Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1878

Overeenkomstig het vroeger doch zigd gebruik zal ten slotte door eeo meesteressen de speciaal daartoe bewerk van prinses Hendrik der Nederlaudei stukjes worden p kiiipt die asn d beudeQ zullen Worden rondgereed oilanga bende en gij zyt de quiutaeseuced et baiidieten dus de QuintesseuoB der menschheid en tegelijk de geesti stuur gesteund door een secretaris die meer dan Gods die de verdorven menschheid kastydt Attila zün goeden wil voor haar veil kan hebben en d pest vereenigd De oude drieeeuheid is af ia mititt 4ji1itokao d t z j het eent hevig sloeg eu toeu hut Ivaitip aag barder begon te aohreeawen melf stoel en al omverwierp zoodat het achterhoof d tegen dtn ttei uen vloer gespieteu werd en het kind spoedig dldllia overleed Tegeaover de buren dito laaiüptoaohoteil h tld de besch vol dat de stoel bj ougeluk va smgevaHeU tsen zi het kiud a oeg doch voor 4 i reofatir oammissaris te Butterdam bekende ay met upzet den stoel te hefi en oinvergeworpen UiRtefen ter terexïhizitting kwam zij op die bekentenis terug eu hi M z weder vol hetgeen z reeds aan de boren verklaard had ook alle vroegere mishandeling oiitkeunead De rteds lang bij het kind waargmoinen blauwe plekken schreef zij aan klieren loe De deskundigen evenwel hadden bij de lijkschouwing gien spoor van kliqren gevonden terwijl de miahaiideliug door vu si illtnde getuigen breedvoerig werd 1 ilgiliuadtn Eohtét had geen hunner haar ooit zien maar wel hooreta slaan Advooaal generaal mr Gregory ichtte de schuld Viiu het de besch ten laste gelegde voldoende bewezen oordeeide dat deze ontaarde moeder met opzet haar kind imd tegen deti grond geworpen waardoor de dood is veroorzaakt en cicohte hafe verBordeeling tot 7 jaren tuchthuisstrnf Mr H J van Buren uit Rotterdam voor de vrouw nlS verdediger optredende trachtte ua een breedvoerige ontwikkeling der feiten au t toouen dat iu een strijd die tusscheu moeder en kind voortdurend scheen te bestaan de moeder uit onvoorzichtigheid tijdens het toedienen eener kastgdiiig den stoel waarop het kind zat heeft oingeslooten en mits dipii geheel onwillig en zonder eenig boos opiet den dood v n haar I kind heeft berokkend Hij Men Ternecnit dat Z K H prins Alexander zich naar Zwitserland heeft begeven om aldaar twee juaauitm Ie vcttoeven Z M doB Koning heeft vernietigd het besluit v b Burgemeister en Wethouders van fioermoud Haaruij de hoofdonderwijzer der openbare school aldaar van ider Kamp iu zijne betrekking is geschorst wegei s medewerking aan de redactie van liet weekblad de Folktmrimd Het narolgende antwoord op het Smeekschrift aan den Ironing geadresseerd de heeren W Hovy c s is ontvangen De Minister van Binnenlandsche Zaken Gezien een smeekschrift en adressen naar aanleiding Tan de laatstelgk door de Staten Generaal goedgekeurde voorstellen der Eegeering betreffende de herziening der Wet op het lager onderwijs door W Hovy I te Amsterdam en eeue menigte adressanten tot Zyue Majesteit den Koning gericht J Gel6t op de Machtiging hem bij Kabinelssohryven van 17 Augustus 1878 No 18 verleend Brengt namens den Koning ter kennitse van de adresshnten dat geene tei men aanwezig ziiii bevonden am op hun verzoek betrekkelijk eene door beide de Kamera d r Staten Qeneraal goedgekeurde vretsvoordracht gunstig te beschikken s Graienbage 19 Augustus Aan w g KAPPEYNE de adressanten Standaard Ëenp Engelsche dame vaartdiuwt in den Timêi tegen de bronsgroene zijden haudschoepen die thans in Engeland mode zijn Na het dragen van zulk een paai ndschoenen lydt zy sinds drie weken aan een hevigd veivelling met hoogst pij nbjke opzwelling harer handeh Er was arsenik in de bronsgroene verf Vow de verkieÉug van een lid der Provinoiale Staten in bet hoofdkiesdisdistrict Vlaardingen zgn uitgebracht 649 stemmen van onwaarde 10 Gekozen I de heer P Kikkert Uz met 380 stemmen Meti het oj op ds varkeneziekte die overal toeoeemt zullen gemeenteraden van verschillende Drent ehe ffemeenteu het voorbeeld van Zuidlaren volgen en verordingen maken op het invoeren koopen of rerkoQ n enz van vleesch afkomstig van ziek of gestorven ree Het wordt tegenwoordig voor den leek hoe langer hoe moeielyker zich een oordeel te vormen als hij ziet hoe deskundigen het op geen enkel punt eens zyn Musschen én spreeuwen ziJA de vifienden van den laiidmant zegt de een gunzc en enkele nacht want ze verlosseii n van dvizende rupset eg sud r sohadelyk gediirte Paar tegepove r ta t nn w er de vpl nde klacht v in den Heer K J Oitotatlder m ihet weekblad SitbolSa irlfe is vervelend gedurig hetzelfde tl zeggen n te hi vep mmx nu V N nog ee s p Vogels te rug liomL fif k het volgeride ook nog eens herbalen Zoo4ra qe bloemVnoppen van den perfiDoom op n f aan oirtwilkelea Icouten de mas i l en pikken 4 de toekoiDstig peertje pp dit doen za up mJJn huiserf tetken jare Zoodra de aardbeien beginnen te kleuren komen de spreeuwen in groote ziyermen en bijlen al de grootste en lekkerste aan stukken liefst Asoot Pine apple dan nemen ze de aalbessen liefst de roode t Ëi delijk komen de ekster de grootste fraai gekleurde appe s vei uielen zij pikken ze met hiiunc lange snavels groote gaten op den Kaiser Alexaudef z jn ze verzot f Eu van de rupsen die het meest schade aanrichten bijv ringrupseii nemen ze nimmer een enkelei ugoh musschen noch spreeuwen noch eenige vogel Ik houd veel van vogels ik beu tegen het rangen en het opsluiten in kooien maar als ge rupsen van uwe boomeu wil houdeu doe het dan zelf musschen en spreeuwen kunnen met rupsen worden gelijkgesteld De commissie indertijd samengesteld roor de oprichting ran een gedenktedten op het graf van Potgieter heeft thans een Jtesluit genomen Het graf zal versierd worden ra het borstbeeld van den overledene geplaatst op een voetstuk 0e vervaardiging van beeld en voetetuk is opgedragen aau professor P Slrnoké Bij kon besluit van 6 Aug jl zijn goedgekeurd de statuien van de verecnigiiig Eigen Hulp die in werking zullen treden op 1 Jan 1879 Aan den Heer H J C Blauwkuip hulponderwijzer te Nieuwe Niedorp is eervol ontslag verleend Hij beeft zich gedrongen gezien dit aan te vragen omdat het hem met langer mogelijk toesohecu te werken onder den hoofdonderwijzer die hem iu het bijzijn van schoolkinderen geheel ouferdiende grievende beleedigingeu moet hebbeu toegevoegd Blykens het hem verleende ontslag schijnt de Gemeenteraad het onnoodig geoordeeld te hebben hem de hand boven het hoofd te houden en maatregeleu te nemen om hem in het vervolg voor diergel jke bejegeningen te rrgwaren De handelaar iu naaimachines J K te Deventer die uaaimaohmes niet uit de fabrieken van The Singer manufacturing Company te New York afkomstig als Siiiger machines verkocht heeft is blijkens vonnis der arrondissenieuts rechtbauk te Zutphen op verzoek der Singer manufacturing Co te Amsterdam veroordeeld geworden om aan de eischeres te vergoeden alle schade door haar geleden door de hierb ven om8chrev u onrechtmatige daad nader op te maken by staat en voorts in d kosten van het geding Het programma der vierdaagsche feestviering ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan der kou mil academie van 23 tot eu met 26 September aanst is thans vastgesteld en zeer uitgebreid Onder de rooruaamste ouderdeelen komen voor eene feestrede iu de Groote kerk met feest cautate door 250 executanten eene algemeeue illuminatie der stad een allegorische optocht waarby allten 16 prachtige zegewagens zullen tigureereu tal van concrrteu en tooneelroorstelliugeu met groot internationaal festival groot vuurwerk enz enz Z K H prins Hendrik ia Maandag ochtend ten 7 ure te Berlijn aangekomen en aau het Ijehrter station ontvangen door den ïfederlandsohen gezant Terstond daarna U de prins met den Postdnmmer spoorweg naar Nieuw Babelsberg vertrokken en aldaar metryluigen van prin Karel naar Glienteke gebracht Blykens het offioij le programma van de trouwplechtigheid van Z K H prins Hendrik der Nederlanden en H K H prinses Maria van Pruisen zal de ondérteekening van het huwelijkscontract geschieden les namiddags op het Stadschloss in tegenwoordigheid van den minister von Scbleinitz die by de voltrekking van het burgerlijk huwelijk in bijzijn van een ambtenaar van den burgerlijken staftd me de wettelijke funotiéu is belust Vijér de kerkelijke inze gening in het nieuwe paleis zal de krootipriuses de koninklyke kroon op het hoofd der bruid plaatsen De plechtigheid der inzegening wordt verricht door den hoïprediker dr Kogel Op het oogenblik dat bruid eu bruidegom de ringen wisselen worden ter openbare verkondiging dezer handeling driemaal aohterein twaall kaïiouschotep gelost ij ailoop der plechtigheid vereeiiigen zich alle aanwezigen in eene andere zaal alwaar cour aal worden gehouden door den kroonprins vatt Pmiien zyoe gemaljn eu den koning der Nederlanden Voor iet diner worden ingericht eene gala n 5 andere tafel Des avonds vfllgt de Mogenaanule fekksld nUgevoerd door de Prnissisehe mini ets en nfiiaahi igenlyk défileeren met eene brandende wask ar op en zilveren kandelaar in de hand waarbij de fiavallèrs beurtelmgs Ta dames rerwitae i Bij deia tradilioncelo fornnrtiteit zulle dé nieuw gehuWdfn beuevens de PruissisBké krftofipriils met zljhi gemalin tegennoordig zyn en de ko Mrtg der Nederlanden ge leten op den troon der groot konseband iu kleine rechtheb idaarop Een agent van politie ontmoet hedea ochtend opde Groenmmkt een jufvrouw Hy wisselt eenige woorden met haar eu te zaïnen wandelen zy een eiud weegs op Maar het duurde geen m uuut of eenvolksoploop verdringt zich aehter hen len jufvrouw werd opgebracht en natuurlijk moest lit vergezeld gaan van gejouw en gejoel Maar de ju vrouw werd met opgebracht De jufvrouw was de hmitrouK vanden politieagent Wat echter allen anderen eontelingen vergund is nl ruitig zamen lan s s Heeren wegen te gaan is krachten den Nci ierlandsohen volkswil aan politie beamblen niet geoorloofd Het kabaallje neid zelfe van dien aird dat de agtiit zijn vrouw in veilighiid moest burgen in het gelukkig nabj gelegen politiebureau dat toen natuurlijk nog eenigen tijd werd aangegaapt door eenigen ledgloopers en klnppeien met een toet kinderen iu hun gevelg Zietdaar een staaltje van de Nederljiidsche volks iedeji agllad Maakteh wij voor een paar dagen onzfj lezers bekend met hel apodictisch oordeel door die Deutsche Rundschau over onze schilderijen op de Wereldtfntoonstelling uitgesproken wij willeu hun ook het oordeel van de Revue des Deux Motides niet ontbonden Buitengemeen gunstig is ooll dit niet maar ter yl de Duitscher zoo oppervlahkig raogelyk een paar iinmen noemt en over het jeheel den staf breekt geeft de Franschman Victor Cherbnlifz een uitgewerkte sludie een beredenesrile critiek waarin de poging tot waardcering niet te mii kennen is Cberbuliez wijst op het groot verschilt isscheii de Hollaudsche schilders van vroeger die in bun taferieleii ollijd vol leven en rroolykheid wa en en die van thans die behagen scheppen in he sombere La Hollundc a change ti humenr sun i nnginnlion s est assoinbrié sa palette a pris Ie deuil dat was de hoofdindruk dien de schrijver ran d tenioonBtelling ontving Hg maakt dit rerder doi lelijk door te behandelen de stnkkeif ran twee schiMers volgen hem van groote verdienste den ge ireschilder lao nVerot Ch hein Mesdag Ijicht en vrooli khcid oiitbrekea bij hen les personuages que M Urncis met en scène ressemblent des oinbres échappiScs des limbes ou eltes ne tarderont pas a i engloufir de nouveau en M Mesdag ne roit dans l OcAm qu une puissince hostile brutale monsiriruse aveo laquelle il faut se battre et qui dérore impitoyablemeiit les iraprudents et les nwifadroitB Bij dit al geeft de schryver toe d it er in de tafreelei van den eerste veel gevoel schuilt en veel kracht zit en dat die van den laatste rooriianielijk door natuurlijkheid en afwezigheid van alle gcin iat iheid uitmunten Maar met weemoed yraagt hij och que sont derenus les tons argent s Ie blond et les gris délicieux de la Hollande d autrefois P De schilderyen der overige artisten rindt de 8 over t geheel te rluohtig bewerkt builengiiwoourutr behandeld en zwaarmoedig Die schilden ne sout pas des ignorants ni des maladroits C sont des endormis on serait tenlé de les seoouet ponr les réveiller Zeer aangenaam werd hij te midden van die doeken aangedaan door twee tafreelen val bekoorlijkheid en stoutheid uj die van Van Hianeu genaamd Meneghina en De Kralenwerkslcre Zoo verbaasd was hij die stukken in de Hollandsohe afdeeling te ontmoeten alsof by een oranjea pel in een pijnbosoh plukte Het is duidelijk merkbaar dat er veel eenzijdigheid schuilt in de wijze waarop Cherbulitzde tentoonstelling beschouwt doch de critiek van iemand die als hij zyn sporen heeft verdiend mug in geen geral onopgemerkt worden gelaten Omtrent de ramp in den nacht van Zalurdag op Zondag aan de Antwéïpsebe dokken irordt het rolgende gemeld Achter het Kattendyk dok is men bezie met het bouwen ran drie groote dokkeu bensrens een veflengiugsdok De ilardewerken traren reeds rolfooii de bassins waren 30 roet diep gegraven en men was aangevangen met Tiet metselwerk Verled n Zaterdagmorgen bemérktfr meta een lek in dèn Kkttèffdijl men haastte zich bevoegide personen keUitis rah hèt geval te géveh en ïi werd bislofen den dyk met aarde aan fe ttilleli ten einde hel lek te etoppeh Eén dèrtlgl al werklieden Wdd iloh terstond roet dit weftf bWig en ZatiitShg ten 11 nre des aronu was Ift let aanmerkelijk verminderd Men dacht toen dat alle gevaar geweken was én keertlo huiswaarts Naauweips echter vaaren ae werklledeh vertrokken of hël lek wér d giooter rf de dyk spoelde weg op etn breedle ran aO mi fe1Si Vniteheidenc biilneAsottepcn werden fn de slfet Volgens de Pigaro maakt de tooneelspeélster Sara Bernhardt dagelyks reisjes met den ballon captif Zij had voortdurend te veel van hare longen gevergd zoadat zij in den laatsten tyd na elke voorstelling uitgeput was Bij het doen van den eersten tocht gevoelde zij aanmerkelyke verruiming op de borst eu na herhaalde tochten kan zij weder zonder inspanning dagelijks optreden De Prefect van politlef te Parijs beeft eene circulaire uitgevaardigd waarbij het den fabriekanteo ran kinderspeelgoed iu het departement der Seine verboden wordt kleuceji voor de door hen vervaar ligde artikelen te bezigen die met vergif ge ftttfeu vermengd zijn Te Berlijn is een vrouw tot twee mianden gevaiigenisslriif veroordeeld zij had een kind uit een vondelingsgesticht voor bet hare laten doorgaan eu daarmede haar man bedragen Er is dezer dagen te Bellinzonn in Zwitserland eeu hoogst merkwaardige luikro telefooische proef genomen Etn llaliaausche roii lreiz nde troep moest dien dag in den stadsschouwburg de opera van Doiiizetli Don Panquale opvoeren De hetr Patocohi adjudaiitinspicitur van telegr tphie in het 6e district van Zwitseiland kwam op het denkb eld van deze gelegenneid geliruik te maken om eene proef te nimeli met de Uughes mikrofoon eu de Bell telefoongecombinrerd Daartoe slelile hij in eeue loge vanden eersten rang naast htt tooneel eeu Hughesmikrofoon welke hy duor middel van twee dr idenvan l i millimeter inidihllijn aan vier ontvangers Bell in de biljartzaal verbond De uitslag w is hoogstbevredigend De telefons gaven met een wonderbare juistheid en helderheid zoowel de tonen vau hetorohest als den zang terug geen enkele noot ofwoord ging verloren 1 Naar wy meeiicn is dit de eer sle dergelijke proef oledegMiingerd en rerbrijzeld Zea personen verloren het leven De biuneqsohut FrancUca Cornelia sqhipiier von Dyok werd in de diepte geworpen Ue schipper beroad zich aau boord met zyn vrouw i kinderen en een knecht Allen zijn omgekomen behalve de schipper di yn rrouw trachte te reddln en haar voor zijn óogén zag verdrinken Behalve deze zijn nog 2 werklieden omgekomen AanrJddeu viel niet te denken Vyf schuiten zijn geheel stuk geslagen De schade is aanzienlijk enJoidt op veracheideue dttizendeu francs geschat Ue 6 pnneraers der werken ijn gebr Bosmane kn linren en de werken uitgevoerd onder het toezichtrin de sta Zondag en Maandag heeft men denglheelen dag gewerkt om de dijk der groote dokkenliiLt aarde aan te lulkn duar mui vreesde dat ookdéze zou doorbreken Gelukkig is daar elk gevaar geweken Het is bekend dat de Engelsche rechters hun vonnissen gaarne doeu vergezeld gaan van een kleine zedepJeek Over zulk een kleine zedepreek die de lacher oipttegenstaande het plechtige van het oogenblik op dq inde brjiobt van den veroordeelde bevat een Engjudi blad bol volgende De zaak litp over diefstal rSn een varken De rechter wendde zich tot den b scliüldiijde Wat hibt ga mtt het gtslolen varken van de weduwe Uickwn 4 a an Aangeklaagde Ik heb hel opgegeten De rechter Eu gy hebt geen kuagiiig van uw geweteuf Wm zult gy op den jongsten dag zeggen als gij en de weduwe Diokson voor deu PiuiMgen rechter zult staan en de lieve üod van u rekenschap zal vragen Beschuldigde Vergeef het ray heer rechter zal het varken ook daarbij zyn Etchter Zeer seker Aangeklaagde Dan zal ik tot de weduwe zeggen Zie daar is uw vark en n em het weder terug I Dinsdag is te Utrecht de algrmeene vergadering gehouden vau de Vereeniging tot verspreiding van keniii aangaaodi lapds verdediging nelke in een schouwburg is geiioknen tydei S de uil Uit het jaarverslag blykt dat ten gevolge vooral u n g p ohe opera en allen die hét ran de niet behoorlijke bczelling van hel secre n ujieu e van de muzuk dtr opera Don Pasquale tariaat men in het afgeloopeu jaar biet byzon ije nc zullen moeten erkennen dat bezwnarlyk opder veel heeft uitgevoerd Toch heeft zij in de jjj gebied eene meer afdoende proef was te nemen t erspreiding van werkjes door het Ministerie van jj j j j j p Sloompoit Ooriog haar te dien einde toegzonden een nuttig Te Parijs i een allerzoBderlingsl proces op til voorispruittude uit de bekrooningen toegekend opdV wereldtcnloonstelling In de afdeeling loor pharmaoie namelijk is een medaille toegekend aau eeniuzender van een mooi exemplaar lintworm Nu wil de apotheker wiens medicanient dien lastigen logeergast beeft uitgedreven de medaille voor zich houden Daartegen protesteert de patient die den lintwormjaren lang heeft onderhouden en op dien groud rechtmatige aanspraak meent te hebben op het eermetaal Een der Wecner bladen herat de volgende waarlyk goed gelukte parodie op den bonibastischen briefslyl van Victor Hugo Het blad onderstelt dat de groote dichter aldus zyn tiewondering aan Hadschi Loja het opperhoofd van den opstand van Bosnië heeft lucht gegeven Edel medemenschelyk wezen Farys is het middenpunt der wereld en Hadschi Loja is het hart der commune van Parys H ulschi Loja is Allah en Christus Iegelijk De eigendom is diefstal en de dief is de eerlijkste en vrijmoedigste vyand van den wettig overifeldigden eigendom De menschheid is niets dan een beschaafde bïindieten werk verricht Die boekjt waren in de eerste plaats een vrij bdangryk getal exemplaren van het werkje Neertandëci leger maar voor il eenige duizenden afdrukken van eeu drietal hoofdstukken Bit het eersigcuoerad boekje die naar de meening van het Hoofdbeetnnr zich daartoe bijzonder leenden Van deze boekjes geüteld Naar Schoonhoven Naar Kampen cii VrijicMige dienstneming bi een ier harpten tan iet leger zyn voor belangstellendeu nog steeds exemplaren beschikbaar die met de meeste bireid vaardigheid op aanvrage zuUeu worden toegtzoiiden De boofdwerkznamheden van het bestuur be ouden intusscheii in het uitschryven der bekende prijsvraag waarvoor de middelen buiten bezwaar der kas gevonden werden door de zorgen van den voorzitter terwijl men uu op gelyke vyze de middelen roor de uitgave tracht te bekomen Strekten zoo eindigt het verslag van het Hoofdbestuur onze bemoeiingen zich dus niet over velerlei aangelegenheden uit wy durven vertrouwen dat de laatst besproken maatregel het afgcloopen jaar zal maken tot Ua dat mede mag tellen in de getehiedcnis onzer Vereeniging dat vernieuwde belangstelling er doof gewent worde en die duad bet uitgahgspunt Isog worden voor een ufeuw krachtig leven onder de goede zorgen van een ijverig be zyn goeden gesohafl en Fra Diavolo Eozza Sandqr en Hadschi Lüjii hare plaatsvervangers Broedeigroet van Victo k ËtJOO INGEZONDEN Een Vorstelijk Huwelijksfeest Zaterdag 24 Augustus a st zal onze geliefde prins Hendrik in den echt worden vcreenigd met pnnses Maria van Pruisen Dit is een gebeurtenis waarin het geheele Nederland sche volk zich verblgdt waarin ieder echt Hollander van gnnscher harte deelt Het is niet meer dan natuurlijk dat op dien dag ook hier ter stede waar niet minder dan elders sympathie gevoeld wordt voor den beminden telg uit het Oranjehuis belangstelling getoond wordt in het feest en allerwege moge de Aederlandsche vlag zoo mog gk versi id pmi ien Qj nje vijnp l vroolyk wapperen en uiterlijk doen blyken van onze inwendige vreugde Doch dat ia niet voWoende Het muziekcorps dor dd Schuttertj zou veel kunnen toebrengen aan een vroolyke viering van dien dag hier ter stede dobr zich in de muriektent op de Groote Markt te doen hooren Dun vindt zij ongetwyfeld nog veel te doen in een dankbaren werkkring De beUngstelling iude zaken van s lands verdediging ia toenemend hetys is gebroken de stem van hen die tot waakzaamheid tot gepaste voorzorg aaiimnneu die voorbereiding en toerustiog we 8chen en die het belang de va lPrland8 zien in een goed geregeld verdcdigingswezeii dat aan onze krachten geevenredigd iseu voor onze behoeften past is niet meer de slemeana roependen iu de woeatyn zy vindt bilaogstellend gehoor en zol weldra weerklank vinden ook daar waar al die wenschen hun verwezenlyking kunnen vinden waar het woord tot daad kan worden by de Upgeering des lands en de Vertegcnwoo di ug de volksj t Df Bypode der Ned herv kerk beeft besloten tot het vaststellen ran bepalingen regelende de rechten ep e beroègdHeid der minderheden iu de gemeenten der Ned herv kerk Het doel van dezen maatregel is paal en perk te stellen aan de orerhËsnohiug der meerderheid waaraan na de invoering van het algemeen stemrecht de minderheden en wel meestali de rryzinnige minderheden in de rcrschillende gemeenden en met name in de grool8 l ileo b loot t anv Verdient het opmerking en waardaering dat datcorpe zich meer dan vroeger doet hooren genieten de herhaalde muziekuitvoeringen de goedkeuringvan onzen gemeenteraad waaruit eeu commissie belas met het nazien der rekening de r sohuttery nog dezer dagen als hare meening uitte dal het publiek tegen zoo groote torn ali it de gemeentelas voor de muziek Kordt opgeofferd kk ViVRkkü kan maken op bmtengevone uitvoeringen de wenschehjkheid valt inhet oog dat genoemd corps zich op een dag aUZaterdag a st ook doe hooren ten einde de feestelyke stemming te rerhoogen en de vroolykbeid te vermeerderen Juist op zulke dagen voorziet een muióekcorp in eene ware behoefte en derhalve moge bare tonen overmorgen luide weerklinken ter eere van het Aorstelgk feest Daardoor zal woii jt rejimld d wenscb van Vele GoDdsohi Inoezetenkk Gouda 22 Aug 7S Gerenden en aan het Bureau r Bolitie get poneerd Eenige LOSSE SLEUTELS een ZWEEP klein soort en een BOEKJE MARKTBERICHTEN Gouda 22 Augustus 1878 Bij kleiuen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike II Ji 11 60 Mindere ƒ 10 a 10 76 Rogge puike ƒ 7 25 i ƒ 7 75 Mindere ƒ 6 60 a ƒ 7 Voer ƒ 6 30 ik ƒ 6 60 Gerst puike ƒ 7 4 ƒ 7 76 Minders ƒ 5 25 il ƒ 6 75 Haver zware ƒ 6 a ƒ 6 50 ligte ƒ 3 75 a ƒ 4 60 Koolzaad ƒ it ƒ Ter Kaasmarkt van gisteren werden aaugevoerd 190 partijen kaas eerste kwaliteit van ƒ 25 i ƒ 38 tweede kwaliteit van ƒ 21 ü ƒ 24 De veemarkt met weinig aanvoer pryzen enormhoog den baudel echter traag varkens voor Londen ran 20 a 22 cent magere varkens en biggen traagte vcrkoopen schapen en lammeren rlug Goeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 BürgerlijkQ StaadGouda GËBOBEN 20 Agg Anton ouden k Heueliag en J D zler Curuelit ouder K de Haan ea I klgn 21 CoinelM oudi rs D van Wijk co J vaa KysaF k Willemina oodera J den Hertog en Q Louner OVEKLEÜËN 19 Aag H O Brohwer 4 m 81 T via den Brrg 27 J 22 M iehriek O m OEIIÜHD i Aag C Janmaat en A Thoen R Donk en C de Zceaw B de Weger en W W M Balling J van Wdlige en N van dea Broek P M de Jong ea J IJsselatetD Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 14 tot 21 Aug 1878 Gouderak GEBOREN Hendnka andera i Kasbergen m U C Knoop Adnanui oaderi i A Koemaus en C van der Linden OVEELEDEN T Zxijneoburg hoUvr van D Kloot 3 j GEUUWSs H Kalkman 34 j ea A Rietveld 27 j atolwijk OEHOIIEV Kornelia oodera A Sloof en K van Biuva £ li7iibeth Kornelia ouders J Schilt en K de Vreogt OVl RLGDEN T Matthija 11 m ONDIRTROUWD A de Vreogt ea H Stoat Haastrecht GEBOREN IJerrigjr ouJeri E Hol eo S F Leevit AnIoniA Johanna H Rietield ea M Vergeer Cornelia Adnonoa D Vergeer en G Jansen Gysberta Hendriks A van Amerongen co L de Voa Fieter Cornelia ondera T Hooft ea M F Knel Klaas oudera A Steenhouwer ea ï Hockael Reeuwijk GEBOBBIf Aart onderi K Jongeieel en T van der Starre Gerar ina oodera L Zaal en I van der Pol OVEKI EUEN A Vogelaar 7 J Knyf 51 j OfiDI RrRUllVlD O de Jong weds vaa U Schanten 27 J en A Scbonlen 20 Waddioxvesn GEBOREN Johanna Didenka onder D van Duiken ea J de Lante Gcertroi oodera A Dammea en G de BroiD Ni eitje ouders A Rupke en N Veerman OVEKLEDEN J Boon 14 d C Streng 7 w H HlljlHT 14 w fft ONDhUTRüUWD D Boogeiiaoom en G Hog rbrog i 1f B de Rinjler en H K Troost j GEHUMD J J Boom tn J vao Dun ADVERTENTIËi lêtm té D N BROUWER i i m Ê W M VAM OLDBNBORCrtf