Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1878

Zondag 2 $ Augustus 1878 N 2184 HM GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en OmslrelieH ELIXER D ANTEBS TAFEL LIKEUR WEDEUOM ONTVANGEN BIJ W N Raaijmaakörs anket ker Haven B 17 NATIONALE MIUTIE Eene gevestigde MILITIE MAATSCHAPPIJ vraagt te Gouda tegen hooge provisie een AGENT tot het aannemen van Deelnemers Brieven franco motto cNationale Militie aan het AdvertentieBureau van G A J TETHOFF Je te Uiden Toor de menigvuldige bew xen van vrieodscbap en belangstelling bij gelegenheid onier VIJFEN TWINÏIGJARIGE ECHTVEREENIGING ondervonden betuigen wy ouk namens onze Kinderen en Behawdkindereu onzen hartelgkeu dank J VA DBa GKIFT J VAN DKE GRIFT DE Haan St n by Go o 21 Angnstns 1878 Gemeente lieeutoyk De Heer en Mevrouw BROUWER VAN Oldenbougr betuigen hunnen hartelyken dank voor de bewüzen van belangstelling by gelegenheid van hun Huwelijk ondervonden BÜIlQEBA70NOSCnOOL De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Onderwy maakt bekend dat op DONDERDAG den 29en en VRIJDAG den 30en AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in het schoolgebouw op de Houtmansgracht INSCHRIJVING zal gehouden worden van JSIEUWE LEMBLINGEN OQT de Burgeravoudschool als ook van hen die in den vorigen Cursus leerlingen geweest zgnde van de voorbereidingsklasse het onderwijs aan genoemde school in den aanstaanden Cursus wen chen te volgen Ba de INSCHRIJVING moeten de Nieuwe Leerlingen hunne inentingsbewflzen overleggen Het Schoolgeld bedraagt 3 GULDEN voor eiken Leerling voor twee of meer Leerlingen uit één gezin 2 GULDEN per persoon Onvermogende ouders betalen geen Schoolgeld Het TOELATINGSEXAMEN zal gehouden worden op MAANDAG en DINSDAG den 9en en lOen SEPTEMBER des avonds te 7 uren De Lessen zullen aanvangen op den Hen SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commiem Da F H G VAN ITERSON Een zeer NETTE GELEGENHEID voor te bekomen biJ F van der HEIJDEN Gatgeveld hoek Gouwe N 90 OOK EEX ZEER RUIME KAMER TE BDllR Boekhouden EANDELSEEEENEir Een PRACTISCfl BOEKHOUDER tevens LEERAAR M O gevestigd te Rotterdam is voornemens bg genoegzame deelneming hier ter stede eene CUJRSUSi te openea of JPHvaatJJensen te geven in bovengenoemde Vakken 4iJsmede opleiding voor het Lxamen op aannemeiyke voorwaarden Brieven franco onder letters E E aan betAlgemeen AdvertentieBureau van NIJGH VAN DITMAB Rotterdam BEKROOND Hannover 1877 Kassei 1877 Een overbeeriyke VANILLE OP AUANBEL FODDINQ toereikend voor 5 Personen Depot by de Heeren K van deb BURG Co te Gouda In de Sociëteit Ons Genoegen I Vrijdag 23 en Zaterdag 24 Augustus I des avonds ten 8 nre slechts 2 Groote Voorstellingen van het Beroemde Theatre van JOHN HOLDEN S EN HET GEOOTE MAEIONETTEir THEATEE van het Cristallen Paleis Alexandra Paleis Westminster Aquarium Mansion i House en Pavillion LONDEN alles breeder bg biljetten omschreven Entree Iste Rang 1 49 2de Rang f 0 99 Kinderen beneden 12 jaar betalen de halve Entréeprys Heeren Leden der Sociëteit 1ste Rang ƒ 0 99 Zaterdagmiddag van 2 tut 4 uur Extra Voorstelling JOHN HOLDEN Eenig Eigenaar van het Original Comic Mannikins en Marionetten Theatre Koninklijke Arnbemsche EA7DEG0ME FMEL COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrygbaar bg Bw SCHOLTEN Gebr de RAADT en verder by alle voorname Winkeliers en Coiffeurs in het geheele rijk RHUMATiEK JICHT Zenuwlijdea Schele hoofdpijn OITMTIDIDELTJICE EIT KA DIICA LE O BlTEZIlTa DOOR SëHLUMBERGER S SAUCYLAAT VAN SODA Aanbevolen door ds Académie de Médeeine te P irijs per dQos fi 3 2 a 3 duzeu zijn voldorauu voor een volkomen gouezmg loet het ORAVBEL op zoudcr eeuig betmanr p neai li plUeu rs B SALICYLE PASTILLES p doos frsa onovertreffelijk tegen verkottdheld en Keel aandoenlngen j voorkomen KROEP n Keel tnIlteU 8ALICTLEWIJN varaterkand en KoorUverdriJTand SalicyleOlycinne wallt voor wonden ea aehte alek vaar BBaiwik en eische bet merk Schiiunbeiger Depot tn alle goede Apotheken Onder al de kleine tenempoeJ ilie om leven nu en dan onaangennam makeu is er vooraiker jren 800 onwelkom ala de ontdekkinft dat on hoofdhaar begint ie vergrijnen of dat er lich op onie kmin ren ekere leegte doet kennen die weldra de help eener pnruik noodzakelijk ziü doen worden Wel ijn er een aantal commetiqueii poni ade haaroliën en in de parfumenrawinkel voorhanden doch het i juist dat groot getal van veraohillcnde middcle welke het publiek besluitelooa maakt in het doen eener kcuïe Vooraigtigheid is in eulke geyallett voorzeker prijzenswaardig doch ig worde niet te ver gedreven zoodat men rich daardoor van eene proefneming zou onthouden DE OUD CARTHAGENA S BERGPLANTEN OLIE DE STOommsiJ CHEMISCHE WAS8CHERU uitstoomen en KÜN8TDRÜKKERIJ van F DIAMANT biyft steeds gevestigd aan de Eamemelksloot 157 te Gouda Bovengenoemde neemt de vryheid by iet a s seizoen zich minzaam aan te bevelen NB De Goederen worden niet buiten deze stad gezonden Billgke prezen 6 Daagsohe aflevering Accnntte administratie S kan tot zulk eene proefneming met alle gematheJd worden aanberolen Deze Hnarolie voorkomt tjj lig gebruikt de vroegtijdige grijsheid en het nitfallen der haren en kan daarbij onder eeuige vrees vóór sohadelijke uitwerking op de haarworteli gebrtHkt worden daar zij geheel nit plsnfaardige stoffen is zamengesteld Men gebruikt i even la gewone pomade en in het gebruik is zij ook niet dnnrder daar 8 4 fleeohjea van 60 oent voor een geheel jaar toe reikend zqn Te bekomen aan het hoofddepot vopr Nederland te Delft bg A BRKETVELT A d verder ook ia de onderstaande Depots F O A n DETH Omiila J H KelleregZii W Wiunil L A S bOateDS SchlutBr Oostmoleiutnat RotUrdam GODSA DaVIC VAN A BUKKMAN B a emtker ea Co Lridtih A Botf NMUvkoo A PiiDl Ztttnkuuea Kennisgeving BUR0EHBE8TER eu WETHOUDERS vanGonda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de BEGROOTING tan de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het diensljaar 1879 voor den t jd van veertien dagen op de Secretarie ter lezing van een ieder ie nedergetegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tien tot des namiddags ten eeu ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier begrooting kan worden verkregea Qoui den 21b Angnstns 1878 Burgemeester ea VVethonders voornoemd REUY L B De Secretaris VON STERNBACH L S BUITENLAND liiiitealiuidseh Overziciit Gunstiger nog dan eerst werd gemeld is het resultaat der verkiezingen vaa voorzitters van generale raden in Frankrijk voor de toekomst der republiek Van de 90 departementka was de uitslag dat gekozen lyo 64 republikeinschgecinde voorzitters een beUugrijk resultaat vooral als meu opaierkt hoe allengs van eene minderheid de republikeiusche voortiilers lot eene meerderheid van S B zijn gestegen waaruit men oogetwijfeld eea gaitetiga oauclasia voor de aanstaande verkiezingen tnag maken Ter verdutdelgking van het bovenstaande zal het den lezer wellioht niet onaangenaam zgn de wgxe van samenstelling van den Fraoschen senaat nog eens m te gaan Volgens de wet van 24 Februari 1876 bestaat de senaat uit 300 leden waarvan 76 door de toenmalige nationale vergadering zouden gekozen worden en 225 door de departementen De door de nationale vergadering gekozen senatoren zijn afzetbaar vaoutures door overlgden ontslaan worden door den enaat zelren aangevuld Anders is het met de overige drie vierde gedeelten vauhét hooge staats collegie Doe srordenindirect doorde kiezers zelven gekozen Indircct want de keuze is opgedragen aan een kiescollege waarvan de leden op verschillende wgzen door directe keuzen tot eenige staats gewestelijke of geffleentevertegenwoordiging zijn geroepen Het kies ollegie bestaat in ieder departement lo uit de afgevaardigden van dat departement in de kamer 8o uit de leden van den algemeenen raad 3o nit de leden der arroodissementa raden 4o uit afgevaardigden met dit bepaalde doel door lederen gemeenteraad ééa te benoemen uit de kiezers zijner gemeente Wst de eerste drie eategorlén waaruil het kiescollege is samengesteld betrett geschiedt de keuze voor den senaat dus langs ééa trap wat de laatste categorie betreft langs twee trappen Het kiescollegie IS zeer vernuftig samengesteld zooals ook degene moet erkennen die overigens twgielt of zoo men eeue eerste kamer noodig aeht het wel juist gezien ts de verkiezing harer leden op te dragen aan colleges die voor verreweg de grootste meerderheid zgn amengesteld nit leden van administratieve vergaderingen die veeUl niet enkel met het oog op hunne politieke richting warden gekozen In Frankrijk is overigens de quaestie eener feestviering het voornaamste wat bet publiek bezig houdt De uitreiking der prijzen voor de wereldtentoonstelling namelijk die den 18en September zou pbuts hebben kao niet geschieden v6or het einde dier maand of bel begin der volgende en wel om de zeer geldige reden dat er geen lokaal in gereedheid is Uet bestuur van het Hipfodrome vroeg een 700 buitensporigen huurprgs dat men tot het inrichten en versieren van het ngverheids paleis der ChtmpttH tA besloten heeft doch hieraan kan niet 1661 den 26en begonneu worden daar op dien datum eerst al de stukken der schilderijen tentoonstelliug zullen opgeruimd zijn Maarsohalk Maó Mabon zal Mgs zeer tegen zijn zin waarsehgnlp ook de groote wapenschonwiug moeteD kitttellen welke by nog voor het vertrek der reaévkteu van de militie en te gelgk met de prijs nüifjking weuschte te houden Te Brussel viert men aiei ongekende geestdrift het zilveren huwelijksfoeal van den Koning De Belgische Senaat haft de wetsontwerpen lot vaststelling van het budget voor het nieuwe deparlement van openbaar ond wijs en tot wgziging der kieswet en van de wet of de personeele belasting aangenomen Hiermede isde wetgevende arbeid voor dit zittingsjonr gesloten Ach daar de senaat e corpt hel plechtige T0 Veui tit gelegenheid van het 25jurig huwelgksfeest vau k t Koningspaar moest bijwonen zal nog eene sluiliagsziltiug w rden gehouden Op enkele districten ia is thans de nitslag van de verkiezing voor den Buitschen Bgksdag geheel bekend men berekent dot deze aldus zal zijn samengesteld 60 couservatievea 60 vrgconservatieven 97 nationaalliberalen 99 ultramontauen waaronder 6 Ëlzassers 25 Fortschritl 15 Polen 2 Welfen 9 sociaal democraten 3 SSuid Duilsche democraten 4 aulonomisteu 6 Elzassers proteet l Deen 19 Wilden met liberale kleur In hel algemeen is dus het resoltaat dat de liberalen een 25 tal stemmen hebbeu verloren aan de coiiserralieven en particularisten De National ZM ng deelt thans eene zorgvuldige berekening mede omtrent de sterkte der nationaalliberale partij in den Duitnhen Rgksdag In den vorigea Bgksdag telde zij 1S7 leden I orvan zgn 43 niet herkozen 12 nicawe leden echter werden gekozen die zich bg de natknaal liberalen aansluiten zoodat de fractie nog 97 aletk is liet blad deelt de namen mede eu gaal dün nauwkeurig na welke leden voor de verloren plaatsen ziju gekozen De duuom i dat hoofd zateltjk niet ile oousenatiera portg naar de fmcii i die het rijk vij iudig zgn de Wrlfen votkspartg en sooiaal demooraten zetels van de nationaal liberalen hebben gewonnen Het blad vraagt niet ten onrechte of nu deze afloop der verkiezingen vau het standpunt der regeering als een zoo bysoader gelukkig kan worden beschouwd Er sohijul iets aantrekkelijks te liggen in het vechten de Dniischers en vooral de Hongaren in Oostrnrgk waren eerst zeer sterk tegen de bezetting van Bosnië nu die bezetting echter gepaard gaat met moeilijkheden nu er bloed is gevloeid begint de stemming te veraiideren de Bosnische onderneming is op weg om populair te worden het eerst bij de Hongaren onder meer heeft vooral hiertoe aanleiding gegeven de nederlaag van de divisie onder graaf Szapary die dnchtig gehavend is moeten terugkeeren bg die afdeeling waren veel Hougaaische soldaten wier verlies Ie meer betreurd wordt omdat zij meest allen een ellendigen dood gevonden hebben de mensehenetcrs kunnen niet erger met de Igken omgaan dan de Bosnische opstunddingen vandaar de zucht naar wraak de Hongaren beschuldigen de Serveu van de hand Ie hebben gehad in de nederbiag van genoemde divisie en de kranten spreken van niets meer of minder dsn de bezetting van Servië Uen moet echter hierbij aanmerking nemen dat de Hongaren altijd wal hard schreeuwen De inneming van Serajewo maakt dat de muiters niet veel meer kunnen beginnen toch vloeit daaruit niet voort dat de oorlog gedaan is de waarschijnlijkheid bestaat dat er een aantal benden zullen blijven rondzwerven en een guerillo ooriog zal worden gevoerd waarvan de elleuJe vooral straks wanneer de n inter komt niet kan warden overzien bet groote Oostenrijk zal het kleine Bosniè wel meester worden maar wanneer en hoeveel zal dat kosten Uit Rome wordt aan de Köln Zeil gemeld dat met den nuntius Ie Mnnchen in de laatste dagen uitvoerige depêches zgn gewisseld Men schijnt op nieuwe moeilijkheden met Duitsohland te stuiten ofschoon de onderhandelingen over de staatkundigkerkelijke aangelegenheden worden voortgezet Met Engeland heeft de staatssecretaris mgr Nina echter de onderhandelingen afgebroken De bezwaren welke men daar ontmoelle zegt de berichtgever waren groot eu van zeer versoUllenden aard en zoo kwam men tot het besef dat de Katholieken aldaar toch geen grootere vrnheid kunuea genieten dan hun thans reeds ten dtcf valt Volgeus denzelfden berichtgever heeft Leo XIII te kennen gegeven dat hy bereid is om van 15 September af weder bedevaartgangers uit het buitenUnd te ontvangen Van het tijdelijk verwisselen van het Vatikasn tegen een andere rerbigtplaats schijnt geen sprake meer te zgn Mgr Nina was er persoonlijk niet tegen maar vond verzet by vele zgner ambigenooten BINNENLAND GOUDA 24 Augustus 1878 Ter eere van het huweiyk van Z K H Prins Hendrik met H K H Prinses Marie van Pruisen zgn heden de openbare gebouwen en vele particuliere wouingeu rersi met de Neilerlandacbe vlag Morgen namiddag ten 12V ure zal door de Muziek der d d Schutterij ep de Markt eene uitvoering worden gegeven In de zitting der arrend rechtbank van gisteren tond terecht S H wonende te Gouda iMiebuldigd van oplichtejg 6 maal gepleegd Eisch jaar ger cell en 6 boelen van 25 of 1 dag gev cell voor iedere boete Over S dagen uitspraidi Te Haastrecht is toezegging van beroep gegevea aan ds I C van Gorkom te Culemborg Met den beroepene stonden op het vooraf opgemaakte viertal dr J A Bruins te Aartewoud ds I A SchulU te Uitgeest en ds A W van Wyk te Krimpen a d UseL Gisterenavond had in de aehanwbnrgttal der Sociëteit tOmt Oenoêgt de eerste voorstelling jdaatl van Jokn Solden i mariimtUex tAealre Op dit theatre in miuiatnur treden een aantal keurig nitgedoschte kunstenaars op die u bg afwisseling sterke acrobdtische toeren en alleraardigst uitgevoerde pantomimes doen zien De sierlgkheid hunner bewegingen de nelheid hunner costumes de duidelgkheid hunner gestes Iaat inderdaad uiete te wenschen over en wg gelooven dal nog zelden eea marionettentheatre het tol een volkomenheid heeft gebracht als dit Het slotnr levert een schitterenden aanUik op voornameiyk veroorzaakt door verschilleade goed aangebrachte lichteffecten Een vrg talrgk nel publiek woonde de vooratelling bg die telkens werd opf vroolgkl door het uitbundig gejuich der aanwezige kinderen voer wie eene voorstelling d deze bg uitstek amusant mag genoemd orden Men meene echter niet dat alleen de jeugdigen onder ons in dit theatre zich kunnen amuseeren odk volwassenen zullen zich eeu avond daar doorgebracht niet bekli en Hedenavond heeft een tweede voorstelling plaats die naar wg hopen mit een druk bezoek zal worden vereerd Omtrent de aankomst van Z M den Koning $ Potsdam meldt men o a het volgende yZ M die op de grenzen waa ontvangen door den Nederlandschen gezant Rochnsaen en door de Duilsehe eere adjndanUu generaal graaf StolbcfgWemigerode graaf von Gröben en vrgheer von Neukirchem werd met veel geestdrift aan het overvolle station ontvangen Op het perron stond een compagnie der garde met de slafinuziek als eerewacht met wapperende vaandels en de oSioierea op den reehlerrleiigel Toen de trein bg het slation aankwam speelde de muziek hel IfiUelmai en verschenen de Prpisisch Prinsen met Prins Hendrik der Nederlanden de Erfgroothertog van Oldenburg de hertog vpn Cöiinaught Prins August van Wurtemberg eu de Erfpriiia van Saksen Meiniiigen op het perron De ontvangst was zeer hartelgk vooral de ontmoeting tnssohen de voiilelgke broeden Het publiek begrartte den boogen Gast met herhaalde hoei s Nadat die begroetingen a eloopen waren ging de Koning bege ed door dco Kroonprins van Fraiwn langs de li hst