geleiachtige massa en de beschouwing wekt eea gevoel van huivering eu afgryzen op Ook nu wtdtr heeft de wereldteutooustclliug te Parij Rflijlt 6 vroeger elders gehouden nieuwe industrieu in het leven geroepen In het bijzonder is het thans de Drijvende Ueitauratie die de aandacht trekt en in den smaak valt Le Restaurant fipttant is ingericht aftn boord van een allerliefst opzettelijk voor dit duel gebouwd stoomboolje dat Le Touriite gedoopt i en van norgen haèf elf heen en weer vaart van Parijs naar Sl Germain De bulfetlen en de keuken zyu van den eenten rang Men kan zoowel op het dek als tusschendeks outbqten en eten De tafels en tafeltjes zijn met den meesten smaak gedekt alles rijk met kristal en bloemen vereerd De wijnen ijn van de beste merken Ouder het genot van een fijn déjeané of diuer doet men eeu der bekoorlijkste watertochtje en bezoekt 9 Germain zonder zioh te vermoeien en zonder het tijdverlie dat ander de ver terkiug van deu inwendigen mentch kost De vaart duurt drie en eefi half uur tVatmeer eene misdaad gepleegd is wordt soms het verzoek gedaan door iemand die denzelfden naam draagt als de misdadiger om dien naam te mogen veranderen Gelukkig is die gewooute niet algemeen neg veel minder verplicht m u denke zich de opschudding in de maatschappij al iemand die Jansen of Smit heet eene halsinisdaad beging en alle Jansen en Smitsen een anderen familienaam moesten aannemen Het i een kleingeestigheid evenmin al men in den roem deelt van groote mannen wier naam men toevallig draagt evenmin deelt men in de schande van misdadige naamgenooten En ie zal beWeren of de nieuwe naam dien men aanneemt ten allen tqde onbevlekt is gebleven of morgen uiet bezoedeld worden kan F Als een satire op de naamsverwisseling deelen de duitsche bladen mede dat zekere Beoker die indertijd zijn naam aflegde toen een andere Becker op den keizer van Duitsehlaod een aanslag pUegde zioh sierde met den naam van Nobiling De uuu zal nu misaohieo wel weder Beoker willen heeten Over den oorsprong der orde van den Konseband zijn de geleerden het niet eens eene andere vraag is echter waarom die orde slechts uit ééa kouseband bestaat Ieder onvermiukt mensch heeft er toch twee noodig Een geschiedvorscher heeft hiervan eene verklaring gegeven de orde wordt slechts toegekend aan mannen die reeds met het eene l n iu het graf staan Gevoinlen en aan het Bureau van Polilie gedeponeerd Op de Gouwe 5 ZAK ROGGE en 2 ZAK TAEWE en op de Turfmarkt een emmer en een TOBBETJE op de Lage Vest bij de Houten Steeg een WITTE VROUWEN B0R3TR0K Laatste Berichten Londen 16 Aug In de rede waarmede de zitting van het parlement gesloten is zegtde Koningin dat de bcraadshigingen op het congres te Berlyu tot een vrede hebbeu geleid welke zij zich gelukkig acht al bevreiligeiid en duurzaam le mogen nniizien Wel is waar is voor Turkije de noodlottige oorlog uiet getiudigU zouder ernstige verliezen maar er zgn schikkingen gemaakt die gunstig zijn voor de onderdanen vau de Porie aan welke eeu onaf hunkelykc stelling die tegen aanvallen kan orden verdedigd is verzekerd Een defensief verband is met den Sultan gesloten dat wat ziJR Aziaiisoh gebied betreft eeu meer bepaalde uitdrukking geeft aan de verpUchtiiigeu welke Engeland in IS56 op zich genomen heeft maar die iu de proctijk bbken uiet bepaald genoeg te zijn geformuleerd De Sniun heeft zich verbonden om maatregelen te nemen ter verzekering vau eeu goed bestuur in deze provinciën Engeland heeft op zich genomen het eiland ypru te bezetten en te besturen leu einde de ovt i enkoiust gemakkelijker aan haar duel te doen beantwoorden De Koningin brengt haar dank aün de landmacht om haar krijgstucht en uituemeiiden geest waardoor zooveel is bijgedragen om tot de getrofflsn chikkingen te geraken Zg betuigt eveneens baren dunk voor de vaderlandslievende aanbiedingen vau de kolonieu en van de inlaudscbe Eegeeringen in Ooat Iudië en zij verklaart trolsch te zyu op het Indische leger dat verUiigde geteld te worden onder de verdedigers des Bqks De betrekkingen ffict alle builenlandwhe mogendheden zq n van vriendschappelyken aard Verder houdt de troonrede zich met binnenlandsche aangelegenheden bezig Bargerlijke Stan d OEBORKN 15 Aug WdUmiaa fuderi I vau deu Broek CD 8 P VBD Vltritlrn OVEHLEUhN 14 Aap P M II A M t Le B 8 m L as Vllcl 3 m 13 A U Uoogculiaoiii 2 m K L UuYXreubiirf t m J ie Orail 7 w ONDERTBOUVVD 10 Aug 1 Huiimau 3 j eu A vao Klreir 22 H 1 Doonag taa Botterdam 30 J en E W Sou 4i j ADVERTENTIEN Ondertrouwd HENBI JOSEPH DONNAIJ vao Rotterdam J K ELBABBTH WILHELMINA SOOS Gouda 16 Augustus 1878 V Gehuwd J P M MEUERE Predikant te Kuilenburg en N SCHOUTEN Gouda 15 AugttstuslSTB De Heer en Mevrouw MS MEUERE Schouten betuigen mede namens wederzödsohefamilie hunnen weigemeenden dank voor de velehartel ke bewgzen van deelneming bj hunhnwelflk ondervonden ♦ Heden ontviel ons onze jongste lieveling PBTUONELLA ARIA HENDRINA ADRIANA slechts 8 maanden otid W F H MACLEANA M MAC LBAN CoBKMAii Gouda 14 Aug 1878 Eenige kennisgeving De gewone JAARLUKSCHE PRUSOITDBELING aan de Leerlingen van de LATIJNSCHE SCHOOL zal plaats hebben den 19 AUGUSTUS e k des middags ten 12 uur in het Lokaal der Hoogere Burgerschool Bg deze gelegenheid zullen de Leerlingen E VAN DEE DOES DE V ILLEBOIS enÏH KOPPESCHAAB de door hen vervaardigde redevoeringen in de Lat nsche taal voordragen Alle beminnaars der oude letteren worden beleefdelgk uitgenoodigd deze plechtigheid met hunne tegenwoordigheid te vereeren Dr D TERPSTRA Rector Men vraagt te HUUR óf te KOOP en groot ERF OF PAKHUIS bg het Water gelegen waar groote schepen kunnen lossen liefst bg de Houtmansgracht Opgave van grootte en waar gelegen benevens van huur of koopprgs onder No 121 au het Bureau van dit blad Hoogere Burgerschool Gouda Door onvoorziene omstandigheden te KOOP een bgna geheel NIEUW STEL voor de LAAGSTE KLASSE tegen biUgken prgs Brieven franco luetter K aan P CLARE KantoorBoekhandel Scbiedamschendgk N 111 Rotterdam Men vraagt TE HUUR IBlElllWil Te bevragen onder Letter X bg den Boekhandelaar J W KNIPSCUEER Je firma P 0 MAAS Jb alhier Hendrik Lamme INSTRUaiElNTMAKER Reparatieplaatsyan NAAIMACHINES HARMONICA S 8PEELD00ZEN eu ander Hi4selgke Voorwerpen Lange Groenendaal boven Café unie Gouda HOLLANDSCHE m Afdeeling Woerden en Omstreken TENTOONSTELLING van PAARDEN VEE PLUIMGEDIERTE LANDBOUWWERKTÜIGEN ZUIVELBEREIDING enz op Woensdag den 28 Augustus a s breeder bg Biljetten omschreven Des namiddags Harddraverij door Paarden van zessen klaar om BELANGRIJKEN PRIJS en PREMIE i Den 4n SEPTEMBER VerloHng vanï de Tentoonstelling aangekochte PAARDEN KOEIJEN LANDBOUWWERKTÜIGEN en andere Voorwerpen welke minstens eene inkoopwaarde hebben van fS De Loten zgn te Gouda verkragbaar bg dm heer J ss VRIBB ROBBÉ J per Bt k voor f 10 mtvangt men MfUtü Namens het Beatuw C E TAN M6B QTÏAS i