Goudsche Courant, woensdag 28 augustus 1878

U f 5 J i N 2186 Woensdag 28 luguslos 1878 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda ei Omstreken VDaTXirN C3 VA HOUTWAREN te Rotterdam op Woensdag 28 Augustus 1878 des middags te 12 uren van circa 100 000 stuks drooge Vuren en Grenen Fetersbufger Croonstadtsche Zweedsche £n MemeLscbe Delen en Platen eenénieuwe lading Grenen Delen VI X p Grenen en Vuren Battings 2 i X Coulant zullen geveild worden Zware Biemlioaten eene groote partij Petersburger Vuren Delen vierkant bezaagde Amerikaansche Fitoh Fine Balken Kolders Eiken Ribben Nieuwe Sparhouten verscbe Bocunsparen verBcbiliende lengte Versch uit zee aangebracht liggende op de werf RoTTSEDAUBCH Wblvarbn aandenHoogen Zeedflk te Rotterdam De Veiling zal plaats hebben in het Verkooplokaal aan den Oostsingel te Rotterdam ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENBAAD LACH bg wien op aanvrage notitiën zjjn te bekomen Het Hout is 5 dagen vóór den verkoop gekaveld te bezichtigen en ligt zeer geschikt voor vervoer te water en per a GoüDA Etore VAM A Brwkha imii HARIONIE GONCERT DOOE DB KAPEL VAN HET CORPS GRENADIERS oVder directie van den Heer op ZoI Ao 25 AtrcusTUS 1878 des avonds te T j nren Jïjff LI I ENha ben Vrijen Toegang Introductie voor Dames en Kinderen dOCts per persoon Vreemdelingen 99 Cents p r persoon UET BEÉTUÜR Openbare Verhoopingen in het Stations Koffijhuia te Nieuwerkerk aan den IJssel op VRIJDAG den 30n AUGUSTUS 1878 des Toormiddags ten Elf ure Tan een met het regt van opstal en erfpacht van een stuk GROND in den boezem aldaar kadaster Sectie B Nrs 1789 en 1790 En in het Lokaal Wijk K Nr 237 aan de Peperstraat te Gouda op DINGSDAG den 3n SEPTEMBER 1878 des voormiddags ten 9 ure van eenen INBOEDEL waaronder ook GOUD en ZILVER Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜUN DfiOOGLEEVBE te Gouda Het 136 bladzijden TTHTTT dikke boek JlwHl BEEÜMATEZ een zeer bevattelyke veelvuldig beproefde handleiding om deze pijnlijke kwalen zelf te behifndelen wordt t eu toezending van 30 cents in postzegels franco door Blchter s Boekhandel te Rotterdam verzonden De daarin afgedrukte attesten leveren bet bewya voor de buitengewone uitkomsten der daarin aanbevolen geneesw ze Er biedt zich tegen 1 November o s aan een P G goed kunnende KOKEN en van goede getuigen voorzien Adres met franco brieven onder No 30 bg den Boekhandelaar B A VEBZUL alhier EM EOESUA NIEUWSTE UITGAVEN No 691 Reynald Bilder in Tonen für pianof No 7 Idylüscher Abend 30 Ct 692 Spindler Ulanenrittfar pianof 45 693 Proeh Das Erkennen für eine sing stimme mit begl des pianof 40 694 Curschmann Willhommen desGottes Sonne Lied fttr Alt oder Baryton mit begleit drs pianof 30 695 Nenkomm Abschied Lied iflr eine Singstimme mit begleit des pianof 39 696 Spindler Glockenspiel TonstUck 45 697 Abt Agathe Irene Swei Liedes für Alt oder Baryton 25 Steeds volledig voorhanden bg denBoekhanéelikr A BRINKMAN Tiendeweg bg wien Catidognsaen met vervolgl sten verkr gbaar zgn Wed A QUANT Kleiweg Gottda heeft ontvangen eene BUDOi SOBTEERING TEEKENBEHOEPTEN zooals TEEKENBORDEN TEEKENHAKEN met en zonder ZWAAI Fransche DoitMsb en Engelsche PASSEBDOOZEN TEEKENBOEKEN HoUandach en Velgli TEEEENPAPIER alsmede Wathmanii Teekenpapier k 35 ets per Vel en verder alle Artikelen welke voor het Teekenen benoodigd zgn EZTHA ZWAAH STBOOFAFIEB per riem f 1 20 SBIJSOF BEHAITSERSPAPIEB per riem f 1 j o bij i W Ki IPSGHEER Jr mia p o MAAS Jr XJE LEIBE BOEIKIEIIT VOOR HHT ondeIwus en TEEKEI BEHOEFTEi LUC W KOHLBRUGGE Manufacturen Bedden Dekens Dubbele Buurt B 9 Gouda Ontvangen IJZEREN LEDIKANTEN van af 7 Aan dit adres kan een LEERLING geplaatst worden OFENEA E 7EIISQ07IN3 te GOUDA op MAANDAG 26 AUGUSTUS 1878 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhnis cos Hahhonik aan de Markt aldaar van Een WINKELBÜIS met PAKHUIS en ERF en een een vrijen opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turfmarkt op den hoek van de Dwarsstraat te Gouda w k H Nr 114 115 en 116 Zgnde in het pand een ruimen Winkel zeven Kamers twee Keukens Zolders en hetfnen verder tot een gemakkelijk ingericht Wielen Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 Ifovember 1878 Het ter verkoop aangekondigde HUIS in 4 Korten Groenendaal te Gouda is uit de hwd verkocht Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kaïrtoren van de Notarissen J A vam din BROK te Zoelermetr en W J FOBTÜUN DBOOGLEEVEB te Gouda ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON Chemiaten O tv aar schuwing Deze UBBANÜS PILLEN zgn door ons in doosjes i 877 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wfl waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen r A T B IsT T E OiT KENNISGEVING BURGKMEBSTJBa eu WETHOUDERS der Gemeente Gouda brengen ter kennis van alle paUntpHflife inKCcetenen dat de PATËXTE V voor het dieuatjaar 1878 79 in gereedheid en op de Secretarie deler Gemeente voor hen verkrijgbaar lijn wanneer ïij tich daartoe persoonlijk aanmelden van MAANDAG den Sa September 1873 toten met ZAT UUDAG den 14n September daaraanvolgende des voormiddags van 10 tut dis numidduga 1 nr de Zondag uitgetondrni lulknde overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1830 de binnen dien tüd door de belanghebbenden oiut afgehaalde PATENTl door den Diuriraarder der directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien ctnten worden uitgereikt Zg die des gevraagd wordende han PATENT of een afickrijt van hetzelve niet kunnen vertoonen vervallen in eene boet an tiiftien Gilde ao d den 26n Augustus 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd KEMY L B De Searetaris VON SÏERNBACH L 8 II BIHTENLAND Kiiltettlaidsch Overzicht Ter bijwoning van de plechtigheden van hel huweIgk tusschen prins Heuilrik der NederUuden en prinses M irie van Pruisen bevindt lioh thans gclyk u a ljta n mn r MuuulhMilióa ma gmot auUal iu stelijke personen te Berlgu aoo meldt men vaU daar aan de IKeter ZeUtmg Vooral trekt het besoek van den Koning der Nederlanden ia de hoogste mate de aandacht daar Z M sedert jaren de gast van het Pruisische hof aiet is geweeat De hartelgke oiitvauirit den Koning te beurt gevalle en het innige verkeer tusschen den Koning en al do leden ouser koniiiklyke fumilie trtkken aller aaiiilaoht en iniks te meer dewgl men gewooulyk uilging van de ocdcrstelling dat de Koning np staalkundig gebied weinig sympathie voorDuitachland koesterde Nu de oude Innige banden van familiebetrekking tusschen het huis van Pruisen en dat van Oranje weder loo uauw ign toegehaald verwacht men met grond dat ook de staatkuudige betrekkingen lussoben de beide stalen weder het vriendschappelgkste karakter zullen erlangen De Duittohe Kijkadag sil bij afwezigheid van Plsmarok wuarsohijnigk geopend worden door den vioepresideut van het Ministerie en plaaUvcrvangcr van Bismarck graaf Slolberg men is zeer benieuwd naar het optreden van dezen staatsman De balfufficicele bladen beginnen langzamerhand ook wat water te doen in hun wijn wanneer ig spreken over de nationaalliberalen die zg eerst hebben uitgescholden De Berlgosehe Volla ZeUii geeft de volgende tabel van de samenstelling van den nieuwen Duitsclien rgkadag met den ontbonden rgksdag Vorige Nieuwergkadag verkiizing Centrum 99 105 gewonnen 6 Polen 14 14 O Conservatieven 40 62 22 18 verloren 29 1 3 1 1 O Kgkspartg 37 56 Nationaal liberalen 127 98 Groep Lowe enz 14 10 TorUehrittt Mi 86 S6 Volkspartg 4 3 Sociaal democraten 18 9 gewobueu verloren Elzasser protestpartij 9 10 Elzasser autouomisten 6 4 Denen 1 1 Vijf personen zijn in twee verachilleude districten gekozen voor welke echter naar alle waarsohgnlgkheld personen van dezelfde richting in de plaats zullen komen zoodat deze latere verkiezingen in deze tabel geene verandering zullen brengen De tien Hanoversche particularisten zijn bg liet oenlrum de ultramontanen gerekend waarbij zij als hospltanten thuis behooren Terwijl men zich iu DsUioUand rekenschap begint te geven van het reaiBtaat der verkiezingen en de kennis van den feite ken toestand aanleidiug geeft tot voorbereidende maairrgclen tegen de aanslaande Kamerzitting bestaat iiog uliijd twijfel omtrent den stand der onderhandelingen met het Vaticaan Verschillende berichten do onderstellen dat het doel epfus overeenstemming te verkrijgen ten opzichte der verhoodiiigeu en belrekkiiigea tusschen den PruisiSlaat en de Katholieke kerk nog niet ia be eikt Uit Rome wordt wel aan de Koinitchi ZtUvng gemeld dat men bel sbchts ecus is geworden over het groudbegiusel venoeuiiigsgeziude politiek maar over de uitvoering daarvan moet nog nader worden onderhandeld Met het oog daarop zou naar men beweert prins Bismarck weoscheii te Berlijn een persoon te hebben door wiens tusscheukorasi voortdurend betrekkingen met het Vaticaan konden worden onderhouden niet zoozeer en nuntius maar b v een internuuttiis Of eehter door een zoodaoigen maatregel het geweiiscliie doil zou wordea bereikt is niet boven twgfel eiheven als men leest welke eischen de Oirmania stelt Zij verklaart nl dat de Paus het centrum en de natie op het gebiid der kerk volkomen wrijheid veriangeu en in dit opzicht geen concessies willen doen Een eenvoudige modm mmii zou niet aan de wensehen der Katholieke kerk beantwoorden en dus niet tot den vrede biden Daar nu waarschijnlgk prins Bismarck niet geneigd lal zijn om aan bedoeld verlangen te voldoen is let voomitzielit op een poedii definitief einile der geschillen op politiekkèrkelijk gebied in Uniischluud oog niet groot 11 Bumu i Bk i ii i ii i w nvrit onr rfe ozetting vaa Bosnië uit een politiek oagpuut niet meer gesproken men kgt zich neder bg hst feit en houdt zich thans uitslnitend beiig met de vraag we k maatregelen moeten worden genomen om de 01 etneming tot fen goed einde te brengen de ervaniig die men van een groot deel der bevolking heeft opx laan heeft uitgema kl lUlhet uietgegpf isom B mnié net een paar legerwirpsen loqj 5Btrekken eu den tegenstand te breken ineu z d iu schier alle eenignins belangrijke plaatsen garnizoen moeteu leggen en wel gedurende geruimen tijd Dat zal natuurlijk heel wat geld kosten en voegt mat bg die som de belangrijke uitgaven voor het onderhoud der Bosnische vluihteliugen dan begrijpt men dat de Oostenrijkers langzamerhand tot de overtuiging komen dat zij wat hebben en honden moeten voor hun geld U il de Sultan naderhand zijn provincies terug hebben dan kan Oostenrijk aiitwuordeu koop xe En iu zulk een goeden doen zal de Sultan wel nooit meer komen De ondcrhandt lingen tusschen de Egyptische regeering en den heer Hirers Wilson over de administratieve reorganisatie van Egypte schijnen door de noodzakelijkheid waarin de khedive verkeert om orde in zgne geldmiddelen te brengen kans te hebben op een voldoend resultaat De grondslagen waarop de nieuwe instellingen zullen rusten worden aldus opgegeven lo teruggave aan den staat van alle goederen van den khedive en zijne familie 2o aanmerkelijke inkrimping der civiele lyst 3o benoeming van Niibar l aoha tot president vnii den ministerraad eu 4o vorming van een verantwoordclgk ministerie met den heer Rivers Wilson als minister vuu financiën BINNENLAND GOUDA 27 Augustus 1878 Daar Zaterdag k bij gelegenheid van dCn feestelijken intocht van HH KK HH Prins en Prinses Hendrik te s Graveuhage uit bijna olie provincies extratreinen naar de residentie zullen loupen ia het Ie verwachten dat een buitengewoon groote toevloed van personen aldaar zal plaats hebben Het kat zich aanzien dat er aan alle stations een drukte van belang zal heerschen en van daar dat wg ter wille van de Gondsche ingezetenen die Zaterdag vau den Vorslelijken intocht geluigin willen zijn de attentie vestigen op achterstaande advertentie der BIjnspoorwcgmaatachappij Dringend bevelen wg het publiek aan liever een trein te vroeg te gaan dan het uiterste oogenblik aftewachten daar het niet vooruit te bepalen is of de latere treinen wel plaatsruimte genoeg zullen bevatten Door het loopen van een extra trei eo zoogenaamde fxxyrtrme wordt ieder ia de gelegenheid gesteld bij tijds in dec Haag te zgn doch voor ken die leker willen zgu niet te laat te komen hebben wij dezen raad Go zoo vroeg het u mogelijk is naar het Station want de toeloop belooft zeer groot te zijn Een po derwerker werkzaam aan den spoorweg Li eu Woerden had Donderdag het ongeluk onder e a der zandtreinen te geraken waardoor hem eeu der beeuen werd verbrijzeld loodat men lot amjpitalie is moeten overgaan t N V d B verneemt dat er plan bestaat om op den spoorweg Leiden Woerden behalve de tot au btpoalde stations eu halten ook een halt op te riehlen 1 abij Soetenneer aan den Ommedijk op deteUde wijze als te Haarn en Oosterbeek De taad der gemeente Koudekerk heeft naar aanleiding vau ingekomen adressen zoo van die gemeente als van den Hoogen Rgndijk onder Hazerswonde welke laatste zich verbond gedurende 10 jaren SO jaarlijks b i te dragen beslaten ƒ 100 per jaar gedurende tien jaren toe te staan voor bet eriaugrn van eeu toegangsweg van den Hoogeu Bijodqk naar het station van de spoorwegigu Leiden WoeïdeD Uooht ie toestrarariag van haegettHMd d ea rt a verkret worden daa zallon HH KK HH prins en prinses Hendrik bü gelegenheid van Hd CreeteIgken inkomst a at Zaterdag te s Uraveohaga begeleid worden door eene eerewacht te paard Dat erregeleide is aangeboden door een 20 tal ingezetaaën wier ooalnnm zal bestaan uil steek twarteu rok op de schouders versierd roet linten vau de aatiooaleen Pruisische kleuren wit e t liebtkleurige i B talon en rglaarzen l Men verzekert dat Z K H prins Fredetik op 23 Sept de feestelijkheden zal bijwonen aan deMilitaire Academie te Breda van welke by aedfft de oprichting beschermheer is Aan het station van het BIjnspoor te AliÜterd m is gisterenavond een jongen van een stilstaoudeu waggon gesprongen en zoodanig met de borst op een wissel neergekomen dat hg in levensgevaarlijken toestand verkeert 1 Op bet internationaal Congres van hand l ii nijverheid Ie Pargs is het volgde besluit aangenomen Het Congres spreekt den weiisch uit dat door alle nilticn een uniform intematiouaal wetboek van koophandel worde aangenomen Ter bespoediging van dit werk basluit het Congr s een oommissie t benoemen belast met het oiitwerpen en leggen vaa de grondslagen voa bedoeld wetboek en met het uitbrengen van rapport omtrent haar werkzaamheden op het in 1880 in Beljj ic te houden iatemationaal Congje Aan alle veehoaders zij aaubevcdeu de Mag en overweghig vau bet als afdruk uit de LaxibmwCouramt Nat 8j vau 1871 aboodeciijk vers nreid opstel door liiiiu heer C A W v n Hoorn distriotsveMrts te Arnhem bij den keer Tjetak Willink te Zwolle uitgegeven Waiinecr lé dsaria gegeven wenken er toe koimeit bijdragen zooals vau deskuudige tgde wordt verklaard am de gevreesde varketisziekte lagen Ie gaan is zeker de prija van het boekje sUohta 5 c nta en bg grooten getale nog miudet dat groote voordeel zeker dubbel waard De opricbling van militaire scholen te Haarlem en Ie Kampen ia uitgesteld voorloopig tot April 1879 Eenige predikanten in Groningen wekken de inge U