Goudsche Courant, woensdag 28 augustus 1878

VrUilag 30 Augnslns N 2186 1878 GOUDSCHE COtRiWT Jmm en Advertentieblad voor Goiida en Oipslrelien ONTVANGEN eene ruime Sorteering NIEUWE TAFEL INMQLMN bij P P SOOS Tiendeweg TE HUUR op de Oosthaven alhier eene BOVENVOOR KAMER met ALOOVE Gemeubileerd of Ongemeubileerd voor een Heer of Dame Te bevragen onder N 130 aan t Bureau dezer Courant EDITIE EOESUA NIEUWSTE UITGAVEN N 698 Idemf SopranoderTenorsÜmme25Ct 699 Handrock Kleine fantaisienNo 3 25 700 Kuchen Neapolitanisch Die mit den Schwarzen Auger f Sopran od Tenor40 701 Esser Mein Engel fur Alt oder Bariton 40 702 Kuchen Gut nacht fahr wohl fur Altoder Bariton 40 703 Brahms UngarischeTanze No 2 30 704 Smith Lidney Fète Hongroise Maznrka £ ante 50 Steeds volledig voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Tiendeweg by wien Catalogussen met vervolglg ten verkrijgbaar zyn legeeiiugskriugeu eu dat diiuteogov ike de positieVBU den Minister president Andrasey cdreigd louijjn te eencumule ongegrond is Konstantinopel 24 Aug De hervormingen in A i £ door Engeland bg de Porte aanbevolen betrtffen de instelling van geuJsrmcrie belasting rechtbanken en een hof van appèl De Forte verklaart niet de middelen te bezitten om de hervormingen ten uitvoer te brengen Zg vraagt mitsdien medewerking van Kngelaud om een leening te kunnen sluiten gegrond op de inkomateu van Cyprus Burgerljike Stand OEHOBEN 23 AoF Andncs ouden K F L Nolte cd G dt Hoog 26 Arie Juhann Fredrnk ouden F W ËueUggen en J de Jong Alida Margrietha ouders 1 T de koning en M H van der Zee 0 ER1EDEN 28 Aug A en Reeden wed P de Hoog 70 j 24 J ven Pnieg ej D Wyiikoop 75 25 J Ment 8 m 11 M lan der Lear 15 d PonKÜe 6m ADVERTENTIÊN ♦ Heden overleed ons geliefd jongste Zoontje JOHANNES na een langdurig en smartemk Ijjden in den oaderdom van 6 maanden B PUNSELIE J K PUNSELIE BiK Oouda 26 Ang 1878 De ondergeteekende betuigt haren oprechten dank aan den WelEd Heer W HOOGENDllK Wz voor de weldaden aan wfllen haar Zooa F tah den BëRO tgdens zgne ziekte san kem en baar bewezbn Wed C TAji DEN BEBG Gouda 27 Ang 1878 EEN JO GIHEKSCU 24 jaar ond P 6 bekend mét Administratie van goede getuigschriften voorzien net 1 October buiten betrekking tredende zag zich gaarne tegen dien tgd geplaatst op een KANTOOR ia een WINKEL of op een STOOMBOOT Brieven franco onder het motto Betbekkiko t den Boekhandelaar A BRINKMAN fïoucfa iemand die genegen is een WASCH van 5 personen om de 14 dagen geheel opgedaan thuis te bezorgen Adres met opgaaf van prgs MeTTOuw MONTIJN Gouda Kleiweg M n vraagt tegen half SEPTEMBER een niet beneden de IS jaar om in een Gondsmidswinkel en Fabrikaat opgeleid te worden bg W BEGEER Mejaftrouw POSTHUMUS Plantsoen bg de Gouwe vraagt zoo spoedig mogelgk of tegen November een FUNKE DIENSTBODE AGENT gevraagd te OOUDA voor den verkoop van EERSTE KWALITEIT ZUIVER LUNKOEKIEEl IF BLA RTHiTO OoQda OosthaTon B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissements et de Portraits emaillés Frmco brieven onder No 129 aan het Boresu dezer Courant NED RHIJNSPOORWEG INTOCHT van IIH KK IIH PRINS en PRINSES HENDRIK op 31 ALGL STtS te s 11 AG E Met het oog op den te verwachten toevloed van Reizigers naar DEN HAAG op 31 Augustus a s worden de Reiziger derwaarts bestemd DRINGEND ÜITGENOOÜIQDbij voorkeur van den EERSTEN TB ElN en vóór zooverre de TWEEDE TREIN daartoegelegenheid aanbiedt des noods ook van dezen trein gebruik te maken om zich naar t Q m te begeven daar volgende treinen niet zwaarder kunnen worden belast dan waarop bg de vastste ling van bonnen loop is gerekend uit vrees van stoornis te weeg te brengen in dengeregelden gang van den Kon trein Het voornemen bestaat bovendien om kort vóór vertrek van een of meer morgentreinen SNELTREINEN van de Hoofdstations naar DEN HAAG te doen loopen ter beroN dering van een tijdige aankomst te s Hage Verder loopen nog de navolgende EXTRA TREINEN Ie 2e en 89 kl Van Gouda en tusschenslations naarden Haagvertr 6 45 smorg Van den Haag naar Utrecht en tusschenstations 10 s av Gewone billetten en retoarbilletten geldig zie verder aanplakbilletten rVÖOE EI lsriDEIiT bij J W Ki lPSGHEER Jr fli ma P C MAAS Jr JDJSl liEBRyBOBKBl VOOR HBO 44 v E II 4 K H vv omnwus en TEEKEi BEHOEFTEL GEVBAAGD tegen 1 November eene nette zindeigke DIENSTBODE Prot Godsdienst Te bevragen bg de firma P G MAAS Ja Boekhandel alhier BURQESATONBSCIDOL De COMMISSIE vak TOEZICHT op het Middelbaar Onderwgs maakt bekend dat op DONDERDAG den 29en en VRIJDAG dea 30en AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in het schoolgebonw op de Hontmansgracht INSCHRIJVING zal geh êi worden van NIEUWJB LEEBfjlNGHyiom de Bnrgeravondscbool als ook van hen die in den vorigen Cursus leerlingen geweest zgn4e van de voorbereidingsklasse het onderwgs aan genoemde school in den aanstaanden Cursus wenschen te volgen Bfl de INSCHRIJVING moeten de Nieuuit Leerlingen hunne inentingsbewgzen overleggen Het Schoolgeld bedraagt 3 GULDEN voor eiken Leerling voor twee of meer Leerlingen uit ééa gezin 2 GULDEN per persoon Onvermogende ouders betalen geen Schoolgeld Het TOELATINGSEXAMEN zal gehouden worden op MAANDAG en DINSDAG den 9en en lOen SEFfEMBER des avonds te 7 uren De Lessen zullen aanvangen op den Hen SEPTEMBER De Secretarit der voornoemde Communt Da F H Q TAN ITERSON Gouda Dkuk vas A Bbiskman BXnTENLAND Buitenlandsch Overzicht De plechtige uitreiking der eerbevrijzeii voor de Fronsche tentoonstellinf zal niet in September maar op il October plaats hebben Van deze Teniuderiog door allerlei omstandigheden naodzakelijk gemaakt is reeds op oflicierle wyze kenuia gegeven De politie te Parijs beeft reeds eeu vaorloopige vergadering verhinderd van arbeiders die bet huuüeu van huD oongrei niettegeastaaude het verbod der rcgeering willen doorzetten de MarieUlaue deelt een protest van de werklieden mede met de verklaring dat het congres doorgaat De Dnitsche Keizer iverd te Uasteia o a ontvangen door Bismarck en het schijnt dat in die badplaats nog brlangrqke politieke zaken zullen warden behandeld de chef van de rgkskaoaelarij geheimraad Tiedemann is derwaarts outboüen terwijl de ambassadeur te Konstantinopel graaf Hatzfeldi ea de ambassadeur te Bome Keadell zich eveneens naar Uastein begeven om hun instructies te ontvangen De Kegeeriug gaat voort de strengste maairegcleii te nemen tegen de sociaal democraten i de Berlijiiache Fnie Pnite is wegens eeu artikel dat tot opschrift had Ue b jl van den beul iu beslag genomen en de hoofdredacteur van dit blad zekere Pulkrubeck gearresteerd Ook een nnmmer van de sociulutisohe fyage werd in beslag genomen Uiateren moest volgens de Dnitsche bladen in den vollen bondsraad de beraadslaging aanvangen over de socialistenwet De permanente commissie voor justitie uit den bondsraad naar welke het ontwerp eerst om rapport verzonden is zal naar men wil als amendemrnt voo telles ota bet b het ontwerp voorgestelde afzonderlijke reohUcoUege niet in te stellen maar de hoogste rechtspraak lu deze aan den bondsraad zelven op te dragen Baden en Beieren schijnen zich tegen het geheele ontwerp ta willen verklaren dat i en niet verwacht dat zal aangenomen worden als de rrgeeriiig zich met schikt in minijfe U lungrijkr wijziging Over het geheel zal weldra in de politieke wereld in Berign weder nieaw leven ontstaan daar binnen weinige dagen met nitzondering van Prins Bismarck alle Pruisische Ministers in de hoofdstad zullen zgii teruggekeerd om zich terstond bezig te houden met de voorbereiding van d wetsontwerpen die in den Fraisischen Landdag moéten worden voorgesteld De Nordd Allg Zeii ontvangt over de onderhaudeliBgen uit Weenen een Ungen bnef waarvan men echter ouder gewoonte den inhoud moet raden Begrijpen wij den schrijver wel dan wil hij te kennen geven dat de overwinningen der Oostenrgkers den staatslieden der Forte duidelyk maakten dat zij eindelijk de bepalingen van het verdrag van Berlijn in toepassing moesten brengen Te gelgk echter wekten die overwiniiiiigen iu Weenen denkbeelden jnet den geest der overeenkomst geheel in strgd Oraaf Andrasay had het daardoor niet gemakkelijlc Aan de eene zijde moest hg beletten dat dour de Forte voorwaarden wierden gtsteld die iu de gevolgen het eigenlijk doel der bezetting onmogelijk zouden maken Van de andere zijde had hij te strijden tegen degenen die van overeenkomst raet de Forte niet meer wilden weten en de gewesten eenvoudig als veroverd land wilden beschouwen Tegenover den bigkbaren todcg der Forte ora de geheele bezetting te verijdelen door allerlei onmogelijke voorstellen kou Oostenrijk slechts doen wat gedaan werd alvast met de btzetting en aanvang te maken Afwachten totdat het den heeren in Konstantinopel zou gelieven aannemelgke voorstellen te doen was kwalijk te vereenigen met du waardigheid van een groot rgk Bovendien zou men bet gewapend verzet slechts tgd gelaten hebben om zich nog beter te organiseeren Maar het komt er thans op aan de aanvankelijk behaalde voordeden Só te gebruiken dat het eigenlijk doel der bezetting bevrediging dezer gewesten zoo spoedig mogelijk wordt bereikt Luidens een telegram aan hetzelfde blad is graaf Andrassy dezr oplassihg e n belangrijken stap nader Kekoraen Iu den miuistcrraad v in Ziterdag heeft 1 zijn gevoelen gezegevierd dat met de Forte eeije overeeukorast moet worden geteekend waarbj de souvereiuiteit van den Sultan behoorde te wordJn erkend maar niet moet warden toejegeven aan d n eisoh om voor deti duur de bczetiingeen bepaaldin termijn te stellen Men zou wat dit betref dfer Forte te gemoet komen door de bezetting zondkr nadere aan luiding eene tijdelijke te noemen 1 Hiermede ij natuurlijk de overeenkomst nog n et gesl jien en de Porte z il nog wel uitvluchten blijvLn zoeken Maar Andrnsjy heeft althans verkregiii men te Weenen zelf op hel slandpuut blijft vknhet verdrag van Berlijn f Terwijl de Porte aldus nog bezig is zooveel mogelijk Oostenrijk om deti tuin te leiden beproeftfze caiir het schijnt dit ook E igelaiid te doen Zij hJéfl zich volkomen bereiil verklaard de noodige hervlor mingen in Kleiu Azie in te voeren mits Kiigelijnd daarbij behnipzaam was door nog eens een Tnrkscbe leeniug te waarborgen De wijze waarop dit fraaie plnnneljc door de Timet wordt begroet kan niet bepaald aanmoedigend heeten Trouwens de En elschen heDben nn waarlijk wat Tiirk sche 1 liiiugen betreft leergeld genoeg gegeven Rusland begint de ptjgiugè om ile orde te sitlleii in zijne finaucicu door het opeiisleUenl inschrgting op eene vijf peroent leeniiig van milliocu roibcls De uitgifte geschiedt legenj percent eu de iuschrijiiiig is obengcsleld in iven groole steden van Jluslund Wij vonden nog niet vermeld of de lieuiug moet dienen lot iiitrck king der schalkislbiljetleu die ge hirende den oorlojj tcJt e 11 gelgk bedrag werden uitgegeven In ieder ïeval schijnt het dat men Ie doen keft met eene pTgiug tut het sluiten eouer biuoeulaudsohe Iceuing Ook Turkge wil volgens den SUmJhrt eene leening sikilen onder garantie van de Eugelsehe regeering dié zich dan met de geldelgke administratie van KliiuiAzie zou belasten waarsciiijidgk als dekking barer garknlie Er is dus weer volop gelegenheid voor onze reniiiiiers om hun geld loc te verlruuweu aan staten die Lr de reeds verspilde oorlogskiisten vaii moeten be aldn Uit Amerika komen buitcngckvoon Ireurige bi richten over het oeden der gele koorts in de zuiJtlijke staten van Nuord Amerika Langs den M ssilsippi neemt de epidemie ontzettend toe en daar dJ beangstigde bewoners naar het noorden vluchiii is men er te Washington op bedacht om quarantamemaatregelen te nemen Te Grenada aan den Mississippi was nog slechts véu openbaar ambtenaar in leven Uij seinde dringend om hulp ten einde de doodeu te begraven u de zieken te verplegen Uit Memphis vraagt men om XOOO tenten o de armen onder dak te brengen De treinen tuisclen Memphis en Grenada en tusachen Memphis en Little Kook loopen niet meer Trouwens alle plaatsen iu den omtrek zijn voor personen uit Memphis gesloten Alles moet daar quarantaine honde Duizenden hebben de stad verlaten en velen trJkken noordwaarts tot naar Washington Uit New Orleans wordt gemeld dat van de sterfgevallen 60 pot vreemdelingen zijn óf perJonen die nog niet zijn geacclimatiseerd Van de o rige 40 pet zijn drie kwart kinderen Zelden sterfteen inboorling of ook iemand die geruimen tijd in New Orlcaiia woonde mils hg slechts draaglijke verpleging heeft Meu zegt dat ook te New York ein geval is voorgekomen Do patient kwam uit NewOrleans maar de doctoren waren nog niet in staat met zekerheid te zeggen dat hij gele koorts had BINNENLAND OOUDA 2 Augustas 1878 Niet door onzen Burgemeester zoo als sommige binden hebben medegedeeld maar door den Luitenant Kolonel Kommandant der dd Schutterij alhier is vergunning gevraagd om s s Zaterdag bg het passeeren van den trein die den Koning met Prins en Prinses Hendrik naar de residentie voert een gedeelte van het onder zijne bevelen staande corps san het station te mogen opstellen Naar wij ver nemen is deze vergbnning verleend en zuUeo nn a i Zaterdag behalve h t corps officieren het muziekcorps en de Ie kompagi ie op het stalian aanwezig zgn ten einde aan den 1 koninklijken stoet bij het voorbijgaan de gebrui xlijke eerbewijzingeu te geven VERGADERING VAN DEN GEMEÈifTEttAAD Vrijdag den 3 I Augustus 1878 des namiddags ten l ure ten ein Ie te behandelen De Rekening der gemeente over het dienstjaar 1877i Te benoemen Een hulponden gzer of halponderwijzerea aan ds Openbare Tusschei school Zijn wij wel oiderricht zegt de N R Ct dan is er sprake van ene aanstaande echtvereeniging van Z M den Kouin met H D H de prinses Pauline Emma Augusta Hermina van Waldeck Pyrmont geboren 19 Octal er 1855 dochter van den regeerenden vorst van Waldeck Van gemeentewege worden te s Gravenhage op de tot dat eiudel gekozen plaatsen en van particuliere zijde langs pgna alle straten grootsche toebereidselen gemaast voor de feestviering vaa aiuistaandeii Zaterda verbiyf van het doorluchtig echtnatnurlgk in feestgewaad vertoo rij geeft iu de nabijheid van bet berg enz het bewijs van hare deelgeluk van een der moest geliefde tflgen uit het orstenhuis Een kolossale eerepoort met drie doorgangen die de gansche breedte van j B jcreiaohten zal an de hoogs feeste De weg welken de in het officieele programmavermelde stoet naar de koninklijke en prinselijkepaleizen zal nem in zoomede de onmiddelgke omgeving van het i l paar zullen zich ui o De burgdiVoorhout Vgve lneming iu bet de Bgustraat vi lingeu den fraiuen toegang naar de stad ootsluiten langs den zoonl van bet Hosgsche bosch De kolossus reikt veil boven de kruinen van de majestueuse beuken die zich op den achtergrond in het wond verbi ffen Men is thans druk aan den arbeid om het laiwcrB onder groen en fesloen te doen verdw jiien en he bovenstuk met prachtig schilderwerk wapenschilden eu bloeinva en te versieren Aan alle hoeken dèr stralen en hoofdtoegangen zollen de Nederlandsche en Pruisische kleuren vroolijk wapperen sommigen aan palen met de wimpelt in top smaakvol tot een trophée vereenigd Ceres brengt hare hulde aan het vorstelgk eobtpaar bij de avenue van het Haagsche Bosoh in ket Korte Voorhout Het schaonstc en voortreffelijkste wat de oogst dit jaar kan bieden ooft dat den toeschouwer disschien doet watertanden de meest uitgezochte veldgewassen hebben de bewoners van Holland s rijkste en welvarendste streken de afdeeling Wesdand der Landbouw raaatschappg hier opgesteld om aan de gade van den bemindeit prins als heti ware een denkbeeld te geven van de landboïwteelt Sn haar tweede vaderland De hoornen van overvloedi ter weerszijden van de wapensi lded van prins Hendrik en zijne gemalin sangebraobt welke hun rijke gaven uitstrooien aan beide zgdau ia stapels kosteligk ooft veld knol en tuingewassen tot pyramiden opgetast zullen met de attributen van den landbouw op karakteristieke wijze den toestand van een der hoiffdbronuen van ons volksbestaan kenschetsen I langs den ziektempel j Voorhout neder te bereiken heeft men jiist een cirkelgang doorloopen en de illuminatie Van gemeentewege bezichtigd Men vergete e niet Het Lange Voorhout zal het middelpunt der feestviering kormen in het bijzonder des avonds wi neer dit lustoord onder het gewelf der boomen door de duixeudeu lampions in vierdubbele rijeg en en plafond gehangen in een glans van licht zal stralen eu deitonen der muziek de feestvreugde zullen verhoogen Omzoomd met tal van vlaggen aan den ingang der hiofdlanen prijkende met bloerakorven gevuld nfet de Jchoonste voortbrengselen uit Flora hof zal deze plek ongetwijfeld het meest bezochte pant worden Dcjor den Oranje boog tegenover het p lei van den k ionprins den Kneuterdgk volgende om ygvsrberg waar door guirlandes de muhet rond zal worden verlieht het