Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1878

m Vrijdag 23 Aaiiisttts 1878 N 2183 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omslrekeo Gouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigeij van Zeer Fijn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE f Ef llf ITEEe aUlN A LAROCHE van HRA£I 1 LIE eii HOLM LA é Jfolheker te Zeitt e eenige QlTINl LAKOCIIE welke door de Bed van de geiieesk Coar aau Uil ieueeskuodigeu is aanbevolen tegen algemeeue zwnkte gebrek aan eetlust slechte spijsvertering zenuwziekte in het tijdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzel houdende Quina Laroche tegen bleekzncht teringaohtigheid groote zwakte bloedarmoede etc l rys ƒ 1 90 per flacon bij den Heer Apotheker C Thim te Gouda ADVE RTENTlfiN ♦ Bevallen van een levenloos Meisje E VAK GELDEREN HooGENBoOM Schoonhoveti 17 Augustus 1878 Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan Mevrouw ANNA ELISABETH VAN KOETSVELD in leven Weduwe van den fleerJACOBUSJODOCUS WALLER gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den lOn September 878 opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Èi BEDlEmOE In een Tabakswinkel wordt gevraagd een BEDIENDE zjj die eenige kennis van het Vak hebben of genegen z n tegen provisie de omstreken van GOUDA te bezoeken genieten de voorkeur Hierop refiecteerenden gelieven hunne brieven franco in te zenden onder No 124 aan het Bureau van dit blad TËHUÏÏE OF TE KOOP gevraagd te Gouda een TERREIN met of zonder BERGPLAATS liefst aan het Water Ofièrteu franco onder de letter H aan de Boekhandelaars J van BENTüM en ZOON te Gouda miONAIiTMIUTE Eene gevestigde MILITIE MAATSCHAPPIJ vraagt te Gouda tegen hooge provisie een AGENT tot het aannemen van Deelnemers Brieven franco motto cNationale Militie aan het AdvertentieBureau van G A J ÏETflOFF Ja te Leiden Gekleurde WoL Ontvangen eene partg GEKLEURDE WOL bijzonder geschikt voor Dames en Kinderkousen Heerensokken enz Effen Kleuren 0 12 per Knot vScharlake en Gestreepte 0 13 M DE VLETTER Lange GroenendaaL FUELiEEE mmm TB KRBIPËN aan de LEK De Notaris J P MAHLSTEDE teBergamhadu is voornemens op WOENSDAG den Hen SEPTEMBER 1878 des voormiddags ten 10 ure ten huize van de Weduwe P de GROOT in het openbaar te verkoopen mm HUF8TËDË fieteekend B N 78 op het Dorp met afzonderlijk verhuurd wordend HUIS geteekend B N 79 ZOMERHUIS 2 SCHUREN ERVE en GROND alsmede diverse partijen Wei en Hooiland BouAV en Boschlaiid DUkgrond Weg en Watering staande en gelegen te KRIMPEN aan de LEK ter gezamenlijke grootte van circa 25V2 HECTAREN Te aanvaarden 22 Febrnari en 1 Mei 1879 Veilin boekjes ziJn 14 dagen bevorens te be komen bg genoemden Notaris In de Sociëteit Ons Genoegen Vrijdag 23 en Zaterdag 24 Augustus des avonds ten 8 ure slechts 2 Groote Voorstellingen van het Beroemde Theatre van JOHN HOLDEN S mmm mêmmïïmïïm EN HET GEOOTE MAEIONETTEN THEiJiTEE van het Cristallen Paleis Alexandra Paleis Westminster Aquarium Mansion j House en Pavillion LONDEN alles breeder bjj biljetten omschreven Entree 1ste Rang 1 49 2de Rang 0 99 Kinderen beneden 12 jaar betalen de halve Entreeprijs Heeren Leden der Sociëteit 1ste Rang 0 99 Zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur Extra Voorstelling JOHN HOLDEN Eenig Eigenaar van het Original Comic Mannikins en Marionetten Theatre Wed A QUA T Kleiweg Gouda heeft ontvangen eene RUIME SORTEERING TEEKENBEHOEPTEN zooals TEEKENBORDEN TEEKENHAKEN met en zonder ZWAAI Fransche Daitsche en Engél che PASSERDOÜZEN TEEKEJÏs BOEKEN Hollandsch en Velgn TEEKENPAPIER alsmede Wathmann Teekenpapier k 35 ets per Vel en verder alle Artikelen welke voor het Teetenen benoodigd zjjn EZTEA Z57AAE STEOOPAPIEE Fr riem f 1 25 SBIJSOF BEHAHGEESPAPEE per riem r 1 90 mmmi w mmmmm gevestigd te ROTTERDAM Opgericht in 1836 DIRECTIE J P A FRANCOIS B de REGT Bovengenoemde Maatschappij vraagt voor GOUDA en OMSTREKEN tav NETTEN en W ERKZAMEN BODE Brieven franco onder No 125 an het Bureau dezer Courant TAfil P ALLEEN HET ECHTEDrPOPP che Anatbcrln lündwater geneest TANDPIJN en AANGEZIGTSGEZWEL WelEdel Geb Heer Dr J P PüPP k k Hoftandarts te weenen Mijne dochter leed drie maanden lang aan een Tandvleesch en Aangezigtsgezwel zoodat zjj den mond niet openen kon bovendien zaten alle tanden aan den rechterkant los haar adem waa onzuiver én de klieren aan dezelfde zyde waren opgezwollen Door herhaald gebruik van ANATHEBINMONDWATER werd zij van die kwaal geheel genezeu weshalve ik het algemeen kan aanbevelen Gandendorf WENZEL SEDLACEK bjj Weenen Fabrikant Depots van alleen echte Anatherin preparaten Te verkrijgen te Gouda bij L Scheuk winkelier opd Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff npoth en A Schippereijn £ Co blauwe pon leinwinkul te Hage bij J L F Snnbilié apolki te Delft bij A J van Rijii en J E Kauwenhoveo W Schiedam bjj C Malta Gz te Leiden bjj E Nootdijki te Utrecht bij F Altena en Kraan te Amsterdam bg F ï Windheim Co en H H Uloth Ct npothek t Oudewafer by T J van Vteumingen te Sohoonhoven bij A Wolff OotiDA Druk van A Bhinkman y bxhtenland Bultenlandscb Overzitiit De DuitHhe hentcmmingeu loopcn op eeu einde van de 65 zija er 68 békeiid eu wel met deo Tolggnden uitslag 18 ustiouaal Iiberuleu 6 liberale ildeii 8 Furtschritt 7 soi iaal dcmocraten 3 democraiea t nltrsmoalaneu 4 rry couservatievea 3 Welleo en Ëlzasscr proteat het blykt dus dut de ooiauldemocrat a iu den nieuwen Uyksdag 9 luau sterk zullen zijn en ay lechts 3 mau hebben verloren en dat terwyl de veikiezing plaats had ouder voor hen zeer ongunstige om stand ighedflii Keizer Wilhelm rnaakt het te Trplilz voortdurend uitstekend bij heeft met de gewonde baud e u gehtt le bladzydn geschreven Oe hand baden worden voorloopig uitgelaten Bismarck wordt van Gastein eerst te Berlin tcrugverwooht na de opening vsu den Kyksdag men verzekert dat hij deel zal nemen aan de discnwién over het wetsuDtwerp tegen de socialisten Omtrent de ongeregeldheden in Harbarg blijkt thaus het volgende Voor Harbnrg lat vrorger de burgemeester Grumbrecht van de party der nationaalliberalen De tegeu oandidaat was graaf Grote en om dezen de meerderheid te versohsdfeu hadden de sociaalderaooraten zich by de Welfen gevoegd De uitslag was dat Grote 2U9j en Grumbreeht 1389 stemmen kreeg Nog voordat deze uitslag bekend werd waren reeds eeuige kiezen lastig gevallen en zelfs mishandeld onder beschuldiging di t ze hun invloetl wederrcchtelyk haddea doen gelden ter gunste van den liberalen caadidaat Toeu de uilalag bekend was trokken groote votk t oopea duor de stad on van hunne vreugde te doen blykea door het zingen vuil de werklieden maneillaise en het zoogenaamde Maunoveranenlied Er wareo vry wat dronken lieden ouder de menigte en er werd dapper geschreeuwd ouder anderen leve graaf Urote eu leve prias Ernest August I Uet bUef echter niet bij schreeuwen maar de menigte vatte post voor het gebouw van di n Hamiurgir Anieiger eu de woning van een boigemeestrr en spoedig wareu daar alle ruiten iageworpen Daarop kwamen uit andere wykea nog eenige dienaren en veldwachters maar de politie Werd daardoor uiet sterk genoeg De brandweer werd gealarmeerd en rukte aan met het materieel Hen beproefde de menigte te verdtyven door eenige flinke waterstralen maar dat hielp slechts voor een oogeablik en door de steenworpen werden eenige manschappen van de brandweer ernstig gekwetst Te Harburg ligt slechts één bataljon van het 7t9te dat aan de manoeuvres deel nam zoodat slechts één onderofficier eji 12 man de politie ter hulp komen kon De menigte thans overmoedig geworden bekommerde zioh om deze manschappen evenmin als om de brandweer en bleef met steenen werpeu ook nadat met los kruit was gevuurd Onderscheidene soldaten werden getroffen Meu zag zich nu genoodzaakt met scherp te schieten waarop de troep onmiddellyk uit elkander stoof n dertigtal oproermakeia werd gewand Een stierf onmiddellyk twee anderen zgü sedert overleden Een der onruststokers werd getroffen juist toen hg eeu steen wilde oprapen dezelfde had pas een politiedienaar ernstig verwond De menigte bleef bü kleinere troepen rumoer maken en dit duurde bijna den gansoheu nacht Het garnizoen per telegraaf ontboden rukte Zondagoohtend weder in de stad en dreef mc kolfsla n ds troepen uiteeo Uet werd bjj de iugezeteueu iq kwartier gelegd met uame by de bekende aanvoerders der Welfen Den geheeleo dag werd gepatrouilleerd en de openbare msl I niet weder verstoord Het is thaps dnidelqk dat deze beweging niet ihtstreeks ia verband staat met de woelingen der eooiaaldemoonten Ze ia veeleer bet werk geweest van de Hannov raneu die zioh niet met den tegenwoordigen staat van zaken kunnen versoenen en kreeg slechts door toevallige omsutudigheden ernstiger beteekenis Vooreerst waa het Zaterdagavond en dus het aantal leegloopers met geld op zak en snaps ia het hoofd veel grooter dan gewoonlijk ten andere Was gelijk men geaiea heeft het garnizoen vertrokken en kouden dus geen afdoende maatregelen genomen worïeu de maatregelen die men aam goten olie in bet vuur euz eox Daarbg i omt dan nog dat het overlydea van den koning van Hannover de vijandige stemming weder wat iMeft aangewakkerd Kortom de geheele zaak die bovendieu nog meer een dranken oploop was dan eene overlegde beweging en na eeuige bebloede hoofden eensklaps eindigde schijnt voor de suoiaiistiiche beweging van geeue beteekenis te wezen Eu wanneer één korporaal met twaalf luau voldoende is oln iu eeue plaats als Harbarg de openbare rust te herstellen dan zon men daaruit zelfs kunnen afleiden dat het luet de ondermijuiiig VdU het openbaar gezag in Duiischland nog uiet zoo buiteugcwuou treurig is gnield Uit Rome wurdt over de oaderhaudetiugen met Bismarck gemeld dat Atte loopen over de vullende schikking de veroordeelden wegens de Mei wetten zuilea amnestie vragen de bissehoppeu worden gemachtigd om kennis te geven vau de benoeming vau nieuwe pastoors onder stilzwijgend voorbehoud dat geen der bcnoeindeu zal worden geweigerd Te Parijs was het gerucht verspreid van het aftre len vau den Uiuistcr van Financiën lAaa Say het schijnt uitgestrooid door speculanten Mevrouw Thiers luat 3 September eeu prachtige mis vieren voor de uagcdaclilenis van haar man wanneer men bedenkt dat Thiers eeu vereerder was van Voltairet dan maakt dat kerkelyk vertoon zeker een onaangenamen indruk de geestelijkheid neemt het echter evenmin nauw met zulke dingen als de weduwe de kardinaal aartsbisschop Unibert hteft terstoud de Notre Dame awtgebodea eu zich bereid verklaard zelf dé mis te bedienen Eeuige vrieudeu van Thiers tyu over het plan der weduwe zoo aiiutiebt dat z3 rnRts te kennen hebbca gegeven dut zy geen deel tüUen nemen aan de plechtigheid Oosteui yk beleeft nog niet veel pleizier van zyne nieuwe bezittingen Ze schijnen voet voor voet veroverd te moeten worden cu er worden dan ook weer nieuwe trorpru gemobiliseerd Dat kost natuurlijk een schat van geld Srrajewo de hoofdstud van Bosnië is na ren verwoed gevecht tegen de Mahamedsansche Bosniërs stormenderhand ingenomen Engeland heeft een minder bitter stukje van de Turkscbe taart getroffen Op Cyprus ia alles rustig toegegaan en de nieuwe beheerschers zijn zelfs mX eenige vreugde binnengehaald daar men terecht veel van hen meent te kunnen verwachten voor deu eeononiischen vocruitgaug van h t eiland Volgens eene advertentie die o k in de HoUandsche bladen te lezen is begint de particuliere industrie zich reeds op groote schaal met Cyprus te bemoeien Er wordt eene maatschappy opgericht The Cgprut ImtU u t and Improtitmenl Voinfny Imiled die zich ten doel stelt de hulpbronnen van het eiland te ontwikkelen H t is een goed terken voor de levensvatbaarheid van de nieuwe Engilsche kolonie dat de particuliere onderuemingsgeest er heil in ziet den staat het ontginuingswerk uit de hand te nemen BINNENLAND GOUDA 22 Augustus 1878 Iu schier alle voorname gemeenten des lands zullen Zaterdag ter gelegeuheiil van deu huwelyksdag au prius Hendrik of later bij Hl terugkomst hier te lande feesten plaats hebben Meu mag terwaehteu dat reeds Zatirdug algemeen de nationale en oraiyevlaggen overal zullen wordeu ontplooid Naar ü vernemen zijn ook verscheidene inwoners van deze gemeente voornemens hunne belaugslelling in het vorstelijk hnwelüJi te tooucudoor het versieren bncBcr woningen met de uaiiuuale kleureu Bet SlaalthlaJ n 127 behelst de wet van den 17 en Augustus 1878 houdende herziening der wet van 13 Augustus 1867 SltêttUad u 108 tot regeling van het bigèr ondervrys Vrydeg jl üijn in ne vergadeiui van stemge lecktJgde ingebinden van den polder Stein ter verkiezii van een lid van het Bestuur uitgebracht 34 9 stemmen waarvan er uitgebracht zijn op den keerA Streng 208 en op den heer O Dogterom 141 zoodat de eerste verkozen is VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag den 23u Augustus 1878 des ttaiuid l ga ten 1 ure ten einde te behandelen Stemming over het voorstel tot wijziging der voorwaarden voor de concessie tot aanleg eener waurleiding waaromtrent de stemmen hebben gestaakt ia de vorige vergadering Voorstel tot het doen verlagen der brug in de Crsbeihstraat bij het Stationsplein Benoeming van eenen hulponderwijzer aan de Burgerschoof voor jongens Idem van eenen hulponderwijzer aan de TnsschensohooL Bij de korpsen infanterie van ons leger is eene aanvrage gekomen om hlitenauts die geschikt en genegen zijn voor den tyd van 3 jaren te worden gedetacheerd bij het leger in West Iudië Vau 14 Juli tot 10 Aug 1878 zqn blijkens ingekomen ambstberiditen door longziekte aangetast in Gelderland 11 nutderea Zuid Holland 25 Noord Holland 4 I Friesland 4 Totaal 44 runderen In het vorige tijdperk van vier weken waren 37 raudereü door die ziekte aangetast U K U itrinae Maria vao Praises heeft dezef dagen in het jachtslot Giinioke een aantal leden der Prnisiaciie Vrouwen eq Meisjes vereeniging ouder aanvoering der presidente mevr von Ohleu en Adlertkron ontvangen Deze dames boden der voratelyke bruid een geschenk der Vereeniging aan bcsiaaude in een couranten en muziekdrager van vergald brons De eigenlijke drager rust op een vergulden standaard en is ipet een kroon versierd aan de eene zij Ie is boveudien in kunstig borduurwerk het vereenigd wapen van Pruisen en Nederland aan de andere het monogram der Prinses aangebracht Bjj dit geschenk was een album van purperen zijde gevoegd traarin een prachtig uitgevoerde en poëtische opdracht en teekening Prinses Friedrieh Karl was bij de plechtige audiëntie als beschermvroawe der Veref niging tegenwoordig 1 Ds J Herman de Ridder mocht gisteren gedachtenis vieren van zijn 25 jarige evangelie bediening bij de remontrantscfa gereformeerde gemeente te s Hage Tabijk waren de bewijzen van deelneming welke hy bij deze gelegenheid ontving 1 September a st zal het 40 jaar geleden zijn dat de heer H J Jansen te Uaastteclit in functie trad als ambtenaar ter Seetetarie dier gemeente Eene afschuwelijke misdaad was gisteren aan het onderzoek vau het Gerechtshof te s Graveuhage onderworpen Het betrof ol eene moeder die haar byna driejarig kind hel levfB had benomen Niet dus de zoo dikwerf helaas voorkomende kindermoord door de ongehuwde mo der maar een moedwillige doodslag werd aan de nas jeugdige D van der S teu laste ten liis e gelegd Van het na overleden kind was zjj in Deoemtier J876 bevalle terwijl zij nog ongehuwd was De vader verliet aaar en van daar wrok eo haat tegen dit kind ji September 1877 koirde zjj dsl arbeider O te Amflierstoi eu toen nam sy dit kind hetwelk eerst bj lare moeder verpleegd was bij ii in hais Volgei verscheidene buren die dit oojtfislsrea als geM igen verklaarden werd het kina dctpr de besohilildigde zeer slecht behandeld en z lfs gedurig mishfiideld Menigmaal werd haar dit