Goudsche Courant, zondag 25 augustus 1878

Q pERTBOÜWD H vso CrlekW 25 j en E Bloot 21 j GEUJ ADi L Véfgiuist 21 j 1 1 C liroekhaizn 81 J ABVERTENTIÊN Getrouwd P W GORDING Weduwnaar van A Vissek Ij3 L n DIESTELHORST 11 Wedu ie van J H Kesslee gte Go ida 23 Augustus 1878 tn dp fi de rt H ii Qedoieude deza ttiM speelde de moiick het i Niérlandich Bloed N een kort oponthond in de Keiierlijke waohtknmcr van het tation stegen de Vorstelijke Penoneü in de gereed stiiando equipages De Duitaohe Kioouprins geleide Z M naar het Stedelijk Paleis waiir de Priiiwssiu van het Koninklijk Huis Z M aan den TO0 vaa de gio ten trap afwachttcB Z M bewoont daar de karaera van Prederik den Groote die nog altijd op de oude wijze zijn ingericht Op bijzonder bevel van den Kroonprins is de MarmereB Zaal welke naat de vertrekken van Z M voert versierd met bnsie en portretten uit het Stamhuis van Oranje Zoo ziet men de Stadhouders Willem I MaurilE Prederik Hendrik Willem II Prinses Louise Henriette vau Brandenburg Willem III Koning van Engeland Willem V Wilhelmina Frederika SoSa zijn gemnlin enz Vau de vertrekken valt in de eerste plaats de slaapsalon in t oog waar de keurig bewerkte meubelen ryk met zilver geornamenteerd zijn Een zwaar blauw igden gordijn scheidt de slaapkamer van de bibliotheek van waar een kleine deur voert naar het geheim vertrek waar Prederik de Groote sommige ambtenaren zonder getuigen ontving Nadat Z M aan de vers iUende Vontelqke Personen een bezoek hai gebracht begaf hij lich ten 7 ure naar het nieuwe Paleis waar hij bij den Kroonprins n diens Gemalin het middagmaal gebruikte Gisteren had ter eere vaa Z M de aangekondigde parade plaats De StottU eonrml bevat het kon HWluit van 17 Augustus 1878 houdende vaststelUHjf van andere bepalingen tot beteugeling der longrBkte onder het rundvee In de vereenigde vergadering van Dijkgraaf en Hoogheemraden met Hoofdingelundeu van de Krimpenerwaard is de rekening van het hoogheemraadschap dienstjaar 1877 78 vastgesteld op ƒ 157116 44 in ontvangst en ƒ 148914 25 in uitgaaf sluitende dus inet een batig saldo van 9102 19 Eene dame die Donderdagavond op het perron van het station te Brummen op de aankomst van den trein stond te wachten en haar kindje dat zich te ver naar voren had gewaagd wilde terugtrekken kwam daarbij in aanraking met de locomotief die haar over bet lichaam ging Zij bleef op de plaats dood Bij den Utrecbfsohen gemeenteraad is o a ingeItomen een aanvraag om concessie voor eene waterleiding binnen die gemeente De bewoners van de Hoogstraat te s Gravenhagexullen in den avond van 31 dezer hunne hulde aan het vorstelijk echtpaar brengen door eene plafondilluminatie afgewisseld door eene Venetiaansche verlichting Kaar het N v d D verneemt zal mej AUetta Henriette Jacobs zich met 1 October a s te Amsterdam la arts vestigen Z j zal zich fiau de behandeling van Troawelijke patiénteu en kinderen wijden Het congres der Mmciatim voorhetvolkenrecht lat dit jaar te Frankfort wordt gehouden heeft Maandag den volgende wensch uitgesproken In het belang van den wereldhandel behoord de scheepvaart op het Suezkanaal en op alle anderen dergelijke internationale waterwegen door een internationale overeenkomst te orden gevrijwaard tegen eiken aanval in oorlogstijd Aan het Holel la Stalim te Utrecht arriveerden Donderdagavond twee Engelschen de heercn Page en Da rek studenten uit Cambridge die de reis van Bazel naar utrecht per velocipede in 8 dagen badden afgelegd Den eersten dag reden zij van Bazel naar 6tniattbuTg den tweeden van daar naar Carleruhe den derden tot Worms den vierde tot Mains den Tqfden tot Coblcnx den zesde tot Keulen den zevenden tot Wezel en eindelijk den achtsten dag van Weiel tot Utrecht een afstand van ruim 140 kilometer De ruiters schenen volstrekt niet vermoeid en ook bnnne paarden hadden zich vtdgens hun beweren op den ruim 700 kilom langen tocht nitslekend gdionden Gisteren morgen zijn zq per spoor nttr Botterdam vertrokken om van daar naar Londen terug ie keeieo In een causerie over de Wereldtentoonsfelliug legt een Engelsch briefschrijver o a Tot m jn genoegen heb ik opgemerkt dat de dameehoed van gouddraad welke 7000 francs kost nog niet verkocht is Toen dat kunstwerk m n aandacht het eerst trok was ik zeer bevreiad dat gouden hoeden de mode zouden woeden en ik beefJe voor eohtgenooun en vaders Het ia toch al voldoeode dat een dameshoed zesmaal zooveel als een Jbcerenhoed kost Bg die zeer juiste ojpmerking zou mcii oog deze kannen voegen dat bij desou dif6Vs het hoofd der dame éechta toox een zesde deel bedekt doi maar een zea e vau de dienst dtKt Een jongmensch had het voornemen een kroniek van zijn familie te schrijven en vervoegde zich bij Abraham Lincoln daar hij hoopte met diens hulp uit de staataarohieven verschillende hem nog onbekende bqzouderheden uit het leven van zijn grootvader aan het licht te kannen brengen Lincoln hoort het jongmensch bedaard aan O gij wilt iets van uwe voorouders weten vroeg hg hem heel lakoniek dan raad ik u aan u voor de volksvertegenwoordiging candidaat te stellen dan zult ge zien hoe in de eerste veertien dagen uwer oaudidatttur al het goede en al het slechte vooral het slechte wordt opgerakeld dat door uwe voorouders tot in het tiende gelid gedaan is Woensdagmiddag ziju twee matrozen van een Engelsche bark die naar zee gesleept werd voor het Hoofd te Schiedam in de Mans gesprongen met het doel om te dpserteeren Wuaraoliijnlijk geen kans ziende den wal Ie bereiken werd vun de hulp hen aangeboden door den schipper viiu een kolenauk die op stroom lag gebruik gemaakt en de beide matrozen in zijn schip opgenomen De Kapitein van de Eiigelsche bark liet zich door een in de nabijheid zijnde atoouiboot op t Hoofd aan de wal zetten 1 waar hg vau bet gebeurde kennis gaf aan de politie die de matrozen dadelijk opspoorde en ze aan het bureau van politie op de Markt alhier bracht van waar ze een paar uur later geboeid ouder sterk geleide per rijtuig naar Maassluis werden vervoerd waar bet schip dat inmiddels doorgevaren was gestopt had om kapitein en matrozen op te nemen De Nederlandsohe QuttMf Adolf Veretnigmg zal den 24 en 25 September a s te Leiden liet feest vieren van haar 25 jaiig beslaan l n eersten dag zal er des avonds in de Pieterskerk een plechtige samenkomst worden gehouden waarbij de fees r de zal worden uitgesproken door dr E Laurillutd predikant te Araaterdara terivgl de heer A J Wetrens zich welwillend belast heeft met de vorming en leiding van een koor en de heer J Godefroy door orgelspel de plechtigheid zal opluisteren Den tweeden dag zal in den voormiddhg de algemeene vergadering worden gehouden waartoe alle le lcn der vereenigiug vrijen toegang hebben en des vouriniddags zid de feestviering besloten worden door eeii nijaltijd op Zomerzorg Koningin Victoria neemt nooit geschenken van welken aard ook van hare onderdanen aan doch heeft thans eene uitzondering gemaakt met cypruswijn die honderd jaar 9ud en haar door een inwoner van het eiland aangeboden is Voor het Haagsche Gerechtshof verscheen Donderdag een 52 jarige dame die te Schevenijigen huishoudster is bij zekeren heer van R die aldaar op eene villa woont Deze dame was onlangs door de Haagsche rechtbank tot twee dagen eenzame opsluiting veroordeeld omdat zij in de maand Juni jl aan den commissaris van politie te Scheyeningen den heer L G Vernee in eu voor diens woning het woord lasteraar had toegevoegd De appellante hield nu evenals voor de rechtbank vol dat zg dit woord niet genoemd had maar alleen had gezegd het is beter te eerbiedigen dan eene vrouw te lasteren Deze uitdrukking was door haar gebezigd omdat zij meende zich te beklagen te hebben over een door dien ambtenaar omtrent haar uitgebracht rapport Mr J van Gigh trad als haar verdediger op De advocaat generaal mr Gregory requireerde bevestiging van het Haagsche vonnis Hij was van meeuiug dut in weerwil der anlecendeuten van de beklaagde de handeling welke zij tegenover den commissaris gepleegd had baar strafbaar maakte en wel terecht zooals de rechtbank beslist had ingevolge een der art C P De uitspraak is bepaald op Vrijdag a s Sedert eenige maanden is er een gebrek ontstaan in den onderzeeschen telegraafkabel tusschen Texel en Nieuwediep zoodat hij onbruikbaar is Vruchteloos waren de pogingen tot heden aangewend om het gebrek te herstellen zoodat de dienst van de verbinding met Vlieland gebruik moest blijven maken Thans wordt die jMgiug tot herstel herhaald doch nu niet per stoomschip maar per zeilvaartuig waarvan men goeden uitslag verwacht Te Berlgn is thans een troep Zigeuners de Moskowiter Zigeuner Gesellschaft aangekomen Zij heeft te Parijs op de jongste tentoonstelling vocale concerten gegeven en II Vr ag gaf zg te Berlijn haar eerste uitvoering Stormachtig waren de toejuichingen Het was $ en schilderaehtig gezicht toen het scherm opging en het opgetogen publiek de gebruinde zonen en dochteren der steppen 26 dames en 15 heeren in bevallige groepen te zien kreeg De ueesten kunuer zangstukken be tten een eigenaardige be koorlgkfaeid en vooral de lu miners waarin solapartijen voorkwamen waren wegsleepend aohoon De Maatschappij tot nut der Israëlieten in Nederland houdt hare algemeene vergadering op morgen des namiddags ten 1 ure in het lokaal FerickeU denieid eu Overeenitemming aan de Scheepmaktrehaven te Botterdam Onder de punten van behandeling komen o a de volgende voor Bapport van het hoofdbestuur ter zake van de ingevolge besluit der vorige algemeene vergadering aan de afdeeliugsbesturen om advies onderworpenvraag of het wenscbelgk kan worden geacht de middelen van het schoolfonds te bezigen tot ondersteuning van het godsdiensttouderwijs te verstrekken aan hen die zich tot den etand van godsdienst onderwijzer voorbereiden en naar aanleiding van de deswege ingekomen adviezeof van afdcelingtbesturen praeadvies des hoofdbcstuurs om deze vraag ontkennend te beantwoorden op grond o a dat de zorg voor gods dienstonderwijs ineer eigenaardig ligt op den eg van andere instellingen en het geven van steun zou kunnen geschied tn in eene richting die blijken zon niet te strook n met de ziensfrgte van de leden der maatschappij en daardoor bare belangen benadeelen Voorstel van de afdceling Groningen luidende Welke pogingen moeten worden aangewend om de belangstelling in de maatschappij te bevorderen en mededeeling dea hoofdbcstuurs omtreut hetgeen ingevolge bfsluit der vorige algemeene vergadering reeds in die richting is geschied Zooals gewoonlijk worden ook dit jaar de verwachtingen omtrent den oogst in de provincie Zuid HoUaud in de Slaati Ct vermeld Daaruit blgkt o a clat de bc I iehlen omtrent de tarwe schier algemeen onverdeeld gunstig luiden in hel Westland geeft zij ecu uilmnuleud gewas Ouk omtrent de rogge zijn de berichten veel gunstiger dan in het vorige j uir l e gerst doet in het WesiUnd een redelijkeu oogst vtrwiiobteii ook elders rekent racn over d op een brvredigeiid resul ait dit i ook het geial met de liaVer ofscliuon du liucduiiigheid iu Voorna en Pulten zeer ongelijk is en het gewas op Goedereede en Overflakkee beneden het iniddelmaii e zal blijfen Terwijl er ook in dit jaar weinig meekrap werd verbouwd leverde het vlas uitmuntende uitkomsten op in t Westland staat hit ndelijk gned in Vo irue eu Putten wordt algemeen een goede qualitrit verw c i Koolzaad staat in Putten waar enkele tukken nu reeda 34 a 38 hectoliter per h ctare opleverden beter dan iu Voome de h nnrp o iter staat sltcht te Velde Omtrent de aardappelen luiden de berichten vrif verschillend Z i geven in het Wcsllnnd een goed gewas en best beschot doch de lage prijïcu doen dit voor die streek zoo belangrijk product zeer onvourdeelig zijn Voorul de uitvutr wi ir lii teliiiid is onbeduidend doordien de prgzen die er voor wordiu besteed uiterst gering zijn De gevreesde ziekte heeft zich reeds weder vertoond n reeds op tommifte stukken de knol aangetast Dit laatste is ook t geval in de Alblasserwaard waar dan ook de afkomst van de vroege soorten zoowel wat qualiteit als qu mliteit betreft niet meer dan middelmatig i Het natte en ongunstige weder gevoegd bq het plantachtige van den bodem gedurende bet poten deden de vroege soorten iu Voome en Putten bijna gehed mislukken De latere soorten lijn gegroeid tcrwgl viin de dusgenaumde jamineu een gunstig resultaat wordt verwacht In Voome echter waarop de ligten 7 roiiden meer bijzonder de fijnere soorten warden geteeld ia de verwaehtig minder gunstig omdat ze diar reeds meerendeels aan loof en knol door de ziekte zgn aangetast Op Goedereede en Overflakkee in de Hoeksche Waard en in de Vgf HeerenUnden wordt deels een matige opbrengst tegemoet geziei Een nitmnnteivl beschot wordt in het Westland van de paarden en daivenboonen verwacht ever het algemeen staan de erwten en booraen goed behalve in de Hoeksche Waard waar de paarden en duivenboonen rg door de luis werden geteisterd Appelen en peren zijn er meer dan in het vorige jaar Da nppelboomen in het Weatland igu goed geladen de pereboamen minder De hooi en weilanden leverden buitengewoon suhoone uitkomsten op Over het algemeen zgn de verwachtingen berredigeud de graansoorten beloven een uitmuntende opbrengst de stand van boonen en erwten en van gras en weilanden ia bijxander gunstig terwijl ook de aardappelen dat gewichtig element der vdksvoeding ah goed geslaagd zijn te besohoawen Mundna vult decipi Het Gorinchemsohe pnbliek is niet anders dan het geheele publiek hier te lande en elders het vreemde idleen is in staat belangstellittg te wekken Ben bekend knnstenaar die er dezer dagen een voontelling wilde geven begreep dit ook hy kondigde jnet ophef een gooohelvoorslelling atn m professor Jacques De zaal w a8 iU ik bji ct a nuWtek yetVmif in P ning om den ggOQlen laaatenaar te zien Toe bet uut van oacsang ge tomen was verscheen BïOlberg 2eker Eugelseh blad terklaarda eens dat de grootate Idoeucr der mensohheid hij zou zgn die iemand taat k iu slellen een onbegrensde hoeveelheid wijn drinken zonder dronken te wonlen WeUiu die oMi gevpnden De wondereu van telephon en kouograaf veiblcekeu voor de thuns in Amerika Mtuurlijk uitgevonden UlegiulograaJ Dit is een tleclrisch toestel waardoor het vcrhemdle geprikkeld ordt voor ten willete urigen tgd en zonder gevaar loor indigestie of droukeuschnp Ziehier de werking in dit wondertoestel Nadat wijn soep lisch of eenige andere spiji lu au aan een krachtige batterij verbonden rtservoir ün gesloten k iu de smaak of geur langs tcle raafJradcn op mijlen afstaiids geleid worden iu de monden van een onbegrensd aantal Iton timnU Pfze hebben slechts dien draad in den mond te lireiu en om het genot van eten en drinken te hebben ioeh zo dra de draad verwijderd wordt verdwijnen indigestie en di pnkensoha en er blgft niets over Jan een o geim m vroolij i gevoel De uitvinder houtlt echter de verdere modui operandi oorluopig giheira hij wil erist ziju geuialc uitlindiiig volmaken Vergadering van den Gemeeateraaa VRIJDAG 8 ACGUiTüS Treenüioorclig de hh Heanj voorjitler Prince Loijtto Kr ornl rg Noothoven van Goor SdbI Muller Forluijn DroogiKier n Straalcn Post Drost Samwoi blraver de Roti u vtu Ittrwn De ooriitter dwU mede d t de h r Oodyk heeft keani leM en vcriiioderd lijD de nrrgsdoiiBg bij hi wuneo Ds notulen d r t vergadK orde gel f irrnteerd Ingekomen zgn hel r i iort der commi ie in wier ksnden gntilJ oe Genieenlereliening o er 1877 dit laidt dit ilic in orde is tcTonden en lol goedkenriog nb tleiide de toonnter UU voor de Ier ïi i te liggen do heer v n SlnuUu elelt voor dezelie dedelljk te hcheoiltleD dit udertindt onderjlenuing de heer Kninenburg verkUirl lich dMllegen u uog eenige diKUUie wordt deltl e Ier liile geUgd eene mi ne van dia heer C Thim kennii gevende dit hg in het raiid b loit n 1 Jnli jl bei ulen en Uuu MUHnling vereoekt ooj het Urn Uekooieudti NatlBcatle Bsiiaort der euwmiuie ia wier hinden wi geiltl l de Begrooliiig der dd iiehuttefg over 1879 de eomrutne heeft eeoc hidenliinjen en tifporleert lot goedkennog Ier uif eene niitiite r n den heer Kipteio holponderwyiw un de TueKbenichool venotkendo wegeoi zijne b uoeming nur O I eereol ooUlig tegen 1 üepleaiber met eeue minlie tin de 1 1 ScboolcommiMie du ecrioek ondenlennende t en oidt in overleg mei den belrokken kooTdonder gier en dl lricl iiohooIop iLntr door B en W eeoe oordrwbl inge dHnd oor en lielrekitiog wiirop gepUHUl ijn roejn vrou en f D huü Ie Dier II O ükhogiei Ie l llecbt en de hrer e Wiillf er te SchiedilB Ier UM eu beuoemmg lu eeue ol ii le Ter lderilitf Durna nordl lul ge magde ootilag eervol rrloend Ann de orde ii tleoiming oier het uorelel lot g iging der eoorvturden ïoof de conceeii tot nleg eener WlterIclding laromtrent do lemmen hebben geelukl l de ïorigo vergaj ring de hen in Striiten vrMgt inliehling ojile llermeter ook lan eenen gk oudernorpen gu dit lokt vele diMuMien uit dairni viotdt in iteinuiing gebraobl bel luiendcmenl o den hoer Lugten om 4i vi termelert vin de MiatKhappij te horen en niet voor eigen rekeaing aan ie chafrin hiervoor verklireo ieb 7 leden oor en 7 legen wairdüoe het lU ifgewewn mMt bcKbouwd worden Daarop WOrdt in lleamisg gebtichl kei oorild van B on W beliekkelljk irt Du wordt uogenomen met 8 tegen Hemmen die der bh L iiten Kranenburg Noothoven vin Goor Snel de Botto en knver Dump wordt in etemming gebncbl het toorilel lan B en W om irt 10 ongewgsigd to llleo Uit wordt iingenomen met 9 tegen 6 ilemmen dit der hh Lnijlen Krinenborg de Rotte Poat Drost en Slruer VeriolgeM il 1 do orde hel vooriiel tot het doen erUgen der brug in de Cribethilrpat bij bet SUtionspleio de beer Polloiin Dioogleever wil gomeente rgwareo on indien blgken mocht dit do brog weder verboojjd moei worden dit nit itidikw te doen do hfer Strieer wil do irkomende grond voor de gemeeati hehoodeo ni nog rdero ÜKnlsiefi o inlks lia B en W over te Uien wordt bot voorstel ogenomen mtt 13 tegen 1 stem die vin don keer hrtaijo DfcogleMer Tot bolpooderwijwr uo de porgericbool voor Jon eni wordt benoemd do heer J Kremor to gwolle ia tot hulponderwijier un de Tuascbensehool do heer 1 van Oodenillen te Oode iter i N mocbliging om lan de genomen bnlnitea iiivMring te given loudcr reanpptif eindigt de tergidering Burgerlijke Stand GEBORBN 21 A g Mirinos oudvn M van de Bod en M Loowcrlcr Sunnni Mam oniera O van der Kleijn n K Mil WilheliB Hartinna onden J T Berteli co M Hegdri 28 Heudiiki Miria ouden A Koeliier oa A Sloof ONDERTROUWD 1 28 Aug A Mitw 4 a A van Schiik 86 j P Bronwori ü j en D do Jong 2 j P J BijnuarlB 88 j fn A U Capeviacini H I van Rijswijk 21 j en L Zorg 80 N NJibt 29 j ei G via login 86 j BiKxwdreobt GEBOBENi Jobsnta otdcrs W Vnloem mH Vcistoap Ondertrouwd PETROS JOHANNES RUNAART8 van de Leur bj Breda M ADRIANA LUCIA CANEVASCLNI 1 In Gouda 23 Augustus 1878 Aan diegenen die volgens formaliteitsgebmik door condoleantie kaartjes en troostwoorden blijk van deelneming gaven in het voor mij zoo onherstelbaar geleden verlies betuig ik wederkeerig mijn oprechten dank O TAM D£B LAAR Je Gouda 23 Aug 78 iitïsïïftiï Mevrouw BEELAERTS verlangt een TWEEDE MEID tevens Kindernieid kannen met de Wasch omgaan Flnweelensingel Gouda WËGGËVLOGEN m een Pnarlgrijs DUIFJE die het terug brengt aau het Bureaa dezer Courant onder N 127 kan eene belooning ontvangen TE GOUDA alwaar goede Öoholen z n een flink WOONHUIS met Vijf Kamers Ksuken Achterhuisje Schuurtje Kelder Pomp Boomgaard Moesen Bloemtnintje Kippenhok en Koepeltje aan een der voomaamste Singels eu Plantsoen gelegen nabij de Nederlandsohe Rönspoor Adres met franco brieven b den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda onder N 120 JH KIEBERT HiRiT soin A Photographisoli Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONDERDAG en ZOX DAG 7 Portretten a TE KOOP EENE PIANO voor jT 50 goed voor eerstbeginnenden Xe faevrageaonder No 128 aan het Boiean dezer Courant ONTVANGEN eene ruime Sorteer ing St nc xoodends EI ui Efien Kleuren per knot 0 I2V Sc arjuki Gestreegte 0 1 1 Idsmede BB TB Leidscïie SAIA i Zwart en Gi s 30 ct het ons J F VA V LZEJf Lange Tiendeweg D 61 g vi4 £ £KJ mm Mon BrandverzekeriDg ttaa sclia Si opgericht in 179Ï De ondergeteekende gevolmachtigde voor Nederland heeft de eer te berichten dat tot Agenten z n aangesteld de Heeren LAFËBER Co Ie Gouda alwaai informatiSn te hekomeAsijc Amsterdam Ang 1878 BE HAA m 17IEEL De ondergeteekende bericht dat zg heeft ontvangen Geheele 0SSENT0N6 en KREEFTEN in Blik St LOUIS TONG WILSONS HAïi en BEEÏ Nieuwe SARDINES ZALM en Gedeeltelijke KREEFTEN verschilleade soorten Zomer PATÉ Sen PUDDINGEN een Nieuw verbeterd systeem Liebig s PUDDINGPOEDER in vgf onderscheiden soorten en onovertrefbare Zweedgche LUCIFERS a 13 Cta per Pak Wed F J MELKERT Gouda Haven 14 7 portrellena ZONDAGa s NOG werkzaam L H SERRE Het DEPOT det THEËEN uit het Magazijn van JAN van REES ZOON te ZwoUt ia gevestigd voor Gofida by de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDEWEG D 44 alwaar geatis Prflscouranten zgn te bekomen Deie Thel n nitmnntende door hradU geurisa waUrhoudendheid worden afgeleverd in pakjes van 5 2Vi 1 en Vj ons verztgeld u yooi m vm itempd priji en nommer Voor alle oogkwalen wprdt met succes ai gewend het zoo gunstig bekende Dr Cliaa t Mldtf1 nu9 leder ooglflder make ew nte laat ia ge brnik van dit voortreffelijke middel en wanneer men het oplett nd volgens voorschriften aebruikt zal men de heilzame gevolgen ondervinden Prijs per flacon met gebraiksaanwgzing 60 ct Vcikrggbaar bg Bcnfenllter en Co teidtm A Buts HxtmflKvA f lini Z iitlif t r 6 A vin DBTH Goudd J H keller rn Zn W Wageual t A S hoi teos S bluler OoalKolcnstraat Sotirri m