Goudsche Courant, zondag 18 augustus 1878

m immm Guléenstrein van Den Haag Rotterdam en Gouda naar Amsterdam en terug OP DONDERDAG 22 AIGIISTUS 1878 Zie AANPLAK en STROOIBILLETTEN i mm immi en andere wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz y te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUX WIJN van f 26 per Anker met aocijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessoben kwart en half ankers Fnjsoouranten worden gratis en anko vensonden Alles wordt franko huis geleverd Woensdag 21 Augustas Kf 2182 1878 GOUDSCHE COURANT Meows en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken li kvi 2Ó1IER C0NCEST TK OETEN DOOB HEI Stafmuztek van Itet 4e Begiment Infanterie ONOKK DlKICTIE TAM DEN BüEa A GBENTZIUS P ZOJiDAG 18 AIlfiüSTlS 1878 des avonds te 7 uren HH Leden hebben met ééne Dom en hunne hg hen inwonende Kinderen Vrijen Toegang Introdactie voor Dames en Kinderen 25 Cents per persoon Vreemdelingen 49 Cents per persoon BV Naar aanleiding van het eerste lid van Art 19 van het Reglement wordt aan Kinderen bened B d n leeft id van 4 jaar alsmede aan Dienstboden de toegang verboden mmm kegeme van het OUDEMANNENHUIS te Gouda luUen op VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1878 des avonds te 8 uren overgaan tot de aanbestpding BIJ INSCHRIJVING voor de LEVERING en het STELLEN van een ijzeren Hekwerk met TOEBEHOOREN op steeneu voet om het Plantsoenjbjj genoemd gesticht InBchigvingen zoowel voor den STEENEN VOET als voor het UZERWERK zullen in gemeld gesticht bezorgd moeten zijn op genoemden datum uiteriyk des avonds te 7 uren Inlichtingen worden gegeven door d n Architect BURGERSDIJE te Gouda 8i8l nV 91 PnoO jwraatq pan UEHVa TVZ ISlYYl m QNOAV OVQNVyW epoTOjBinre fin sp sneAa qauoq a a9ao aq nsipz SipimiM so X sunS tp Hoiï idootj flq emaax MHOsanoo 9p opaejnpa wwaasaUaaMOJ 9oBz UI i ozaq 9 3 nap 9i jooa 3iu p ns ifiiaqjTiq naaftz azap lOop fSini aq apus iaa s spno 9 j PÏÏOTOGEAPHIE Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat het ATELIER van af DINSDAG dagelps is geopend van 10 tot 5 uur J UERNANN BQKMANN K attensingel Q 94 Gralis en franco verundt Bicbter s Boekhandel te Rotter Jan op franco aanvrage door Eet geheele Rijk en naar de Overaeesche Bezittingen een 120 bladlijden dik uittreksel uit het wereldberoemde werk Dr Airy s Natuurgcneeswljze Dit met vele echte uigscbriflen van gelukkig geseien Iqders voorziene werkje kan iederrn aeke met v dle overtuiging worden aanbevolen Niemand venoime derhalve bovengenoemd uittrekad te ontbieden 3 BEKWAME Tim m er lie den TERSTOND gevraagd ba A S ELLEMAV Mr Timmerman EElBUITEIIGGWOOIIRMIlErBilliiCaE geheel nieuw nitstekend van TOON Kolossale sterke bouworde wil men door eene oogenblikkeljjke omstandigheid verkooopen voor de spotprgs van élS het kan feitelijk bewezen worden dat het kostelijk instrument moest kosten f 000 f het keurig stnk kwam voor eenige dogen uit Pargs P S Eene oude PIANINO of PIANO wil men in ruil overnemen Adres ten spoedigste bii den Boekhandelaar A BRINKMAN Uitgever dezer Courant te Gouda J H KIEBERT uHKT coiiDA Photographisob Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONDERDAG en ZONDAG 7 Portretten a fi A EOZiCOJiP BOEK en KANTOORHANDEL Gouia hebben even als vroeger voorhanden de Boeken Schrijfe Teekenbehoeften in gebruik aan de Byka Hoogere Burgerschool alhier Zü bevelen zich beleefdelflk voor de levering aan Roijaal Zwaar è ƒ 1 40 de Riem bij A Brinkman Lange Tiendeweg Gouda UoDDA Deuk vax A finiNKMAN Gouda Augustus 1878 De ondergeteekemle heeft de eer te berichten datzfl de KLEEDERMAKERS AFFAIRE gedurende 40 jaren door haar Echtgenoot gedreven en sedert zgn overlijden door haar met be hulp van haren Zoon voortgezet van af heden aan dien Zoon jHEEFT OVERGEDRAGEN Dankbaar voor het vertrouwen mgn Echtgenoot en mg geschonken beveel ik UEd myn Zoon ten zeerste aan Hoogachtend UEd Dw Ditnareut Wed L VAN DEK SANDEN Bbanw Mg refereer nde aan bovenstaande annonce neem ik de vrijheid U£d mede te deelen datik de RIeedermakcrs Affalre door wglen mgn Vader gedreven Op de KORTE TIENDEWEG wgk D No 7 zal voortzetten UEd eene nette uitvoering uwer bestellingen verzekerende beveel ik mg in uw vertrouwen aan en noem mg hoogachtend UEd Dw Dienaar A J TAN DER 8ANDEN Hout Verkooping Op MAANDAG den 10 AUGUSTUS 18V8 des voormiddags ten 10 ure aan het Veerstal te Gouda van p m 1200 VUUEN DEELEN Van 14 en 18 voet lengte ten overstaan van den Deurwaarder B B vas m WBRVE te Gouda Openbare Verhooping te GOUDA op MAANDAG 19 AUGUSTUS 1878 dea voormiddags ten Elf ure in het Koffijhuis Dk Habuonus van Een WINKELHÜIS en ERF met een vrgea opgang hebbend Bovenhuis aan de Oosthaven te Gouda B Nrs 37 en 37a met een Tuin daarachter Zgnde in bet huis Zes Komen Twee Keukens Kelder en hetgeen verder tot een gemakkelgk ingerigt Woonnuis behoort Het Huia aan de Spieringstraat en dat In de Walesteeg sijn uit de Hand Verkocht Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaria W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda SUCIALISitlEciiDKHOCIlATIK In 1789 maakte de Fransche omwentelmg voor goed zoo wg hopen een einde aan de heerscuappij van adel en geestelijkheid en nam de bourgeoisie de gezeten burgerij de plaats in die haar reeds te laug onthouden was Leest men het meesterwerk van de beroemde Franiche tweelingscbrgvers de geschiedenis van een boer ook op uitmuntende wijze in onze tial overgebracht dan moet men zich afvragen boe isbetmogelgk dat een deel dier burgerij die eerst toen tot haar recht gekomen is met minachting op die revolutie kan neerzien en zich verheft op den naam van anti revolutionair alsof men alle goede gaven der revolutie van zich wil stooten om zich weder onder het juk te krommen waaronder boer en burger eeuwen lang en niet alleen in Frankrijk gezucht hebben Langzamerhand werden de beginselen der revolutie in toepassing gebracht en de burgerij verkreeg de lang onthouden staatjcnndige rechten van verdrukte werd zjj heerscheresse en als zoodanig toonde zji zich even prut op haar gezag als vroeger de heerschebde standen dit aan haar hadden doen ondervinden De derde stand vergat te spoedig wat zij geleden had om zich veel te bekommeren om die groote menigte die den zoogËnaamdeu vierden stand vormt De geheele wetgeving getuigt van die vergeetachtigheid op de aristocratie der geboorte ia de aristocratie van het geld gevolgd en overeenkomstig dit beginsel is de wetgeving ingeridit Het kiesrecht werd van het kapitaal afhankelijk gemaakt en daardoor werd d invloed van het kapitaal verzekerd Steeds meerder werd die invloed tot het onder de regeering van den burgerkoning Louis Philippe in Frankrijk schgiibaar alles aan zic onderworpen hatl Miiar de reactie bleef nic uit De vernederde standen schikten zich moeielgk in de nieuwe toestanden gevoelden zg zich zelven machteloos om weder tot de heerschappij te komen zjj hoopten op bondgenooten ea de houding der burgerg tegenover de mindere standen verschafte bun die bij menigte Langzamerhand ontwaakte ook bjj den vierden stand om dat woord te gebruiken het besef dat bjj door de heerschenue klasse verongelgkt werd en vrg algemeen werd de ontevredenheid die maar al te zeer door de hoogere standen gevoed werd Tal van geheime vereenigingen ontstonden in Frankrijk en hadden haar vertakkingen in de overige landen van Europa Processen voor de rechtbanken oproeren wezen herhaaldelijk op de gisting die in de onderste lagen der maatschuppg heerschte en de c achthebbende party deed weinig of niets om die gisting te doen bedaren de gevangenissen en het kanon achtte zjj voldoende om de beginselen der on vergenoegden te bestrijden Een slecht middel zooals in 1848 bleek toen alle staten van Europa den schok gevoelden van de beweging die in Frankrijk een einde maakt aan het burgerkoningschap Voor de politieke quaestiën scheen de tjjd voorbg de tjjd der sociale quaestiëa was gekomen en deze vragen na hun oplossing die noch de openbare werkplaatsen van Louis Blanc noch de pbalanstères van Fourrier noch de kolonie in Icarie van Cabet hebben kunnen geven Werkstakingen en coöperatieve vereenigingen zjjn tot nu toe al eren onmachtig geweest De commune heeft Europa doen sidderen en Frankrgk afgemat door buiten en binnenlaudsche atrgd wacht van anderen de oplossing van het groote vraagstuk waarmede de rust der geheele menschheid ten nauwste verbonden is Uit Frankrijk is de gtrjjd nu overgebracht naar Duilschland De socialistische woelingen zijn na de onbesuisde handelingen van een paar ellendelingen het schrikbeeld der regeering geworden Bijzondere wetten worden noodig geoordeeld om de bedreigde maatschappij te redden Zal daardoor het doel dat lAen iich voorstelt bereikt worden Zullen de middelen van geweld de heerschende partg de overwinning verschaffen Wjj betwijfelea het Hoelang is het reed geleden dat gezegd is die het z aard opneemt zal door het zwaard vergaan en hoe dikwgli is daarna door de geschiedenis bewaarheid wat door den wijze van Nazareth gezegd is Het zwaard of met andere woorden dwang is een slecht overtuigingsmiddel Wee de regeering die daarvan tegenover haar onderdanen gebruik moet maken Men moge in Duitsebland weder een poging in die richting wagen men moge daardoor voor eenigen tijd vrees inboezemen en de rust schjjnbaar herstellen men zal daardoor den toestand niet verbeteren men kan daardoor de bestaande ontevredeuheid niet wegnemen Waarlijk üuitschldnd heeft reeds meer dan genoeg aan de zoogenaamde Meiwetten Moet dan niets gedaan worden om aan de ontevredenen te gemoet te komen kan men alle aan den tjjd overlaten Dit zou getuigen van een uiterst geringe kennis van deji legenwoordigeo toestand dit zou getnigen van verregaande minachting van verschillende billijke klachten Gelukkig is hier te lande op dit gebied nog betrekkelgk rust Wel j den nu en dan eischen geformuleerd maar dit geschiedt nog slechts door weinigen in vergelijking met de duizenden die in Uuitschland bun stemmen op de socialisten uitbrengen onze werklieden verkeeren nog volstrekt niet in dien staat van opi ewonden id die een gevolg is van onverhoorde klachten en miskende grieven Wat thans door hnu woordvoerders van den Staat geeischt wordt verdient ernstige overvreging Zg vragen voldoend ouderwfls voor hun kinderen Die eisch is billijk Staat en kerk moeten samenwerken om hun dit ieder op 2 ijn gebied te verschaffen Zg vragen staatkundige rechten die rechten moeten hun verleend word als zjj in staat zjjn daarvan een goed gebruik te maken Zonder in het algemeen stemrecht te vervallen wat bij de tegenwoordige ontwikkeling van zoovelen een dwaasheid is moet ieder Nederlander die daartoe de bekwaamheid bezit bet stemrecht gegeven worden Zg vragen den steun der meergegoeden om hu posi iete verbeteren die steun moet hun verstrekt worden zonder den vnrm van epn aalmoes aan te nemen Men klaagt wel eens over het misbruik van sterken drank als den kanker die aan ons volksleven knaagt en die klucht is helaas gegrond incn heeft vereenigingen ter bestrijding opgericht gelden uitgegeven voor trakt atjes enz en men Iw eft geringe resultaten gehad Waren die gelden besteed om den werkman in staat te stellen zich betere woningen aan te schaffen zeer zeker zouden zij dan meerdere vruchten hebben afgeworpen Hoe weinige werklieden toch hebben een gezellig tehuis Goed onderwjjs ook voor de meisjes goede woningen en zoo het kan gelegenheid tot ontspanning zgn oneindig beter middelen tot bestrijding van socialistische woelingen dan strenge wetten die wel kunnen verbitteren maar nooit verbeteren Het is aan onze regeering om maatregelen to nemen en voorstellen te doen voor het misschien te laat is Men spiegele zich aan Duitschland Die zich aan een ouder spiegelt spiegelt zich zacht BUITENLAND Buiteiilaiidsch Overzicht In Frankrijk ziju gistfren de Algemeene Raden geopenJ Er zijn 51 ripublikcinen tot VoorziUersgeko en De beriohteu over de onderhandeliügeu imaoheu Bismarck en het Valionan beginnen hoe langer hoe minder belangrijk te worden thans heet het te Berlijn dut Bismarck alleen in diplomatieke betrekking lireft willen komen andera niet en ilat kardinaal Hohenlobe Daitsch ambassadeur bij het Valicaau zon worden aan een verbond met het centrum ten etude ecu Rijksdag te verkregen zou door Bismarck niet eens zijn gedacht Zouden de druiveu soms wat zuur 7 iju Bismarck verliet Zatnrdag Kissingen en vertrok over Munchen naar Gaatein gisteren werd hij te Salzbuig verwacht Be Oosteurijksch Turksche overeenkomst bevat naar men zegt de volgende bepalingen De Turksche vlag zal op de openbare gebonweti uaaat de Ooateuryksche wapperen de politiedienst zid aan de lulaodsclie militie worden opgedragen de tegenwoordige amblf naren worden behouden en in geval van afwezigheid zullen hunne plaatsvervangers inlanders moeten zijn de openbare gebeden zulle als tot dusver uit naam van den Sultan geschieden het oorlogsmaterietl zal in htt land bewaard worden om bij de ontruiming aan de Porie te worden teruggegeven het tegeuwooriiig tarief van in en uitgaande rechten wordt behouden Ten slotte wordt bipaald dat wanneer het tijdstip der definitieve outiuiming zal aangebroken zijn de quaestie aan het oordeel vau Europa zal onderworpen worden Deze bepalingen toadea door Oottenrjjk goedgekeurd zijn De afloop der jongste verkiezingen in het groothertogdom Batlen is tliau op twee herstemraiugea na bekend ea voezen wij dit er aaustouds bij zg is zeer ongunstig voor de nalionale liberale parlij üidunnde vtle jaren VcrtleJi door de U kiesdistriotcu dooreengenoinen 13 n iUun ial liberale afgevaardigden naarden Rijksdag gtzoudcii de heide andere leli ls wtrden door leden van het centrum bezet en een enkele maal gebeurde het dat inen een lid der conservatieve partij koos Bij de jouslgehouden verkiezingen daarentegen heeft de nationaal liberale partij die stfeeds de heerschende partg was in Baden zeer gevoelige verliezen geleden en zijn de andere partijen geheel te haren koste vooruitgegaan De centrumspartg heeft niet slechts de beide zetels duor haar vroeger bezet neten te behouden maar zij heeft er een derden zetel bg veroverd Be conservatieven hebbeu op de uationaat liberale party gezegevierd te Slultgardt hg de herstemming die dezer dagen aldaar heeft plaats gehad Te Mannheim is het tot eeu herstemming gekomen tusacheu den natiouaaUlibtraleu en den socialiitischen oandidant waarbij laatstbedoelde het veld heeft behouden Br mort nu nog hersleind nordeu te Constanz en iu het kiesdistrict Pforzhcim Durlach n aar caudiiiateu d r nat ionoal liberalec staan tegenover Builschcon servatieven Met groote spanning die trouwens zeer rcclumatig is wordt de uitslag dezer herstemmingen door de naliouaal liberule partij te gemoet gezien Xooit te voren heeft het aan de Buitsch couservatieve partij mogen gilukken hetzg iu Zuid Duitschland of iu Baduo maar in het groothertogdom bovenal eeu zoo geduchte verwarring te itiohten De schromelijke gevolgen daarvau zallen niet uitblijven indien aan deze parig hit voordeel te beurt mocht vallen nog eenige leden iu den Ugksdag te brengen Uit Bosnië deelt de telegraaf bericht mede vna nieuwe gevechten met ie opstandelingen De Oüïtenrijksche troepen verzamelen kracht om tegen Serajewo op te rukken dat wel uiet lang weerstand fcil kunnen bieden Over den aanval van da opstandelingen op de ongelukkige 20e divisie onder Szapary hebben wg niets naders vernomen Het heet dat de overeenkomst tuaschen Oost nigk en Turkije aangaande de bezetting van Bosni orderteekend is lieel geloofwaardig liat het bericht er niot it mwr het kan wel waar zijn bit i