Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1878

let Bist Eosuer St vraag of maar eU oTereenkumst er is geletkeud Ue Post die er an weten kan deelde mede dat de Europeesvhe ooiuniiseit die voljceus art 18 Vdu den vrei e van Berlyu Oost Ruraenie en wellicht nog veel andere dingen moet orgnniseeren dea 13eu September te Konetanliuopd zal bijeenkomen Ouk de oumuiissie welke toezicht moet houden op de gedragiugCQ van den Ku sischen commissaris in Bulgarije treedt met dien datum op Er heersoht eene vreestlijke sterfte te Grenada Geheele huisgezinnen zijn door den dood weggerukt De blauke bevolking is hulpeloos en door vlucht en dood tot op 200 verminderd De gele koorts blijft met ilezelfde hevigheid woeden te New Orleans en is te Memphis en Vioksburg zelfs toeuemeude Het weder ia ongunstig Volgens bericht per post over Panama ontvangen hebben de banken van Chili hare betalingen in specie gestaakt wegens de groole vorderingen der regeeriug ten behoeve van de toebereidseleu voor den dreigenden oorlog met de Argentijusohe republiek BINNENLAND GOUDA 20 Augustus 1878 De wet op het Lager Onderwijs is door Z H dea Kouiug bekrachtigd Zaterdag heeft Z M de wet onderteekend De Staati Courant van heden deelt de uitvoerige rapporten mede van den Ministerraad aan Z H den Koning over de adressen tegen de wet op het lager onderwijs Gisteren had de gewone jaarlijksche prijsuitdeeling flan de leerlingen der Latijnsche school plaats Na een korte voorafspraak vau deu Hector traden twee leerlingen die naar de Hoogeschool bevorderd waren op om eeue redevoering in de Latijnsche taal voor te dragen E van der Does de Willebois prak over de sameiizweeriug van Catilina eu Th Koppe chaar over het leven eu de werken van Cicero Met hen werd P Maas voor de Hoogeschool bevorderd Tot hen richtte de Beotor een kort en hartelijk oord van afscheid en ging daarna tot de prijsuitdeeling over Van de 4de klasse werd aan Th Koppcschaar Toor de vlgt door hem in alle vakken betoond een prijs uitgereikt die hij na lotiug met van der Does de Willebois verkregen had aan laatstgenoemden werd in plaats daarvan een getuigschrift geschonken Van de 3de naar de 4de klasse werden overgeplaatst 8 J Meyer J F Meyer C P van Dillen G Baggermail en J C Idenbarg Van leze jongelieden ontving J F Miyer een prijs voor He vakken die hem bij loting met S J Meyer en C P vau Dillen was toegevallen deze bekwamen in stede daarvan een getuigschrift Aan O Baggerman viel een getuigschrift voor de Wiskunde ten deel Van de 2e naar de Se klasse gingen over W C Xersbergea en N A Kortlandt Ook hier besliste het lot in het voordeel van W C Kersbergen die en prijs voor alle vakken ontving terwijl aan N A Kortlandt een getuigschrift werd overhandigd Van de Iste naar de 2de klasse werd bevorderd A G A Idenburg met een getuigschrift voor alle vakken behalve de Wiskunde Na de leerlingen tot nieuwe inspanning en werkzaamheid te hebben opgewekt deelde de Rector mede dat de leerling C J Verhoef van de 2de klasse met den meesten lof zijn examen van toelating tot de militaire geneeskundige school te Amsterdam had afgelegd en dat door het aannemen van vier nieuwe leerlingen de cursus weer met een getal van twaalf leerlingen werd aangevangen Met dankbaarheid werd door hem de zorg erkend die onratoren ook in den afgeloopen cursus voor de Latijnsche school hadden gedragen en hulde gebracht aan de toehoorders die door hunne opkomst de plechtigheid hadden opgeluisterd In de tweede Wagenstraat te s Gravenhage is Zondagvoormiddag een 79JBrig heer uit Reenwijk H Kunsel genaamd die per Rfaijnspoor was aanItekomen en zich naar zijn gehuwde dochter in de Wagenstraat begaf overreden zoodat hij ernstig verwond werd De ongelukkige werd bij den heer de Wit ingedragen en terstond geneeskundige hulp vppr hem ingeroepen doch het mocht niet baten Overgebracht naar het gasthuis bleek dal hg reeds ovèrhden was Bij dit treffend ongeval wordt de bijzonderheid medegedeeld dat de doodelijk getroffene gedurende den langen tqd zijns levens nimmer ziek geweest wus Zoodagnamiddag gingen te Alphen a B drie jongeUeden van welke de oudste 17 jaar telde lohieteo Op vogels In eene schouw zittende stootte een hunner bij het nederleggeu van het geweer met de külf tegen eene plauk waardoor het geweer afging en zyn broeder de lading hagel iu het achterhoofd kreeg Kort daarna overleed deze Het volgend adres is aan den Minister vau binnenl zaken gericht door de Haagsche afdecling van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst De Maatschappij tot bevordering der bouwkunst heeft zich bg schrijven vau den lüden Juli jl tot U E gewend met verzoek een nauwgezet onderzoek te willen instellen naar de gegrondheid der daarin vervatte bezwaren waardoor de vrije ontwikkeling der bouwkunst wordt belemmerd Die bezwaren bestaan vooral 1 In de gebrekkige sammenstelliug van de commissie van rgksadviseurs voorde monumenten van geschiedenis en kunst door een te geringe vertegenwoordiging van het bouwkuadig element ouder baar leden 2 Iu de eenzijdige richting waarin de bouwkunst zoowel door die Commissie als door de Kcgeeriug gedreven wordt De afdeeliiig s Gravenhage van bovengenoemde Maatschappij acht zich geroepen ja zelfs verplicht die bezwaren te steuneu aangezien ze de gegrundheid daarvan duidelijk meeut te zien iu het meereudeel iler nieuwe bouwwerken die hetzij geheel of ten deele op kosten van het Rijk of ouder den invloed der Regeering zijn of worden tot stand gebracht en iu een aantal benoemingen van personen aau het hoofd van publieke werken of iustelliugeu geplaatst Zij neemt daarom de vrijheid zich evenzeer lot U E teweuden met beliefd doch dringend virzoek 1 De Commissie van rijksiidviseurs beter samen te stellen door het getal barer bouwkuudige ledeu aanmerkelijk te vergrooicn 2 Slechts te streven naar éa doel nl de geheel vrije outwikkeling der kunst in Nederland Het W V h R deelt het voorloopig programma mede van de feesten ter eere vau de Nederlandsche Juristenvereeuigiug die van 28 31 Augustus te s Hage in de Tréveskamer in het Binnenhof bijeenkomt De minister van waterstaat handel en nijverheidblijft bij zijn voornemen om ceuige bekwame werklieden iu de gelegenheid te stelleu op s rijks kostende Parijsche tentooustelling te bezoeken eu heeft op een desbetreffend verzoek reeds guubtig beschikt Vad Dezer dagen deelden wg enkele bijzonderheden mede over den uilgesohreveu wedstrijd voor de vervaardiging van de twee fonteinen die als nationaal huldeblijk aan HH KK IIH Prii 8 en Prinses Hendrik zullen worden aangeboden Thans is verschenen het progr irama vau de prijsvraag toegelicht door pl in eu opsiandteckeningen van het paleis en het park dat zich voor hel paleis uitstrekt en waar ter weerszijden van de twee midden bloemperken de fonteinen zullen worden opgericht Beide fonteinen waarvan de te kiezen vorm aan den ontwerper wordt overgelaten zullen iu hoofdvorm dezelfde en iu overeenstemming met de omgeving moeten zijn eu op artistieke en zinnebeeldige wijze het denkbeeld van het Nationaal Huldeblijk moeten uitdrukken Elke fontein moet aan den voet een middeilgn hebben van minstens 10 meter Beide fonteinen mogen geheel voltooid niet meer kosten dan ƒ 36 000 Hieronder is niet begrepen het metselwerk voor de fundamenten eu de leidingen tot aanen afvoer van het water Tot deelneming aau dezen wedstrijd worden uitgenoodigd alle kunstenaars geboren in het Koningrijk der Nederlanden hetzij hier of elders gevestigd De plannen dooreneden en opstandteckcuingen worden verlanf d op 1 20 da ware grootte üit die teekeninge u moet duidelijk de bedoeling van den ontwerper blijken ook met betrekking tot de speling vaii het water De ontwerpen moeten worden toegelicht door een nauwkeurige omschrijving eu tevens vergezeld zijn van een opgave vnn de som waarvoor de ontwerper zich verbindt de beide fonteinen hetzij van uatunrlijkea steen brons of een andere bouwslof te leveren en geheel gereed te plaatsen De bekroonde ontwerpen zoowel in leckening als in model blijven hel eigeudom van Z K H prins Hendrik Tot meerdere waarborg d it bij de samenstelling van de fonteinen de bewerking met zorg geschiede en de opvatting een kunstrijke zij heeft Z K H Prins Hendrik de bevoegdheid een commissie van deskundigen te benoemen die daarover het toezicht houdt De raad van toezicht op de poorwegdiensten heeft in het vorige jaar de vraag te overwegen gehad of retourbilletten gedeelte terugreis alleen geldig zijn voor dea persoon aan wien hel billet bg heenreis is afgegeven De apoor cgbcsltiren beButwoorddeu die vraag bevestigend Die uitleggiu kwam aan den raad van toezicht strgdig voor k met het belang van het reizend publiek als met den aard van het plaatsbewijs opj celi spoorwe zijnde een bewijs aan toonder dat recht geeft on vervoer over een zeker traject binnen eene meer of min beperkte tijdruimte Bij zgne beschikking van 26 Juli had de minister van binnenl zaken die zienswijze gedeeld zooilat de raad meende bg het vasthouden van de zijde d r spoorwegbesluurden aan de tegenovergestelde meening aan de regeerioit een voorstel te moeten doen tot eene toevoegiuï van art 10 van hot algemeen reglement voor bet vervoer waarin het beginsel der geldigheid ook voor een ander persoon dun den oorsprunkelüken houder bepaald wordt uitgedrukt Iu een icbriiven te dier zake van 31 December vestigde de raad de aandacht op eene uitspraak op het handebministerie iu Oostenrijk waarbij in gelijken zin was beslist De commissie deze week in de algemeene jaarvergadering van de Maatsch tot Nut van t Algemeeö benoemd tol het doen van voorstellen omtrent de wijze waarop over het orediet van ƒ 1000 tol be schikt worden door de Algemeene Vergadering verleend om knappe degelijke werkliedcu in de gele gcuheid te stellen de wereWtenloousltlling te Pari te bezoeken heeft zich aldus geconstitueerd president de heer Perk penningmeester de heer v d Meule sioretaris Mr Katz Verder hebben de heeren Willekea Macdonald Heldt en van der Made het lidmaatschap der cominissie aanvaard Besloten is verder hel Hoofdbestuur der Msatschappij in overweging te geven of de commissie zich als zoodanig namens baar aan het hoofd zul stellen vau eene poging in den lande eene inschrijving te openen om particulieren in de gelegenheid Ie stellen het kapitaal waarover de Moatsoh voor dit doel beschikt te vergrooicn en dus meerdere verdienstelijke werklieden de wereldtentoouitelliug te doen bezoeken dan wel of enkel het mandaat der commissie zich bepalen moet tot het ontwerpen van plannen voor dé beschikking over de toegestaae f 1000 De oommissie adviseert tot het eerste Wij ontvingen dezer dagen het Verslag der directie van len Nederlandsche Rliijn spoorwcg mnalschappij uitgebracht in d Algemeene Vcrgadtriug van Aandeelhouders op Zaterdag 29 Juni 1878 Daarna ontleeueo wij het volgende De uitkomStcmvan het op 30 Apiil 11 geëindigde boekjaar zijn in allen deele van zeer bevredigenden aard De ontvangsten vermeerderden niettegenstaande Handel en Ngverheid nog steeds in kwijnenden toestand bleven verkecen en de concurrentie voortging hare ijverigste pogingen aan te wenden om overal afbreuk te doen waar zij dit vermocht De meerdere kosten welke moesteg worden aangewend om aan deze concurrentie met goed gevolg het hoofd Ie blijven bieden verhinderden niet Ut tegenover die meerdere ontvangsten de uitgaven desniettegenstaande minder bedroegen dan het jaar te voren De staal van vergelijking welke ook ditmaal weder bij hel jaarverslag wordt overgelegd om tot uitgangspunt van nadere beschouwingen te strekken toont deze gunstige uitkomsten iu bijzonderhedeu aan De ontvangsten hebben blijkens dien staat over hel afgeloopen boekjaar 1877 78 in totaal bedingen 5 556 770 93 en dus meer dan in het jaar te voren ƒ 43 266 12 Van de reizigers vermeerderde weder hel aantal doch verminderde ook weder de opbrengst De vermeerdering in aantal bedroeg ditmaal g i lö en de vermindering iu opbrengst 23 892 87Vi Deze verhouding is ongunstiger dan ten vorige jsre Het aantal vermeerderde toen met 91 668 tegen eene verraiuderiug in opbrengst van slechts 6 792 86 Dit is vooruamelgk toe te schrijven aan de nieuwe concurrentie welke in het leven trad tengevolge von de opening van den Staatsspoorweg door Rotterdam in aansluiting aan den Hollandschen IJzeren Spoorweg aldaar Hierop werd ten vorigen jare reeds gewezen De uilkomst was niet ongunstiger dan men toen reden had te vreezen In het geheel verminderde hel aantal reizigers in reohtstreeksch verkeer met andere spoorwegen met 21 112 en hunne opbrengst met f 46 360 59 In lokaal verkeer aloud hier tegenover eene vermeerdering van 64 596 in aantal en van f 28 803 78 iu opbrengst Dat het lokaal verkeer met zijn vermeerderd aantal ten bedrage van 33 484 reizigers meer dan er in het rechtstreeksche verkeer verloren gingen niet in staat was om ook het verlies in opbrengst dat in rechtstreeks verkeer geleden werd geheel te dekken is vooreerst daaraan te wijten dnt te afstanden Waarover van den weg wordt gebruik gemaakt in rechtstreeks verkeer gemiddeld langer zijn dan in het lokaal terkeer doch ligt voornamelijk in het buiten verhouding toenemend gebruik van retourkaarten in dit verkeer Terwijl hier het aantal re uiger in enkele richting met 38 618 Verminderde vermeerderde dat van personen welke heen en terugreisden en dan dubbel worden geteld weder met 72 102 Ten vorigen jare werd hier op reeds gewezen Toen echter overtrof het aantal enkel reizigers nog verre de helft van dat der dubbel reizenden Het stond nog met 828 938 tegen 1 467 0X4 Thans werd het 790 320 enkel reizigers tegen 1 639 116 retour Deze wanverhouding geeft voedsel aan het vermoeden dat von de retourkaarten niet altijd gebruik wordt gemaakt overeenkomstig het doel waarmede zij werden in bet leven geroepen eu noopt derhalve steeds bedacht te blijven op middelen ter voorkoming van misbruik zoo niet op geheele of gedeeltelijke intrekking gelijk daartoe in het buitenland op ouderscheidene spoorwegen reeds werd overgegaüi Wore deze omstandigheid er niet bijgekomen zou de meerdere outwikkeling van het lokaal verkeer wellicht in staat zijn geweest om hel betrekkelijk geringe verlies dat door concurrentie werd geleden meer dan voldoende te dekken Was om deze of gene redeu het personen verkeer iets minder gunstig dan leu vorige jare zoo werd daarentegen de verwachting omtrent het goederenvervoer door de uitkomst verre overtrolfen Niettegenstaande algemeen met redeu werd geklaagd over schier voorbeeldelooze slapte van deu hojidel en de scheepvaart zelden beteie gelegenheid bad oin aan hel verkeer langs spoorwegen afbreuk te doen mag meu zich verheugen dnt het goedeienvervoer op nieuw in tonneniuaat toenam en ditmaal daarvoor ook meer werd ontvangen vergeleken met het jaar te voren Op aandrang van onderscheidene bevriende Handelshuizen in Rotterdam en invloedrijke bewouera van RdUerdam en s Gravenhage werd een onderzoek ingesteld naar de vraag of er niet tussohen deze twee hoofilsteden eene rechtstreeksche dienst ware iu te richten langs deu Nederlandsche Kbijuspoorweg in geweuschtfl concurrentie met deu Hollandschen Spoorweg over Delft waaraan men zich voorstelde dat dan door velen de voorkeur zou worden gegeven Bij dit onderzoek is gebleken dat zulks gevoegelijk zou kunnen gewshiedeu door middel van een verbindingsweg ter leugie van ongeveer 900 Meter bij Moordrecht uitgaande van deu weg van Rotterdam naar OouJa eu aansluitende aan den weg van Gouda naar den Haag tussohen de Riugvaart en Zevenhuizeu Moerkupelle waarover dau niet afzonderlijke euellreiueu rechtstreeks ware te rijilen van Rotterdam naar den Hang vioe versa Of zulk eene dienst voor de Maatschappij voordeel zou opleveren moest de tijd leereu Daar de aauleg van het bewuste verbiudingslijutje betrekkelijk weinig behoefje te kosten bet personenvervoer tussohen llütterdam en den Hang zeer druk ie en dit aantal treinen ware te regelen naar het aaudeel dat van dit verkeer aan den Nederl Rijnspoorweg toeviel mocht daarentegeu a piori wel worden aaiigcuoraen dat er geen vrees bestond de maatschappij er zich eenig nadeel door kon berokkenen als de ioncessie op billijke voorwaarden ware te erlangen Deze cijnslderatien leiden tol het besluit zich te wenden tot den Heer Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid met eene voorloopige aanvrage om concessie Als eerste gevolg van dezen stap zag men aanstonds de onoverkomelijk gewaande bezwaien uit den weg ruimen welke tot dusverre hadden bekt dat de trianen van den Hollandschen IJzeren Spoorweg naar het Beursstation te Rotterdam doorliepen en van daar vertrokken Dit was dezeregds voorzien en behoefde daarom geeue wijziging te brengen in hel plan Daarna gaf de Minister wel is waar zgne ingeuomenheid inrl de zaak te kennen doch werden aan eene te verleenrn oouoessie door hem voorwaarden vastgeknoopt welke zoo vreemd en onaannemelijk zijn dat er op die wijze niets van zou kunnen komen Thans ligt het in de bedoeling om te trachten de minister tot eene andere meer billijke overtuiging te brengen of anders het plan te latea rosten totdat het publiek daarvoor iu de bres springe In het vertrouwen dal het eerste moge gelukken wordt daarom straks vau de gelegenheid gebruik gemaakt om aan de vergadering te vragen bare macfïtiging te verleenen tot het a in vaarden der bewuste concessie wanneer nader moge blijken dat zij te erlangen is op naar het oordeel van commissarissen billijke en doeltreffende voorwaarden Op bovengeuoemde vergadering werd o a besloten lo Den heer Mr B J Graaf Schimmelpenniiick van Nijenhuis te benoemen tot President en den Heer Mr J C Beepmaker tot Vice President der algemeene vergadering van deelhebbers over het loopeude boekjaar 2o Het bedrag der 17 j pCt van de overwinsten boven de 6 pCt s jaars over het gestorte kapitaal vast te stellen op ƒ 160 278 96Va en de Directie te machtigen daarmede te handelen overeenkomstig art £ 0 No 1 2 3 en 4 der Statuten Voorts aau de aandeelhonders uit te ketten 8 60 per aandeel van ƒ 540 f 8 40T per aandeel van 96 en ƒ 1 27 per aandeel van ƒ 36 gestort kapitaal 3o De aftredende Commissarissen de Heeren Mr J C Beepmaker Jhr M H ü C L Janssens en Richard Potter te herkiezen eu voorts tol Commissarissen te benoemen de heeren Mr C Th Baron van Lyudeu van Sundenburg Mr H L M Luden eu Thom Brassey 4o Tot President der Directie te benoemen den Heer Mr H Aineshoff en tot Vice President den Heer J Staats Forbes 6a De Directie te machtigen om onder nadere goedkeuring van Commissarissen op haar billijk voorkomende voorwaarden de concessie te aanvaarden voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg uitgaande bij Moordrecht vau den spoorweg fiotierdam Gouda om aan te sluiten aan den spoorweg Gouda den Haag tusschen de ringvaart eu Zevenhuizen Moerkapelle De stille politie te Amsterdam heeft een kunstig stuk verricht Zij heeft namelijk eeu man gevat die het plan tot steleu gehad heeft doch dit weder had laten vareu Op een goeden morgen vond men namelijk op een der Buitensingels nabg een houtzagerij een vreemde kar gedeeltelijk met hout geladen uit die werkpl lats Die kar bleek elders gestolen te zijn eveneens bet hout dat er op was Hel is thans gebleken dut de persoon door de politie voor dit feit gevat door zulk een vrees overvallen werd toen hij bezig was de k ir te halen dat hij op deu luup is gegaan eu alles ia deu steek liet Op de wereldtentoonstelling te Parijs prijkt in e Deensühe afdceling een schrijfmachine door den uitvinder Mailing Hansen directeur van het doofstom meniustiluut te Koppenhage i Sphérographe genoemd Het is klein eu licht en voorzien van toetsen die meu slechts even behoeft aan ie raken om de leiurs en andere teekeus op het p ipier te drukken De Sphérogrnphe kost 425 frs om zich da irvan te bedienen is geen voorafgaande oefening noodig men kan met behulp daarvan op 10 bladen tegelgk en drie of viermaal zoo spoedig schrijven als met de pen Naar het oordeel van deskundigen verdient het werktuig van Hansen alleszins aanbevalen te worden De uitvinder werd reeds te Weenen daarvoor bekroond De zwarte vuile rook die zich met groote wolken uit de schoorstcenen der stoomfflachines outlist wordt steeds als een groot t czwaar aangemerkt Niet alleen dut zij de neveugebouwen der fabrieken ontaiert endus hinderlijk en nadeelig voor de eigenaars dieriuriohtrugen is maar zij benadeelt ook in hoogemate de belendende huizen Ook kan de met zulkeen zwarten rook bezwangerde dampkring niet gezond zgu dus moet uit een hygiënisch oogpunthet bezwaar niet te liclit worden geacht Men beweert ddl de lucht in Engeland in groote matemet steenkolenrook is bezwangerd dut daaruit vooreen groot deel de zwarte mist ontstaat die aan deTheems vooral in den winter zoo algemeen voorkomt Het schijnt dus van groot belang een middelte vinden om dit gebrek zooveel mogelijk te voorkomen Dit middel uu meent de heer A Thierry ingenieurwerktuigkundige ie Parijs gevonden tehebben Door de inrichting van Thierry wordt nietalleen de rook verbrand maar er wordt tevens eene groote hoeveelheid brandstof door bespaard De Thierayroükicrbrauder is iu Frankrijk door de meeste spuorwegnioulachappijea aangenomen en op meer dan 1500 locomotieven toegepast een groot aantal fabrikanten hebbeu dat voorbeeld gevolgd De Franscheinarinii heeft zoowel op hare schepen als in de arsenalen den rookvetbrander iu toepassing gebracht De MouUmit Vnuerael zigt er van L effet proJuit estsi complet qu ou peul hardiraent mettre cette invention uu rang de celles dont l utilitó est iucautestable Voor zooverre wij weten is deze nuttige inrichting nog niet in Nederland toegepast wg ineenen dat het wellicht dienstig kan zijn daarop de aandachtte vestigen Stomnpoit De Lanött geeft een wonderbaarlijk verhaal van de uitwerking vani deu bliksem op den rug van een mun die bg eeu onweer ouder een boom geilucht was De geneesheer vond op zijn rug een boomtak afgebeeld soharlakenrood gekleurd met ontelbare twijgjes kenrig als met de punt van een naald geteekend De kleeren vertoonden geen spoor waar de bliksem zijn weg kon hebben genomen Een Duitsch componist Julius Orauer heeft aan prins Bismarck verzocht de opdracht aan te uemen van eene door hem vervaardigde Symphonie attentatica Het eerste deel van de symphuuie heeft den attentat van Kuhlmann tot Leitmotif terwyl de 2 en 3 deelen de beide aanslagen onder de Linden tot Leitmotif hebbeo Bisusarok schgnt niet geantwoord te hebbeu op dit verzoek In hei door de Pers reeds herhaalde malen besproken werkje de kwakzalverg met geneesmiddelen on de hh Bruiusma werd o a de dr Airy s naiuurgeneismethode a faire genomen Omtrent dienzelfd zaak heeft de gezondheidscommissie te Carlsruhe naar t N V d B mededeelt thans t volgende bekend gemaakt irOnder den naam van dr Airys natuurgeneesmethode wordt een brochure openlijk aangeprezen welke tegen alle mogelijke ziekten daaronder Aziatische cholera gele koorts epilepsie longtering euz vooruainelijk de drie volgende geheimniiddelen aanbeveelt 1 Pain Expeller een mengsel van ongeveer 35 deelen tinctuur van Spaansche peper 20 deelou verdunde wijngeest en 60 deelen geest van salmiak eeu en ander iu en uitwendig te gebruiken Prijs ƒ 1 08 Waarde 20 cent 2 Sarseparelle en kiniwortel eitract met 1 pCt joodkarum en een weinig honig Prgs ƒ 2 40 Waarde 36 cent 3 Airy s pillen bestaande uit ijzervijlsel jalappehars jalappepoeder althéa poeder benevens een bitterextraot Prijs van 60 pillen 80 Bent Waarde 15 cent De gezondheidscommissie doet nog opinerkeu dat er nimmer of nooit een dr Airy geweest is en dat de geheel onzinnige brochare niets anders dau eiu schaamtelooze afzetterij ten doel heeft Van de aanbevolen middelen heet bet verder heeft saisiparcille in het geheel geen medische uitwerkscleu terwijl de paia expeller en Airy s pillen bg ziektetoestanden hoogst verderfelgk kuuuen werken Dit laatste werd bewezen door een geval waarbij een patient buiten medeweten vau den docter Paiu Expeller gebruikt had eu dientengevolge een hoogst gevaarlijke oorklierontsteking gekregen had Ook de zoogenadinde Kurzgefaste Anleilung zur Behandluug von Gight oud Uhumatismns is niets auders dan een uittreksel uit dr Airy s natuurgeneesinethode Overijsel levert dit jaar zooveel pruimen op dal de markt overvuld is en men bijv de beste witte pruimen voor 4 Ct het KG koopen kan Geheele ladingen worden verzonden Iu de jongste zitting van het H iagsche kantongerecht stoudeu voor het eerst eenige bewoi ers terecht wegens overtreding van onderscheidene bepalingen der ïrrordeuing regelende de bonw politie als wegens het metselen van muren van mindere dikte dan de verordening voorschrijft wegens onvoldoende dikte der gemetselde fundamenten en eindelijk wegms het bouwen zonder voorafgaande indiening der plans en teekeningeu aan burgemeester en wethoud =rs De ambtenaar van het openb ministerie achtte de overtredingen voldoende bewezen en eischtte ter zake vau iedere overtreding geldboete en gevangenisstraf Zjoals men weet legt deze verordening tol veler misnoegen iu onderscheidene gevallen geldboete en verplichte gevangenisstraf op Voor twee bekladden concludeerde hun advocaat mr G B lifaute tot ontslug van rechtsvervolging en eu tot vrijspraak De uitspraak in deze zaken is bepaald op aanstaanden Donderdag Laatste Berichten Konstantinopel 18 Aug De PiMre du Boifhore maakt deu tekst openbaar van de nota der Porie betreffende Griekenland en zegt dat de nota zoowel een dementi der verklaringen van de Engelsche ministers in het Parlement als eene bedreiging van Griekenland is Het blad betreurt de sluiting vau bet Engelsche Parlement omdat daardoor de gelegenheid afgesneden is voor een opheldering der Engelsche Regeering omtrent de tegenspraak tusschen hare verklariogeu en ïurkge s handelingen Praag is Ang Alhier hadden huiszoekingen eu confiscaties van gedmkte stukken plaats bij de redacteurs van beide socialistische bladen en bij de hoofden der socialistische partij Hamburg 19 Aug Gisteren avond hebben te Hamburg naar aanleiding der verkiezingen ongeregeldheden van de zijde der vereenigd eocialisteo en W elfeo plaats gehad Ecist door de krachtige maatregelen der politie en brondweer daar het garnizoen op t oogenblik slechts weiuig menaohappeu telde is het gelukt de menigte uiteen te di ijveu Er is een burger gedood vele personen en ook militairen zijn gewond Burgerlijke Stand GBBORISN 18 A g HennJiBoi ouiiir J O Hondbtrg en E A Slrup itirtmo ou4iir M I ai n n C de Jong 1 AKlti AliiU oadei i l via der ï i lai en A C Beonij Pieter ouders B B Biir ra C Viwr Wilhtlmmi Gijibertn ouden A de Stual n A M vso der Sprong OVERLEDEN 17 Aug P Mal 18 J 14 E Hordyk S m A P J8 f 3vSfiJ tt i j 19 A StreelUad a